Truy?n sex cô giáo n?ng l?n ?? h?c sinh m?i l?n

Truy?n sex cô giáo n?ng l?n ?? h?c sinh m?i l?n

Trong ni?m tuy?t v?ng chán ch??ng c?a m?i tình ??u tan v? truy?n sex cô giáo n?ng l?n ?? h?c sinh m?i l?n, em quy?t ??nh r?i xa cái thành ph? náo nhi?t ??y k? ni?m, vào ??u niên h?c m?i em li?n xin b? giáo d?c cho thuyên chuy?n v? m?t tr??ng trung h?c. Thu?c vùng ??ng quê h?o lánh. Nh?ng ngày tháng ??u gi?ng d?y trong kh?i l?p chín c?a em v?i ngôi tr??ng m?i này, trôi qua m?t cách êm ??m không có gì ??c bi?t. Nh?ng có m?t ngày. Trong lúc gi?ng d?y em b?ng phát hi?n. ? dãy gh? cu?i l?p có m?t c?u bé cao to luôn nhìn em v?i c?p m?t long lanh say s?a. N?a thánh thi?n, n?a t?i l?i. Ánh m?t này ?ã khi?n em xao ??ng và làm thay ??i c? cu?c ??i em… Khuôn m?t c?a c?u ta tr? trung mang nét h?n nhiên nh? m?t thiên th?n. ?i?u ?áng nói là tuy m?i m??i l?m mà dáng v? c?a c?u ta th?t v?m v? nh? chàng thanh niên m??i chín, ?ôi m??i. Có l? nh?ng công vi?c thôn quê ?ã khi?n cho thân hình c?u ta tr? nên r?n ch?c kho? m?nh nh? th?. Tuy c?u là ng??i hay li?c tr?m. Nh?ng chính em m?i là ng??i lúc nào c?ng mang hình ?nh c?a c?u vào trong lòng. Và r?i m?i lúc m?t quay qu?t, m?t nhi?u h?n. ?? cho vi?c g?n g?i c?u ???c d? dàng. Em ?ã phong cho c?u làm l?p tr??ng và hay nh? c?u mang bài v? v? nhà m?i khi tan tr??ng. ??ng th?i em nh?n d?y kèm c?u h?c thêm vào bu?i t?i. C?u c?ng r?t l?y làm hãnh di?n, vui s??ng khi ???c em tín nhi?m và cho c?u ???c k? c?n bên c?nh.
Th? r?i chuy?n gì ph?i x?y ??n, ?ã x?y ??n!… …

T?i hôm ?ó sau khi ra bài cho c?u làm. Em n?m dài trên chi?c tr??ng k? ?? ??c sách. B?y gi? em ch? m?c m?t b? qu?n áo bà ba r?ng c? b?ng v?i l?a m?ng manh, h? hênh và khêu g?i. Trong khi ?y c?u ta ng?i làm bài ? m?t góc phòng xa xa. Tuy v?y c?ng ?? cho em th?y rõ hình ?nh m?t chàng trai vùng ??ng quê kho? m?nh, cân ??i, ???ng nét thanh tú. Tho?ng mùi h?i th? ng?t ngào c?a tu?i tr?. Tóc c?a c?u ta ?en nhánh loà xoà tr??c m?t. C?p mông cao, và c?p ?ùi kho? m?nh b? b?m hi?n rõ qua chi?c qu?n tây b?ng v?i m?ng làm toát lên v? ??p l? lùng. Không th? k?m hãm ???c c?n ??ng tình. Em ra hi?u cho c?u ta ti?n l?i g?n ?? ?? ??a bài cho em xem. C?u ta ti?n l?i g?n v?ng v? chìa tay trao cu?n v?. Trong khi ?ôi m?t l?i dán ch?t vào b? ng?c c?a em. V?i t? th? n?a ng?i, n?a n?m. Em bi?t ch?c là c?u ta ?ã nhìn th?y ???c toàn b? ?ôi nh? hoa c?ng tròn, tr?ng h?ng, không ???c che ??y b?i n?t vú. Mà chi?c áo bà ba r?ng c? không th? nào che khu?t n?i. Em m?m c??i v?i v? m?t ng? ngh?ch c?a c?u ta, thu?n tay ?ón l?y cu?n v?. Em n?m l?y tay c?u, kéo c?u ta ng?i xu?ng sát c?nh em. C?u ta ?? m?t g?n nh? run b?n lên vì s? th?n thùng c?ng v?i s? non y?u kinh nghi?m.
