Gel bôi tr?n âm ??o chi?t xu?t t? các thành ph?n thiên nhiên không màu, không mùi, không gây d? ?ng, se khít âm ??o, kéo dài th?i gian quan h?, giúp âm ??o không b? khô ráp, gi?m b?t c?m giác khó ch?u, không tho?i mái hay ?au rát khi quan h? tình d?c. Gel bôi tr?n b? sung ch?t nh?n t? nhiên nh? ch?t nh?n bôi tr?n mà c? th? ch? em th??ng ti?t ra khi b? kích thích. Khi quan h? ch? em th??ng ti?t ra r?t ít ch?t nh?n do màn d?o ??u quá ng?n ho?c do c?ng th?ng m?t m?i, m?t s? b?n n? sau khi sinh, quá trình lão hóa c?ng gây ra hi?n t??ng thi?u ch?t nh?n khi quan h?. Vì v?y vi?c s? d?ng gel boi tron s? giúp cu?c yêu ???c tr?n tru h?n, gia t?ng ???c khoái c?m tuy?t ??i.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.