Sex hoan lo?c v?i Cô Tiên Giáng Tr?n

??c truy?n sex online ch?ch xã giao v?i cô tiên giáng tr?n ch?y n??c

B?n ?ang ??c truy?n sex online t?i kichducnu.com cô tiên giáng tr?n, H? C? v?n là gái n??c Tr?nh s?ng vào th?i Xuân Thu (- 722 ??n – 480 TCN) sau v? làm dâu n??c Tr?n, H? C? là cô gái ?n ch?i r?t l?ch lãm, S? sách nói sau khi ?n n?m v?i ai r?i, nàng tr? l?i “hoàn tân” nh? c?. Hoàn tân là danh t? ?? ch? là m?i nh? thu? ban ??u, t?c là v?n còn …trinh ti?t! S? th?t nh? v?y có ph?i không? V? ph??ng diên Y H?c chuy?n ?y có th? th?c hi?n ???c hay không trong th?i Xuân Thu và trong th?i ??i hi?n nay khi k? thu?t Y Khoa có làm ???c hay không?

Màng trinh rách r?i có vá ???c hay không? Màng nh? rách, th?ng ng??i ta vá ???c, tái t?o l?i ???c còn màng trinh thì sao?
Ta tr? l?i chuy?n nàng H? C? th?i Xuân Thu r?i hãy nói chuy?n này sau.

Cái ?i?u ??t bi?t là h? ai ?ã ân ái v?i nàng thì th??ng g?p ph?i tai v? và ch?t. Ng??i ta nghi nàng có thu?t “H?p Tinh ??i Pháp ” Ch?ng h?ng nh? công t? Tr?n Man ng??i tình ??u tiên c?a nàng, t? thông v?i nàng vài n?m r?i qua ??i. Sau ?ó nàng có ch?ng là T? Mã H? Ng? Thúc hai v? ch?ng có m?t con trai là H? Tr?ng Th? , r?i Ng? Thúc b?ng ch?t ?i.

H? C? l?i ti?p t?c dan díu v?i hai ông quan trong tri?u là Kh?ng Ninh và Nghi Hàng Phu , hai ông quan này làm vi?c ô u? công khai. M?t hôm Kh?ng Ninh l?y tr?m c?? nàng cái C?m d??ng” (qu?n lót b?ng g?m) v? khoe rùm lên Nghi Hàng Ph? th?y v?y n?i c?n ghen c? nài n? nàng xin cho ???c chi?c “Bích la nhu”(áo lót b?ng l?a màu xanh bi?c) ?? trêu l?i. Kh?ng Ninh c? gi?n li?n ti?t l? cho vua Tr?n Linh Công bi?t, Tr?n Linh Công nghe k? thích quá li?n nh?p cu?c ch?i, H? C? li?n t?ng vua chi?c áo lót n?a !!…

