Truy?n sex anh trai ??t vào L?n em gái dâm ?ãng ch?y n??c

Truy?n sex anh trai thích ???c ??t vào L?n em gái

B?n ?ang ??c truy?n sex anh trai ??t vào L?n em gái dâm ?ãng ch?y n??c hai anh em ??t cùng nhau, chúc b?n ??c truy?n sex online vui v?
Liên ng?i nhìn Hùng, ng??i anh trai c?a Liên ?ang ng?i xem TV trong phòng khách. Hùng ?ang ng?i u?ng bia cho qua c?n bu?n vì Hùng v?a m?t b?n gái. Hùng v?n không ?? ý ??n nh?ng gi?t bia ?ang ch?y ??y trên gh? và qu?n . Hùng nhìn Liên c??i g??ng g?o. Hùng r?t ??p trai có th? nói nh? v?y, so v?i ng??i Vi?t Nam thì Hùng r?t cao l?n, mái tóc ?en và d?y v?i ánh m?t bu?n, không hi?u sao mà Hùng l?i b? b?n gái b? nh? v?y. Liên không dám nhìn vào ?ôi m?t ng??i anh mình, m?i l?n Hùng nhìn Liên là cô bé cu?i xu?ng vì g??ng . Trong nh?ng ngày này, Hùng r?t bu?n và t? ra nh? b?t c?n ??n m?i vi?c. Và câu chuy?n x?y ra khi ba m? Liên và Hùng ?i v? VN th?m gia ?ình và ?? c?n nhà l?i cho hai anh em trông coi .

Hùng n?m nay ch? v?a tròn 18, trong khi Liên còn r?t nh?, n?m nay ch? v?a 11 tu?i . Hai anh em Hùng và Liên r?t thân v?i nhau và cho t?i lúc n?y hai anh em v?n luôn kh?n khít. Liên c?m giác nh? anh Hùng thay ??i sau khi ??a Ba M? v? VN, lúc hùng lên xe tr? v?, ng?i trong xe, Hùng ?ã quàn vai qua Liên và xoa ?ùi cô bé. Lúc v? ??n nhà, Hùng ôm v?i liên và hôn lên môi, Hùng lúc nào c?ng hôn em mình nh?ng ch? hôn lên má, l?n n?y , Hùng ôm Liên hôn mi?ng và mút làm cho Liên s??n ?? m?t , Hùng t?p cho em gái mình b?ng cách ??a l??i vào bên trong và mút nh? l??i Liên , có lúc làm cho Liên b? ng?p . Liên c? vùng v?y ??y Hùng ra và cô bé gi?n d?i :
– Anh Hùng làm gì k? qúa ?i !
Hùng ph?n ?ng b?ng cách ôm Liên th?t ch?c làm cho Liên có c?m giác là anh mình r?t th??ng mình và Liên c?ng mong nh? v?y , mong anh mình th??ng mình th?t nhi?u . Liên v?n ??ng yên cho Hùng hôn l?n n?a , l?n n?y Hùng hôn nh? nhàng h?n , Hùng ??a l??i mình vào mi?ng Liên nh? h?n và nh? nu?t h?t n??c mi?ng em mình .

Sau ?êm ?ó Hùng hay ôm em mình mà hôn say ??m , Liên ch?p nh?n và không ng?n c?n anh mình n?a . Hùng c?n d?n là Liên không ???c ?i ?âu ch?i mà không báo cho Hùng bi?t và Hùng c?n d?n không ???c nói chuy?n hai anh em th??ng nhau nh? th? nào cho ng??i khác bi?t. Và Hùng nói :
– Em là do anh trông coi cho t?i lúc Ba m? v? và em ph?i làm nh?ng gì anh c?n d?n và ch? b?o. Liên nhìn Hùng và d? r?t l? phép.

Hùng ?ã t?m cho em gái mình t? lúc bé , nên Liên c?ng quen nh? m?i ngày, lúc n?y thân th? Liên b?t ??u thay ??i và Liên c?m th?y h?i ng?i ,l?n n?y Hùng mu?n Liên c?i h?t ?? cho Hùng t?m. Cô bé g??ng g?u tr? l?i :
– Không anh Hùng ?i , k? l?m , em không thích ?âu !
Hùng tr? l?i, ???c l?m , khi Ba m? g?i v? , anh s? nói là em không nghe l?i anh và em có nh? là tháng Ba , sinh nh?t em , Ba M? s? d?n em ?i ch?i Disney không? Liên nh? rõ là Ba M? h?a là n?u Liên ngoan ngoãn thì s? ???c ??a ?i ch?i Disney còn n?u anh Hùng nói v?i Ba m? là Liên không nghe l?i thì là … Ngh? ??n ?ây , Liên b?ng lòng . Nh?ng ngày cu?i tu?n ?ã ??n , Hùng mu?n em mình ? nhà v?i mình , không cho Liên ?i th?m b?n gì h?t. Hùng b?ng Liên vào phòng t?m và c?i áo qu?n Liên ra , Hùng c?ng v?y , tr?n tru?ng. Hùng ôm Liên hôn môi và nút l??i cô bé , l?n n?y Hùng vu?t mông Liên và kéo sát vào ng??i , d??ng v?t Hùng c?n c?ng lên ép vào b?ng Liên . Hùng kéo l?y tay Liên và b?t cô bé n?m l?y d??ng v?t mình , Liên r?t ng??ng vì l?n ??u nhìn th?y d??ng v?t c?a ?àn ông, Hùng ?ùa
– Em à , em c?m nó ?i và ch?i v?i nó .

Liên h?i :
– Sao nó c?ng v?y anh ? Liên nói xong thì buông tay ra …
Hùng tr? l?i:
– Thì t?i anh nhìn thân hình em ??p qúa nên anh n?i h?ng , em ??ng buông nó ra , nó c?ng c?ng mà em không làm cho nó xì ra không thì nó s? n? tung và anh s? ch?t ?ó …
Liên s? hãi , v?y em làm sao cho nó ra ?
Hùng nói :
– Em c?m mút nó nh? nh? ra vào m?t h?i nó s? ra …
Hùng không ch? Liên ph?n ?ng , ??a d??ng v?y vào mi?ng Liên , cô bé c?m nó mút nh? , mi?ng cô bé nh? so v?i d??ng v?t c?a Hùng nên m?i l?n cô bé kéo vào trong là Hùng ?n thêm vào . ..
– Ohhh ch?t anh r?i ohhh ?ã qúa, s?p xì ra r?i em ??ng có ng?ng nghe … Liên nghe l?i nh?m m?t , c?m d??ng v?t mà mút , Hùng n?m tóc cô bé gh? lên xu?ng theo nh?p mút c?a Liên … Hùng b?u tóc cô bé và rút d??ng v?t ra ngoài .
Hùng nói Liên ng?i trong b?n , Hùng v?n n??c và dùng xa bông t?m cho em mình . Hùng xoa lên l?ng, b?ng và ng?c c?a Liên , và xoa xu?ng d??i chung quanh ch? kín làm cho g??ng m?t c?a Liên nóng b?ng lên, Hùng nói :
– Em dang chân r?ng ra thêm cho anh r?a ch? ?i ti?u cho s?ch , Liên ngoan ngoãn d?ng hai chân ra, Hùng xoa chung quanh h?t le làm cho Liên la ? ? và b?u ch?t cánh tay Hùng ..
– Ohh í’ da ohhh , anh ?i .. í” daaa.
Hùng xoay ngang ng??i ng?i sát phía sau l?ng Liên và ti?p t?c xoa âm ??o Liên làm cho Liên rên liên t?c , Hùng li?m tai Liên và mút làm cho cô bé nh?m m?t l?i, ngón tay Hùng b?t ??u tìm cái khe nh? và ?n nh? vào Hùng ?n vào c? ch?ng m?t lóng tay làm cho Liên ch? ?au m?t ít nh?ng c?n h?ng làm cho Liên quên ?i h?t nh?ng chuy?n chung quanh … Liên h?t ho?ng khi Hùng th?t ngón tay sâu h?n .
– Làm gì v?y anh ohh ohhhhh , gì v?y anh ??? .
Hùng tr? l?i :
– Em tê h?t r?i ph?i không ?
Liên tr? l?i :
– Em tê h?t r?i , em s? qúa !!! Hùng tr? l?i vào tai Liên ,
– Em ?ang s??ng ?ó , mu?n anh làm n?a không ?
Liên g?t ??u , l?n n?y v?i s? ??ng thu?n c?a Liên , Hùng th?t ngón tay t? t? và sâu h?n và nhanh h?n làm cho Liên rên càng l?n .
– agggggg anh ?i agggg ohhhh , aggg !! Liên u?ng cong ng??i lên và ôm ch?c c? Hùng , cô bé ??a âm ??o cao h?n cho Hùng th?t ra vào d? h?n … Hùng nói Liên là n?m tay Hùng trong lúc ngón tay còn n?m bên trong , Liên n?m tay Hùng và th?t ra vào theo ý Liên , Liên c?m tay Hùng và ?n ra vào , Hùng gi?i thích , ?ó là màn trinh c?a em , lúc em th?t vào ch? mà nó ?au lên là màn trinh ?ó, m?t tí n?a thì anh giúp em thông nó , sau n?y kh?i s? ?au n?a !!! Hùng ch? nói nh?ng không nói làm cách nào. Sau khi t?m xong , Hùng b? em mình vào phòng và lau khô, Hùng ?? Liên n?m xu?ng gi??ng , l?n n?y , Hùng d?ng hai chân em ra và ??a mi?ng vào mút , Liên ôm gì l?y tóc Hùng trong khi Hùng mút say ??m nh? mu?n nu?t h?t ch?t nh?n c?a Liên .
Hùng h?i ,
– Em cho anh b? nó vào ???c không ?
Liên tuy h?ng nh?ng ngh? ch? ngang ?ó thôi và s? hãi khi nghe Hùng h?i nh? v?y , Liên gào lên và khép hai chân l?i khóc ….
– Anh buôn em ra hu hu , không ???c ?âu , Ba m? la ch?t …
Hùng m?t h?ng nh?ng c?ng không mu?n làm cho Liên s? nên buôn Liên ra , cô bé thoát thân ch?y nhanh v? phòng mình và ?óng c?a l?i ….

