Truy?n sex ?? hai m? con dâm ?ãng ph?n 2

Truy?n sex ?? 2 m? con dâm ?ãng ph?n 1

B?n ?ang ??c ph?n 2 c?a seri truy?n sex ?? hai m? con dâm ?ãng, h?n quay sang h?i con nh? th?y ?? n?ng h? em, có mu?n ?? không, con nh? tr?n quay m?t ?i, h?n c?ng m?c k? còn lo bóp vú và n?c ng??c lên cho s??ng. H?i s? thì n??c nôi gì bí r?, gi? x? l?n vô c?c hích t?i hích lui th?y ham nên n??c nôi ch? ?ã r?n ?a ra. Tên tù th?y l?n ch? lép bép c?ng h?ng chí nên ?? ng??c lên càng m?nh làm ch? quíu th?n l?n, ch? ch?c ?? ?p xu?ng ?? mi?t cái l?n cho ?ã.

Xem ph?n 1 t?i: Truy?n sex ?? hai m? con dâm ?ãng ph?n 1

Hai ng??i ?? m?i mi?t, mu?n b? h?i tai. Ch? h?t còn e dè nên s??ng là kêu um : cha n?i ?? gì mà l?n c?ng l?i. Hèn gì m?y cha n?i tr?n tù th?y ?àn bà là t?p t?p nh? tây ?i b?. H?n c?ng tr? treo v?i ch? : còn m?y bà thì t? t? ch?c, ch?ng ch?t h?ng có ai ?? th? nên th?y c?c l?t t?i li?n. Làm b? õng ?o ch? r? cái vú là l?n gi?t lia. Tôi h?i ch? thi?t tình có mu?n ???c ?? nh? v?y hôn.

Ch? tr?n tr?n nín l?i. Con nh? th? dài s??n s??t h?ng rõ t?i nó m?t hay t?i n?ng.

K? t? lúc ng?i c??i lên khúc th?t gân c?a tên tù và l?c l? x?c x?ch nh? thúc ng?a, ch? không ng? nh?ng c?m giác x?a vùn v?t quay tr? l?i v?i ch? nhanh quá ??i. Ch? t??ng là nh?ng rung ??ng xác th?t ?ã ch?t d?m ch?t dúi n?i ch? t? ngày ch?ng m?t, ch? có ng? ?âu tên tù ?ã làm ch? lung tung beng lên h?t th?y.

L?n ch? mút th?t ch?t con c?c c?a h?n, m?i l?n ??y ra ??y vô, s? khô cong tiêu tán ???ng d?n, r?i kêu lèo xèo nh? m? cháy, ch? d?n ?ít xu?ng, rõ ràng khí dâm tr?ng ??c v?t ?c ra, nghe l?p b?p ?n ?n. Ch? n?c b?ng gãy g?p s?ng l?ng luôn mà c?n n?ng càng lúc càng t?ng ch? không gi?m. Con c?c th?ng tù hun hút ra vào, ?âm th?u t?i t? cung ch? làm ch? b?t ng?a ch? gi?n sao.

?úng là th? c?c ?àn ông ?áng n?, nó dài th?m th??t ?ã ?ành, l?i còn g? g? có kh?c, có l?n coi mà khi?p. L?i thêm lâu ngày không có l?n ?? ?? nên nó háo h?c càng n? b? t? ch?ng. Nó chui tu?n tu?t vào l?n ch?, qu?y ??o x?i tùm lum mà còn c? lách ?âm ch?t m?i ?n. Ch? gi?p xu?ng ?ã m?nh mà h?n h?y lên còn nh? búa t? kh?n r?n r?n, cái l?n ch? ??t tèm lem nên khi hai v?t v? nhau nghe chách chách, ?ã h?t bi?t.

Ch? ?ã ch?ng h?t hai tay lên ng?c h?n ?? l?y nây mà bào láng cái l?n, v?y mà c?n n?ng âm ? c? tr?i ??u kh?p ch? háng. Còn hai bàn tay h?n thì ch?p vô vú ch? bóp th?y cha th?y tía, h?n nghi?n r?ng trèo tr?o bóp nát hai qu? s?a c?a ch? ra. Ch? nh?n m?t, h?n bi?u ph?i bóp v?y ?? m?i ?ã. Làm ch? còn r?o r?c th?y m? t? luôn.

??a con gái ch? th?y m? ?? ng??i d?ng mà h?ng ti?t v?t nên cau mày l?i. X?a rày nó v?n coi má nó nh? th?n t??ng, tía nó ch?t, m?y tay ?àn ông c? r? g? mà má nó không thèm. M?y l?n nó th?y th??ng vì nghe nói ?àn bà ?ang có ch?ng ??, l? ch?ng ch?t lâu lâu c?ng nh?, l?n c?ng m?p máy su?t canh thâu, nên nó nói nhóng n?u má nó có ki?m ra con c?c nào ?? ?? thì nó c?ng thu?n ý theo.

Ai dè bà già ch?i nó m?c m? luôn. B? hét rân : mày có n?ng l?n thì tao cho phép mày ?em b?t c? c?c nào v? ?? ngay nhà này c?ng ???c, còn mày ??ng lo cho tao. Thà ?? l?n ngh? ph? s??ng h?n, ham chi ba con c?c ?út vô kéo ra r?i m?a ??y báu ích gì. V?y mà bây gi? th?ng tù ?? b?, coi mòi b? ch?u d?. Bà má nó l?t cái l?n th?y mà h?ng, b? bào còn h?n trau chu?t cho t?m g? láng coong, v?y ch? l?n b? h?t mu?n ngh? ph? sao mà n?c d? d?i.

Tên tù v?i má nó ?eo c?ng nhau d? quá, ?? còn bóp vú làm l?n nó c?ng tê rân theo. L? m? nó nghe ?c khí m?y l?n mà hai ng??i ?? nhau ch?a nh?. Thà khu?t m?t thì thôi, còn h? ?? nhau ngay tr??c m?t, m? n?i ai mà ch?u n?i. Hu?ng chi, anh húc ch? ??n, c?c l?n v? nhau chách chách nh? m?a sa, nghe mà nh?c th?y m?. Trong t?n cùng ??c mu?n, nó c?ng mu?n ???c chia x? s? ?? m?t l?n cho bi?t mùi ??i, nh?ng ngh? con c?c th?ng tù b? t? ch?ng nó c?ng ?n ?n.

L?n nó chút n?, ch?a b? ai thông, l? ch? h?ng máu nhét vô gi?p nh? gi?p má nó nãy gi? ch?c là th?ng m? nó ? tr?ng ráo tr?i. Nó ch? hung h?ng gi?p ng??c lên nh? cà nông b?n, nó s? nó ch?u không n?i. Nh?ng mà n?m mình ên nghe má nó tróc tróc cái l??i nh? th?n l?n xi?t nó n?ng vô cùng. Nó nh?ng mu?n th?ng tù ?? má nó mà ban ?n cái chi?n bóp vú cho nó ?n ké m?t chút, ch? nh?n thì b?t công bi?t m?y.

Ng?t là th?ng tù ?ang n?m d??i, còn má nó thì c?i ? trên, h?n nói ?? ki?u này ch? m?i h??ng tr?n v?n, n?c cái l?n mà bóp hai cái vú, nên c? ?ám ch?u tr?n. Giá gì tay chân ??a con gái không b? trói thì nó c?ng ráng bò lên ng?i chàng h?ng trên m?t th?ng ông k? ?? c?c h?n ?? l?n má nó còn mi?ng ch? li?m bú l?n nó c?ng ??. V?y ch? là ?? v??ng r?i còn gì, ?? l?n, tay bóp vú, mi?ng bú l?n, cha thiên h? ch? ch?i sao.

Bà má th?y ??a con gái r? r? hoài, l?i th?y l?n con nh? dính keo m?t v?ng nên la ho?ng lên : tr?i ?i, m?i bây l?n th?y ?? ?ã xón khí ?m ?m. Mày n?ng h? nh?. Bà tru tréo nh? ch?y gi?c. Con nh? t?c mu?n ch?t, bà ???c ?? th? còn càm ràm. Nó c?ng hét lên : má b?t nh?n, ?? ?éo gì h?ng ki?m ch? khác, nhè ng??i ta n?m ?ây mà x?c x?ch l?n bi?u ??ng n?ng sao ???c. Ch? má s??ng sao má ng?i im ?i, còn nhích l?n t?i lui mà cà nh? cà b?p, con ch?u sao n?i, má.

Nghe hai má con cãi nhau, th?ng tù c??i h? h? : ??, ??, th?y ch?a, ?àn bà con gái th?y ?? c?ng ?ái ra khí, bi?u sao m?y th?ng tù không n?ng c?c khi g?p nhà ch? loe hoe có m?y m?ng ?àn bà. R?i h?n nói thêm : thôi, ???c r?i, ?? tao n?c con m? cho h?t n?ng l?n r?i tao d?y cho. Cam ?oan tao ?? mà con nh? không la vì n?ng thì tao thua luôn.

Bà má nghe v?y, ??t nhiên h?t h?ng. ?ang bào, ?ang cà b?ng kh?ng l?i, l?t l?t thêm m?y cái r?i tr? ra m?t ??ng, tên tù h?i : h?t xí quách r?i h?, sao ?ang ?i l?i ng?ng ?i. H?n ?ang n?ng nên vít kéo ch? xu?ng mà húc liên tu d?i lên h?ych hu?ch nh? ?ánh gi?c. H?n d?ng ?m ?m t?i t?p r?i ?? m?t tía tai, níu ch?t l?y l?ng ch? mà phóng tùm lum khí trong l?n ch?.

H?n càng m?a, càng d?ng con c?c lên t?n, ch? quíu th?n l?n vì l?n b? c?n d?i kinh thiên. H?n m?a t?i t?n cùng t?n s? thì n?m th? r?c, con nh? rùng mình và ?ít nh?m nh?m lúc l?c. Nó c?ng ?ang trào khí ra. Bà má thì ch?t l?m vì l?n b? thúc nóng h?i, nh?ng mà ?ã vô cùng.

Tên tù n?m th? phì phì, ??i m?t lát tay b?t m?i, nó len ??y ch? ra. Nó kêu r?m : ?? cho ?ã cái l?n còn ch?c ?n v?. Bà n?ng t? m? mà n?m n??ng làm ng?p th? mu?n ch?t. Ch? c?ng o?i quá, tay chân t??ng r?ng h?t tr?n, ch? l?n tê c?ng nh? v?a b? chà b?ng bàn ch?i s?t. Ch? rút mình lên, khí vón c?c r?t t?ng m?ng, l?y nh?y nh? c?t m?i.

Tên tù l?t nghiêng sang phía ??a con gái. H?n mu?n li?t luôn mà th? còn ham nên r?c r?ch cò c?a ??a nh?. H?n h?i con bé : sao th?y má mày c?a d? quá nên n?ng h?. Có mu?n tao ?? hôn. Con nh? ?? r?n m?t, tên tù g?ng v??n bàn tay ra r? lên vú con nh?. H?n thú v? phát ra ý ngh? nh? tay thám hi?m v?a tìm ra c?a báu : m?, cái vú nóng h?i, ch?c là n?ng trong l?n.

R?i h?n th?p thò x? bàn tay xu?ng r? vô háng con nh?, bàn tay dính m? khí láp nháp, h?n vê m?y ngón tay mà nói : khí con gái có khác, dính còn h?n keo dán s?t. C? này ch?c là ham mu?n bi?t mùi ??i.

Th? là h?n l?m c?m ng?i d?y. B?n n?ng làm m? khi?n ch? ph?n ?ng nhanh chóng : ông không ???c ?? nó, ông ?ã h?a v?i tui mà. Tên tù ch?a k?p nói gì thì ??a con gái ?ã la lên : sao má ích k? v?y, má ???c ?? s??ng tê ng??i mà l?i mu?n con nh?n là sao. Má ph?i bi?t con ?ang ng?a ?iên ng??i lên ?ây, má c?m thì thà gi?t con ?i còn h?n. Ch? ch?ng h?ng, n??c m?t trào không ng?ng.

Tên tù khoái trong lòng. Nh? v?y là con nh? tình nguy?n ch? h?n ?âu có ép. H?n t? t? xoay con nh? n?m ngiêng l?i và ch?ng thèm ?? ý gì t?i ch?, h?n n?m ép nghiêng theo và v?c cho c?c c??ng lên r?i c? vô mông ?ít con nh? gây c?m h?ng. Con nh? c?m nh?n cái ??u rùa bóng nh?y c?a tên tù cà cà vô khe ?ít, rúc rúc nh? ??a thì th? rên ì ì.

Tên tù th? t?ng h?i lên gáy con nh? r?i l?n tay m? b?t m?i trói ? hai chân con nh? ra. Lúc này có xúi con nh? c?ng h?ng b? ch?y hay la hét. H?n l?t ng?a con nh? n?m bày tè le cái l?n ra. H?n nhón ngón tay vét m? khí dính ? b?p v? trét l?i vô l?n con nh? cho ??t m?p r?i h?n x?a con c?c vô ngoáy l? l?n cho n? ra d?n.

Bà má ng?i ch?t trân dòm không ch?p m?t. Con c?c m?i m?a o?t xà lai ra ?ó mà gi?o l?i c??ng c?ng lên ???c. Tên tù loe ??u kh?c chùi kh?p l?n, làm cho nó nín th? qua sông. H?n d?o ??u ?âu ch?ng vài ba l?n ?? con nh? phiêu phiêu ph??ng ph??ng thì b?t thình lình h?n ?âm cái ?c vô l?n con bé.

??a con gái d?i ng??c vì con c?c trúc tr?c sao ?ó. Tên tù v?i dùng m?y ngón tay c?a c? bàn mà ph? banh l?n nó ra. V?a banh h?n v?a ??y nh? nh? c?c vào, v?n trúc tr?c nh?ng lông ?ã ng?m ???c m?t chút. H?n v?i se hai núm vú con nh?, con nh? rùng mình nh? xón ?ái, h?n v?i vàng lùa con c?c vào.

Nghe m?t ti?ng ooc thì l?n ??a con gái ?ã b? chi?m l?nh s?ch. Con c?c ch? còn l?p ló m?t chút xíu. H?n nh?p vô ra t? t?, hai mép l?n l?a th? ôm tròn con c?c và ch?u ?? nó giãy gi?a ? trong. H?n con bé l?ng l?, hai ??u vú l?n t?n nh? b? cá lòng tong r?a, con nh? còn ?ang phiêu lãng chin t?ng mây thì b?ng c?a mình nh? b? xé, b?t giác nó la lên má ?i r?i hai ?ùi co qu?p l?i.

Tên tù tr?n an : xong r?i, h?t ?au r?i. ?? con nh? không càm ràm, h?n b?t ??u hích n?c con bé. H?n nh?n nha kéo con c?c vô ra, ò e nh? ng??i ca v?ng c?, con nh? nghe xót xót mà ?ã vô cùng. Nó h?ng dè l?n nó v?y mà ch?u n?i c?c c?a ch?. Nó h?ng t?i ??i c?ng ch?ng ?? ý là th?ng tù quá d?, c?c m?i ?? má nó ch?a chùi gi? l?i nông vô l?n nó m?i s?. Th? nh?ng m?y cô, m?y bà l?n ?ã n?ng thì còn k? s? gì d? s?ch. Ph??ng chi th?ng tù ?? l?i có bài có b?n.

H?i nãy th?y bà má ?c ê ng?i cà nh?ng trên hông h?n, c? mi?t cái l?n m?i th?y b? s??ng bi?t bao. Giá nh? t?n m?t nó ch?a th?y, ai bi?u ?? nhau còn h?n lên tr?i du ngo?n ch?c là nó không tin. Hèn chi, ?àn bà ghen vì ông ch?ng xách c?c ?i ?? b?y nên b?t ???c ?ào nhí là l?t tru?ng xát vôi hay x?n h?t lông bêu x?u là ?úng quá ?i ch?. C? ngh? t?i c?nh ch?ng thúc dái và con nh? phình l?n ra cho lào d?n là m?y bà v? ?ã n?i ?iên lên r?i.

Hi?n t? thì ?ánh ?? th?o cho t?n, còn hùng h? thì t?t át xít hay thâm ??c l?y vôi nhét vô l?n cho ti?t g?c dâm ô. Con nh? ?ang t? tê ???c th?ng tù c?a mà c?ng ?? ??u óc lang thang du ngo?n v? tình ??i c?ng l? ?ó ch?.

Hai m? con nhà ch? này ??n l?, ??ch làm sao hi?u n?i. H?i nãy khi tên tù “ làm th?t “ bà m? thì con nh? g?m g? nh? ch? ch?c ?n t??i nu?t s?ng h?n. Dù b? trói qu?t c? tay l?n chân, con bé c?ng qu?y ??p ?ùng ?ùng. M?t con nh? t?a ra nh?ng tia h?n h?c th?y s?. M?i l?n bà m? nhún nh?y thân hình, nhoong nhoong c??i hu?nh hu?ch trên ng??i h?n là con bé ú ? mu?n gào lên.

Tên tù có thò tay bóp v?t hai vú ng??i m? thì con bé ch?ng khác gì c?ng ?ang b? bóp v?t thè lè c? hai b?u vú, r?i ng??i nó cu?n l?i nh? con r?n, n??c ? háng ?? ra ì xèo. ?úng là con nh? t?c vì m? ???c ?n ??y nên cà hích cà hác bào l?t chi chít trên b?p v? tên tù, còn b?t nó n?m m? m?t thao láo ra nhìn, nên ph?n ??i b?ng nh?ng qu?y ??p vùng v?y.

Lúc này, tên tù ?ã thay sang cho con nh? bi?t mùi ??i ân ái thì l?i t?i phiên bà m? n?i khùng. Ng??i bà gi?t lên ?ông ??ng, tay múa tít nh? b? ki?n c?n. Ch? tr?n tròn m?t coi c?nh t??ng hai ??a ?? nhau. Con c?c th?ng tù vào ra thun thút, l?y nh?y th? gì tr?ng ??c g?m òm, xen l?n l?i có c? cái màu ?ng h?ng nh? máu cá. Ch?t m?, con nh? b? h?n xên m?t m? nó trinh r?i nên màu ?ó ?ích th? là máu con gái tr?n v?i khí.

Bà m? th?y mình trách oan con nh?. Tr??c gi? th?y nó r?m r?ch, bà t??ng nó tiêu dên cái v?n con gái r?i, nh?t là ?êm nào c?ng th?p thò r??ng v?i m?y th?ng ông mãnh. Có b?a bà còn b?t ???c t?i tr?n t?i nó mò nhau, th?ng trai m?t tay bóp vú con nh?, m?t tay th?c vô qu?n mò cái m? cha gì ? tr?ng h?ng bi?t. Ai dè v?y mà con ch? còn c? gi? ???c cái chút ngàn vàng c?a ??i con gái.