Em th?y c?n ph?i m? ???ng tr??c thì c?u ta m?i ?? can ??m nh?p cu?c. Em nh? nhàng n?ng cái c?m nh?n thín không m?t s?i râu c?a c?u ta và h?i trong h?i th?: ” C?ng có mu?n làm tình v?i cô không ” V?a h?i em v?a n?m l?y tay c?a c?u ta ??t lên b?u ng?c r?i nh? nhàng ?n tay c?a ta lún sâu vô b?u vú. C?p ng?c c?a em lúc này c?ng ?ang náo n?c, khát khao, h?n h?n, tr?i lên, tr?i xu?ng t?ng ch?p càng lúc càng nhanh và nh? mu?n thoát ra kh?i chi?c áo bà ba ?? ???c ch?m l?y bàn tay c?a c?u. C?p m?t c?a c?u ta b?t ??u ánh lên ng?n l?a thèm khát, nóng b?ng. C?p má c?u ta ?ng ?? vì sung s??ng l?n th?n thùng. Nh?ng th? hi?n thay ??i trên g??ng m?t c?a c?u ta làm cho em b?ng lòng và t? tin h?n v?i vi?c em ?ang làm. ?ôi môi em tràn th?t nhanh v? phía c?u ta, ?? c?u ta không th? nào kh??c t?, l?ng tránh ???c. N? hôn c?a em tuy m?m nh? nhung, nh?ng g?n ch?t và nóng b?ng. C?u ta b?t ??u b?o d?n hôn tr? l?i. Em phóng m?t nhìn xu?ng ch? qu?n che ??y b? ph?n hoan l?c c?a c?u ta, thì th?y nó chuy?n d?ch ph?p ph?ng, ??n lên thành m?t kh?i c?ng tròn. Em không còn t? ch? và ch? lâu h?n n?a. Em ??a bàn tay em xu?ng n?i ??y. Em v?a c?m nh?n, v?a nhìn th?y m?t b? ph?n c?ng ng?c ?ang tù túng ch?t c?ng trong chi?c qu?n c?a c?u. ?i?u này làm em càng háo h?c, nhanh chóng m? tung nút qu?n c?a c?u. Khi cái nút v?a b?t ra thì v?t ?y c?ng b?t m?nh ra ngoài. Thoát luôn kh?i s? k?m hãm c?a chi?c qu?n lót c?a c?u ta. Tr?i ?i! Em th?t ng?c nhiên khi nhìn th?y tr?n v?n chi?c d??ng v?t c?a c?u ta. Nó không ph?i là th? ?? ch?i c?a ??a tr? nh? c?u. C?ng ch?ng ph?i là th? v? khí bình th??ng c?a m?t gã ?àn ông mà là cây c?t c? có kích c? th?t l?n. S? to l?n c?a nó làm em co rúm ng??i l?i. Tuy nhiên em l?i c?m th?y sung s??ng và háo h?c ??a tay lên s? l?y nó. Nó th?t dài, cân ??i và c?ng ch?c nh? chi?c ngà voi. S? c?ng ch?c ?ó ánh lên trên làn da c?a nó, nét da ?y bóng láng, m?m m?i có th? sánh ???c v?i làn da m?n màng nh?t c?a ng??i ph? n?, màu da tr?ng mu?t c?a nó ???c tôn thêm n?a b?i nh?ng ?ám lông ?en xo?n qu?n quýt ? d??i g?c. R?i cái ??u to l?n nh? chi?c n?m màu ?? h?ng và nh?ng ???ng gân xanh nh? con r?n ch?y ngo?n ngoèo d?c theo thân d??ng v?t.
T?t c? nh?ng th? ?y t?o thành m?t hình th? tuy?t ??p, làm em choáng ng?p và ngây ng?t. Nói tóm l?i d??ng v?t c?a ta v?a làm cho em kinh s?, v?a làm em sung s??ng. Ni?m sung s??ng c?a em càng ???c t?ng thêm khi v? s? s?t, lúng túng c?a cái l?n ??u tiên ???c n?m mùi yêu ???ng trong c?u ?ã tan bi?n. C?u ta tr? nên d?n d?, náo n?c b?i nh?ng ph?n khêu g?i trong thân th? c?a em ?ang ???c ph?i bày tr??c m?t. C?u ??a tay lu?n d??i làn áo c?a em, tay run run vì khao khát, d?n nén… Em th?y c?u ta ng??c lên nhìn em th?m dò, không th?y em có v? gì mu?n ng?n l?i, bàn tay c?a c?u ta xoè h?n ra nh? nhàng ve vu?t lên b?u ng?c khi?n cho hai núm vú c?a em m?i lúc m?t s?n c?ng. Em c?m th?y h?i t?ng t?c n?i b?u vú, b?i vì các dây th?n kinh t? n?i b?u vú c?a em ?ã c?ng lên t?t ??. ” C?n ph?i ???c th? giãn thôi “. Ngh? th? em li?n n?m l?y tay c?u ?n ch?t vào ng?c mình . Nh? hi?u ý C?u b?t ??u xoa bóp, dày vò m?t bên vú, bên còn l?i c?u dúi h?n khuôn m?t ??p trai c?a c?u vào. Em cong mình ?ón nh?n nh?ng c?m giác sung s??ng do c?u tác ??ng lên hai b?u vú. ?ôi môi c?u tham lam không ng?ng bú mút lên cái núm vú. Nh? mu?n tìm ki?m nh?ng gi?t s?a non, có th? ch?y ra t? cái núm vú nh? bé vô t?i c?a em. Bàn tay c?a c?u ?ang chuy?n d?n xu?ng d??i. Nh?ng ngón tay l?n v?n vào b? ph?n cao c? nh?t c?a ng??i ph? n?. Hai ?ùi c?a em t? ??ng m? r?ng ra, ?? m?c cho bàn tay c?a c?u d? dàng hành ??ng h?n. C?u h?i h? kéo tu?t luôn c? cái qu?n dài l?n qu?n lót c?a em xu?ng r?i n?m lên mình em. Tuy trong lòng em r?t mu?n c?u ph?i t? t?n ch?m rãi th?c hi?n n?t khúc d?o ??u c?a ân ái. Nh?ng c?u ta ?ã m?t t? ch?. C?n h?ng tình trong c?u ?ã dâng trào t?t ?? m?t r?i! Em chi?u theo ý c?u ta nhích ng??i cho th? n?m thêm thu?n l?i, thêm m?i m?c ?? c?u ta d? dàng xâm nh?p. V?y mà d??ng v?t c?a c?u v?n ch?a th? ti?n vào ???c ?úng h??ng. C? ào ?t lung tung. Lúc ??ng bên này, lúc ch?i bên kia, lúc thì v??n cao, lúc thì xu?ng th?p. Không sao vào ???c trong em. Th? r?i em không kiên nh?n ???c h?n n?a vì trong nh?ng ??ng ch?m ?n, ch?i, c?a cái d??ng v?t nóng b?ng c?a c?u. Nó ?ã làm cho em thèm khát, náo n?c, âm h? b? r? n??c ??m ?ìa. Em nh? nhàng n?m l?y b? ph?n hung hãn ?y h??ng d?n cho c?u h?c h?i, bài h?c khoái l?c ??u ??i. D?n d?n c?u c?m nh?n ???c cái ?m áp ng?t ngào c?a khe su?i ch?t h?p không ?? r?ng c?a em. Âm v?t c?a em tuy ?ã th??ng xuyên ?ón nh?n d??ng v?t c?a ng??i tình c? ra vào nhi?u l?n. Nh?ng l?n này xem ra v?n không d? dàng ti?p nh?n cái d??ng v?t c?a ng??i tình tr? c?a em xâm nh?p. Nh? ???c em h??ng d?n, ??nh ??u d??ng v?t c?a c?u ta c?ng lách d?n vào ch? h? d?u m?m c?a em. Em nhích ng??i ??n mu ?? ?ón nh?n nh?ng cú ??y ng??i c?a c?u. Và th? là hai b? mép âm v?t c?a em b? c?ng giãn t?i ?a m? ???ng cho d??ng v?t c?a c?u ta ??y vào. C? em và c?u ta ??u c?m nh?n ???c s? ma sát c?a d??ng v?t ?i sâu vào âm ??o c?a em t?ng chút m?t. S?n ?à c?u ta hung hãn ??y m?nh t?i. Nh?ng cái ??y t?i ?y làm em ?au ??n cùng c?c. Nh?ng em c? g?ng ch?u ??ng ?? cho d??ng v?t c?a c?u ???c vào sâu thêm. Hai tay em b?u ch?t thành gh? c?n ch?t hai môi nh?ng c?ng không làm sao k?m n?i ti?ng rên khe kh?…
– Ohhhh! Ch?m thôi ng??i tình bé b?ng ?i! Em xin dâng hi?n h?t cho chàng mà!…T? ?ây trong tim em s? réo g?i ??n chàng mãi mãi … Chàng v?n tham lam ?n sâu…?n sâu h?n n?a ?? d??ng v?t c?a chàng ???c vào t?n n?i sâu th?m nh?t. Cu?i cùng thì d??ng v?t to l?n c?a chàng không th? nào vào sâu thêm ???c n?a!!! Ngay lúc ?ó em c?m nh?n m?t c?m giác tr?n l?n. V?a ?au ??n, v?a khoái l?c. Không m?t t? ng? nào có th? di?n t? ???c tr?ng thái c?a em lúc này. Em s? s? ch?t ?i vì d??ng v?t c?a chàng s? phá tan em ra thành t?ng m?nh. Nh?ng em c?ng s? s? không s?ng n?i n?u nh? chàng rút cái b? ph?n hung t?n c?a chàng ra ngoài. Tuy nhiên cái c?m giác ?au ??n xem ra nhi?u h?n. Vì kích th??c quá l?n, l?i quá c?ng ch?c, ?ang d?n d?p c? nông giãn, ??y gi?ng vào t?n thâm sâu, ?ã làm rúng ??ng âm ??o c?a em – Ôi! C?ng ?i! Nh? l?i m?t chút. C?ng làm em ?au!!! L?i than thì th?m ?y c?a em ?ã ?? s?c hãm b?t s?c si cu?ng c?a chàng v?n ?ã s?n mang lòng kính tr?ng em. Chàng se s? kéo b? ph?n to l?n c?a chàng ra m?t chút, r?i ng?ng l?i b?t ??ng. ?ôi m?t c?a chàng nói lên ni?m hoang mang th??ng c?m vì chuy?n ?ã làm em ?au ??n. Chàng b?t ??ng. Nh?ng d??ng v?t c?a chàng v?n ???c âm ??o em ôm ch?t. Nh? th? em c?m nh?n ???c h?i ?m c?a chàng loang to? kh?p m?i ngõ ngách trong em, khi?n cho cái ?au d?u d?n và s? thèm mu?n c? sát c?a hai b? ph?n sinh d?c n?i em l?i n?i lên nh? sóng trào. Em kéo m?t chàng th?t sát, g?n ch?t lên môi chàng n? hôn v?a t? ý cám ?n chàng ?ã nghe em than mà ng?ng l?i, v?a ?? khích l? chàng. Ph?n h? th? c?a em b?t ??u di ??ng. Em nh? nhàng ??n mu lên cao, ?? d??ng v?t c?a chàng ???c d?p trôi sâu vào trong tr? l?i. Và chàng ?áp tr? ngay b?ng s? h?ng n?ng mãnh li?t. L?n này em di ??ng thân hình sao cho ?ón ???c chàng m?t cách d? dàng nh?t. Em b?ng lòng ch?p nh?n t?t c? m?i r?i ro ?? m?c cho cái d??ng v?t to, dài c?a chàng ra s?c nông giãn và chui sâu t?i ?a vào trong sâu th?m… M?c d?u ?ã chu?n b? m?i t? th? thu?n l?i và chàng ?ã dè d?t ?i vào th?t nh? nhàng. D??ng v?t c?a chàng v?n làm cho em ?au th?n. Nh?ng l?n này em c? ch?u ??ng không than van n?a. Ngõ ?i vào trong em m?i lúc m?t m?m m?i, d?n d?n giãn r?ng ra h?t m?c nh??ng b? cho s? nông giãn hung hãn c?a cái d??ng v?t to l?n c?ng nh? ?á c?a chàng ti?p t?c ti?n vào. D??ng v?t c?a chàng gi? ?ây ?ã ?i vào h?n m?t ph?n ba chi?u dài. Em c?m nh?n ???c s? c? sát ch?t ch?i gi?a hai b? ph?n m?i lúc m?t gay g?t. Tuy th? c?n s??ng khoái trong em c?ng ???c t?ng d?n theo. Ch? còn m?t ?o?n ???ng n?a thôi là d??ng v?t c?a chàng s? ch?m ?áy.
Nh?ng chàng l?i không th? ??t ???c. S? ch?t ch?i co bóp c?a âm h? em ?ã làm c?n khoái l?c cùng c?c ph? chi?m l?y chàng. D??ng v?t chàng nh? n? to h?n m?t chút. Cu?i cùng nh?ng m?m tinh khoái l?c trong chàng ???c b?n tung toé trong em. Tr??c khi âm v?t c?a em ???c hoàn toàn g?p g? v?i d??ng v?t c?a chàng. Chàng ghì ch?t l?y em co gi?t t?ng c?n, r?i thân hình t? t? th? l?ng… Có l? chàng không mu?n nh? th?, Chàng không mu?n ng?ng ngang, mu?n ti?p t?c ???c khám phá thêm ni?m hoan l?c cho nên chàng gi? nguyên d??ng v?t c?a chàng trong em. Chàng h?c trò tr? tu?i c?a em toàn thân nóng h?i, m? hôi son tr? toát ra h?i th? th?m n?ng, làm em c?ng ngây ng?t và c?m nh?n ???c chàng rõ h?n trong ân ái… Chàng d?n d?n t?nh l?i sau c?n mê man khoái l?c ??u ??i, hé m?t nhìn em v?i v? m?t x?u h?. ?? khuy?n khích ??ng viên chàng. Em l?i ch? ??ng nút l?y l??i c?a chàng. Cái hôn th?t ??t át và dài sâu c?ng v?i nh?ng vu?t ve trìu m?n lên t?m l?ng r?n ch?c ?ã làm d??ng v?t c?a chàng trong tích t?c l?i ??y ? trong âm ??o c?a em. Thân hình chàng b?t ??u l?i di ??ng Chàng ?n ng??i t?i tr??c ?? d??ng v?t ti?p t?c cu?c hành trình còn d? dang. ???ng vào ngõ h?p l?n này tuy ?ã ???c làm ?m ??t b?ng dâm th?y c?a em l?n th? ch?t l?ng nóng h?i mà chàng ?ã b?n ra h?i nãy. Nh?ng chúng c?ng ch?ng ?? d??ng v?t c?a chàng d? dàng ?i vào là bao nhiêu. Chàng r??n ng??i t?ng thêm s?c thúc t?i. C?ng v?i s? h? tr? t?i ?a c?a em D??ng v?t c?a chàng ti?n vào m?i lúc m?t sâu h?n. Cu?i cùng v?i s?c nh?n vô vàn d?ng mãnh chàng ?ã ??y ???c nó vào sâu h?t m?c. Thân th? c?a em và chàng gi? ?ây ?ã dính sát vào nhau. Sát ??n ?? ph?n lông ? h? b? c?a chàng và em nh? ???c cu?n b?n vào nhau. Em hé m?t nhìn th?y nét m?t c?a chàng ánh lên nh?ng tia l?a vui s??ng. Có l? vì chàng ?ã chi?m tr?n ???c em… T?ng nh?p m?t l?y ra, r?i ?n vào Chàng làm em hoan l?c t?t cùng. Em c?m th?y chàng nh? ?ang ?i vào t?ng b? ph?n trong thân th? em. Em nh? mu?n ng?t ?i trong ni?m khoái l?c. Ni?m khoái l?c m?i lúc m?t dâng trào theo t?ng ??t nh?p nhô. M?i lúc m?t v? bão c?a chàng. Khoái c?m ?ã làm cho h?i th? c?a em tr? nên d?n d?p, h?n h?n bên d??i thân hình không ng?ng di ??ng c?a chàng. Cho ??n khi h?i th? c?a chàng b?ng d?ng ??t quãng, không ??u. R?i b? ph?n k? di?u c?a chàng lao vào em cu?ng nhi?t h?n n?a. D??ng v?t c?a chàng nh? c?ng thêm h?n. Chính nh? nh?ng giây phút cu?ng nhi?t này ?ã t?o cho em c? h?i s?n sàng ?? ?ón chào c?n khoái l?c th? hai c?a chàng… Em c?ng không th? nh? n?i, hay bi?t ???c. Gi?a em và chàng ai là ng??i ?ã trao ra nh?ng gi?t s??ng khoái tr??c. C?ng có th? chúng ?ã ???c thoát ra cùng m?t lúc. Lúc ?ó em t??ng ch?ng nh? ng?t l?m trong vòng tay c?a chàng…Âm h? c?a em không ng?ng co bóp lên thân d??ng v?t c?a chàng và ti?t ra chan ch?a nh?ng dòng yêu th??ng ?ã b? ?è nén t? lúc nh?p cu?c cho ??n bây gi?. Chàng c?ng không khá gì h?n em. Toàn thân chàng c?ng c?ng, D??ng v?t c?a chàng cu?ng quýt b?n ra th?t m?nh nh?ng dòng ch?t l?ng ?m áp. T?ng ??t, t?ng ??t, theo nh?p co th?t c?a âm ??o….Gi?ng nh? hai dòng ch?t l?ng ?ang ???c hoà l?n. Chàng và em c?ng quy?n ch?t l?y nhau ?? t?n h??ng nh?ng c?m xúc sung s??ng t?t cùng… Sau khi v?i ?i ni?m hoan l?c Chàng c?a em nh? nhàng rút chi?c d??ng v?t tuy không còn c?ng ch?c. Nh?ng v?n còn tròn tr?nh ra kh?i âm h? c?a em. Nh?ng dòng tinh d?ch c?a em và c?a chàng ???c d?p ?a trào ra ngoài. Chàng n?m im bên c?nh em. Nh?ng hai m?t v?n nh? còn thèm thu?ng khi nhìn th?y toàn b? thân th? tr?n tru?ng c?a em. Nh?ng ph?n l?i lõm bây gi? không còn ???c m?t m?nh v?i che ??y. M?t c?nh t??ng ??i v?i chàng qu? th?t quá m?i m?. Nh?t là cái khe h? bí ?n làm nên ng??i ?àn bà ?ã v?a cho chàng bao c?m giác ?ê mê. ?ang ???c ph?i bày rõ m?n m?t tr??c m?t chàng.
B?t giác chàng ??a tay ra vu?t ve nó m?t cách trìu m?n. Em hi?u ???c ngay chàng ?ang tò mò mu?n ???c khám phá hi?u rõ h?n v? nó. Mu?n cho chàng tho? mãn s? tò mò. Em b?o chàng tr??n th?p xu?ng d??i chân em. Chàng nghe l?i tr??n xu?ng. Hai chân em t? t? hé m? ?? chàng ???c nhìn th?y rõ ràng h?n. Chàng ghé m?t th?t g?n ch?m chú quan sát t?ng s?i lông xo?n tít bao ph? ???ng khe, cho t?i cái cái âm v?t v?n còn ?m ??t sau cu?c truy hoan cu?ng nhi?t. Chàng dùng các ngón tay ?? ???c nhìn th?y rõ h?n n?a, cái bí ?n c?a vùng l?ng sâu ng?t ngào. Chàng vén nh?ng mép b? x?p n?p cho cái âm h?ch c?a em ???c tr?i l? ra ngoài. Chàng s? n?n, m? ra, ép vào nh?ng b? mép và ph?n vách c?a v?t th??ng xác th?t sâu th?m c?a em, r?i nh? nhàng xoa xoa nh?ng làn lông m?c tràn quanh ?ó. Th? r?i m?t ngón tay c?a chàng tinh ngh?ch vu?t nh? lên âm h?ch và cho ch?y dài d?c theo hai môi mép. T?i ph?n sâu th?m m?m m?i, chàng kéo ng??c tr? lên. M?t c?m giác thích thú ào ??n khi?n em ph?i n?y mu t?i tr??c… Nh? hi?u ???c hành ??ng v?a r?i ?ã gây cho em sung s??ng, chàng li?n ti?p t?c chà nh?ng ngón tay c?a chàng lên xu?ng. Âm h? c?a em nãy gi? ?ang m?m m?i, th? giãn sau cu?c truy hoan. Nay l?i c?ng ph?ng lên do nh?ng ngón tay tò mò c?a chàng mang ??n. ?ã th? trong m?t l?n kéo xu?ng chàng cho h?n ngón tay vào cái hang huy?n di?u. Ban ??u ch? ng?p nghe bên ngoài, nh?ng m?i lúc ngón tay c?a chàng càng cho sâu vào h?n. ??ng tác ra vào c?a ngón tay m?i lúc m?t nhanh d?n… Tuy hành ??ng này c?ng làm em thinh thích. Nh?ng chàng quá v?ng v? và m?nh b?o, khi?n gây cho em c?m giác ?au th?n nhi?u h?n. Em nh? nhàng kéo tay chàng ra, và ?? nó lên âm h?ch. Chàng c?a em qu? là sáng d?. Nh?ng ngón tay li?n di tròn lên nó, th?nh tho?ng chàng m?i rê ngón tay c?a chàng chà sát xu?ng hai bên môi mép. Em không m? l?i hay d?y chàng ph?i hôn lên nó. Th? mà sau m?t lúc ngh?ch ng?m b?ng tay. Chàng cúi xu?ng dùng môi hôn lên nó. Ch?c h?n là chàng ?ang b?c phát lòng yêu th??ng em d? d?i l?m nên m?i làm th?. Em rên lên khe kh? r?i d?u dàng khuy?n khích: – Ôi! Em thích l?m c?ng ?i! Hôn nó n?a ?i, chi?c l??i c?a c?ng ?âu? Nh? ng??i mù ???c d?n ???ng Chàng le l??i quét m?t ???ng, làm l?ng em n?y h?n lên không trung. Th?y ph?n ?ng d? d?i c?a em chàng ?ã hi?u em mu?n gì? Và chàng ph?i làm gì? T?c ?? chà sát âm h?ch b?ng l??i c?a chàng m?i lúc m?t hung hãn h?n. Khi?n âm h?ch c?a em c?ng lên h?t c? . Dâm th?y trong âm h? c?a em l?i tuôn ch?y và r?n ra ngoài. Chàng nh? n?m ???c h??ng v? c?a nó, nên chàng chuy?n d?n l??i xu?ng d??i ?? h?ng, ?? vét nh?ng gi?t s??ng khoái. Trong m?t l?n ?ón nó nh? th?. Chàng cho h?n chi?c l??i vào trong hang ??ng. Cái l??i m?m ??t c?a chàng khác xa nh?ng ngón tay thô c?ng. Ch? sau hai ba cái th?t ??y. Em ?ã không còn ch?u n?i mà ph?i n?c l?n….ngh?n ngào:
– C?ng ?i! Em s??nggggg… Nút n?a ?i c?ng… Em cho c?ng h?t … Em mãi mãi là c?a c?ng. Ng??i tình tr? ??p c?a em ?i! Em qu?n qu?i, rên xi?t l?m nh?m nh?ng câu nói g?i tình. Hai tay ghì ch?t l?y ??u chàng ?? ch?u l?i nh?ng c?m xúc s??ng ng?t d?n d?p do môi l??i c?a chàng mang ??n. M?t l?n n?a em rùng mình âm th?m xu?t ra chan ch?a….L?n này nh?ng ân tình c?a em ?ã ???c chàng ?ón nh?n và nu?t s?ch. Sau giây phút hoan l?c Em hé m?t nhìn xu?ng, th?y chàng c?ng ?ang ng??c lên nhìn em. Ánh m?t vui t??i tr?n l?n ni?m kiêu hãnh. Em c?m th?y ph?i làm m?t ?i?u gì ?ó ?? t??ng th??ng cho chàng, nên em b?o chàng ??ng h?n xu?ng ??t. D??ng v?t c?a chàng lúc này ?ã l?y l?i s? uy nghi c?a nó sau nh?ng s? mó ??ng ch?m vào âm h? c?a em. Tuy nhiên nó có v? ch?a ???c c?ng ch?c l?m. Em vói tay t?i tr??c n?m l?y d??ng v?t d? s? c?a chàng. Bàn tay c?a em nh? tr? thành nh? bé so v?i cái chi?u dài quá kh? c?a nó. Em kh? vu?t lên xu?ng th?t ch?m rãi. Khi?n ?ôi m?t c?a chàng ph?i l?c th?n. ?? t?ng c?m xúc cho chàng em b?t ??u dùng môi hôn lên nó. L??i em ???c thè ra ?? ?ánh l?n t?n lên ph?n ??u chóp nón r?i vòng xu?ng d??i n?i có nh?ng cái l? nho nh? xinh xinh ?? phóng tinh và nh?ng s?i gân nh?y c?m, r?i m?i ch?y dài xu?ng t?n g?c n?i có hai viên ng?c hoàn ?ang tròn xoe nh? hai qu? tr?ng. Ch? m?i có th? thôi mà em ?ã c?m nh?n ???c du?ng v?t c?a chàng ?ã c?ng và dài h?n tr??c. Sau m?t lúc hôn li?m d?o ??u thì d??ng v?t c?a chàng ?ã ???c cái mi?ng em ôm ?p nó vào trong. T?ng ??t, t?ng ??t l?y ra, r?i ??y vào. S? chà mi?t c?a ?ôi môi làm chàng b?t ??u cu?ng lên. Em nghe th?y chàng hít hà trong sung s??ng. Bàn tay c?a em gi? ?ây c?ng ph? ho? theo ?ôi môi m?i lúc m?t lên xu?ng, ra vào nhanh h?n. Chàng nh? lên c?n s?t. ??u d??ng v?t co gi?t liên t?c và nh? n? l?n ra thêm. ?i?u này ?ã cho em bi?t d?u hi?u chàng s?p ??u hàng. Vì th? em li?n ng?ng l?i, m?t tay bóp ch?t ph?n g?c d??ng v?t, tay kia bóp nh? hai viên ng?c hoàn ?ã ???c s?n tít. Chàng nh? h?t h?ng m? m?t ra ng? ngác. Thì em ?ã xoay ng??c ng??i l?i r?i lên ti?ng thì th?m. – C?ng ra trong em ?i, Em mu?n có con v?i c?ng…
V?n ? t? th? ??ng d??i ??t. Chàng y l?i n?m l?y hai chân em kéo sát vào b? máy kh?ng khi?p ?ang c?ng c?ng h?t c? c?a chàng. Không nh? l?n tr??c, l?n này thì chàng ?ã trông th?y rõ m?c tiêu, không còn b? ?âm ch?i lung tung nh? tr??c. Chàng ?n ??u d??ng v?t c?a chàng th?ng vào mi?ng d??i c?a em. N?i ?ang có ?ôi môi s?ng m?ng n?m ?ó thách th?c m?i g?i. L?i vào âm ??o gi? ?ây ?ã quen d?n v?i con quái v?t hung hãn kh?ng l? c?a chàng. V? l?i nó ?ã ??t nhoét t? lâu ?? ?ón nh?n chàng. C?ng vì th? l?n này ch? m?t chút khó kh?n lúc ??u. Khi cái ??u ?? au, bóng loáng c?a chàng chót l?t, thì trong vài giây ng?n ng?i. D??ng v?t c?a chàng ?ã l?p ??y toàn b? âm ??o m?m m?i khoái l?c c?a em. ?? r?i chàng b?t ??u lay ??ng thân hình. Hai tay chàng k?p ngang hai ?ùi c?a em làm ?i?m t?a. Chàng b?t ??u kéo ra, ??y vào nh?ng cú th?t sâu, th?t mãnh li?t. Ti?ng da th?t va ch?m bì b?ch t? mông em và b?ng chàng m?i lúc m?t vang d?i. Thân th? em nh? b? b? ph?n r?c l?a c?a chàng thiêu h?y trong hoan l?c. M?t l?n n?a chàng l?i làm ng?p tràn trong em c?n ?am mê cu?ng n? c?a chàng. H?i th? c?a em và chàng ??u d?n d?p, g?p gáp. Không th? k?m hãm ???c thêm h?n. Chàng ch?m ng??i t?i tr??c hai tay bóp m?nh l?y l?y b?u vú c?a em. Rú lên trong ni?m sung s??ng t?t cùng.
– Ahhhhhhhh! grrrrrrrrrr! Ch? ??i có th?. Hai chân em g?ng c?ng, si?t ch?t l?ng chàng. Âm h? c?a em co bóp liên h?i ?? khuy?n khích cho d??ng v?t c?a chàng phóng ra nh?ng dòng tinh d?ch nóng h?i vào t?n trong sâu th?m. Và r?i nh?ng dòng ch?t l?ng trong em c?ng thoát ra lai láng ?? hoà nh?p v?i chàng thành m?t. T? tâm h?n cho ??n th? xác… Sau l?n giao hoan này thì em ?ã b?m d?p, t? t?i v?i s?c trai tr? c?a chàng. Em không c?a qu?y, không c?t mình lên n?i, em c? n?m th? d?n d?p. Cho ??n khi nh?ng h?ng n?ng c?a các giác quan em d?u l?i ph?n nào. Em nhìn ??ng h? ?ã h?n 11 gi? ?êm. ?ã ??n lúc em ph?i ?? chàng ra ?i. Em d?u dàng khuyên chàng ?ã ??n lúc ph?i v? nhà ?? b? m? chàng kh?i ph?i lo l?ng. Chàng lúc ?y c? l?n khân. Chàng mu?n ???c làm thêm m?t l?n n?a. Nh?ng em bi?t không th? gi? chàng l?i thêm h?n. Th? nên em hôn t?i t?p lên khuôn m?t thiên th?n c?a chàng. Khuyên chàng nên bi?t k?m ch? gi? kín ?áo chuy?n này. Và h?a h?n s? ân ái v?i chàng nhi?u h?n n?a trong nh?ng l?n sau. Chàng ?ành ti?c r? trao em m?t n? hôn t?m bi?t th?t th?m thi?t… Nh?ng gi?y thì không th? gói ???c l?a Em và chàng c?ng ch? ân ái v?i nhau ???c m?t tu?n l?. Vào m?t bu?i t?i sau cu?c giao hoan ngút ngàn. Chàng và em ?ang n?m ôm nhau ng? vùi . B?ng d?ng c?nh sát ?ã t? ?âu ?p vào. V?i thân th? loã l? c?a c? hai. Em không th? nào ch?i cãi ???c s? gian díu c?a em và chàng. Trong xã h?i ngày nay ng??i ta không c?n hi?u gi?a em và chàng có th?t tình yêu nhau hay không? H? ch? bi?t r?ng em là m?t cô giáo thi?u ??c h?nh. ?ã ph?m t?i d?n d?t chàng ??m chìm trong tình d?c quá s?m so v?i s? tu?i c?a chàng. Nh?ng h? có bi?t ?âu v?i em chàng là m?t ng??i ?àn ông th?t s? t? th? xác cho t?i tâm h?n. Em hoàn toàn không h?i h?n ?ã làm ?i?u ?ó v?i chàng. Và có l? chàng c?ng th? . B?i vì khi em b? gi?i ?i. Tai em còn nghe ???c ti?ng kêu bi th??ng c?a chàng. Cô ?i! C? s? ch? cô v?…

Original price was: 765,000₫.Current price is: 649,000₫.

Thu?c Kích D?c N?

Thu?c kích d?c n? Fly Powder

Original price was: 800,000₫.Current price is: 600,000₫.
Original price was: 1,200,000₫.Current price is: 1,100,000₫.
Original price was: 1,250,000₫.Current price is: 899,000₫.

3.5/5 - (2 bình chọn)