T?i hôm ?ó, Liên không dám m? c?a phòng. Tr?i t?i th?t nhanh ,ch?a gì ?ã 9 gi? t?i , Liên ?ói b?ng , mu?n ra ngoài t? l?nh ki?m gì ?n. C?n s? hãi c?ng b?t ??u nguôi. Liên hé cánh c?a nhìn ra ngoài , bên ngoài g?n nh? yên t?nh.

Liên t? h?i : Anh Hùng ?âu nh?. Liên b??c ra ngoài , l?n n?y Liên ?n b?n r?t kín ?áo ,?i l?n theo c?u thang b??c xu?ng phòng khách và ?i thông qua nhà b?p. Liên nhìn th?y m?t cái note dán trên t? L?nh.

“Liên , b?n anh m?i anh t?i nhà m?i ?n tân gia , mai anh m?i v? , có gì em m?i Thu qua nhà ng? chung cho kh?i s?. Anh có mua cái Pizza ?? trên b?p … th??ng , Anh Hùng “

Anh mình ?i r?i Liên c?m th?y ?? lo, ngh? ??n Thu , m?t ??a b?n duy nh?t cùng trang l?a , Thu r?t ??p và tr?ng nh? bông b??i không thua gì Liên. Liên c?m v?i ?i?n tho?i lên và g?i cho Thu.

– Thu ?i , hôm nay Liên ? nhà m?t mình s? quá , anh Hùng ?i ch?i v?i b?n mai v? , Thu ?êm nay qua ng? v?i Liên ???c không. ??u giây bên kia Thu t? ra vui l?m ???c t?i nhà Liên ch?i và xem phim.

Kho?ng ch?a ??y n?a ti?ng sau Thu ?ã có m?t t?i nhà Liên. Hai ??a ng?i ?n Pizza chung và xem phim , tr?i khuya ??n th?t là nhanh phút ch?c ?ã 1 gi? sáng. Hai ??a m?t l?, l?n ?ùn ra gh? sô pha n?m ng?.

Kho?ng 2 gi? khuya, Thu m?c ti?u và ?ôi m?t nh? không mu?n m? ra vì bu?n ng?, Thu ?i vào bu?n t?m , v?a lúc ?i ti?u xong , b??c ra ngoài phòng t?m , b?t ch?t ng??i b?t m?t ??ng ch? s?n tay b?t nhanh mi?ng c?a Thu, tim cô bé ??p nhanh s? hãi. Ng??i b?t ??a con dao nh?n làm d?u v?i Thu , n?u không h?p tác thì s? b? h?i, ng??i b?t m?t c?n d?ng lúc m? tay ra không ???c la. Thu g?t ??u tuân theo l?nh. Ng??i b?t m?t ??a Thu vào phòng Liên c?t ch?c hai tay vào thành gi??ng c?n d?ng không ???c la không thì s? bi?t tay. Thu g?t ??u im l?ng ng?i trên gi??ng.

Ng??i b?t m?t ?i ra ngoài phòng khách , n?i Liên ?ang ng? say, l?y tay b?t mi?ng Liên l?i và c?n d?ng gi?ng nh? Thu. Liên kh? g?t ??u và ng??i b?t m?t d?n Liên vào phòng c?t chung v?i Thu .

M?t lúc sau , ti?ng anh Hùng b?m chuông ngoài c?a , lúc n?y g?n 5 gi? sáng , Liên nghe ti?ng anh Hùng mà không dám nhút nhít vì Ng??i b?t m?t còn trong nhà. M?t lúc sau , ng??i b?t m?t trói tay Hùng và ??a vào phòng Liên trên tay c?m con dao nh? ho?t nói :

– Chúng bay không nghe l?i tao là tao gi?t c? ?ám. C? ba ??a g?p ??u lia l?a. Ng??i l? m?t trói Hùng vào thành gi??ng . H?n ?i v? phía Thu , h?n b? Thu lên gi??ng và trói ch?t hai tay vào thành gi??ng, Thu không dám kêu ti?ng nào vì s? con dao c?a h?n, r?i h?n c?i h?t ?? Thu ra , cô bé s? l?m nh?ng không dám ph?n kháng. Thân hình Thu th?t ??p ,tr?ng nh? bông b??i , ?ôi vú m?i ch?m h?ng và c?n c?ng , chùm lông l?n còn th?a ?? l? cái khe trông th?t quy?n r?. Hai anh em Hùng nhìn thân hình Thu nh? không r?i m?t.

H?n tr? l?i phía Liên dùng dao c?t, l?t h?t qu?n áo Liên ra , Liên v?i t? th? b? trói, cô ta g??ng g?o c? khom xu?ng che ch? kín l?i. Lúc n?y , h?n vê phía Hùng và c?t h?t qu?n áo ?? l? tr?n tru?ng , c? ba ??a ??u nhìn th?y nhau , l?n ??u tiên Thu nhìn th?y ng??i ?àn ông tr?n tru?ng cô bé tr? m?t nhìn th?ng vào d??ng v?t c?a Hùng r?i nhìn nghiêng v? phía Liên. Ng??i l? m?t c?i trói cho Hùng m?t tay và trói tay kia l?i b?ng m?t s?i th?ng dài cho thông th? ?i l?i chung quanh gi??ng và d?n là n?u không nghe l?i là h?n s? làm h?i. Hùng nhìn th?y em mình và Thu ?ang b? trói , không dám làm trái vì Ng??i b?t m?t r?t v?m v? và kho? m?nh.

Ng??i l? m?t ra d?u cho Hùng ??a d??ng v?t vào mi?ng Thu , Hùng nh? không mu?n làm v?y nh?ng ph?i làm theo. Thu ng?m kín mi?ng không dám m? ra . Ng??i che m?t nói là Thu ph?i mút d??ng v?t c?a Hùng.

Thu s? và m? mi?ng ra , Hùng ??a vào mi?ng Thu , cô bé ng?m và mút nhè nh? , d??ng v?t Hùng m?i lúc m?t c?n c?ng h?n Hùng rên th?t kh? , m?t lúc sau Hùng b? b?t ph?i mút l?i ch? kín c?a Thu , Hùng làm theo , cái khe kín ??p quá , Hùng dùng l??i li?m vào khe gi?a làm cho Thu u?ng cong ng??i lên rên agggg agggg, uhh uhh, ti?ng rên c?a Thu nghe quy?n r? l? lùng. M?t lúc sau, Ng??i b?t m?t b?t Liên ?è xu?ng ??t và b?t d?ng hai chân ra r?i kêu Hùng li?m ch? kín gi?ng nh? Thu, Liên c?ng nh? Thu hai cô bé còn trinh , ch?a n?m mùi ?àn ông bao gi? b?t ??u qu?n qu?i …

??i Hùng li?m l?n Liên làm cho cô bé qu?n qu?i, ng??i l? m?t b?t Hùng tr? l?i gi??ng và b? d??ng v?t vào Thu, Hùng làm theo, Hai chân Thu d?ng hai bên , ch? kín ?ã b? ??t ??m n??c mi?ng Hùng nên r?t d? vào, Hùng dùng m?t tay m? hai cái mép ra và ??a d??ng v?t vào Thu , Liên nhìn tò mò ??ng im l?ng. Hùng ?n t? t? vào làm cho Thu rú lên , ph?n vì ?au , ph?n vi s??ng , n??c nh?n Thu ch?y ra khá nhi?u làm cho Hùng ??a vào d? h?n.

Agggggg m?t ti?ng Agggggg l?n c?a Thu ra d?u là d??ng V?t Hùng ?ã ?âm th?n màng trinh. Hùng ti?p t?c nh?p ra vào là Thu c? rên m?i ngày m?t l?n h?n.

Trong lúc n?y ng??i Liên nóng rang, ng??i l? m?t b?t ch?t ti?n v? phía Liên và ??a d??ng v?t vào mi?ng Liên, Hùng ?ang s??ng nên không ?? ý gì l?m. Liên mút d??ng v?t c?a Ng??i l? m?t c?ng c?ng lên, d??ng v?t c?a h?n to và dài l?m, b?ng c? m?t trái chu?i t??ng. Liên r?t khó kh?n ?? ??a và mi?ng , kinh nghi?m v?i Hùng l?n tr??c , l?n n?y Liên mút say mê không còn s? hãi.

M?t lúc sau, ng??i l? m?t ra l?nh cho Hùng qua bên Liên và b? d??ng v?t vào. Hùng v? phía Liên, v?i t? th? cô ta ?ang ??ng b? trói hai tay, Hùng khom xu?ng phía sau Liên , ??y hai tay Liên lên gi??ng lên gi??ng và ?âm d??ng v?t t? phía sau, v?i t? th? nay ch? kín c?a Liên kép nh? h?n, Hùng ph?i d?ng hai chân em mình ra m?t chút m?i ??a d??ng v?t vào ???c. Liên ??a mi?ng c?n ch?t t?m ra gi??ng lúc Hùng ?âm sâu vào bên trong. Liên Uhhhh lên m?t ti?ng Uhhhh th?t l?n và th? m?nh theo nh?p nh?p c?a Hùng, m? hôi cô bé b?t ??u ch?y ra nhi?u, máu trinh c?a Liên ch?y theo chân ch?y xu?ng m?t ít hai bên háng. Hùng nh?p m?i ngày m?t nhanh, tay b?u ch?c mông Liên mà ?n sâu vào ??y ra Liên và Hùng rên l?n h?n theo nh?p nh?p và b?t ch?t Hùng rú lên và kéo d??ng v?y ra ngoài , x?t lên l?ng Liên m?t lu?n tin trùng tr?ng ph?u.

Ng??i l? m?t trói hai tay Hùng ch?c l?i và ?em sang phòng khác , lúc n?y trong phòng ch? còn có Thu n?m trên gi??ng mình tr?n nh? nh?ng và Liên c?ng v?y.

Ng??i l? m?t leo lên gi??ng , n?m hai chân Thu ??a lên và nhét d??ng v?t vào cái khe quá nh? c?a Thu. H?n ?âm t? trên xu?ng làm Thu ?au quá khóc ?au quá , ??ng ??ng , xin ??ng. S? van xin c?a Thu làm cho h?n n?i thêm thú tính lên ?n sâu xu?ng th?m t? cung c?a Thu làm cho Thu ng?t l?m ?i, ?i tr?i ?i , ?i , ahhh , ahhhh. Ch?a ?ã h?n rút d??ng v?t ra, nh?y xu?ng tháo giây trói và b? Liên lên gi??ng r?i trói hai tay Liên l?i cho n?m c?nh bên Thu. H?n b?t Liên n?m úp ng??i lên gi??ng và b?t Liên ch?n mông lên cho h?n ?út vào t? phía sau.

Liên b? h?n kéo mông lên và ?âm vào. H?n ch?i Liên làm cho cô bé khóc thành ti?ng n?c n? hu hu hu, aggg , uhhhh , chi?c gi??ng l?c l? theo nh?p nh?p c?a h?n , xong h?n rút ra và b? vào Thu tr? l?i , h?n l?t ng??i Thu lên trên và b?u vào c?p mông Thu, b?t Thu ph?i ch?i h?n , Thu ng?i phía trên nh?ng lui t?i , lên xu?ng , d??ng v?t c?a h?n ng?p lút vào bên trong Thu , h?n ch?m ng??i lên mút c?p vú v?a ch?m n? c?a Thu và kéo sát c?p mông Thu vào h?n, h?n hôn lên môi Thu , li?m l??i nàng và h?n không quên thò tay qua chà lên l?n c?a Liên , h?n v?a ch?i Thu v?a th?t hai ngón tay vào âm h? c?a Liên làm cho ti?ng c?a hai cô rên lên liên t?c cho t?i khi h?n th?a mãn và buông tha cho hai em.

4/5 - (21 bình chọn)