Truy?n sex ??t nhau t?p th? s??ng h?n làm tình cùng v?

Truy?n sex ??t nhau t?p th? s??ng h?n làm tình cùng v?

Truy?n sex ??t nhau t?p th? s??ng h?n làm tình cùng v?, hà chúng tôi ch? có hai anh em trai nên chúng tôi r?t quen tính n?t nhau và nh??ng nh?n nhau, anh em tôi ?i ?âu c?ng có nhau. Và anh Hai ?ã r?ng tay cho tôi ng? chung khi ?? ch? dâu nh? tôi mu?n. Có anh Hai nên tôi quên luôn chuy?n cua gái, l?y v? và ti?p t?c vui ch?i v?i anh. Tính tình tôi h?i nhút nhát mà anh tôi thì thích vui và ham c?a l? nên tôi tr? thành ??ng lõa d? dàng, mà ?? s??ng th? kia thì th? h?i m?y ai l?i không thích nh??

M?t th?i gian qua, anh em tôi khám phá thêm khoái l?c ?út h?u môn. Nhân m?t hôm ?i t?m h?i, b?a ?ó phòng t?m c?a khách s?n thu?c lo?i mixed, n?i l?ch s? d? nhiên ai c?ng ph?i gi? kh?n choàng phía d??i, ph? n? thì choàng t? ng?c. Nh?ng m?t lúc có m?t c?p hôn hít r?i r? l?n và c?c nhau, kh?n choàng b? sang m?t bên. Hai c?p khác b?t ch??c, trong khi b?n gã ?àn ông còn l?i trong ?ó có anh em tôi, ?i có m?t mình, t?i tôi ?ành s?c c?c cho qua c?n n?ng. M?t trong s? ba ph? n? ng??i M? tu?i ?? 35, 40 n?m xu?ng b?ng g? gi?a phòng r?i ngo?c m?i ng??i ??n g?n nói ai mu?n ?? thì ?? nh?ng ph?i mang bao, còn ai mu?n s?c hay nút c?t thì ??a cho bà ta, l?n bà h?i r?ng mi?ng, hai mép banh ra r?i thì tôi t??ng t??ng ai có bàn tay nh? có th? b? tr?n bàn tay vào. Anh em tôi m?y khi g?p gái M? cho ??, li?n xáp l?i li?n.

Tôi dí c?c cho bà M? bú trong khi anh Hai tôi ?út c?c vô l?n b?. L??i và mi?ng bà ta bú li?m và nút c?c tuy?t v?i. Bà còn xoay ?ít tôi l?i và li?m h?u môn tôi. Tôi nghe l?i leo ng?i lên m?t bà ta cho bà li?m h?t m?i b? ph?n tr?i cho ? h? b? tôi : c?c, mu c?c ??y lông, hai hòn dái, l? ?ít, mông, háng. Bà làm tôi n?ng h?t c? th? m?c xong thì b?o tôi ?út ?ít b?. T?i tôi mang bao condom ki?u Nh?t làm cho thân c?c r?ng b? ngang h?n v?i m?y h?t nylon nhô ra, mua t? cái máy ? ngoài c?a phòng t?m. Bà b?o anh tôi n?m th? ch? bà xong bà n?m úp lên anh theo th? qu?, ?út c?c anh vào l?n xong ra d?u cho tôi ra ??ng sau l?ng b? mà ?út ?ít. L? ?ít bà khá r?ng, trông ng? ng? v?i hai hàng lông nâu th?a, tôi ch? m?i nhè nh? ?út c?c mà nó ?ã l?t vào cái ?t. Hai tay tôi n?m vai bà r?i n?c, m?t lúc tôi ??a tay bóp vú bà ta, vú to b?n nh?ng h?i ch?y. Vài phút sau bà ?òi ??i c?c, tôi ???c ?? l?n, anh tôi v?n n?m d??i, bà xoay ng??i n?m c?c anh Hai s?c m?y cái r?i ?út vào ?ít bà, tôi ???c bà chàng hãng háng r?ng cho nhìn toàn b? cái l?n M?. Mu l?n th?t tr?ng, mi?ng khá dài, hai mép l?n ??y lông nâu nh? h?u môn. Tôi vu?t ve mép l?n và xoa l?t le làm bà ta n?ng thêm, bà chu m? rên “oh yes! oh yes!”. Tôi th?c ngón tay tr?, l?n m? ra th?t ?m ??t, ngón tay tôi th?c sâu, l?n M? ra ??y n??c, tôi b? hai r?i ba ngón tay ??u trôi l?t, xoay m?t vòng trong âm h?, khi ??ng ??n m?t d??i bên trong h?t le, bà ta ??n ng??i lên làm c?c anh tôi l?t ra ngoài và rên to “yes, that’s it!” và m?t tay n?m gi? tay tôi l?i, ý b?o tôi chà ?i?m G tôi v?n th??ng nghe nói mà ch?a bao gi? c?m giác ra sao. N?ng quá, tôi m?c bà ta, b? c?c vô n?c ?? liên t?c, l?n M? r?ng nh?ng c? b?p th?t ho?t ??ng m?nh co th?t liên t?c nên tôi xu?t tinh không lâu sau ?ó. Lúc ?ó tôi m?i c?m nh?n anh tôi ?ang ?út ?ít bà, nh?p c?ng m?i lúc m?i nhanh h?n, khi?n l?n bà ti?p t?c hút h?t tinh khí c?a tôi, c?c xu?i l? nhanh và r?t bao ra ngoài.

Lúc ?ã s??ng tôi m?i th?y bà ta ?ang mút c?c tên M? ??a vô mi?ng, còn tên kia thì ?ang m?t tay bóp vú bà ta m?t tay s?c c?c ??n xu?t tinh và bà b? c?c vô mi?ng nút u?ng h?t tinh trùng. Tên M? ???c bú c?c c?c nó th?t ?en bóng dù thân hình không ?en l?m – có l? là lai ?en, ??n phiên leo lên bà ta r?i ?út con c?c dài g?p ?ôi c?a tôi vào l?n ?ang ??y tinh d?ch c?a tôi. H?n ôm ch?t bà r?i nâng d?y mà ?? ??ng. H?n th?t kh?e ?? cái nào cái n?y th?t m?nh làm bà ta hét nh? kêu c??p. T?i tôi n?ng tr? l?i, qu?n theo bóp vú, bóp mông bà ta. Nhìn quanh phòng t?m, hai c?p khác ?ang ?? nhau v?a ?? v?a nhìn t?i tôi qu?n bà này. Cu?c giao hoan t?p th? ch? có ? x? M?, nghe ?âu ? B?c Âu c?ng v?y!

T?i hôm ?ó v? nhà, anh em tôi th?c hành li?n trò v?a ?? l?n v?a ?? ?ít. C?m t?i xong, kéo nhau cùng xem tin t?c, anh Hai tu?t qu?n ch? dâu r?i b?o ch? ng?i lên ng??i anh lúc ?ó ?ã c?i tru?ng và c?c ?ã b?t ??u c??ng. Anh chà ??u kh?c c?c vô mép l?n trong khi ch? Hai dùng tay xoa h?t le. Ch? th? h?n h?n nh? con heo nái ??n c?n n?ng. Tôi thích ng?i nhìn anh ch? làm tình nên không tham gia li?n. Ch? ch?c n?ng quá nên c?m c?c anh b? vô l?n ?? m?ng ??y n??c nh?t tr?ng ??c r?t d? th??ng, r?i nh?m ng??i l?c qua l?c l?i theo nh?p n?ng, tay ch? v?n không r?i h?t le còn m?t ch? thì nhìn tôi nh? m?i g?i mu?n ?? ch? không. M??i phút qua, anh tôi rút c?c ra r?i dùng ngón tay qu?t n??c nh?t l?n chà n?i h?u môn ch? và ?út m?t ngón r?i hai ngón. Lúc ??u ch? la “?au em, anh, ?au em!”, r?i th? nh? ph?i ch?u ??ng ?au kh? gì ?ó, và hét th?t to :
– Ch?t l? ?ít em r?i anh ?i, u hu! u hu !”.

Anh tôi thì th? m?nh có v? s??ng l?m vì l? ?ít l?n ??u ch?i hãy còn ch?t nh? l?n gái b? phá trinh l?n ??u! Ch? g?i tôi :
– Em ?i, ch? ?au quá ! Em xoa l?n cho ch? ?? ?au ?i em!