V?y mà mình ?? th?ng tù b?p ???c con nh?. Có l? t?i th?ng này ?? có bài có b?n, con c?c to d? nên nó n?c ch? làm ch? thi?u ?i?u h?t le c?ng mu?n b?ng m? lên ??u ch? b?. Nó hích cái nào cái n?y sâu th?m, làm t? cung ch? mu?n b?t rã t?ng lu?ng, ch? nh?ng mu?n hét v? nhà v? c?a m?i che ???c c?n n?ng. C?ng vì s? con nh? nghe ch? hét b?t ham nên ch? ch? dám hít hà rên và ch?c ch?c cái l??i cho ?? thôi.

Nh? v?y mà con nh? c?ng nh?n không ???c. M?t hai nó t? nguy?n d?ng l?n cho con c?c xài li?n. ?úng là con này n?ng thi?t, ch? trách nó ph?n nào ch? th?c s? trách nhi?m trút lên ??u ch? h?t. Ai bi?u ch? làm ?i?u làm b? mà khi con c?c có gu?ng c?a h?n ph?p vô l?n ch? r?i thì ch? l?t t??ng ch?ng mu?n l? luôn c? háng.

Ch? bào nh? ng??i bào ?á nh?n, cái nào c?ng nghe r?t r?t th?y ghê. L?i thêm hai tay th?ng ông n?i mò vú ch? càng làm ch? kích thích t? ch?ng. Ch? ??n h?t ga lông c?p vú cho h?n vò h?n v?t mà h?n v?n ch?a ?ã thèm. H?n tr?t v?y hai qu? s?a nh? n?n m? n?n nh?t, ?au th?y tía mà khoái.

Bây gi? ch? ?? con gái ch? còn t?ng th?n luôn. Nh? h?n ng?i chàng h?ng trên b?ng con nh? nên m?i l?n c?c h?n rút ra rút vào ch? th?y mà s?. Khúc gân c?a h?n nh? thanh kim lo?i, xù xì kéo ?t ?t trong l?n con nh?. H?n nh??n ng??i ?n xu?ng, ch? nh?m m?t s? con nh? b? th?ng t?i ?ít luôn. Ng? ?âu con nh? khoái m?i ch?t, nó h? h? a tòng v?i ch?, xuýt xoa nh? ng?m viên k?o the. Hai giò nó qu?p ch?t l?y sau l?ng th?ng tù, gi? h?ng ?ít lên mà ngoáy. Mi?ng thì hét ch? n?c m?nh vô, còn hai giò thì xo?n l?i nh? dây chão ?? v?n cho ch? l?t dên h?t ba s??n l?n c?t s?ng.

Ch? dòm con gái ?? mãn nhãn mà sùng. Ch? r?a con nh? : n?ng l?n gì b?t nh?n v?y mày. Giò mày thít v?y thì ch? gãy m? nó c?t s?ng còn gì, ?ây r?i nó nh? mày ra là ?i ?o ?o ch? th?ng l?ng gì n?i. Con nh? ?ang khoái mà c?ng b?t t?c c??i. Nó ?áp l?i ch? : ch? má ?? ch?, má l?t thì ai c?m ?âu. Con m?i s??ng m?t chút má ?ã ng?n c?m, ch?c là má mu?n ch? ?? con l?i x?t má thêm l?n n?a ch? gì.

Ch? nghe ?? l?ng m?t. M? t?, con nh? láo h?t c?, hèn chi ng??i ta ph?m bình chi?n gì ch? c?c dái ?àn ông t?i m? con c?ng h?ng nh??ng nhau ???c. Ch? c?ng th?y nh?n nh?n thèm thu?ng. L?n con nh? ?ang b? hành mà ch? th?y nh? chính l?n ch? c?ng ?ang b? ê ?m. Th?ng tù h??ng cái th? ng?i trên nên c?c thì ?? mà tay thì bóp nhàu hai vú con nh? không d?t.

Ch? h?ng quá, giá gì ch? chia b?t cho ch? m?t chút. Thì thôi c?c ch? ?? ???c r?i, còn tay bóp vú ch? c?ng ??, nh?ng làm sao ?ây, con nó tr??c h?ng giành, l? nào gi? ch? h?t ph?n c?a nó. ??u óc ch? ?iên lo?n lên t?n, ch? t??ng nó n? bung t?i n?i. Ch? c? tìm lý l? ch?ng ch?, ? ph?i b? con nh? k?t tay k?t chân thì có mu?n chia n?ng v?i ch? c?ng ?âu có l?t t?i ???c. Còn ch? lúc này có b? h?n ch? gì ?âu, con nh? c?ng bi?t th??ng t?i má nó chút ch?.

