Tag Archives: Pim set viet nam

Ki?u n? 9x bán dâm 4 tri?u ??ng/l??t qua Facebook và doanh thu kh?ng

Ki?u n? 9x bán dâm 4 tri?u ??ng/l??t qua Facebook và doanh thu kh?ng

Vi?c ki?u n? 9x bán dâm qua facebook không ch? s?n sàng tr?ng ?nh c?a mình, Huy?n còn ??a c? ?nh c?a “??ng nghi?p” lên m?ng internet và facebook ?? qu?ng cáo, m?i chào khách mua dâm, ngày 5/9, Công an qu?n Hai Bà Tr?ng – Hà N?i cho bi?t v?a tri?t phá ???ng dây […]