Tôi ?ành tham gia, ??n r? h?t le và ??a ba ngón tay th?c vô l?n ch?. Ch? chuy?n rên ?au qua rên s??ng và th? ??u h?n. H?t th?c, tôi rút tay xoa lên mu xu?ng h?t le và hai mép, r?i l?i th?c ngón tay xoay ng??c tìm ?i?m G.
– Em làm ch? s??ng, ch? s??ng. Ô, ô, s??ng, s??ng. Em ??a c?c cho ch? bú ?i em! Ch? thèm bú c?c, em, em, c?c em ?âu ?

C?c v?a ??a ??n bên là ch? ?ã n?m l?y s?c th?t nhanh nh?ng bóp h? thành th? làm lên c?n n?ng th?t s??ng. Tôi thích cách ch? g?i d?c, nó á-?ông h?n là s?c và ng?m c?c tham lam nh? bà M?. Ch? li?m qui ??u, ng?m hút r?i b? c? con c?c sâu vô trong mi?ng. Tôi có c?m giác xu?t tinh nh?, ch? có n??c nh?t trong ra thôi. M?c ch? bú c?c, tôi xoay ng??i và cúi xu?ng li?m l?n ch?. Anh tôi v?n n?c c?c trong l? ?ít ch? nh?p nh?, ch?c anh s? l?t ra ngoài. Khi mi?ng tôi ?ã ??y âm d?ch c?a ch?, tôi m? háng ch? ra và ?út con c?c c?a tôi vào ch? ?ã nh?m. C?a l?n b? c?c anh nong lên phía d??i, c?c vô h?i khó h?n bình th??ng vì tôi c?m th?y ??ng ph?i c?c anh tôi bên trong l?n. Nh?ng m?t khi ?ã quen và c?c ?ã vào th?t sâu thì khoái c?m dâng trào, hai con c?c ?ã vào v? trí song hành c?nh nhau qua màng da ng?n cách hai b? ph?n. Trong v? th? nh? v?y, tôi v?n c?m th?y d? ?? h?n là h?i sáng v?i bà M? dù tôi không có c?m giác ??ng c?c anh bên trong l?n. Ch? ôm ch?t tôi r?i hôn mi?ng nút l??i. N??c mi?ng ch? hôm nay ti?t ra nhi?u h?n vì tôi ph?i nhi?u l?n ng?a ??u lên ?? nu?t n??c mi?ng. Ch? em tôi ?ang s??ng thì anh tôi phàn nàn ?è anh n?ng quá :
– Thôi vào gi??ng ?i, anh ch?u n?ng h?t n?i r?i! Hai ch? em mày ph?i tr?m r??i ký lô là ít!

Ch? dâu tôi ch?y nhanh nh?t, vào gi??ng n?m xu?ng r?i ??a ngón cái xoa h?t le cùng lúc ba ngón tay th?c vô l?n khích d?c anh em tôi. Ti?ng rên, ti?ng th?, ánh m?t nhìn,… ?úng là c?a m?t k? khao khát d?c tình không rào ?ón và không bi?t m?c c?. Ch? làm tôi liên t??ng ??n m?y cô M? v? c?i tru?ng khiêu khích. Nhìn ch?, tôi th?t n?ng, tay ph?i s?c c?c cho v?i b?t háo h?c dâm d?c, nh?ng tôi v?n bi?t gi? l? ngh?a nh??ng b??c tr??c cho anh tôi. Anh tôi leo lên gi??ng n?m sau l?ng ch? và c? l?n ch? ?? hâm nóng anh ?úng h?n là ch? vì ch? d? s?c ?ã r?t s?n sàng ?? ???c làm th?t. Anh móc tay l?y nh?t l?n ch? xong xoa nhét vào l? ?ít ch? ?? d? dàng nhét c?c anh. Th?y anh nh?p m?y cái, tôi bi?t là cái l?n tuy?t v?i c?a ch? là c?a tôi. Tôi nh?p cu?c v?i l??i li?m toàn b? t? mu l?n xu?ng ??n l? ?ít ?ang b? anh tôi ?út. Ch? c? xuýt xoa, tay bóp vú, tay n?m tóc tôi ?n xu?ng h? b?. Mùi l?n làm tôi n?ng quá, li?n b? c?c nh?n m?t cái là nó ?ã n?m sâu trong huy?t l?c thú. Th? n?m d? ?? h?n th? ng?i ? xa lông. Tôi n?m hai vai anh tôi gi? th?, nút l??i ch? và c? th? n?c m??i cái m?nh vô sâu, m??i cú c?n và khi tr? l?i cú sâu thì ch? hét lên :
– Ô, em ?? ch? s??ng, ch? s??ng, em ?i !

Ch? n?m nghiêng, nh? mi?ng th?t ngu?i b? hai mi?ng bánh mì là anh em tôi k?p. Tôi gác m?t chân ch? lên vai, thành th? mu c?c tôi ??p m?nh mu l?n ch?, lúc ?ó c?c tôi ?ã ??ng t? cung ch?, nên m?i khi ??ng ch? l?i hét to s??ng khoái. Vài l?n c?c tôi ??ng c?c anh, nh?ng r?i tr?i sinh có cái màng da ng?n cách khi?n ?âu vào ?ó. Anh em tôi chia nhau ng??i m?t cái vú ung núc dù ch?a m?t l?n sanh n?. Tôi xu?t tinh tr??c nh?ng v?n ?? c?c ngâm trong cái l?n ti?p t?c co dãn làm tôi ti?p t?c s??ng, khi anh tôi xu?t tinh, c? hai rút ra cùng lúc, tinh trùng l?n âm d?ch ch?y lai láng t? trên xu?ng. T?i tôi ng? quên trong v? th? ?ó! Khi tôi ch?t t?nh gi?c thì tôi ?ang n?m trên ?ùi ch? sát bên háng, l?n n?c mùi tinh d?ch khô ? ngay tr??c m?i tôi. Tôi li?m láp m?y cái thì âm d?ch tr?ng ??c l?i ch?y ra, n?ng tr? l?i, tôi li?m th?c ??u l??i vô sâu trong l?n làm ch? th?c d?y. Ch? ép ?ùi kia k?p nh? ??u tôi trong háng r?i kéo tôi lên th?m thì “Hùng ?? ch? ?i !”. C? hai nh? s? ?ánh th?c anh tôi nên âm th?m ?? nhau d?u dàng trong m?n tr?n, m??i l?m phút sau thì tôi xu?t tinh và hai ch? em ôm ch?t nhau ng? l?i, trong m? tôi th?y ch? có hai ch? em tôi s?ng v?i nhau trong m?t khu r?ng, su?t ngày s?n thú ??t n??ng ?n xong thì ??, cu?c s?ng th?t h?nh phúc !

M?t tháng sau t? khi anh em tôi ?? ch? ??u ??u hai l? m?t lúc, mông ch? n? ra, mép l?n ch? n?y n? th?t ??y ??n h?n và m? r?ng ra h?n nh? h?t khép l?i ???c n?a. Hai nh? hoa ch? c?ng v?y, r?n ch?c h?n, nói chung, ch? h?p d?n h?n bao gi? k? t? ngày ch? m?i l?y anh tôi và tôi có thói x?u nhìn lén ch? t?m hay thay ??! Tôi nói ra ?i?u ?ó v?i ch?, ch? ôm ch?t tôi hôn và nút mi?ng, li?m c?m. Ch? nói v?i tôi khi không có anh tôi :
– T? khi anh thích ?út ?ít Hoa, Hoa ch? mu?n c?c Hùng ?? l?n Hoa thôi !

Tôi ng?n ng? ng??i khi nghe ch? g?i tên tôi và x?ng tên thay vì ch? em nh? tr??c. Trong khi anh Hai tôi thích ?út ?ít thì thú th?t tôi c?ng ghê t?m ?út ?ít, ch? Hoa c?ng ghê nh? tôi nh?ng không mu?n ph?t lòng anh nên không nói ra.
– M?i l?n anh ?út ?ít, ch? c? th? ra, còn khi c?c Hùng ?? l?n Hoa, Hoa c? hít hút vô nh? s? m?t. M?i cái hít là m?t cái s??ng ?ê mê nh? t?a kh?p ng??i Hoa. Hoa mê c?c Hùng quá l?m r?i, không có c?c Hùng Hoa ch?t m?t!

Ch? không nói ra nh?ng tôi bi?t m?t lý do ch? m?t tôi là vì c?c tôi l?n và dài h?n c?a anh tôi. L?n l?n ch? lo cái ?n cái m?c cho tôi nhi?u h?n và l? là anh tôi. Nhi?u l?n ch? ?? riêng v?i tôi khi v?ng anh, nh?ng lúc dó ch? tr? l?i x?ng tên và t? ra r?t ?a tình, d? th??ng, c? n?ng n?u v?i tôi. Nh? mê h?n tr?n, l?i s??ng quá, h?nh phúc quá, tôi th? ??ng nh?n t?m thân ??y ?à b?c cháy ?ó và tình ái ch? ??c bi?t dành cho tôi mà b?t ?i ch?i riêng v?i anh ho?c tâm s? nh? tr??c.

Chuy?n gì ph?i ??n ?ã ??n. Anh tôi bu?n nh?ng không nói ra, anh tìm ra vi?c làm trên ti?u bang Alaska l?nh l?o nh?ng nhi?u l??ng. Anh ch? nói c?n ti?n nhi?u h?n ?? mua nhà nên ?ã nh?n l?i ?i Alaska.
– Em ? nhà cho ch? vui. Anh c?ng không mu?n ch? ?i theo lên vùng l?nh ?y!

Tôi ??nh nói ?ùa “lúc nào c?ng nóng h?i nh? ch? Hoa thì x? l?nh nh?m nhò gì” nh?ng tôi hèn quá s? m?t l?n Hoa nên ng?m mi?ng không nói gì. Anh ra ?i, tôi và Hoa s?ng chung v?i nhau chính th?c nh? v? ch?ng và t?i tôi r?t h?nh phúc. Hoa ??a tôi th?m bà con ? cùng ti?u bang, khi ch? gi?i thi?u là ch?ng thì nhi?u ng??i tr? m?t ng?c nhiên nh?ng không ai ch? trích ra l?i. Sáu tháng sau anh tôi ?i?n tho?i v? cho bi?t anh thích vi?c làm và ?ã có b?n gái m?i, m?t ng??i Vi?t ly d? ch?ng vì ghen. Anh k? ?àn bà ? x? bu?n l?nh ?ó có giá l?m và anh may m?n g?p ???c ng??i không thích ?àn ông M?. Ch? Lan ?m nh?ng l?n và ?ít ??u r?ng và sâu, anh rút kinh nghi?m ?? h?t c? hai l?. Lúc m?i quen ch? Lan ch? cho ?út ?ít và mi?ng vì s? có b?u trong khi hai ng??i ch?a d?t khoát, l?n l?n ch? yêu th?t và m?t khi ?ã ?? l?n thì ch? b?t thích ?út ?ít. Anh tôi ph?i hãm b?t, nghe l?i, nh?ng lâu lâu v?n xin phép cho c?c anh ???c ?út ?ít. Còn ?út mi?ng anh nói ch? có cái mi?ng sâu nên ?út mi?ng c?ng s??ng l?m! Tôi nghe anh k? mà thèm mu?n ???c n?m d?c tình v?i ch? dâu m?i, tình anh em nh? tr?i d?y l?n ti?c nu?i th?i anh em dung d?ng dung d? ?i ch?i và ?? chung Hoa.

K? ngh? cu?i n?m ?ó, anh tôi ??a ch? Lan v? th?m Hoa và tôi. Anh tôi nói riêng v?i tôi v?n th??ng yêu tôi và không thù ghét chuy?n Hoa m?t tôi, anh cho là l?i c?a Hoa. Anh em ph?i dàn c?nh ??a hai bà ?i phòng t?m h?i c? và l?i ???c nhìn m?y c?p ng??i M? tr?n tru?ng r? mó nhau. Hai bà n?ng lên, b? kh?n t?m cho m?i ng??i nhìn l?n. Anh em tôi tha h? xoa mu, th?c l?n, r?i ??i c?p, tôi ???c th?a mãn ôm và th?c l?n ch? Lan. M?t tên ng??i M? ??n g?n xin li?m l?n Hoa, nàng nhìn tôi th?y tôi g?t ??u, nàng m? r?ng háng cho tên M? tha h? li?m. Ch? Lan nói nh? trong tai tôi
– Ch? không thích ng??i ngo?i qu?c, em ôm ch?t ch? ??ng cho t?i nó ??ng t?i l?n ch?!

M?t lúc nghe Hoa nói “No! No!” ch?c ?? tr? l?i tên M? mu?n ?? nàng và xà ??n bên t?i tôi. M?t tay tôi xoa l?n ch? Lan m?t tay ôm Hoa. Anh em tôi r? hai bà ?i t?m n??c l?nh l?i cho h? h?a. V? ??n nhà t?i tôi ti?p t?c ?? nhau t?p th?, h?t l?n này ??i qua l?n khác, anh em tôi luân phiên c? ti?ng mà v?n ch?a xu?t tinh. Cu?i cùng ch? Lan mu?n c? hai con c?c, anh tôi l?i chi?m l? ?ít cho tôi s??ng v?i l?n ch? dâu m?i. Hoa n?m nhìn v?a th? dâm. C? anh tôi l?n ch? Lan ??u s??ng vì c? hai rên hét to, trong khi tôi b?i l?i trong l?n ch? dâu r?ng th?t nh? anh ?ã k? nh?ng tôi có thêm c?m giác l?n h?i khô. Ch? Lan rên :
– Anh em nhà này làm tình tuy?t v?i ! Em Hoa có bao gi? làm tình v?i c? hai anh em ch?a v?y? Tí n?a ch? s? nh??ng cho em. Ch? s??ng, Hoa ?i, Hoa ?i,.. !

Ch? rên càng lúc càng l?n làm tôi thêm n?ng và xu?t tinh dù không nhi?u. Rõ là ch? không bi?t chuy?n anh em tôi, mà c?ng không có ai trong ba chúng tôi tr? l?i. Anh tôi c?ng ?ã xong và n?m th? phò phò! Tôi ??n bên Hoa banh háng nàng ra và li?m l?n an ?i nàng. Tôi v?a ch?m ??u l??i vô mi?ng l?n là n??c nh?t ch?y ào vô mi?ng tôi li?n làm tôi nh? ng?p th?. Anh tôi b?t ??u ngáy rõ ti?ng. Ch? Lan ch?m ??n dành li?m l?n Hoa v?i tôi. OK, thì li?m chung! Tôi và ch? v?a li?m Hoa v?a nút l??i nhau chuy?n dâm khí cho nhau, tay ch? n?m c?c tôi làm cho nó c?ng tr? l?i r?i trong c?n n?ng lên, ch? ?út c?c vào l?n ch?, tôi ph?i rút ra nh?c ch? Hoa ch?a ???c ??. Ch? c??i :
– ? nh?, ch? quên m?t, … ?? ch? ??n cho Hoa nhé!

Nói xong ch? li?m l?n Hoa m?nh b?o, ??u l??i th?c vô sâu trong l?n làm Hoa rên s??ng ?i là s??ng :
Ch? Lan có cái l??i th?c l?n tuy?t v?i, ch? ??a l??i cho Hoa hun nó tí!

Ch? Lan rút l??i, ch?m lên ??a l??i dài ra cho Hoa nút l??i. Hoa v?a nút l??i v?a ti?p t?c rên vì có tôi th? ch? ch? Lan mà li?m l?n nàng. Hoa âu y?m nhìn ch? Lan :
– L??i ch? v?a dài v?a nho nh? xinh xinh, hèn gì ch?ng làm em lên t?n mây xanh. Làm em s??ng n?a ?i ch?!

Tôi ph?i nh??ng ch? cho ch? Lan li?m th?c l?n Hoa. Ch? li?m ph?i tài ngh? l?m vì Hoa c? ??n ng??i nâng l?n lên cao và rên s??ng s??ng! Tôi n?ng nhìn nên ?n gian ?út c?c ?? ch? Lan, làm ch? càng n?ng càng tr? h?t tài ?âm l??i sâu vô trong l?n làm Hoa ch?y n??c nh?t ??y môi mi?ng ch? Lan và ??t c? hai bên háng. Cu?i cùng thì Hoa kéo tôi lên và n?m c?c tôi b? vô l?n ??y dâm th?y c?a nàng. T?i tôi v?a ?? v?a nút l??i nhau, trong khi ch? Lan úp m?t vô l?n và c?c ?ang ?? nhau, ch? li?m chung quanh c?c và hai mép l?n c?ng nh? h?t le c?a Hoa. Công nh?n ch? Lan ?iêu luy?n th?t, và v?i cái l??i d?o dai và th?t dài, ch? soi móc kh?p n?i làm c? hai chúng tôi s??ng la t?i b?i ?ánh th?c anh Hai tôi. Anh xáp vô li?n nh? ?? bù th?i gian v?a ?ánh m?t, anh li?m l?n ch? Lan r?i móc n??c nh?t b? qua h?u môn Hoa r?i anh mê man li?m h?u môn Hoa.
– Anh s? cho Hoa cái s??ng mà ch? v?a ???c h??ng nhé!

Hoa không tr? l?i, anh v?n ?út c?c vô l? ?ít r?i n?c. Hoa ph?i rên ?au:
– A, ?au em, anh. Nhè nh? chút. Nh? v?y, nh? v?y,… OK !
Ch? Lan nói vô :
– Ráng chút r?i em s? th?y s??ng l?m. Ch? c?ng l?n ??u ?út c? hai l? ??y, ch? th?y s??ng l?m em à !

Có th? l? ?ít Hoa ch?t h?n c?a v? anh nên ch?a chi anh ?ã xu?t tinh. Còn l?i mình tôi, ch? Lan tr? l?i li?m c?c và l?n, c? mông và ?ít tôi. Nói ch? có cái l??i r?n c?ng không ngoa! Tôi ???c ?à g?i d?c nên ?? th?t m?nh và xu?t tinh li?n sau n?m cú.

M?t tu?n l? ngh? cu?i n?m, t?i tôi ?i t?m h?i c? th?y ba l?n và m?i l?n v? ?? nhau th?t s??ng. Ch? Lan là c?a l? ??i v?i tôi nh?ng thú th?t tôi v?n thích thân th? ??y tràn nh?a s?ng và cái l?n c?a Hoa. Ch? Lan ?m quá nên ôm không s??ng, lúc nào c?ng nh? thi?u th?n da th?t ch?a ?? ?? ôm tr?n. L?n và ?ít ch? l?i r?ng quá, h?p v?i thú ?út ?ít c?a anh Hai h?n là v?i tôi ch? thích ?? l?n. L?n ?? chia tay, ch? Lan n?n n? tôi ?út ?ít m?t l?n và tôi ?ã làm ch? s??ng vì c?c tôi b? h?n, ?i tr?n nguyên con trong ?ít ch?, c?ng v?i c?c anh tôi ?ang ngoáy l?n ch?, b?a ?ó ch? rên hét ??n ng?p th?! Thú th?t tôi có s??ng khi c? con c?c ?ã n?m g?n trong ?ít ch?, nh?ng tôi v?n ch?a h?t t?m ?út ?ít nên v?n không ham l?m! Anh tôi thì th?a mãn ?út ?ít l?n cu?i v?i v? c?. V?y mà khi anh ?ã m?c áo qu?n ch?nh t? mà v?n còn dâm, b?c váy Hoa ng?i xu?ng li?m l?n và bú vú tr??c khi lên xe ra phi tr??ng. Còn ch? Lan ôm tôi úp ??u lên ng?c tôi tình t? nói nh? “c?ng c?a ch?, c?ng c?a ch?!”, trong khi tay ngh?ch ng?m vu?t c?t tôi bên ngoài qu?n.

M?y n?m sau thì anh em tôi ??u có con, Hoa sanh m?t còn ch? Lan sanh ?ôi, nh?ng ??u sanh tr??c d?p ngh? cu?i n?m nên t?i tôi ch?c m?t ?i?u con ai là con ai. Có con, anh ch? b? Alaska và mua nhà cùng con ???ng v?i v? ch?ng tôi. Hai bà ??u ?òi c?t bu?ng tr?ng nên t?i tôi ti?p t?c ?? nhau mà không s? có b?u.

?ánh giá: