Nam thanh niên ph? ph?c vì b?n gái 9x có nhu c?u tình d?c quá cao

Nam thanh niên ph? ph?c vì b?n gái 9x có nhu c?u tình d?c quá cao

Nam thanh niên 9x ph? ph?c vì b?n gái có nhu c?u tình d?c quá cao

Ph? ph?c vì b?n gái 9x ‘nhu c?u’ quá cao
Su?t c? n?m, m?t tu?n 7 ngày h?u nh? không sót ngày nào, Lân ph?i “nai l?ng” ?áp ?ng nhu c?u ch?n g?i cho cô b?n gái 9x “tr? trâu”. Chuy?n ?ó khi?n c?u m?t m?i và không th? t?p trung làm ???c vi?c gì.
L?n h?n 4 tu?i nh?ng V? Lân (Hà N?i) thú nh?n mình không d?n d? tình tr??ng b?ng Y?n – cô ng??i yêu sinh n?m 96 c?a c?u. Khi ??n v?i Y?n, Lân v?n là anh chàng còn nguyên v?n “tem b?o hành” trong khi ?ó, nàng tu?i tr? nh?ng tài cao, ?ã “n?m trái c?m” t? 2 n?m tr??c và c?ng h?t mình v?i ?ôi ng??i ?àn ông khác. Tuy nhiên, th?i bu?i Tây hóa d?n, chuy?n trinh ti?t hay ph?i là “k? ??n sau” không h? khi?n Lân “l?n t?n”. V?i c?u, “ai ch?ng có quá kh?, ?ào b?i d?n v?t làm gì, mi?n sao hi?n t?i yêu nhau chân thành là ???c”.
Chính vì th?, th?i gian ??u Lân r?t h?nh phúc khi yêu Y?n. Nàng ?úng là cô gái chân thành mà Lân mong m?i. Ít tu?i nh?ng nàng r?t bi?t chi?u chu?ng b?n trai. Lâm ???c Y?n quan tâm t? b?a ?n sáng ??n viên thu?c khi ?m ?au và th?m chí c? chi?c áo may ô hay cái qu?n lót. Yêu b?n gái t?ng tr?i c?ng có cái s??ng, trong v?n ?? t? nh? kia, nàng không ??ng ??nh, không õng ?o, s?n sàng “h?t mình” ch? sau 1 tháng yêu nhau. Mà l?n ??u tiên ?y, Lân ch?ng m?t công bày binh b? tr?n, b?i Y?n là ng??i ch? ??ng và c?u ch? vi?c “n?m há mi?ng ch? sung”.
Lân ph?i th?a nh?n, Y?n thu?c tuýp con gái r?t ch? ??ng, ít ng?i ngùng và… nhu c?u r?t cao. B?t kì lúc nào, nàng “h?ng” lên là “?òi” và ch?ng thèm x?u h?. Ng?i ? quán cà phê, ôm hôn ch?c lát nàng ?ã r?o r?c ?òi tìm ch? c?a hai ng??i. Ra r?p xem phim, phim chi?u ??n c?nh “khiêu g?i” nàng c?ng nóng ng??i ngay r?i th? th? b?o “mu?n”. Có hôm, m?i tinh m? g?p nhau, b?a ?i?m tâm còn ch?a xuôi xong Y?n ?ã ?? ngh? “v? nhà ngh? ng?i, ôm nhau cho s??ng”, mà v?i Y?n làm gì có chuy?n ôm suông.
H?i ??u, m?i yêu, m?i bi?t “làm ?àn ông” nên Lân “sung” l?m! Nàng thích lúc nào là ?áp ?ng ngay. Tuy nhiên, sau m?t th?i gian, ???c b?n gái cho “phè ph?n” mà nhu c?u c?a nàng c?ng ch?ng ch?u thuyên gi?m, khi?n Lân ?u?i và o?i h?n. Lân thú nh?n “nhi?u khi nh? ‘tr? bài’ thôi ch? h?ng thú gì”.

4.7/5 - (4 bình chọn)