Truy?n sex ??t hai ng??i v? n?ng l?n dâm ?ãng

truy?n sex ??t hai ng??i v? n?ng l?n dâm ?ãng

??c truy?n sex ??t hai ng??i v? n?ng l?n dâm ?ãng, tôi và Thoa ?ã g?p nhau ? bãi bi?n ? vùng ?ông B?c M? s?c ??p m?n mà và thân hình khiêu g?i c?a nàng làm tôi chú ý h?n n?a nàng là ng??i Á Châu trong ?ám ng??i M? tr?ng, khi h?i chuy?n tôi v?i nàng nhìn nhau ??ng h??ng và c?ng cùng m?t thành ph? mang tên Sài Gòn trôi d?t ??n ?ây. Tôi tên V?nh, chúng tôi trên d??i 30. Thoa có ch?ng, tôi có v? tên Qu?nh ?ang t?m ngoài bi?n. Ch?ng Thoa ng??i M? l?n tu?i. Lúc tôi ???c gi?i thi?u v?i ch?ng nàng, ông Tim h? h?ng b?t tay tôi, s? l?nh nh?t c?a ông làm tôi m?t h?ng. Nh?ng sau n?y tôi m?i bi?t ông là ng??i hi?n lành, nhút nhát, nh?ng b?n tánh r?ng rãi.

Thoa m?c áo t?m hai m?nh nh? ??n n?i n? con ng??i c?a nh?ng ng??i ?àn ông xung quanh, vú nàng không l?n không nh?, tôi ngh? là ?ôi vú th?t. Sau n?y ph?n ?ông nh?ng ng??i ?àn bà có ?ôi vú l?n h?p d?n nh?ng là vú kèm kéo c?a th?m m? vi?n, trông ??p nh?ng s? mó m?nh không ???c, lo?i vú gi? th?nh hành làm giàu cho bác s? th?m m?, nh?ng lâu ngày có th? h? h?i và nguy hi?m tánh m?ng. Còn ph?n d??i c?a Thoa thì không chê vào ?âu ???c, cái b?ng không có tí m?, gi?a cái háng n?y n? che h? lo?i qu?n t?m nh? xíu kèm theo ?ôi chân dài thì ?àn ông nào dòm ch? thèm thu?ng. Th?y tôi nhìn nàng ngây d?i Thoa la lên: “V?nh nhìn gì mà d? v?y!”Tôi r? l?i: “Ch? ??p v?y,không nhìn phí c?a tr?i!” Nàng phá lên c??i: “Tôi ?ã cho phép ?âu!” Tôi ?áp: “Tr?i ??t cho phép!” V?a ?i nàng nói: “Coi ch?ng v? ghen cho ??y!” Gió bi?n h?t tung mái tóc dài dài trên khuôn m?t th?t ??p, Thoa c??i quây ?i h??ng khác d?u v? h?nh di?n. Thân hình r?n ch?c nh??m màu n?ng gi?a ráng chi?u n?ng, dáng nàng ?ùa gi?n khi ch?y nhanh xu?ng bi?n, xô tung nh?ng b?t n??c trông r?t h?n nhiên. Tôi b?ng nhiên ??c ao mu?n ôm t?m thân nóng b?ng ?y vào lòng. Tr?i cho tôi không ??n nh? con, b?ng tôi c?ng c?ng ??y sáu ng?n, v? tôi th??ng nói anh c?ng sexy ?àn ông l?m. V? tôi, Qu?nh không x?u, nàng c?ng r?t h?p d?n g?i c?m. Chúng tôi th??ng nhau l?y nhau và r?t c?i m?, chúng tôi không ép bu?c và trói ch?t nhau, chúng tôi cho nhau t? do, ngay nh?ng ngày ??u tiên chúng tôi ?ã có nh?ng kh? ??c s?ng chung bình ??ng. Chúng tôi có nhau th?ng con trai còn nh?. Có nh?ng bu?i mu?n t? do tôi ?ã g?i con cho bà ngo?i trông dùm. T? d??i bi?n v? tôi ?ang ?i lên tuy ?ã 34 tu?i nh?ng trông v? tôi không thua nh?ng ng??i ?àn bà h?p d?n khác, c?ng v?i aó t?m nh? xíu, có th? nàng c?ng ???c nhi?u ?àn ông khác thèm khát. Nhìn tôi nàng nói: “Anh nói chuy?n v?i ai v?y?” Tôi k? chuy?n m?i quen v?i ch? Thoa, r?i c??i nói ti?p: “G?m! Trông bà ta c?ng sexy ?áo ??, ch? mu?n khoe cho ng??i ta nhìn c?a!” V? tôi l?i l?y cái kh?n t?m ?? xu?ng n?m ph?i n?ng c??i nói: “V? anh c?ng ?ang khoe c?a ?ây!” Sau l?p v?i m?ng c?a qu?n t?m, tôi nhìn th?y s? c?ng ph?ng c?a th?t vùng âm h? và cái ??t át c?a n??c bi?n cùng cát trong cái Bikini ch?t c?ng c?a v? tôi. Rõ ràng nàng c?ng mu?n ph?i c?a nh? Thoa và còn b?o h?n n?a.
Truy?n sex ??t hai ng??i v? ?ang n?ng l?n dâm ?ãng
Trong cái váy ??m c?c k? sang tr?ng, v? tôi và tôi ng?i trong m?t nhà hàng, ánh sáng r?t y?u ?t và riêng t?. Ánh ?èn c?y lung lay tr??c m?t. Sau m?t tu?n Wine nh?, ng??i tôi nóng lên, v? tôi l?y tay tôi l?n vào trong váy nàng tôi m?i bi?t r?ng nàng không m?c qu?n lót.Lâu lâu v? tôi v?n có nh?ng c? ch? dâm dã và h?ng thú nh? v?y. Trong lúc tôi ?ang mò m?n âm h? ??t át c?a nàng thì v? tôi k? chuy?n có m?t th?ng nh? hàng xóm mê nàng. Nó 18 tu?i nh?ng l?n xác ng??i Vi?t v?a ra trung h?c. Nàng nói v?i tôi th?ng nh? ch?a bao gi? bi?t ?àn bà và chính nàng là ng??i cho nó bi?t ?àn bà. Tôi h?i: “Bô em phá trinh nó?” Nàng tr? l?i : “Vâng! T??ng nó còn nh? không bi?t gì, ??n khi nó bi?t nó còn gi?i h?n em, nh?ng sao nó nh? mà cái ?ó nó l?n c? b?ng anh, ?ã l?m!” Tôi b?t ??u h?ng thú và ghen khi v? tôi b?t ??u tay n?m vào d??ng v?t c?a tôi ve vu?t. Nàng nói: “C? nh? th? v?y nè! c?ng ng?t!” “R?i sao n?a em!” Tôi h?i thúc, tuy lòng nh? l?a ??t, nàng th?n nhiên ng?i k? v? câu chuy?n g?p th?ng Tân con ông bà Ch??ng hàng xóm sau n?y m?i l?n h?n nhìn tôi thì s? hãi l?m. ? thì là nàng ti?p: “Hôm h?n ra tr??ng trung h?c ng??i ta có m?i v? ch?ng mình, nh? không? Sau khi ti?c xong ai c?ng v? ch? còn hai v? ch?ng mình, anh thì ?ang nh?u v?i ông Ch??ng g?n x?n, còn em thì c?ng ch?ng t?t gì n?a chai r??u Wine trong ng??i. Lúc v? nhà thì anh ?i luôn m?t ???ng còn em r?a ráy xong thì nghe ti?ng b?m chuông, ra m? c?a thì th?y th?ng Tân qua, v?i cái h?ng h?c trong ng??i, anh thì x?n, em h?i nó qua có vi?c gì? h?n tr? l?i: qua ch?i! Em kéo nó vào nhà, ?em chai Wine làm ti?p. H?n ng?t ng?, em h?ng tình h?i nó bi?t ?àn bà ch?a, nó nói ch?a và chuy?n x?y ra là em ?ã bú c?c nó và ch? cho nó bi?t li?m l?n em, tr?i ?i! ?ã th?t,h?n ch?u không n?i phóng tinh ??y m?t em, nh?ng ch? n?a ti?ng sau h?n ph?p em g?n ch?t. Cái th?ng con nít nh?ng dai và sung kh?i chê!” Tay v? tôi s?c m?nh d??ng v?t tôi ?ang c??ng c?ng ch?c mu?n trào ra, còn âm h? nàng r? n??c ??t át trong ngón tay c?a tôi. Chúng tôi v?a k? chuy?n v?a xoa bóp nhau, cho ??n khi tôi ch?u h?t n?i tr? ti?n, dìu nàng ra xe. Chúng tôi làm tình trên b? bi?n v?ng trong chi?c xe SUV c?a chúng tôi. Th?t là tuy?t, sóng bi?n hòa l?n trong ti?ng rên xi?t c?a nàng. V? tôi và tôi th?t s? sung s??ng. Tôi ?? v? tôi trong c?n h?n ghen m?nh b?o, làm tôi t?ng s?c m?nh. Nh?ng th?t ra chính tôi m?i làm c?n n?ng c?a nàng tho? m?n và c?n s??ng c?a nàng dâng trào nh? sóng v?.

V? tôi nói: “?àn bà là m? nhân lo?i, trong b?ng ?àn bà là ch? ch?a loài ng??i” ?i?u ?ó ?úng thôi, ai d?i gì ch?i cãi nàng. Qu?nh có cái thói quen ?a k? chuy?n th?t cho ch?ng nghe không d?u, luôn nh?ng chuy?n phòng the và nh?ng h?ng thú trong lúc làm tình. Nàng không ng??ng ng?p ch?p nh?ng t?m hình kh?a thân b?c l?a g?i lên Web, và nàng nói ?àn bà ch? có m?t th?i làm ??p và ch? có ?àn bà ngu m?i không phô di?n nét ??p tr?i cho c?a mình. Cùng v?i ý ngh? ?ó Thoa có nh?ng c? ch? t??ng t?.
Sex ??t vào l?n hai ng??i v? dâm ?ãng
Th?ng Tân nh?m vào ?ng kính tay h?n b?m nh?ng bô hình ?ng ý. ? ??i h?c h?n h?c v? phim ?nh nên ch?p hình r?t t?i, ??c v?ng c?a h?n sau n?y thành ??o di?n. T? lúc bi?t Qu?nh và ???c nàng cho h??ng nh?ng s??ng khoái trong ??i, h?n c?m nh?n cu?c ??i qu? là th?n tiên, nh?t là tr??c m?t h?n bây gi? trong khu v??n im ?ng mùa thu, Qu?nh ?ang d?a vào thân cây th?t l?n tay vén khéo chi?c áo ??m th?t dài lên, nh?ng phía trong nàng ch?ng m?c gì, ngoài b? lông ?en m??t ma, trên b? mu g?? c?m, gi?a vòng háng ch?c n?ch trong t? th? khiêu g?i nh?t. C?c h?n c??ng c?ng t?i m?c nh? bung ra kh?i qu?n. Tân b?m nh?ng pô hình th?t g?n rõ nét nh?ng khía c?nh ngh? thu?t c?a vùng âm h?, mòng dóc ?? nhô trong vùng tr?i ??y r?o r?c gi?a hai m?p vun cao, h?i th? hán g?p rút. Qu?nh h?i nh?:
“B? n?ng l?m r?i h? Tân!?”
B? máy ?nh xu?ng, mi?ng h?n k? sát hai b? mu cao, l??i h?n thè ra. Qu?nh ??n ng??i l?ng d?a h?n vào g?c cây l?n rên lên. Lá mùa thu r?i rãi chung quanh xào x?c.

Thoa b?t ch?t g?i V?nh khi ??a ông Tim vào b?nh vi?n, vì ông v?a b? c?n ?au tim nh?, nh?ng tình tr?ng kh? quan. T? b?nh vi?n ra tr?i ?ã t?i, V?nh lôi Thoa vào m?t cái bar có gái nh?y thoát y. Sau m?t tu?n bia r??u hai ng??i la? lôi nhau vào ch? Tàu, tìm ch? mát xa cho th? gi?n. Ch? mát xa l?ch s? không có mãi dâm, nh?ng nh?ng cô gái và l? ?àn ông th? ??m bóp lành ngh? ??u tr? ??p ?n m?c th?t khiêu g?i. V?i l?i xoa bóp ?iêu luy?n nhà ngh? c?a chàng trái ??m bóp Thoa h?ng ph?n l?n sau ngày m?t m?i vì ông ch?ng và d?n d?n c?n n?ng n?i lên làm âm h? nàng r? n??c. V?a v? t?i sân nhà nàng ?ã ôm ghì l?y V?nh và hôn chàng không r?i.

T? ?àng sau V?nh thúc nh?ng cái nh? tr?i giáng vào l?n Thoa, nàng rên r? qu?n qu?i ?ôi mông tròn to h?p d?n, tay nàng b?u ch?c gh? sofa. Tr?n th? hùng di?n ra cho ??n lúc h? buông ra c? hai m?t nhoài th? d?c nh?ng ??u th?a m?n.
Truy?n sex ??t hai ng??i v? n?ng l?n mu cao
G?i ??u trên vai V?nh, Thoa k? chuy?n ??i nàng. ??i Thoa c?ng quá nhi?u th?ng tr?m, tuy sanh trong c?n nhà khá gi?, nh?ng b? ch?t s?m, m? l?y ch?ng nhí nh? h?n bà, bà c?ng lo?i dâm n?, ?êm b?y ngày ba, nh?ng d?n d?n anh b? nhí c?ng chán. Lúc nàng ??n tu?i d?y thì, thì m?t ?êm v?a gió l?i v?a m?a, ông ch?ng nhí c?a m? làm m?t qu? hi?p dâm phá trinh nàng, lúc ??u nàng gi?y gi?a ch?ng ??i vì ?au ??n, nh?ng không dám hó hé vì th??ng m?, nh?ng l? lùng sau ?ó nàng l?i th?y ham thích và nhi?u khi còn c?u ông ta ??n v?i mình, th?t kh?n n?n nh?ng không c??ng ???c. Sau ?ó m? nàng bi?t, có th? c?n ghen x?y ra h?n là th??ng nàng, m? nàng gi?t ông ch?ng dâm ?ãng b?ng con dao ch?t mía và ?i tù. Nàng b? v? làm ?? ngh? ?? s?ng ??n khi g?p ông Tim ng??i M?, ??i nàng thay ??i. Nàng qua M? nh? có c?n b?n Anh v?n khá nên ???c cái ch?c qu?n th? th? vi?n, tuy ông Tim ?? ti?n b?c cung ?ng cho v?, nh?ng ? M? không ?i làm th?i gi? tr? thành nhàm chán. Thoa thu?c típ ng??i ho?t ??ng trong m?i l?nh v?c, t? cái gi??ng cho t?i cái ch?, và lúc nào c?ng tìm cái m?i cho mình. Ông Tim l?i là ng??i ??ng hành nh?ng ý thích c?a v?. Thoa yêu ch?ng kinh kh?ng nh?ng c?ng không t? ch?i làm tình v?i ng??i nàng thích. Nàng k? : “Nhi?u khi em làm trong th? vi?n c?ng chán, có l?n g?p th?ng sinh viên M? ?en to con ??p trai, h?n tr?ng cây si em, em bi?t nên c? ?? l? nh?ng c? ch? lã l?i, h?n không dám t?n công cho ??n khi em m?i h?n ?i coi hát bóng. Trong r?p chi?u phim em và h?n hôn nhau. Khi em c?m t?i con c?c c?a h?n em m?i h?t h?n, v?a to, v?a c?ng, v?a dài. Em thích bú c?c anh bi?t! ?ó là cái em mê, nh?ng t?i khi em bú c?c th?ng nhóc ?en, em m?i th?y ?ã và em c?ng c?m th?y s??ng mu?n ch?t khi h?n ??y cái c?a quí vào ng??i em. Nh?ng h?n l?i không ch?i lâu nh? anh. Sau ?ó h?n ?i lính, hi?n gi? ? bên Trung ?ông” Thoa k? chuy?n làm tình nh? v? tôi, không h? ng??ng ng?p và thành th?t. Nàng v?a k? v?a vu?t ve c?a quí. C?c tôi d?n d?n c??ng c?ng, khi ?ôi môi c?a nàng mút m?nh thì nó ?ã c?ng l?m r?i.
B?n ?ang ??c truy?n sex ??t hai ng??i v? n?ng l?n dâm ?ãng, chúc b?n ??c truy?n quay tay lên ??nh.
Khi tôi rút c?c ra kh?i l?n Thoa thì hai chúng tôi rã r?i. Tr?n h?n chi?n k? hai, v?a lâu v?a thú. Mi?ng Thoa c? gào lên sung s??ng, và m?c nhiên tôi bi?t tôi có ph?n trong ng??i nàng nh? không th? khác ???c. V? ch?ng tôi ?ãi v? ch?ng Thoa bu?i ?n t?i m?ng ch?ng Thoa bình ph?c. Sau l?n b?nh n?y trông ông Tim t??i t?nh h?n, và l?i ?òi h?i làm tình nhi?u h?n theo l?i Thoa nói. V? tôi c??i nói chúc m?ng s? tr? l?i ??i s?ng bình th??ng c?a ông Tim và chúng tôi cùng h?n mùa hè 2006 n?m nay g?p nhau trên bãi bi?n V?ng Tàu Vi?t Nam, s? là mùa hè r?c r? thú v? n?ng nàn cho tình yêu. Tôi s? c? g?ng kéo th?ng Tân theo cho v? tôi vui, có th?ng Tân v? tôi s? quên tôi nhi?u h?n, tôi s? có t? do bay nh?y tìm th?m l?i nh?ng ng??i b?n c? xa x?a. Khi con ng??i có ??i s?ng t? do thì lúc nào c?ng c?m th?y mình h?nh phúc. V? tôi và nh?ng ng??i b?n s? h?nh phúc mãi mãi. Nh?ng lâu lâu tôi ph?i t? lòng ghen t??ng v?i v?, vì v? tôi nói: “ C? m?i khi em k? chuy?n th?ng Tân là anh tr? nên con h? ?ói tình, ?? v? không bi?t m?t, em thích l?m! Nh? hôm nào em k? chuy?n em bú c?c Tân d??i g?c cây phong, anh bi?t không, khi ng??i con trai n?ng h?t ga, c?c h?n g? gh? không chi? ???c, m?t h?n ?? r?n tay chân run r?y trông ?áng yêu, em c?ng ?ã n?ng h?t ga, l?n em ch?y ??y n??c dâm, ch? còn có m?i ?i?u duy nh?t là ?út con c?c ?áng yêu ?ó vào l?n em thôi! Nh?ng em thèm bú,em ghi?n. Th?ng nh? Tân ?iên lên vì s??ng,em c?ng ?iên lên vì khát tình, cu?i cùng nh? anh bi?t, h?n ?? em nh? ??ng ??t tám ch?m!” Tôi c?ng ?iên lên ?è nàng xu?ng t?m qu?t m?t tr?n t?i n?i t?i ch?n b?i c?n ghen long tr?i l? ??t c?a tôi. Nh?ng r?i tôi v?n ng??i thua cu?c.

2.8/5 - (6 bình chọn)