T? ?ó, sau m?i l?n bãi tri?u, ba tay ?n ch?i ?ó ??u ?em “b?o v?t” ra khoe v?i nhau. Th?t là m?t tri?u ?ình quái d? ch?a t?ng có. Trong tri?u có quan ??i phu Ti?t Gi? là b? tôi chân chính, th?y v?y li?n can vua và ch? trích hai tên m?t n?t kia. Nhà vua ngoài mi?ng h?a ch?a, nh?ng âm m?u v?i hai tên kia, m?u gi?t Ti?t Gi? ?i.
Ti?t Gi? ch?t r?i không còn có ai dám can ng?n n?a, b? ba ?y m?c s?c tung hoành trác táng ??n n?i dân n??c Tr?n ph?i ??t vè “Châu Lâm” (Châu Lâm là n?i H? C? ?ang ? ?? chê trách Linh Công).
H? C? cho Tr?ng Th? v? Kinh ?ô ?? h?c, c?ng mong cho con ngày sau n?i nghi?p cha. Tr?ng Th? l?n lên, có tài võ ngh?. Linh Công cho Th? n?i ch?c cha làm T? Mã, ? l?i kinh. T? ?ó H? C? m?t mình ti?p luôn ba ng??i không bi?t m?t mõi. M?t hôm H? Tr?ng Th? ? kinh v? Châu Lâm trông th?y Vua và Kh?ng Ninh, Hàng Ph? cùng H? C? ?ang v?y cu?c ái ân, ?n nói su?ng sã b? ?i dâm lo?n, l?p t?c H? Tr?ng Th? cho quân vây quanh nhà và gi?t ???c Vua Tr?n Linh Công còn hai tên kia ch?y thoát qua n??c S?, vào kêu oan v?i S? Trang V??ng r?ng H? Tr?ng Th? gi?t vua ?? soán ngôi.
Trang V??ng ?em binh ?ánh Tr?n, gi?t H? Tr?ng Th?, th?y H? C? xinh ??p ý mu?n thu dùng, nh?ng m?t b?y tôi là Khu?t Vu, m?t t??ng lãnh tài ba, tr? tu?i, ??p trai, l?i luy?n ???c phép “Bí thu?t phòng trung”, b?y lâu ?ã nghe ti?ng H? C? có ngón ?n ch?i trác tuy?t mu?n th? l?a m?t phen bè ra s?c can S? Trang V??ng ??ng thu dùng nàng! Trang V??ng l?i mu?n g? cho ng??i khác, Khu?t Vu c?ng l?i can, cu?i cùng vua gã cho m?t v? t??ng già là T??ng Lão, Khu?t Vu ti?c c?a r?a th?m ” ng??i c?ng ch? ???c n?a n?m mà thôi, v? sau q?a ?úng nh? v?y, nh?ng T??ng Lão ch?t vì ?i ?ánh Tr?nh ch? không ph?i vì ch?t do H? C? .

H? C? l?i thông dâm v?i con T??ng Lão, vi?c ?? b? H? C? tr?n sang n??c Tr?nh, còn con c?a T??ng Lão b? hành hình.
Khu?t Vu ?i s? sang Tr?nh, nhân c? h?i ?ó Khu?t Vu t? thông v?i H? C?, r?i ??a nàng tr?n sang T?n ” xây m?ng uyên ??ng . M?y n?m sau Khu?t Vu ?em nàng sang n??c Ngô và ? h?n n?i này. H? Khu?t ?em ph??ng pháp “chi?n xa” ra d?y quân s? n??c Ngô. N??c Ngô tr? ?ên hùng c??ng ??i v?i S?. S? b?y gi? là bá ch?. T? ??y v? sau không còn ai bi?t H? C? ra sao n?a.

THU?T HOÀN TÂN C?A H? C? LÀ GÌ?
Nhi?u ng??i cho r?ng H? C? có bí thu?t H?p Tinh ??i Pháp và c? h? ai ?ã ?i qua ??i nàng m?t l?n thì coi nh? th? nào c?ng ch?t , nàng là kh?c tinh c?a ?àn ông.
C? nh? xem trong ti?u s? c?a H? C? thì nh?ng ng??i tình c?a nàng luôn luôn ???c tho? mãn v? tình d?c, t? vua Tr?n linh Công cho ??n Khu?t Vu, ??n n?i Linh Công vì nàng mà ch?t.
Sau khi sinh H? Trung Th? , nàng v?n còn h?p d?n nhi?u ng??ì khác, v?n nh? thu? ban ??u. Nh? v?y xét v? v?n ?? Y H?c và Tình D?c nàng ph?i có m?t s? ??c ?i?m c?u t?o v? thân th? và ngh? thu?t yêu ???ng mà nh?ng ph? n? khác không có Hoàn Tân có nghiã nh? m?i , x? d?ng t? này trong Y Hoc ám ch? là v?n còn Trinh hay nói rõ h?n là v?n còn Màn Trinh.