Ngh? v?y ch? t? t? xán l?i phía hai ng??i. Ch? l?n l?n nhìn th?ng tù, mi?ng há ?? nh?u n??c mi?ng có nh?. Tên tù bi?t con m? n?ng l?i nên làm nh? không ?? ý mà thúc m?nh c?c nhi?u h?n. ?ã n?c còn kêu ông ?ng lên : coi b? mày s??ng à nhe, nh?. ?? tao ?? sâu thêm cho ?ã, còn ph?i bóp vú thúc cho mày t?ng h?t khí tích t? ra thì m?i kh?e ??u óc. Ch? gò r?p ng??i xu?ng, ??y nh? ?ám cua r? giành nhau m?c cu?i cùng.

Ch? m? h?t còn l?ch s? gì n?a, nên phân bì : sao h?i nãy ?? tui, ông hi?n t? mà gi? ông ch?i nó ông l?i u?n éo t?i b?n luôn. B? l?n tui già ông chê sao ch?, nè ông coi nó có khác v?i l?n con nh? hôn.

Nói r?i ch? ??ng x?ng d?y, chìa bét cái l?n ra tr??c m?t h?n. Th?ng tù v?i quàng vòng tay ra sau mông kéo tr?t l?i g?n r?i,??a mi?ng g?m cái tróc vô mu ch? Ch?a gì h?n ?ã c?n luôn vào cái múi th?t l? l? ra làm ch? mu?n b?n r?n tay chân. H?n c?n và li?m lên lông và tùm lum kh?p c? l?n ch?.

Ch? v?a gi?t v?a co gi?t ng??i t?ng ch?p vì nh?t. H?n b? tay kh?i vú ??a con gái, m?t bên b? mông ch?, m?t bên nhét ngón tay vô l?n ch? mà kho?ng nh? kho?ng n??c màu. Khí dâm ch? ?a l?y l?i, h?n qu?t nh? qu?t ch?, kéo dài ra thành s?i lo?ng ngo?ng. H?n làm mà chép mi?ng : L?n già mà ngon ?áo ??. Ch? h?ng nên d?ng chân ra cho cái l?n ?n h?n vào mi?ng tên tù, h?n bú nghe cúc cúc nh? hút ?ít ?c len. Ch? quíu th?n l?n luôn.

T?i nghi?p, h?n ph?c v? bà m? thì c?c l?i không gi?p, con nh? la chói lói : ch?i ki?u gì d? òm v?y cha n?i. ?út c?c vô l?n r?i ?? l?, làm t?c th?y m?. H?n n?c con gái thì bà m? kêu : làm gì m?i túc túc kêu gà ch?a cho ?n l?i ??ng dòm, làm l?n rêm th?y t?.

Không d?ng, th?ng tù th?y r?i r?m trong ??u. Thi?t tình ?àn ông m?t lúc ph?i th?a mãn hai m? khó quá ?i ch?. ???c lòng ng??i này thì m?t lòng b? kia, h?ng hi?u m?y cha c??i m?t l??t hai v?, l?i b?t n?m chung gi??ng, khi x?c x?ch ?? bà này thì bà kia ch? t?i phiên h?n t?c r?c mà ch?t. V?y mà nhi?u cha v?n ham m?i l?.

Bà m? ???c bú l?n thì c? ?n chìa sát r?t vào. Nh?ng chi?u ??ng c?a ch? thì cao mà mi?ng th?ng tù thì th?p, nên mu?n h??ng tr?n v?n s? bú nút, ch? ?ành ph?i th? ng?a ng??i ra, ch?ng tay làm n?nh, hai chân k? hai bên m?t con gái ?n l?n ra m?i v?a nhí mi?ng h?n. Tên tù n?c con gái k?t k?t, xôm x?m nh? nh?y cóc, còn mi?ng thì ??p t?p vô l?n bà m?, cù c?a cú c?a, tr?m tr?y tr?m tr?t, nh?ng ít là c? hai m? con ??u có ph?n.

Cha này xài c? hai m? con mà t? t?m t?c th?y mình có c? may l?n quá xá. H?n quên luôn chuy?n ?ói b?ng, ? thì mi?ng không có c?m thì c?c có l?n thay c?ng ???c, huông chi l?i có t?i hai cái l?n, tranh giành nhau nh? gi?c. H?n b?t c??i h? h? làm c? hai m? con phát b?c. Bà m? nh?m nh?ng : c??i con c?c gì c??i hoài, bú l?n không lo bú mà c? c??i ru?i. Còn ??a con gái thì la nhong nh?ng : ?? gì kh?u kh?u nh? gãi ng?a, làm l?n ng??i ta mu?n r?u r?o ?i.

Cu?c làm tình tay ba này ?úng là vô ti?n khoáng h?u ch?a t?ng có. B?i tính cách ??c nh?t vô nh? nh? v?y mà k?t qu? ch?ng ?em l?i cho t?ng ng??i s? th?a mãn mong ??i thì h? n?i sùng c?ng ?úng thôi.

Bà m? luôn ph?i ?n ?n ng??i m?i b?ng ch?t mà tên tù ch? c?p c?p ch? không làm cho ch? s??ng nh? ý ch? mu?n nên c?ng mu?n ng?ng. Có ?i?u b? thì ti?c mà c? ?? cù c?a thì có ?n thua m? gì ?âu. Cho nên ch? choi choi nh? con b? r?y khào khào n?i ?ám c?t. Ch? la tên tù : làm ?n cái l?n gì mà kh?c kh?c nh? con kh?.

??a con gái c?ng c?n nh?n t?ng ch?p. Ch? tên tù mà mu?n b?p ???c l?n bà m? cho b? ?è c?n n?ng xu?ng thì h?n ph?i n?m yên. Con nh? không ???c n?c thì la chí chóe : cha n?i làm ?n nh? con c?c, xìa xìa r?i êm r? nh? gãi gh? làm tui mu?n tê luôn con sò. Ch?a gì nó cu?n ng??i h?y lên c?c c?c mà c?ng không ?n thua gì.

Còn cha n?i tù thì cu?ng cà kê dê ng?ng lên vì ai c?ng bâu s?u ?òi h??ng s? t?n công mãnh li?t c?a ch?. H?n c?ng n?i c?c v?i c? m? l?n con nên ch?i um : hai bà cãi nhau nh? gi?c, tui có m?t con c?c và m?t cái m?m ch? b? nhi?u nh? gì, ???c ch? này thì m?t ch? kia ch?, ?? tui làm l?n l??t thì h?ng ch?u, b?t ph?c v? c? hai m?t phùa thì c?ng ráng chút xíu, sao l?i ganh t? nhau. Làm thét, tui ?éo n?c, ?éo bú gì h?t cho ch?a.

Bà m? nghe ?ã rét, con gái nh? c?ng ê càng. Nó ph?i h?p t?p xoay ??u óc thi?t l? ?? tìm ra m?t ph??ng k? khác. B?ng nó la lên : tui ngh? ra r?i, ?? tui bày cho m?i ng??i ??u ?ng ý. Nói r?i, nó h?i tên tù : cha n?i rút c?c ra ?i, bà má c?ng ng?i lên h?n hoi ngh? m?t m?t chút.

Th?y ai c?ng tròn xoe m?t ng?c nhiên, con nh? chúm chím c??i ra cái ?i?u b?c quân s? qu?t mo. Nó ra l?nh r?n r?ng : bây gi? cha n?i n?m ng?a ra cho tôi nh?, còn bà má thì ng?i gác háng chàng h?ng trên m?t ch?. Bà má th?y con nh? giành cái c? l?ng c?a th?ng tù cho nó x?c nên có v? không ch?u.

B? la te r?t : mày n?t m?t mà tr?ng khôn h?n v?t. Sao mày ng?m ?ã ??i, còn ?òi thi?m x?c n?a, nh??ng cho tao chút cháo ch?. Mày lên ng?i ch? này ?i, còn ?? cái khúc ?ó cho tao. Con nh? ? h? ??i nào nghe. Nó ?n mi?ng tr? mi?ng v?i ch? : má xài khúc d?i nhi?u r?i, tía n?c phành ph?ch má thi?u ?i?u mu?n l?t dên còn gì n?a. Tui m?i nh?m nháp s? s?, ch? m?n ?ch ??i không ra b? ra b?n gì h?t, má ?? tui xàng v?i ch? chút n?a.

Tên tù có v? s?t ru?t : thôi h?ng ai nh?n ai thì d?p, tui ?? c?c ngh? ph? s??ng h?n. Nói r?i, ch? lóp ngóp ng?i lên, c? bà má l?n ??a con gái ph?i can : thì ?? má con tui tính, cha dù sao c?ng h??ng ?? hai ph?n, nóng n?y gì h?ng bi?t. R?i bà má bi?u ??a con gái : thì mày leo lên ??i b? bình n??c l?n n?a thì cho má h??ng chút xái, ??ng ng?n h?t, t?i nghi?p má nghe con.

Con nh? g?c g?c ??u. Hai n? ng?i ?âu l?ng nhau, l?n con nh? x? vô c?c th?ng tù, còn c?a bà già thì khoe bày ra tr??c mi?ng c?a h?n. Tên tù ? d? hít hà có v? khoái chí, m? cha con nh? lanh quá c?, có v?y mà h?n ngh? hoài ch?a ra. Ki?u này là h?n kh?i t?n s?c lao ??ng mà c? hai m? c?ng h? d? vô ng?n.

Cho nên thoáng cái ?ã nghe hai m? rên r? ê ?m. Ti?ng xào xào nh? b? cào h?t lúa và ti?ng phành phành nh? cánh tr?c th?ng ??p liên h?i. Con nh? x?c x?ch x?c x?ch, bà ch? c?ng ?ch ??i t?i lui, mi?ng m?m và c?c dái tên tù x?c nát beng hai l?n m?y m? h?t ráo. ?ã v?y hai tay h?n còn nh? mái chèo, h?t xoa mò vô l?ng con gái l?i bóp ì ì lên c?p vú bà má.

Chèn ?i, vui và s??ng nôn ru?t. Lâu lâu bà má l?i hét : ra ch?a mày, lâu l?c v?y. Ch? bú tao mu?n lòi tr? ra ngoài, h?t le gì l?ng l?ng r? h?t tr?n mà mày c? cà x?ch cà ??i, nôn th?y m?. Con nh? leo l?o ?âu thua : ch? cào con c?ng mu?n bong m? nó h?t b? trong r?i má, ch?a ch?ng t? cung con c?ng xí l?c léo n?a r?i, nh?ng c?c ch? v?n d?o nh?o và ?âm hoài, con h?ng rút ra ???c.

Bà má ?ành xu?ng n??c n?n n? cha tù : thôi ?? c? m? l?n con s??ng quá r?i, ông ráng m?a ra cho con nh? nó n?ng ?i, r?i t?i phiên tui. Tên tù khi không ???c coi nh? ông t??ng, quên luôn c? ?ói mà h?ng mu?n nghe theo ai. Bao lâu ? tù thèm l?n th?y t?, gi? có luôn hai cái m?t l??t, ngu gì mà h?i h? xài. K?, má con nhà n?u khích bác, ?n thua nhau thì h?n càng có l?i, tay bóp, c?c ?? cha trên ??i còn mu?n gì.

V?y nên h?n c? ??ng ??nh, thong dong, nh? ng??i xem hoa ng?m c?nh. L?ng con nh? m?n nh? sa teng mát r??i, vú bà má m?m nh?o ?ong ??a, ôi tr?i ??t dành cho h?n là cha thiên h?, có m? m?ng ngàn ??i c?ng không tin là th?c. Ch? c? cù c?a nh? ng??i kéo ??i, l?t b?t ngu?y ?ít và nút mi?ng òm òm. C? hai m? ???c cà ???c mút nên l?n nào l?n n?y lo l?t mu?n ?iên.

S? s? m?i non ti?ng ??ng h? mà cha tù phung phí s?c d? ?ó ch?. Nh?ng mà th? m?i ph?, ch? không có khi h?n dám ?è b?y ?àn bà con gái trên ???ng thì án còn n?ng thêm g?p b?i. T? lúc tr?n ?i t?i gi?, h?n ph?i vu?t b?ng ch?u tr?n nhi?u r?i, th?y mông nào c?a m?y n? ??u ngon lành h?t. Qua xóm, g?p m? nào ?? tè he vú ra cho con bú, cha ?ã ??c ao giá gì có phép bi?n thành th?ng nh? h?u ng?m cái vú cho ?? ghi?n. Cha m? ?i, ông tr?i n? ác, ?àn bà ?ã ??p l?i còn ban cho thêm c?p vú và cái l?n nên ?àn ông ??u m?c ??a là ?úng quá.

Con nh? l?i th?y tên tù l? ng? nên kêu r?m lên : tr?i ?, còn lo ra gì n?a ?ây cha n?i. T?p trung dùm chút ?i, tía ?i. Xà l? là con ?iên lên ?ó tía. Tên tù hoàn h?n l?i gi?p túi b?i g? t?i v?i con nh?. Ti?ng reo làm bà má nôn nao, ti?ng kêu nh? ng??i ???c ?n no ?? ?ú ??n r? rên. Bà t?c d?i ng?c n?t con nh? : mày hét gì h? h?i nh? b? ai x?o l?n, chói tai mu?n ch?t.

Con nh? nào v?a, nó tr? treo li?n bà má : ch? h?i nãy ?ng ?? má s??ng ch?c má la nh? sao má. Bà má n?t : tao la h?i nào, i a rên mà còn lo mày nghe n?ng b?y, ch? nào tao có ???c t? do x? c?ng nh? mày. Hai má con cãi nhau nh? m? bò, nghe xóc óc t?. Th?ng tù l?i ph?i làm trung gian ng?n c?n : sao hai ng??i s?a nhau hoài, có thay th? gì ???c ?âu, im im ?? tui ?? ng??i này r?i ?? t?i li?n, nh? v?y có h?n không.

Bà má và ??a con gái nghe th?u ?áo nên mi?ng thì ng?ng mà m?t thì li?c nhau nh? dao c?o mu?n c?t to?t nhau ra m?i h?.

– H?t –

?ánh giá: