Tag Archives: Truyen sex ngan hang

Truy?n sex ngôn tình trò ch?i tình ái và quy?n l?c

Truy?n sex ngôn tình trò ch?i tình ái và quy?n l?c ph?n 1

Nhân v?t chính: Hoàng Phong, ?ông Nghi Th? lo?i: Lãng m?n, k?ch tính, 18+ Trò ch?i tình ái và quy?n l?c (H+) A… d?ng l?i ?i….. ?ông Nghi b?t l?c la lên khi môi anh ti?n sang g?m nh?m vành tai nh?y c?m c?a mình! C?m giác ?n l?nh rùng mình khi bàn tay t? […]

Thi?u th?n tình c?m M? tr? ch?ch luôn th?ng con trai m?i l?n

Thi?u th?n tình c?m M? tr? ch?ch luôn th?ng con trai m?i l?n

Hôm nay Ba l?i nh?u say n?a r?i! Trung n?m trong phòng, nh?m m?t, c? l? ?i ti?ng cãi nhau bên phòng ba m?. Ông An cha nó th??ng hay nh?u nh?t v?i b?n bè, dù cho m? Trung ?ã nhi?u l?n nh?c ch?ng ph?i chú ý gi? s?c kh?e, ông v?n b? ngoài tai. […]