V? ph??ng di?n gi?i ph?u h?c màn trinh là m?t c?u t?o b?i các mô s?? liên k?t có ch?a m?t s? m?ch máu, m?t ít s?i th?n kinh. Mô liên k?t này ???c hình thành do các t? bào, các s?i collagen, các s?i ?àn h?i n?m xen k? trong ch?t c?n b?n, t?t c? c?u t?o này làm thành m?t cái màn mà ?? dày tùy thu?c t?ng m?i ph? n?, ??c bi?t là trên màn này có th? có nhi?u l? th?ng, c?u ta? các l? này r?t ?a d?ng có khi ch? là m?t l? n?m ? trung tâm, có khi là b?n, n?m l? n?m r?i rác .
Hình d?ng các l? này c?ng r?t khác nhau có khi hình tròn, hình bán nguy?t, hình sao, vòng khuy?t… ???ng kính có th? t? vài mm ??n m?t, hai cm, l? này có nhi?m v? là ch? thoát cho kinh nguy?t hay ch?t d?ch có trong âm ??o thoát ra ngoài. ?? ?àn h?i và co dãn c?a màng trinh tu? thu?c vào b?n ch?t c?u t?o c?a nó, tùy theo s? l??ng s?i collagen, s?i dàn h?i ch?a trong ?ó.
Màn trinh ng?n cách âm h? và âm ??o, nó n?m cách âm h? kho?ng 2cm ,ngón tay tr? có th? s? th?y ???c, khi cho ngón tay vào c?a mình, ??n m?t lúc nào ?ó s? c?m th?y nh? có m?t v?t gì n?m ch?n ngang không th? ?i vào sâu ???c , n?u c? tình vào sâu thì s? t?o ra c?m giác ?au, và n?u s? theo chu vi s? có c?m giác nh? g?p m?t vài l? h?ng , ?ó là l? thoát cho kinh nguy?t.
Màn trinh có hai lo?i : lo?i m?ng ?àn h?i t?t, lo?i dày ít co dãn ít ?àn h?i. ??i v?i lo?i màn trinh dày ít ?àn h?i ph?i giao h?p nhi?u l?n m?i xé rách ???c và th??ng làm ch?y máu, có tr??ng h?p dày quá khi?n vi?c giao h?p ?au ??n không th?c hi?n ph?i nh? ph?u thu?t giúp ??.
V?i lo?i màn trinh m?ng có ?? ?àn h?i cao và ???ng kính l? thoát l?n thì giao h?p không làm rách do ?ó không có ch?y maú khi giao h?p l?n ??u, th?m chí có nhi?u ph? n? sau khi sinh v?n còn màn trinh nguyên v?n .
??i v?i nàng H? C? thì sao ?
Nàng có m?t c?u t?o ??t bi?t ? c? quan sinh d?c, các c? vòng bao quanh ?ng âm ??o có th? ?i?u khi?n ???c s? co th?t theo ý mu?n nh? tr??ng h?p m?t vài ng??i có th? ?i?u khi?n vành tai , cho nên lúc nào giao h?p d??ng v?t c?ng ???c âm ??o ôm sát và co bóp liên t?c ,c?m giác ?ó làm cho ng??i ?àn ông t??ng “nh? m?i”, màn trinh c?a nàng c?ng có th? là lo?i màn trinh m?ng có ?? ?àn h?i t?t và có ???ng kính l? thoát l?n.
V?n ?? máu trinh ti?t khi màn trinh b? rách : Th?t s? ng??i ?àn ông cho dù h?n là tay “c? phách” ?i ch?ng n?a c?ng khó lòng mà bi?t ?ó là maú do màn trinh b? xé rách, do máu c?a giai ?oan ??u hay cu?i c?a kinh nguy?t hay là do máu ??t tay hay máu c?a thú v?t ?ã n?m ph?c kích s?n trong âm ??o.
Ngh? thu?t ho?t ??ng tình d?c c?a nàng thu?c vào b?c siêu ??ng.
Nàng có thu?t vá màn trinh ch?ng? Cho ??n bây gi? v?i k? thu?t c?c k? tinh vi, ng??i ta ?ã m? d??i kính hi?n vi ?i?n t?, ng??i ta ?ã vá r?t d? dàng màn nh?, thay d? dàng van tim nh?ng ng??i ta th?t b?i khi mu?n tái t?o l?i màn trinh chính c?ng th?t s?. Tuy nhiên v?i x?o thu?t gi?i ph?u ng??i ta có th? d? dàng ?ánh l?a các ông mu?n có m?t màn trinh n?i m?t m?t ng??i ?àn bà ?ã m?t trinh.

Original price was: 780,000₫.Current price is: 699,000₫.
Original price was: 300,000₫.Current price is: 250,000₫.
Original price was: 600,000₫.Current price is: 499,000₫.
Original price was: 800,000₫.Current price is: 699,000₫.
?ánh giá: