Truy?n sex hay nh?t ?? nhau bu?i sáng

Truyensexhay nh?t, ?? nhau bu?i sáng ch?y n??c l?n dâm ?ãng

Truy?n sex hay nh?t ( Truyensexhay ) ?? nhau bu?i sáng
Ph?ng là m?t chàng trai cao th??c tám, da ngâm ngâm v?a ph?i, không ?en, thân th? c??ng tráng. Là m?t ng??i trí th?c, ho?t bát l?i ?a ho?t ??ng nên dáng d?p Ph?ng r?t tr? trung. Chàng thích ?i thám thính các vùng ??i núi vùng ngo?i ô San Francisco, và ?ó ?úng là s? thích c?a chàng : ch?y b? trên các con ???ng mòn, quen thu?c hay không. Chàng có nhi?u b?n bè và th??ng ?i picnic hay tours, c?m tr?i v?i h?, ??c thân có, b? v??ng b?n c?ng có. Riêng Ph?ng thì v?n còn ??c thân vui tính, và ?ó c?ng là lý do h?p d?n phái n?.

Hàng n?m chàng và nhóm b?n n?u không xuôi nam Cali ?i hóng bi?n Laguna Beach, Long Beach, v.v. thì c?ng ?i qua Colorado trèo thuy?n v??t su?i m?nh. C? nhóm ?i c? tá ng??i hay h?n, m??n nhà ? ch?i, n?u n??ng ?n u?ng r?t vui.

M?i sáng Ph?ng có thói quen v?a t?n b? v?a jogging t? n?i khu nhà m?i c?a chàng vòng vòng trên nh?ng con ???ng ??i qua nh?ng công viên hay hàng cây nên th?, xa xa có th? trông th?y v?nh San Francisco. Chàng th?c d?y t? lúc 5 gi?, tr?i còn tinh s??ng, mùa hè nên ?ã có ánh sang sáng. Sau khi làm v? sinh cá nhân, Ph?ng m?c qu?n c?t ?en bó lo?i ?? ch?y xe ??p và cái áo thun màu vàng th? là xong, b??c ra kh?i nhà.

“Anh Ph?ng exercise bu?i sáng ??y à ?”

Ph?ng quay l?i thì th?y Oanh, v? Hùng, ng??i b?n hàng xóm cách chàng vài c?n khá thân : “Hi Oanh, ?a, t??ng m?i ng??i v?n còn ng? ch?, sao th?c s?m th? ?”

Oanh c??i, nói : “Ch? Oanh v?i. Em ng? không ???c nên thôi d?y, ?i b? s?m cho mát.”

Thi?t, không gì b?ng bu?i sáng ?i t?n b?, v?a yên t?nh v?a ???c hít th? không khí t??i mát. Hu?ng chi vùng ??i núi San Francisco này phong c?nh r?t h?u tình, ??p m?t. ?i t?n b? m?t mình ?ã thú, hu?ng chi có bóng h?ng bên c?nh c??i nói huyên thiên làm Ph?ng c?ng vui vui. Mà là bóng h?ng thi?t vì hôm nay Oanh m?c b? sweatsuit màu h?ng nh?t.

Oanh là m?t ph? n? thích gi?n d?, không có hay ch? trang ?i?m chút xíu là ??, qu?n áo c?ng không tr?ng di?n ?ua ?òi. Ng?c nàng h?i ph?ng, không có khiêu khích gì c?. Duy ch? có ?ôi mông nàng thì tròn l?ng và d?ng v?a ph?i, r?t quy?n r?.

Ph?ng ??u thân v?i c? hai Hùng và Oanh nên nh?ng lúc h?p m?t ??u có th? nói chuy?n t? nhiên v?i nhau v? b?t c? v?n ?? gì. Cho nên có b?n bè nh? th? r?t là tho?i mái.

Còn ch?ng m?t ti?ng n?a thì m?i r?ng ?ông. Ph?ng và Oanh quy?t ??nh leo lên m?t ng?n ??i ng?m m?t tr?i m?c. M?t kho?ng 20 phút thì t?i n?i, hai ng??i ki?m ???c m?t t?ng ?á ph?ng m?t ?? ng?i lên. Sau l?ng ?àng xa là v?nh San Fran, còn tr??c m?t d??i kia là thung l?ng c? xanh ??y ti?ng chim hót. Dù là mùa hè nh?ng trên cao và ch?a có m?t tr?i ló d?ng nên gió lùa có v? lành l?nh làm Oanh kh? run.

Oanh và Hùng ?ã t?ng lên ch? này trong th?i k? tr?ng m?t và Oanh k? cho Ph?ng nghe nh?ng m?u chuy?n con v? th?i k? ?ó. Oanh nh? l?i nh?ng ngày m?i c??i n?ng nàn và nàng b?t ??u c?m th?y lãng m?n, h?ng thú. Có l? vì l?nh nên Oanh ?ã ng?i xích l?i g?n Ph?ng h?n, ?ùi nàng ch?m ?ùi chàng. Nàng v?a nói uyên thiên, v?a ng?m nhìn thung l?ng ?ang t?nh d?y ??p d??i ánh r?ng ?ông.

??t nhiên Oanh h?i Ph?ng : “Ph?ng nè, Oanh s? m?t tí ???c không ?”

Ph?ng không chú ý, c?ng ?ang say s?a v?i phong c?nh, không nghe rõ Oanh ?ã nói gì nên c?ng g?t ??u.

Oanh ??t bàn tay m?m m?i lên háng Ph?ng. Nàng s? và m?n tr?n cái c?c u l?i lên d??i l?p v?i c?ng ?en bóng. Ph?i m?t vài giây Ph?ng m?i choàng t?nh ! Oanh m?m c??i, nói nh? lí nhí : “Em…mu?n coi…”

Ph?ng tr??c gi? ch?a th?y Oanh b?o ??n v?y, v?n ngh? nàng là m?u ng??i “?i th?ng hàng”, tr?m t?nh : “Oanh…em ?iên h? ?!”

Oanh không bu?n tr? l?i, ti?p t?c ngh?ch v?i con cu c?a Ph?ng v?n còn n?m d??i l?p v?i c?ng. Ph?ng b?t ??u th?y mình c??ng c?ng lên, b?c r?c. Chàng nghiêng ng??i v? sau cho th? giãn, ch?ng tay lên phi?n ?á. Oanh móc tay vào l?ng qu?n chàng, mu?n t?t chi?c qu?n c?t xu?ng.

Nh?ng “ng??i kh?ng l?” ?ang d?y th?c d?y c?a Ph?ng làm chi?c qu?n b? v??ng và Oanh c?ng ch?a lôi nó ra ???c. Nàng nói : “Nh?c mông anh lên ?i anh.” Ph?ng làm theo và Oanh t?t ???c qu?n xu?ng h?n.

Oanh reo lên hí h?ng : “Hmmm…Anh Ph?ng x?u nhé, d?u Oanh cái kho tàng này b?y lâu !”

Con cu Ph?ng thoi thóp v?i ngu?n máu nóng ?ang tuôn ch?y vào nó và nó kh? gi?t gi?t trong không khí mát l?nh. Nó ??ng d?y m?t cách oai phong vô cùng. Oanh c?m l?y cu chàng b?ng hai tay và b?t ??u x?c. ?o?n nàng cu?i ??u xu?ng và hôn l?y ??u cu. Ph?ng s??ng tê khi Oanh t?m cu v?i l??i nàng. L??i nhám ??ng ??u cu tr?n bóng.

“???…Oanh ?i, ng?ng ?i !”

Nh?ng Oanh có th? bi?t ???c t? gi?ng y?u ?t c?a chàng ?ó là ?i?u ch?ng mu?n. “Anh Ph?ng, ng?ng l?i thì u?ng phí cái v?t c?ng này quá hà…”

Nàng ??ng d?y c?i b? chi?c qu?n sweatsuit. R?i cái qu?n xì h?ng có in tí bông c?ng ???c trút b? luôn.

Ph?ng h?i h?t ho?ng : “??ng, Oanh ?i ! V?y là…ph?n b?i…ch?ng em…và ?nh c?ng là b?n thân c?a anh n?a…”

Oanh thì th?m lên tai Ph?ng : “??ng nh?c ??n, anh. Hãy enjoy ?i anh.” ?o?n nàng tr??n ng??i lên c?a chàng, l?n nàng v?i lông l?n ?en r?m ???c t?a g?n gàn c? lên cu chàng. Chàng b? l?y mông nàng cho cà thêm sát.

“Hôn em ? ?ó ?i anh.” Oanh nói nh? ra l?nh. Ph?ng tr??c gi? ?i ch?i nhóm c?ng th?nh tho?ng có v? l?ng hay tay Oanh trong lúc vui ?ùa, chàng có n?m m? c?ng không ng? có ngày nh? th? này.

Bây gi? l?n Oanh ch? cách m?t chàng vài phân. Chàng ng??c nhìn nàng nh? th? ch? ??i m?t s? xác nh?n và nó ?ang ? trên g??ng m?t nàng. Ph?ng cúi xu?ng kh? hôn trên hai môi l?n. Cái mùi v? l?n ??c bi?t làm chàng mu?n ?iên. Không th? ph?n kháng ???c n?a Ph?ng lè l??i ?ói khát ??a vào bên trong. Chàng li?m l?y âm th?n n?i c?a Oanh. Nàng v?n ch?a ra ??t l?m, v?n còn khô. Nàng kh? rên : “?ó, ?úng ?ó anh, hôn em nh? v?y ?ó…aaa…”

Oanh ??y Ph?ng n?m ngã xu?ng và ng?i chàng h?ng lên chàng, m?t tay n?m l?y ?? ngh? c?a chàng trong khi h? l?n c?a nàng xu?ng. L?n nàng v?n còn ch?t cho m?t ph? n? ?ã hai con. Và có l? vì v?n còn thi?u ch?t nh?n nên ch? m?i ?út vô có hai inch c?a con cu g?n tám inch c?a Ph?ng mà nàng ?ã th?y khó kh?n. Ph?ng c? h?y lên t? d??i.

Oanh b?o : “??ng anh Ph?ng, ?? em enjoy cái nong ??y c?a cây g?y yêu c?a anh chút ?i anh.”

Sau m?t ch?c Oanh dùng s?c n?ng c?a nàng ?? h? mình xu?ng, không k?m l?i b?ng chân ?ùi n?a. Con cu Ph?ng chui sâu vào l?n nàng nh? có thêm ch?t nh?n c?a c? hai. M?i ??u ???c phân n?a, r?i lút cán ! Oanh b?t ??u nh?p nhô trên cu Ph?ng.
Truyensexhay nh?t, ?? nhau bu?i sáng ch?y n??c l?n dâm ?ãng
Oanh cúi ng??i n?m áp ng?c lên Ph?ng, hôn chàng n?ng nhi?t. H?i ?m b?t ??u truy?n gi?a hai thân th?. “Anh Ph?ng có cái ?? ngh? tuy?t quá ?i. Anh b? h?n ch?ng em nhi?u… Ô, nó dài và dày quá… Cu anh ??ng t?i sâu bên trong em r?i, anh Ph?ng ?i…” Oanh th? th?. Nàng hít h?i xong b?t ??u c??i Ph?ng nh?p nhàng, lên xu?ng n??c ??u. Ch?ng bao lâu m?t nàng nh?m l?i, nét phê lan t?a trên m?t.

“C??i ng?a” Ph?ng ???c ch?ng m?t vài phút Oanh m? m?t ra, nói : “Anh bi?t không, th?t khó làm cho em th?a mãn… Ph?i lâu em m?i ra kìa… Em bi?t ?ây không ph?i là easy job… Anh Hùng ra mau quá, ít khi em th?y th?a mãn.”

Nãy gi? Ph?ng th? ??ng nh?ng nghe th? nh? có th? thách. Chàng b?t ??u ngh?ch v?i ?ôi mông s?n ch?t c?a Oanh. Chàng b?t ??u nhào n?n ?ôi mông ??y ?à ?ó.

Oanh b?t ??u rên xi?t : “uuu… m?nh lên, ?ã quá…” V?a rên nàng v?a c??i nh?p nhô trên cây c?t c?ng ng?t c?a Ph?ng, càng nhanh h?n.

Ph?ng ti?p t?c xoa n?n Oanh r?i di tay d?n lên ng?c Oanh. Chàng banh tung hai v?t áo sweatsuit c?a nàng ra sau khi gi?t m?nh làm cái ph?tm?tuya t? ??ng tu?t xu?ng. Chàng ch?p l?y vú nàng mà bóp. Ch?a th?a mãn, Ph?ng b?t m? cái n?t ng?c t? ?àng tr??c. Th?t da con gái l? l? nh?ng r?i l?i b? che ??y b?i v?t áo tung bay làm Ph?ng kích thích. Chàng l?i ch?i ?ùa v?i vú nàng. Vú không b? nh?ng hai núm vú s?n c?ng. Nghe nói ph? n? ng?c nh? l?i càng nh?y c?m ? ch? này. Ph?ng v?n v?o hai cái núm, nh??ng ng??i lên c?n nh? l?y chúng.

“Aaa…aaa….” Oanh rên r?.

Ph?ng nhìn lên nói v?i Oanh : “Anh h?a hôm nay em s? ???c ?? th?t s??ng t? tr??c ??n gi?.”

Nói xong Ph?ng v?n xéo m?nh núm vú c?a Oanh. Oanh thét lên : “Ááá… Anh Ph?ng ?i… M?n em v?y ?ó anh… ááá…” Nàng b?t ??u sàn s?y mông ?ít nh? th? mu?n xay tròn con cu Ph?ng. Nh?ng cú n?c lút cán c?a chàng cho nàng cái s? ?âm th?u nàng h?ng ao ??c.

V?i m?i cú d?ng xu?ng c?a Oanh Ph?ng ?áp l?i v?i cú n?c ng??c lên. Bây gi? l?n nàng ?ã tr?n ??t nên con cu c?a Ph?ng th?t nh? piston d? dàng ra vô. Chàng ?út m?t ngón tay vô cùng v?i con cu và móc nó vào phía sau c?a h?t le, ?? tìm ki?m ?i?m G.

Oanh rú lên ! Ch?c là trúng r?i. Cái h?t le c?a Oanh c?ng c?ng ??y máu và ch? “le lói” gì c? trái l?i ph?ng to lên. Ph?ng b?t ??u ngh?ch ? h?t le Oanh, ti?p t?c khiêu khích nàng mong nàng ??t t?i cái cao trào ?ã t?ng l?ng tránh nàng. Chàng bi?t vào gi? ?i?m ?ó ch?c ch?ng có ai bén m?ng g?n nên tha h? Oanh có th? rên la.

M?t tr?i b?t ??u ló d?ng sau m?y ??nh ??i ?àng xa tít, ánh hào quang vàng ?? b?t ??u loang t?a. Th?t da Oanh b?t ??u ?ng h?ng ánh d??ng trong khi nàng v?n ti?p t?c c??i ??u lên xu?ng trên ng??i Ph?ng, mi?ng nàng rên xi?t trong khoái l?c.

Ph?ng l?y làm ng?c nhiên khi Oanh ??t nhiên ng?ng l?i và nâng ng??i kh?i chàng.

“Em mu?n ng?m m?t tr?i lên”. Nàng h? ng??i xu?ng l?i, l?n này ?âu l?ng v? phía Ph?ng. V?i t? th? này Ph?ng thu?n tay dày vò h?t le nàng h?n. Ph?ng l?y tay chét dâm th?y c?a Oanh và bôi lên vùng l? ?ít c?a nàng. Oanh ti?p t?c h? ng??i lên Ph?ng, ng?i chàng h?ng lên cu chàng. Ph?ng chà chà bên ngoài cái vòng c? h?u môn và ?? m?t ngón tay lên cái l? ?ít.

Lúc cu v?a c?m vào l?n khi Oanh h? ng??i xu?ng thì ngón tay Ph?ng ?ã chui t?t vào l? ?ít Oanh tr??c khi nàng hay bi?t. Oanh thét lên : “Ááá ! Anh Ph?ng !!… ?au quá anh Ph?ng, ui…da…. Nh?ng…anh hãy ?út sâu n?a…?i…anh…. Uuu…nó ch?t quá anh h?… ?ã quá…”

Oanh ti?p t?c lên xu?ng trên cái ?? ngh? dày cui c?a Ph?ng. Ph?ng v?n gi? ngón tay trong l? ?ít nàng. Trong phút ch?c nàng ?ã th?y quen v?i ngón tay và b?t c?ng th?ng. Nàng co hai ??u g?i lên ?? v?i t? th? này cu Ph?ng ???c ma xát h?n. Nàng b?t ??u gia t?c, ng?i t?ng t?ng lên xu?ng trên cu Ph?ng.

Oanh th?y th?t h?ng tình khi b? công kích hai b?. M?t tay Ph?ng ??a lên m?nh b?o bóp vú Oanh. Nàng c?m th?y ??y ??. Trong l?n nàng có cu dài g?n 8 inch, trong ?ít nàng có ngón tay sâu vào hai ??t.

Ph?ng b?t ??u gia công n?c ng??c lên. Tay bóp vú m?nh và ngón tay ?út l? ?ít ?? có ch? v?n. Oanh g?t gù th? h?n h?n : “M?nh n?a ?i anh…h?…h?…” Nàng d?c chàng làm chàng càng h?ng ti?t, n?c nh?ng cú tàn b?o. Th?y g??ng m?t Oanh ?? h?ng, r?ng nàng nghi?n l?i. Ph?ng ?oán Oanh g?n ??t ???c cao trào. ??t nhiên Oanh kh?ng l?i, không nh?p nhô n?a mà dí l?n nàng xu?ng cu Ph?ng. ?o?n thân th? nh? nh?n c?a nàng b?t ??u gi?t gi?t b?t kháng.

“Ôôô…aaaa….anh Ph?ng ?i… Em ra, em ra anh ?i !… Làm cái gì ?i anh….aaaaa…”

Th?y Oanh rên xi?t v?n ng??i nh? th? Ph?ng ?út thêm m?t ngón tay vào l? ?ít nàng. Chàng b?t ??u dày vò, và bóp h?t le c?a Oanh v?i ngón cái và tr? c?a bàn tay kia. Oanh d?ng l?ng r?i ??n cong nó tr??c cú công kích m?i. Nàng la g?m trong cu?ng h?ng vì ?ang ??t ??n c?c khoái. Nh?ng c? ??ng xay nghi?n c?a nàng gia t?ng kh?n tr??ng. Ph?ng ?ang c?ng nh? ?á trong Oanh và ch?a mu?n ra. Chàng ?? Oanh th?t m?nh n?a.

Oanh n? tung v?i nh?ng ti?ng rên to ??t kho?ng. Ph?ng ng?ng t?ng con cu vào l?n Oanh, ?? cho nàng ng?i h?n xu?ng và có th?i gi? t?n h??ng cái c?m giác khoái l?c ?ang cu?n cu?n ch?y su?t châu thân, trong khi cu chàng v?n còn thoi thóp.
Truy?n sex hay nh?t:
Oanh rên r? : “Tr?i ?i, tr?i ?i…s??ng quá…”
Truyensexhay, ph?ng c?m giác ???c thành vách âm ??o Oanh ?ang kh? rung, ?ang bóp l?y cu chàng. M?t tr?i ?ang m?c lên h?n m?y ??nh d?i, nh?ng tia n?ng vàng ?? t??i xu?ng hai ng??i. Nh?ng b?u không khí v?n còn mát l?nh v?i nh?ng lu?ng gió. Có l? vì c? hai ?ang l?m t?m m? hôi.

Oanh mu?n ngã sang m?t bên trong c?n th?ng khoái nh?ng Ph?ng gi? nàng l?i, n?m ngã l?ng lên ng?c chàng. Nàng v?n còn ?ang th? h?n h?n. “Em th?y m?t tr?i lên ch?a ?… Nó nóng ?? nh? l?n em d??i kia.” Nghe Ph?ng nói Oanh ch?t phì c??i không ra ti?ng.

??i Oanh h?i l?i h?i th? Ph?ng b?o : “Oanh ng?i l?i, xoay l?i h??ng anh ?i.”

Oanh ngoan ngo?n làm theo không c?n h?i han. Nàng ti?p t?c ng?i lên ?? ngh? c?ng c?a Ph?ng, áp ng??i xu?ng ôm tr?m l?y chàng âu y?m. Ph?ng hôn nàng th?t lâu. Chàng b? Oanh ??ng d?y trong khi nàng bá c? chàng th?t ch?t, cu v?n ?út trong l?n, tr??c bình mình r?ng ng?i.

“Tr?i ?i, anh Ph?ng, anh s?p làm gì em n?a ?ây…v?n còn sung ?? ?? em n?a h? anh ?” Oanh h?i, m?t nàng tròn xoe.

Ch?c nàng ch? quen ch?ng n?u có ái ân thì ch? m?t l?n r?i n?m l?n ra. Ph?ng c??i, hai tay chàng b? ?ôi mông s?n ch?c c?a ng??i con gái. Chàng b?t ??u ?? Oanh trong t? th? ??ng. Oanh ?ong ??a ?n kh?p v?i nh?ng cú thúc m?nh t? d??i t?ng cu lên l?n sâu c?a chàng. M?t l?n n?a d?c v?ng l?i chi?m c? hai ng??i.

“?ã…?ã…Oanh ?i…h?…h?…”

B?p…b?p… ti?ng cu thúc vào l?n, da th?t ??ng nhau…

Oanh l?i b?t ??u theo k?p v?i nh?ng rung ??ng m?i và b?t ??u rên xi?t : “Oh yeah, ?? em…?? em ?i…?? tét l?n em ! M?nh lên, m?nh lên ! Anh Ph?ng ?i…aaa…aaa…”

Ánh d??ng ?ã t?a sáng h?t vùng ??i núi. Bây gi? thì b?t c? lúc nào c?ng có th? có ng??i khác lai vãng. Ph?ng gia t?c t?ng cu, ?? Oanh m?nh b?o h?n bao gi? h?t. Trong kho?nh kh?c chàng g?n t?i cao ?i?m.

Hai ng??i nh? khiêu v? trên ?á, ?ong ??a trong ánh bình minh. Oanh lúc áp ng?c vào Ph?ng, lúc ??y ra, ng??i con gái nh? b? l?a ??t. ?o?n Ph?ng ch?t th?y cái sinh khí c?a chàng trào lên ào ?t. Nó xu?t ra. Chàng vô ph??ng kìm hãm. Chàng ra. Không chàng bùng n?. Nh?ng gì trong banh ??u b?n sang h?t cho Oanh ! Oanh c?n vào vai chàng vì nàng c?ng ?ang ??ng kinh, co gi?t v?i m?t cao trào th? hai.

Trong lúc cái d?c dã khoái l?c l?ng xu?ng, Ph?ng ân c?n hôn Oanh. Hai ng??i v?n ti?p t?c ??ng ?ó, v?n li?n l?c m?t thi?t. Ch?a ai mu?n r?i.

B?ng ch?t nghe th?y có ti?ng ng??i v?ng l?i t? xa. Hai ng??i mi?n c??ng r?i nhau. Oanh v?i l?m, m?c l?i qu?n xì và qu?n dài. Ph?ng c?ng ch?p l?i chi?c qu?n xe ??p bó.

Hai ng??i t?n b? tr? v? nhà. Ph?ng kh? m?m c??i khi th?y Oanh ?i chân h?i cong kh?u. L?n Oanh bây gi? b?t ??u th?y h?i rát sau cu?c ??u d?c tình. Nàng ch?a bao gi? có ai l?n b? nh? Ph?ng tr??c gi?.

Rát m?t chút nh?ng g??ng m?t Oanh l?i cho th?y nàng ?ang th?t vui vì nó ?ng h?ng. Còn cách xa nhà, s? ai th?y nên hai ng??i ?ã d?ng l?i chia tay. Oanh nói : “Cám ?n anh Ph?ng ?ã cho em m?t bu?i sáng h?nh phúc.” Nàng ân c?n n?m l?y tay Ph?ng nh? không mu?n r?i. Nhón chân lên hôn Ph?ng m?t l?n n?a. N? hôn n?ng nhi?t r?i c?ng ph?i tan hàng, ???ng ai n?y ?i, b?t ??u m?t ngày m?i, m?t ngày nh? m?i ngày.

– H?t –

4/5 - (6 bình chọn)