Em n?ng l?n quá anh ?i, truy?n sex ?? em lan n?ng l?n ch?y n??c

Em n?ng l?n quá anh ?i, truy?n sex ?? em lan n?ng l?n ch?y n??c

Em n?ng l?n quá anh ?i, ?ám c??i linh ?ình di?n ra th?t vui v? truy?n sex ?? em lan n?ng l?n ch?y n??c nh?ng cu?c vui nào c?ng có lúc tàn, Hoàng b??c ra c?a nói l?i chúc m?ng l?n n?a tr??c khi ra v?.
T?i nghi?p chú Hoàng, già r?i mà v?n thui th?i m?t mình, l?i ?ây cháu hôn cho m?t cái l?y hên, có v? ngay ??y mà, cô dâu t??i c??i b??c ??n hôn nh? bên má, Thu hôm nay th?t ??p và quy?n r?
Hoàng ôm Thu th?t ch?t, m?i ng??i ng? ngàng khi th?y Hoàng hôn cô dâu say ??m, Thu lúc ??u còn nói “chú say quá r?i” t? t? c?ng h??ng ?ng, nhìn cô v? m?i ?? ??n vì s??ng, chú r? cau mày b?c b?i ..
Thu xô v?i Hoàng ra, “chú này say quá ch?ng bi?t gì h?t, cháu ch? có ph?i cô Lan ?âu mà hôn k? th?, Lan là em gái c?a C??ng (b? Thu)
C??ng b??c ??n, c??i c?t, “th?ng ông mãnh này th??ng ngày u?ng nh? h? chìm, hôm nay mà say c?ng l?, bao nhiêu n?m nay có th?y mày b? b?ch v?i ai, anh em c? t??ng l?i cái, nào ng? mày mê con Lan, chuy?n nh? thôi, hình nh? nó c?ng yêu mày”
Tu?n t?i ghé tao, mày m?t thân m?t mình, tao ??i di?n c? hai h? làm ?ám h?i cho mày, ch?ng bao lâu chúng ta l?i ???c ?n c??i, ph?i không quí v?
M?i ng??i c??i ?uà vui v?, d?m ba câu khôi hài n?i lên gây l?i b?u không khí vui v?, Lan m?t ?? nh? g?c chin “anh C??ng ??ng nói ?ùa anh Hoàng gi?n ??y, ông ?y kén ghê l?m ch? ??p trai, có ??a v?, ti?n b?c l?i lúc nào c?ng l?ch s?, gal?ng v?i các bà các cô, ??i nào anh ?y yêu em …hay là anh ?y “gay”
M?i ng??i phá lên c??i, chú r? c?ng c??i theo, nhìn Lan gi?ng Thu y h?t, dù cách nhau 5, 7 tu?i h?n ngh? Hoàng say nên l?m Thu v?i Lan, h?n nói
T?i luôn chú Hoàng, ?ám c??i chú, chú kh?i c?n nhìn l?m cháu c?ng t?ng chú thêm m?t món quà, Thu s? hôn chú m?t cú ?ích ?áng h?n h?i nãy
C??ng chen vào, mày say quá r?i, v? l?i h?i nãy mày ?i chung xe v?i tao, ?? tao ??a mày v? cho yên chuy?n
Ông v? th? nào ???c, ph?i ? ?ây chào m?i ng??i v?i con, thôi Lan ??a anh Hoàng v? ?i, anh ?y ? cùng khu nh?ng ? trong “dinh ông Hoàng” ch? không ? apartment nh? mình ?âu, v? C??ng nháy m?t v?i em ch?ng
Lan m?ng r?, ?? em ??a anh Hoàng v? cho, anh ch? ? l?i cám ?n khách kh?a, nào mình v? anh Hoàng nhé …
Ra xe, Hoàng l?ch s? m? c?a xe nh?ng Lan không ch?u vào
Anh ?? em lái ch? anh say quá r?i, Hoàng ?i vòng qua phiá tài x? m? c?a cho Lan
Phi?n em quá, anh bi?t làm sao ?? cám ?n em
G?m , ông này n?nh ??m nh? tây, ch?c l?m ?ào mà gi?u bi?t nên ch?ng ai bi?t, cám ?n anh, Lan ?óng c?a xe
Trên ???ng v?, nh?c trên xe d?u dàng, nhìn Lan ch?m chú lái xe, vú c?ng ph?ng, Hoàng ch? mu?n ?è xu?ng mà ??, nh?ng kinh nghi?m ?àn ông cho bi?t làm g?p là “b? mánh”, lâu lâu Hoàng gi? say nghiêng ng? ??ng ch?m s? sài ?? thèm
Ð?u xe vào garage, Lan chào t? bi?t
Cám ?n em nhi?u, Hoàng hôn nh? lên má Lan, nh? b? ?i?n gi?t Lan ôm ch?m l?y Hoàng nh?ng tr??c khi Hoàng ??nh hôn, nàng l?i xô ra, không có chi, anh Hoàng ng? ngon nhé
Hoàng gi? v? l?o ??o b??c ??n c?a thông t? gara vào nhà, ?ánh r?i c? chìa khoá
Lan h?t ho?ng, anh còn say l?m, ?? em ??a anh vào nhà r?i v?, nàng c?m xâu chià khóa, Hoàng l?i gi? v? run r?y, tìm mài m?i th?y chià khóa c?a
Ð?a Hoàng vào phòng ng?, phòng trang trí th?t nhã nh?n, vài b?c tranh phong c?nh, ?? ??c g?n gàng, Lan c?m th?y d? ch?u, ch? bù v?i C??ng dù có gia ?ình phòng ng? v?n b?a b?n, hình khiêu dâm v?t lung tung, ?ôi l?n Lan b?t g?p anh mình nhìn mình thèm mu?n, con c?c t? t? d?ng ??ng, dù còn con gái nh?ng ?ã qua l?p giáo d?c sinh lý ? tr??ng, nàng bi?t C??ng ?ang mu?n ?? mình nên v?i vã ch?y ra kh?i phòng, Lan nào bi?t Hoàng m?i th?t là tay t? nh?ng kinh nghi?m và khéo léo h?n nhi?u, dù ?! ;ã “làm th?t” c? tr?m em ? phòng này nh?ng chàng che d?u r?t khéo
Không ??i Lan k?p t? giã Hoàng b?t ??u ?óng k?ch
Anh nh?c ??u quá, th?t là d?i, bây gi? già r?i, b?t bát thi?t, ch?c mai m?t anh không dám u?ng r??u n?aAnh có v? m?t quá, ?? em pha cho anh ly n??c chanh u?ng cho giã r??u, Lan uy?n chuy?n ?i xu?ng b?p, giây lát tr? l?i v?i ly n??c chanh
Cá b?t ??u c?n câu, ?êm nay ?? em này su?t ?êm th?t là ?ã, ngh? ??n ?ây con c?c c?ng c?ng, Hoàng v?i ng?i d?y ?? Lan kh?i nhìn th?y nh?ng nàng ?ã bi?t
Anh chàng th?t t? nh?, Lan ngh? th?m
Anh không bi?t nói sao cho ?? ?? cám ?n em, nhi?u lúc cô ??n anh ch? mong có ???c 1 ng??i b?n gái, nh? hôm nay ch?ng h?n
Lan c??i e l?, anh kén cho l?m nên m?i kh? ch? ??p trai l?i có ?? m?i ?i?u ki?n nh? anh mu?n bao nhiêu cô mà không ???c
Em không bi?t ch? anh nhát l?m, ch?ng hi?u sao hôm nay l?i b?o d?n nh? v?y, em có bi?t anh yêu cô Lan không ?
T?i anh say, nh?ng em s? lúc h?t say anh ?âu nhìn ??n em
Mà m?y ông say r??u là ?u vô cùng, anh có bi?t lúc anh nút l??i con Thu, l?i s? vú, con nh? s??ng quíu ng??i l?i, th?ng ch?ng nó ghen trông th?y
T?i anh ngh? ??n em …
Em thì dù sao c?ng không cho ai làm ?u nh? v?y, Lan tr?n m?t d?a
Anh yêu em nhi?u l?m, Hoàng cúi xu?ng hôn, Lan d?y d?a né tránh, chàng hôn nh? lên môi r?i buông Lan ra nhìn say ??m
Anh yêu em, anh có làm gì ?âu mà s?, r?i l?ng qua chuy?n khác
Lan th?y mình quá ?áng, anh chàng l?ch s? d?u dàng mà mình t??ng l?m, nàng ôm ch?t Hoàng
Em c? t??ng …thôi em xin l?i v?y, nàng hôn th?m thi?t
Bi?t cá ?ã c?n câu, Hoàng nút l??i th?t ?i?u ngh?, Lan lúc ??u ch?a bi?t gì sau c?ng quen, l??i qu?n quit l?y nhau, Lan ?? ??n, m?m ng??i vì s??ng, nàng o?n o?i, hai ??u vú c?ng c?ng th? h?n h?n, anh …?i …, em th? h?t n?i r?i
Hai ng??i r?i nhau ra, Hoàng v? nh? b? vai Lan “anh yêu em” r?i ti?p t?c nhìn nàng say ??m…
Lan nhìn Hoàng, hôn em ?i .. Hoàng cúi xu?ng hôn, Lan ??n ng??i lên ?ón nh?n, Hoàng nút l??i th?t c? khôi, bàn tay xoa nh? ??u vú Lan d??i làn v?i áo, Lan o?n o?i, kêu rên “aaannnnhhh …..????i . .i, khi Hoàng b?t ??u c?i hàng cúc áo thì Lan c? xô tay chàng ra , “????nng aaannhh”, Hoàng bi?t con m?i ?ã mê m?n nên c? ti?p t?c, chàng lòn tay v? phía sau tháo bung n?t vú, ?ôi vú c?ng tròn tr?ng ngà hi?n ra tr??c m?t, ??u vú ?? h?ng, Hoàng cúi xu?ng bú, Lan o?n o?i, rên xi?t vì khoái l?c, ti?ng rên d ! 891;n d?p nh? ng??i h?t h?i
Mi?ng bú vú tay Hoàng xoa n?n c?p vú c?ng ph?ng r?i t? t? l?n xu?ng d??i, th?c tay vào trong xì líp Hoàng móc l?n nhè nh? r?i mân mê h?t le, h?t le c?a Lan n? ph?ng d??i bàn tay ?i?u ngh?, Hoàng t?t chi?c qu?n lót nh? nhàng d?t d??i chân gi??ng, lúc này Lan n?ng l?n quá nên không còn ph?n ??i “l?y l?”
Hoàng v?ch mép l?n ??a con gái, lách l??i vào gi?a khe r?i ??a l??i ngoáy vào trong âm h?, Lan co gi?t, ??n l?n lên vì s??ng, mi?ng kêu l?m nh?m nh?ng ti?ng vô ngh?a, d?n khi Hoàng li?m ng??c lên ??u h?t le, rà lên rà xu?ng thì h?t le h?ng m?ng c?ng ph?ng lòi lên nh? s?p s?a r?t ra ngoài, Lan thì n?y l?n lên t?ng ch?p mi?ng kêu l?m nh?m, n??c l?n ch?y dàn d?a ra mép
Nhìn h?t le h?ng m?ng, v?i kinh nghi?m c?a ng??i ?àn ông t?ng tr?i, Hoàng bi?t Lan còn trinh, ý ngh? ???c phá trinh sau th?i gian dài ch?a ???c h??ng làm chàng ?ê mê, con c?c ?ã c?ng c?ng nay càng c?ng và to h?n
Không bi?t ai b?o nh?t l??i nhì râu, sai m? nó r?i, Hoàng c? b? râu k?m vào h?t le rà rà t? d??i lên trên, Lan n?y ng??i lên t?ng ch?p, em s??ng quá anh ?i, Hoàng c??i nh?, em có nghe ai nói n?ng l?n ch?a, nh? tìm ra chân lý Lan kêu l?c gi?ng, n?ng l?n quá anh ?i, n???? ..n.n..ng..g.. n???? ..n..n..g l??ô …n…
Hoàng t? nh?, ph?i hành em này ch?t lên ch?t xu?ng tr??c khi h??ng trinh ti?t m?i ?ã, bao nhiêu ngón ngh? chàng ?em rat hi th? h?t, 15 phút sau Lan r? ra nh? d? rách, th? không ra h?i n???ng ……l???n, Lan th?u thào r?i l?m ?i, Hoàng c?ng th?m m?t dù c?c ?ang c?ng c?ng, chàng ngh? ng? m?t gi?c cho kho? r?i phá trinh cho em ch?t m? luôn !!!
Hoàng ch?t th?c gi?c, có v?t gì m?m ?m v?i hai qu? b??i tr??n lên ng??i chàng, th?y chàng hé m?t Lan t?n công li?n, nút l??i nhau mào ??u xong Hoàng b?t ??u bú vú, ng??i Lan l?i run r?y r?i bi?t ???ng ?i n??c bb??c nàng n?m ng?a ra, ?ôi vú ??n cao, bú vú và v?y vò m?t chút Hoàng ??t giai ?o?n, Lan ?ã ch? s?n, l?n nàng ??n lên, m? tênh hênh ch? ??i, Hoàng bú li?m, ??a râu ?i tuy?t chiêu, Lan n?y l?n lên t?ng ch?p, bao nhiêu danh t? t?c! tìu m?i h?c nàng x? d?ng t?i ?a, kêu ??n h?t h?i
Con c?c Hoàng c??ng c?ng, chàng c?i qu?n v?t xu?ng chân gi??ng, con c?c dài quá kh?, ??u kho?m kho?m nh? m? ó, Hoàng m?m c??i khoái trá, c?c m? ó, ?? chó c?ng ph?i la hu?ng chi là gái trinh, tí n?a thôi em s? nát l?n t?i ch? …chàng th?m ngh?
Trong lúc cho con c?c s? l?ng, ho?t ??ng c?a Hoàng ch?m l?i, ?ang n?ng l?n b? m?t h?ng Lan quay ra nhìn, Lan ho?ng kinh khi nhìn th?y con c?c to và dài quá kh?, ??u c?c nh? m? ó d? t?n
Em s? quá anh ?i, c?c anh mà ?út vào ch?c em ch?t m?t, thôi ..thôi… nhé anh ?i, Lan run run
Hoàng c??i th?m, ? ?ó mà thôi, t?i m?c gi?i phóng th?ng nh? em m?i có c? h?i hoàn h?n mà s? ch? không thì c?ng xong r?i, tuy v?y chàng nh? nh?,
Em mu?n sao c?ng ???c, yêu em anh s? chi?u theo ý em …
N?m xu?ng v?i em ?i anh, Lan th?m ph?c và cám ?n ng??i tình, nàng thò tay mân mê con c?c c?ng c?ng ??u c?c ?ã b?t ??u r? n??c, nàng l?i c?m th?y n?ng l?n vô cùng
Hoàng t? t?n tr? tài v?i c?p vú, Lan nh? n?i ?iên vì n?ng
Bú l?n mau lên, nàng ??n l?n, ??a l?n vào mi?ng Hoàng,
ch? phút ch?c l?n Lan n?y t?ng t?ng, o?n o?i, nàng rên r?,
Ð? em ?i anh ?i, em s? l?m nh?ng n?ng l?n quá ch?u h?t n?i
Mà có ?au không anh
Anh nghe nói s? ?au m?t chút ch? anh có phá trinh ai bao gi? mà bi?t, chàng nói láo, ch?t nh? cách ?ây m?y n?m chàng phá trinh con nh? Thu, nh? ??n ?ây càng n?ng c?c, chàng banh l?n em Lan th?c m?nh,
Ch?t em anh ?i , ?aaaau …quuuuááá, ?ang th?c m?nh nghe ti?ng kêu th?m thi?t c?a Lan, Hoàng d?ng l?i, ??u c?c m?I l?t qua mép l?n nh?ng vì quá l?n, ??u con c?c ?ã xé rách mép l?n nên Lan ?au ??n, phút sau b?t ?au, l?n l?i càng n?ng thê th?m, ngh? r?ng ?ã phá trinh xong, không s? b? ?au n?a, c?m giác n?ng l?n càng lúc càng m?nh, Lan n?n n?, ?? em ?i anh, em n?ng quá ch?u không n?i, Hoàng c??i th?m r?i t? t?n nh?p các vô sâu …con c?c c? ra vô nh?p nhàng, n??c l?n c?a Lan ch?y ra lênh láng, nàng l?i kêu rên khan ti?ng
N?ng l?n quá anh ?i, n?u bi?t v?y em ?ã xin anh ?? em t? lâu ch? ?âu ??i ??n bây gi?
Th?i c? ?ã ??n, Hoàng rút c?c ra t?n mép l?n, l?y tr?n ?âm m?nh con c?c vào, Lan d?y lên ?ành ??ch nh? con cá lóc b? ??p ??u, ahhhh, ahhhh nàng kêu rú thê th?m nh? heo b? ch?c ti?t, có khác gì ?âu, gái trinh b? th?c l?n còn ?au h?n, lúc này thú tính n?i lên, n?ng quá Hoàng ?âu còn th??ng ti?c cái l?n nh? nh?n n?a, h?n c? giã h?t s?c nh? giã giò, Lan kêu gào m?t lúc r?i l?n ?ang n?y lên theo nh?p con c?c giã nh? giã giò b?ng im l?ng không ??ng ??y, nàng ?au l?n quá nên ng?t x?u, Hoàng ho?ng h?n rút c?c ra và ghé xem tình tr?ng c?a Lan, b?ng nh? l?i ngày x?a khi phá trinh con Thu, m?i giã 5, 7 cái nó ?ã ng?t x?u, khi nó t?nh d?y mình còn ?? nó tàn b?o h?n n?a, sau này nó thú th?t, ?au mu?n ch?t, nh?ng càng ?au càng s??ng, ngh? ??n ?ây s?n c?c còn ?ang n?ng Hoàng l?i ?út vô l?n nh?p nh? nh? ch? th?i, m?t lúc sau Lan h?i t?nh th?y con c?c c?ng ng?c ?ang ra vào nh?p nhàng, l?n b?t ?au nhi?u r?i, nàng l?i b?t ??u n?ng
Lan rên r?, n?ng l?n quá anh ?i, s??ng l?n quá anh ?i r?i n??ng ,…s??ng ..lo?n lên nàng ch?ng còn bi?t mình kêu rên nh?ng gì
N??? ..n.n.n..g, r?i ??t nhiên, Ð? má, ch?t em r?i anh ?i, ?? cho tét l?n em ?i, ?? nát l?n em ra, anh ?i em l?y anh, ?? nát l?n em ra …anh ?? nhnh? nh? v?y ng?a l?n quá
Nghe Lan kêu rên con c?c Hoàng c?ng c?ng h?t c?, chàng l?y h?t s?c giã, cái giò ý quên, cái l?n ?àn bà co qu?p, o?n o?i ôm l?y con c?c, Lan kêu l?c gi?ng, ?au …l?n ….n?ng …nh?ng hai chân c? qu?p ch?t l?y hông chàng trai, n??c l?n ch?y ?a ra ngoài hai bên mép.
Ch?ng nh? th?y ch?a ?? tàn b?o, Hoàng banh l?n con ?àn bà ra, gác chân Lan lên vai chàng, ki?u “vác cày qua núi này” chàng ?? m?y con M? già còn n?ng ch?u không n?i
Qu? nhiên Lan ?au l?n ch?u không th?u, nh?ng ??ng th?i c?ng n?ng vô cùng, s? ng?t x?u Hoàng l?i ng?ng nên m?c ??u ?au l?n nh? ai xé ra làm ?ôi, nàng v?n c? nghi?n r?ng ch?u ….s??ng
Ð?t nhiên hai chân Lan co qu?p, ng??i run b?n b?t kêu lên th?m thi?t a a a n n n h …????iiìì r?i t?t ngh?n, n??c l?n ch?y lênh láng tràn ra ngoài
Bi?t Lan ?ã lên tuy?t ??nh. l?i không mu?n nàng có b?u, Hoàng rút con c?c c?ng c?ng ra kh?i l?n, và m?c dù Lan kh?ng kh?ng không ch?u, Hoàng v?n c? nhét con c?c vào m?m con ?àn bà
?c…?c ..Lan ngh?n h?ng .. nh?ng nh? t?i khoái l?c mà con c?c ?ã ban cho, nàng ch?t l?i th?y n?ng, con c?c không còn trong l?n, gi? ? trong mi?ng, nàng mút chùn ch?t mi?t ?ôi môi vào thân c?c t? ??u xu?ng t?n hai hòn dái, Hoàng ??n ng??i rên ? ?, Lan càng khoái, th?y hai hòn dái c?ng c?ng nàng th? hé r?ng c?n nh? ..Hoàng n?y ng??i lên ?au ??n, m?t tr?n ng??c
Ðau quá, ch?t anh em ?i
T??ng Hoàng gi?n, Lan ??nh c?n m?nh thêm, ch?t th?y Hoàng m?t tr?n ng??c, m? hôi toá ra Lan h?t h?n, em ..em ..không bi?t, nàng vu?t ve, t?i nghi?p anh, t?i nghi?p con c?c yêu quý c?a em
M?t lúc sau Hoàng m?i n?ng c?c tr? l?i, Lan càng ngày càng ?i?u ngh?, nàng th?i kèn nh? ngh? s? Saxo chuyên nghi?p, Hoàng ??n mình, o?n o?i, con c?c càng lúc càng c?ng c?ng, th?c sâu trong mi?ng Lan, lúc này Lan b? kích thích quá ??, nàng nghi?n r?ng c?n ch?t con c?c mà không bi?t mình ?ang làm gì, Hoàng g?ng ng??i vì ?au và vì khoái l?c, ch?a bao gi? con c?c ???c hành h? t?n tình nh? v?y
S??ng c?c quá em ?i, ch?a bao gi? anh s??ng nh? v?y, c?n m?nh vào em ?i
Lan nghi?n r?ng nhai con c?c c?ng c?ng, con c?c s?n s?t trong mi?ng nh? món ?n khoái kh?u, nàng nhai m?t cách say mê
B?ng Hoàng o?n ng??i, tinh khí b?n ??y mi?ng Lan, nàng m?i mi?t c? h??ng con c?c, gi? l?i có thêm n??c s?t, ng?y ng?y, tanh tanh …Hoàng ch?t kêu lên th?m thi?t, anh ?au quá em ?i, c?c ra r?i thì ?au l?m, Lan v?ui nh? con c?c m?m xèo ra, vu?t ve nhè nh?, hai ng??i r?i vào gi?c ng?
T? ?ó t?i sang, Hoàng l?i ?? thêm m?y cái, giã l?n Lan nh? giã giò, c?i nào c?i ?y t? t?i, còn Lan thì ?n xúc xích gân th?a thuê
Lan c? nán l?i nhà Hoàng ??n 11 gi? sáng hôm sau, th? hai c? nhà ?i làm, l?n v? thì ai bi?t ??y vào ?âu, c? nói hôm qua v? ng?, sang d?y s?m ?i làm
B??c chân vào nhà Lan ch?ng h?ng th?y ch? dâu ?d?ng nhìn mình ch?m ch?m
Ch? không ?i làm hôm nay?
Tôi ?i làm nh?ng m?y hôm lo ?ám c??i, m?t quá nên xin v? s?m
Em c?ng v?y, hôm qua v? khuya, sang d?y s?m ?i làm, bây gi? v? nhà thì g?p ch?
Ch? dâu c?a Lan nhìn nàng, tinh quái, hôm qua ông C??ng say, ói m?a tùm lum, ch? m?t quá không giúp gì ông ?y ???c, ph?i qua phòng cô ng?, ông ?y còn ?ang mê m?t trong phòng, sang nay ch? ph?i ?i?n tho?i xin ngh? dùm ?ng
Nói láo b? b?t qu? tang ph?i không cô em ? th? nào, s??ng không ? sang nay cô còn l?t v? nhà là chì l?m ?ó, th? nào ? th?ng Hoàng nó ?? nát bét l?n ra r?i ph?i không ? cái th?ng, c?c to nh? cái chày giã giò mà l?i ch?i dai, gái trinh nh? em mà nó nó ?? su?t ?êm, ch? t??ng em ?au l?n l?t v? không n?i ?ó ch?
Lan tr?n tròn m?t, ch? ch? ???c cái nói láo, ch? do? em không ???c ?âu
Do? em làm gì, c?c nó v?a to v?a dài, ??u c?c kho?m kho?m nh? m? ó, ?úng ch?a
Tr?i ??t, b? anh Hoàng ?? ch? r?i h? ?
Ch?a ???c ?? m?i t?c ch?, nh?ng ch? th?y nó ?? con Thu lia chia, l?n nào con Thu c?ng s??ng ch?t lên ch?t xu?ng, m?i tu?n tr??c, nó ?? con Thu t?i b?i tr??c khi con nh? ?i l?y ch?ng, con nh? mà có b?u ngay, khi sanh ra không bi?t con ai
Tr?i ??t sao ch? không cho anh Hoàng m?t tr?n r?i c?m c?a
Tr?n gì, n?m ng?a cho nó ?? r?i bú c?c nó nh? cô su?t ?êm h? …
Tôi c? t??ng th? nào th?ng Hoàng c?ng l?y con Thu, lúc ?ó l?y quy?n m? v?, b?t nó ?? mình lúc nào c? ???c, nào ng? ?ùng m?t cái con Thu ?i l?y ch?ng, u?ng thi?t
Ch? không s? anh C??ng à !!
S? gì có ông ?y s? ch? thì có, ông ?y b?t g?p th?ng Hoàng ?? con Thu, sau khi th?ng Hoàng v?, ông ?y hù con nh? r?i ?è nó ra mà ??, t?i nghi?p con nh?, hai th?ng ?àn ông kho? m?nh ?? liên ti?p làm sao ch?u n?i, b?i v?y nó m?i l?y ch?ng cho thoát n?n
Lan còn ?ang s?ng s? thì bà ch? dâu ti?p
Cho nó ngh? vài b?a l?y s?c, mai m?t tôi qua h?i t?i th?ng Hoàng v? chuy?n nó phá trinh cô, b?t nó ?? mình ?? ki?u, lúc ?ó tha h? n?ng l?n, ng??i ch? dâu thò tay qu?t n??c l?n b?t ??u ?a ra …
Trong lúc ?y Hoàng m?i th?c d?y, h?i t??ng l?i cú phá trinh con THU, c?c l?i t? t? ng?ng lên, bây gi? mà m? con Thu ? ?ây ta ?? cho cong l?n, ?? c? ch? em, m? con.
Hoàng nh? l?i hôm nào …
?ang m? màng thì ti?ng chuông ?i?n tho?i réo, hôm tr??c ?i ch?i khuya nên b?c b?i ch?ng thèm nghe, ng? c?ng ch?ng ???c, chàng nh?m d?y ?i t?m, pha cà phê
Khi tr? ra phòng khách, th?y 3 message, Hoàng l?m b?m
?.M sang th? b?y , làm gì mà g?i s?m v?y
U?ng ???c n?a ly cà phê, ngh? ch?c ai có vi?c gì c?n, Hoàng ?ành nghe message
Chú Hoàng, cháu c?n chú giúp cháu, g?i phone cho cháu g?p, gi?ng Thu
Message th? 2, r?i th? 3, gi?ng Thu kh?n kho?n và lo l?ng …
Chú Hoàng, ch?t cháu r?i, máy vi tính c?a cháu b? h?, th? hai là ph?i n?p bài, qua s?a cho cháu, tr?i ?i, l?i ?i ?âu r?i …còn s?m mà …
Hoàng phì c??i, m?c qu?n áo ?i qua nhà C??ng …
V?a ??u xe là nghe th?y ti?ng Thu reo lên
May quá, chú Hoàng t?i r?i, cám ?n chú Hoàng mau m?n quá
?a, chuy?n gì v?y …
Chú không nghe cháu nh?n gì h? ?
Không, ??nh qua r? b? cháu ?i u?ng cà phê, không có ai ? nhà, chú v? nhé …
? .. ? ..chú không ???c v? ph?i ? ?ây s?a vi tính cho cháu
Hoàng gi? b? nh? ??nh v?, con nh? ho?ng s? v?i ôm c?ng chàng l?i, kéo vào trong nhà, mi?ng mu?n khóc
Chú, s?a vi tính h? cháu , k?o làm bài không k?p thì ch?t cháu, c?p vú chanh c?m si?t ch?t vào ng??i Hoàng, chàng rùng mình, con c?c d?ng ??ng nh? c?t c?
Thôi ???c …Hoàng ng?i vào máy vi tính, tr? ng?i c?a máy vi tính kh?i khó, th?y Hoàng ng?i loay hoay khá lâu, con nh? s? chàng b? cu?c, pha m?t ly cà phê mang ra r?i ôm l?y chàng
Cà phê này chú, th?y ch?a, cháu th??ng chú h?ng nh?t ?ó
Cám ?n Thu, Hoàng quay l?i c? tình ?è tay vào trái vú m?m m?i vài giây, ??u vú con gái t? nhiên c?ng lên, m?t mày Thu ?? ??n, Hoàng ?ánh tr?ng l?ng,
?? chú rang h?t s?c, nh?ng mà không lo, n?u s?a không ???c thì qua nhà chú mà xài vi tính
Hoàng ch?m chú làm vi?c, Thu nh?p nh?m sau l?ng, ch?m chú theo dõi công vi?c, lâu lâu nó l?i ?n c?p vú nóng h?i vào l?ng làm Hoàng ?iên ng??i lên vì n?ng, Hoàng ??c thân, ch?i b?i ?ã nhi?u nh?ng vì nhát gái nên ch?a bao gi? có b? (?? ?? cho ??n gi?n) nay l?n ??u ??ng ch?m v?i gái trinh nên chàng th?t h?i h?p
??i công cáo thành, xong !!!hoàng reo lên, Thu ch?m vào long Hoàng, hôn lên má, cám ?n chú Hoàng d? th??ng, r?i l?i hôn l?n n?a, l?n này Hoàng l?i d?ng th?i c?, ôm l?y Thu và hôn môi cô bé, ??u l??i th?c sâu, Thu m?m ng??i vì s??ng nh?ng l?i ??y Hoàng ra
Chú ?n gian h? ..mu?ncháu la lên không ? tuy v?y cô bé tinh quái v?n li?m môi thèm thu?ng
Thu c?m cúi làm bài, n?a ti?ng trôi qua
Hoàng thì ??u óc quay cu?ng, con c?c n?ng t?ng t?c, chàng t? nh?
Con nh? có v? n?ng, ta ki?m c? “xào khô” (n?n bóp, s? mó) là ?? s??ng rên ng??i, mi?n không ?? nó thì thôi …
? máy l?i tr?c tr?c r?i, chú ph?i s?a thêm m?y ti?ng n?a cho ch?c ?n, Hoàng b?o Thu ..
Con nh? m?t mày th?m não, cháu làm sao làm bài cho k?p
Thì ?? chú coi ?ã …Hoàng ng?i xu?ng gh? m?t mày nghiêm tr?ng, th? cái này cái kia
H? th?t r?i, hay là cháu c? làm bài chú ng?i sau coi ch?ng , máy h? là s?a li?n
Ph?i , ph?i con Thu nh?y lên gh?, ng?i lên con c?c c??ng c?ng c?a Hoàng, 2 ng??i nh? b? ?i?n gi?t, m?t mày ?? ??n, con Thu làm t?nh,thôi ?? cháu làm bài, nó c?m cúi làm bài nh?ng c? nhúc nhích trong long Hoàng, toàn than rung nhè nh? vì khoái c?m
Thu khó ch?u h?, ng?i ngay l?i th? này cho tho?i mái, Hoàng nh?c con nh? lên ??t nó ng?i xu?ng ?úng v? th?, con c?c c???ng c?ng th?c lên ?úng l?n con nh?
Dù qua l?p qu?n lót, con c?c v?n gây khoái c?m, con nh? o?n ng??i …chú …?i …, con nh? nh?p nh?m, con c?c ?âm nhè nh? vào l?n, nó rên r? khoái l?c,
T? lúc nào không bi?t Hoàng ?ã lu?n tay vào trong áo, vân vê hai ??u vú nh? xíu nh? hai h?t ??u, xoa bóp c?p vú nh? s?ng trâu v?a nhú, con nh? o?n o?i xuýt xoa, rên ??t quãng
Chú …chú …???i ..
Hoàng n?ng ??n c?c ??, mu?n ?? con nh? ngay t?i ch? nh?ng không dám, ?ành h??ng them m?t lúc r?i ??ng d?y, chú pha thêm ly ca phê n?a, cháu làm bài r?i ch?c n?a chú cháu mình ?i ?n
Hoàng ng?i nh? c?m giác vùa ???c h??ng, chàng b?c ?i?n tho?i g?i C??ng (hai v? ch?ng C??ng d? party ? nhà 1 ng??i b?n Hoàng quen)
Ê C??ng, con gái c?ng c?a ông bi h? máy vi tính, lo v? mà s?a cho nó
Party tr?a m?i b?t ??u, ??n chi?u tao m?i v? thì tr? m? nó r?i, b? mày ngu d?n ??n ?? không s?a cho nó ???c à, ch? r?c r?i
Thôi ???c, mày thi?u tao 1 ch?u nhé, Hoàng c??i c?t
Mày mu?n gì thì ?òi con Thu, thôi cút , ?? cho tao an h??ng tu?i già .. ??u giây bên kia có ti?ng c??i dòn c?a C??ng
Hoàng ngh? th?m, t? ?ó v? ?ây 2 ti?ng lái xe, d? thì gi? “làm th?t” con nh?, nh?ng binh ???ng nào bây gi?, chàng l?c l?c ??u, t?… t? ..ta tính !!!
B?ng Thu la lên, chú Hoàng máy l?i tr?c tr?c …Hoàng v?a ng?i xu?ng thì con nh? l?i nh?y lên gh?, ?úng t?y …
Thu l?i c?m cúi làm bài .. ?a sao h?i nãy tr?c tr?c bây gi? máy l?i êm r? , k? há
Hoàng th?a bi?t con nh? mu?n gì, không ch?n ch? chàng b?t ??u bóp vú xoa ??u vú r?i thò tay móc l?n, con nh? nh?y d?ng lên vì s??ng, Hoàng mân mê h?t le, vu?t d?c theo chi?u lên xu?ng, con nh? o?n o?i ??n l?n lên vì quá n?ng, mi?ng g?m g?, kêu rên mà không bi?t tr?i ??t gì n?a
Hoàng b? con nh? vào phòng ng?, con nh? g?n nh? tr?n tru?ng, chàng l?t luôn vài mi?ng v?i còn l?i, than th? con nh? ph?i bày th?t quy?n r?, Hoàng mu?n ?? nó li?n t?i ch? nh?ng l?i ngh? h??ng them ?ã
Ð??ng l??i ?i t? trên xu?ng d??i và ng?ng ? mu l?n, Hoàng bú li?m, ??y râu vào h?t le, Thu nh? l?m ?i, mi?ng v?n rên r? khoái l?c, nó n?ng ??n n?i khi Hoàng c?i qu?n chiã con c?c quá kh? vào l?n nó v?n nh?m m?t rên r? vì s??ng
Hoàng dung hai tay banh l?n con nh?, l? l? con nh? ch? b?ng ??u ngón tay, n??c ?a ra ??m ?ìa
Thu th?y l? v?a m? m?t xem có gì l?, ch? th?y con c?c ?? au, to nh? cái chày th?c vào l?n, m?t ti?ng t?c nh? nh? nh? xé v?i con c?c ?ã th?c rách mép l?n r?i ph?p m?t ti?ng con c?c ?ã ?âm th?ng màng trinh, con c?c ngoáy cho màng trinh rách nát xong l?i giã l?n nh? giã giò, con nh? kêu xé tr?i nh? con heo b? th?c huy?t, hai tay b?t chu?n chu?n r?i m??i ngón tay b?m m?nh vào l?ng Hoàng, nó kêu tr?i kêu ??t kêu cha kêu m? vì ?au
Thú tính n?i lên Hoàng giã càng ngày càng m?nh, con nh? kêu khan ti?ng r?i n?m v?t ra, ??u qu?o qua m?t bên
Hoàng h?t h?n cúi xu?ng, ng?c con nh? v?n ph?p ph?ng, h?i th? ??u ??n, bi?t r?ng con nh? ?au ?n quá ng?t x?u, chàng t?i nghi?p l?y tay xoa nh? cái l?n
T?i nghi?p, ?au l?m h? l?n…nh?ng mai m?t tha h? mà n?ng ..
Khi Thu t?nh d?y th?y Hoàng ?angbú l?n, n??c l?n ch?y ra ??m ?ià ….
Hoàng l?i ?út c?c vào l?n mà giã, Thu kêu rên mu?n v? apartment nh?ng khoái vô cùng, cu?i cùng …em raa a…a
N??c l?n ch?y ra ??m ?ià trong lúc Hoàng v?n ti?p t?c giã l?n, l?n Thu ?a ra going n??c s?n s?t, tr?ng nh? s?a và x?i b?t khi con c?c Hoàng v?n ?âm …ph?t …ph?t ..ph?t..
Hoàng ?âm m?nh vài cái, tinh khí b?n tung toé khi Hoàng rút c?c ra kh?i l?n, chàng c? ?út c?c vào mi?ng Thu nh?ng con nh? ho?ng quá c?n ch?t hai hàm r?ng, ?ành ch?u thua
Nhìn cái l?n s?ng t?y, be bét máu tr?n l?n v?i dâm th?y và tinh khí Hoàng th?y th?a mãn vô cùng
L?n ??u tiên chàng ???c h??ng trinh ti?t ..
Hoàng rùng mình, nghì ??n ?ây chàng ch?u không n?i, tay x?c c?c, tinh khí b?n ra tung toé
Chàng ?i t?m v?a xong thì có ti?ng g?i c?a, ngh? là Lan ng?a l?n, vác qua cho ??, con c?c b? kích thích d?ng ??ng, c?ng c?ng nh? khúc c?i,
Mu?n “phô tr??ng th?c l?c” Hoàng ch?y ra m? c?a, con c?c ch?a lên tr?i
?….?….? Thoa v? C??ng tròn m?t nhìn con c?c ch?m chú, li?m mép thèm thu?ng, m?t mày ?? ??n
Hoàng lôi Thoa vào phòng khách ?è ng?a ra, tu?t áo lên kh?i ??u …l? c?p vú c?ng ph?ng, núng nính,….?út c?c vào mi?ng Thoa mang m? r?ng vì ng?c nhiên ……….
–(H?t)–

4.4/5 - (5 bình chọn)