Truy?n sex hi?p dâm ng??i m?u mu L?n to cu?ng dâm ph?n 1

Truy?n sex hi?p dâm ng??i m?u sexy hàng ngon

Truy?n sex hi?p dâm ng??i m?u mu L?n to cu?ng dâm ?è trai t? ra ch?ch vì Tôi yêu th?m tr?m nh? cô ng??i m?u th?i trang n?i ti?ng có tên là Kim Uyên này t? lâu l?m r?i, ngày ??u tiên xem trình di?n th?i trang ? Hà N?i, khi th?y nàng trên sân kh?u, b??c chân khoan thai, v?i m?t b? ng?c tuy không ??n n?i g?i là ?? s? nh?ng vun ??y và tròn l?ng b?c l?a, c?ng thêm c?p ?ùi thon dài và ?ôi mông nhô cao khêu g?i, tôi bi?t là nàng ph?i thu?c v? tôi. Th? nào tôi c?ng ???c ít ra là bóp vào hai trái ?ào tiên c?a nàng m?t l?n cho tho?.

Hôm ?ó nàng m?c m?t chi?c áo dài l?a h?ng, may r?t khéo, bó sát t?m thân tròn l?ng, nàng m?c m?t chi?c n?t vú th?t mõng, ph?i bài hai núm vú nhô lên sau làn v?i l?a làm tôi ch?t s?ng nh? b? thôi miên, hai trái ?ào tiên c?ng tròn nhún nh?y theo nh?p chân, l?i thêm cái qu?n l?a tr?ng v?a ?? mõng ?? phô tr??ng c?p mông ??y ??ng th?p thoáng d??i chi?c qu?n lót nh? xíu nh? chi?c kh?n h? m?i.

K? t? ngày ?y, tôi ?ã h? quy?t tâm, nh?t ??nh ph?i chi?m ?o?t ng??i ng?c Kim Uyên.

T? ngày bi?t ??n nàng, tôi ?ã b? ra r?t nhi?u thì gi? và ti?n b?c ?? truy lùng ra n?i nàng c? ng?, t?t c? nh?ng n?o ?i v? hay sinh ho?t c?a nàng.

Có th? vì là ng??i m?u th?i trang nên nàng có m?t l?i s?ng r?t ?i?u ?? ?? gi? cho thân hình tuy?t m? ???c t??i tr? dài lâu.

Nàng ? m?t mình trong m?t ngôi nhà khang trang và xinh x?n, Kim Uyên có thói quen d?y khá s?m nh?ng ngày cu?i tu?n, kho?ng 5 gi? 30 là ?èn phòng t?m ?ã b?t sáng, 6 gi? 30 là nàng m? c?a ?i ra ngoài ch?y b? d?c theo nh?ng con ???ng g?n nhà, tr? v? nhà thì ngoài vi?c ?n sáng ra thì tôi ch?u, không bi?t ???c nàng làm gì n?a, nh?ng ??n ?úng 11 gi? tr?a thì hay có cô b?n nàng ??n ?? cùng nhau ?i bát ph?. ??i khái ?ó là nh?ng gì tôi bi?t v? nàng.

Tôi ch?n ngày hôm nay ?? hành ??ng, tôi mang theo m?t cái túi to, trong ??ng ??y ?? ?? ngh? ?? hái tr?m ?ào. Ch? ??n 3 gi? sáng, gi? mà m?i ng??i ng? say nh?t, tôi r?o b??c ??n tr??c c?a nhà nàng, dùng m?t que s?t nh? ??p d?p, tôi tra vào ? khoá quay nh? vài vòng là m? ???c cánh c?a, tôi kh? lách mình vào và khép c?a l?i, bên trong t?i ?en, ch? cho c?p m?t ?ã quen v?i bóng t?i, tôi c?n th?n ?i tham quan kh?p các phòng cho bi?t ???ng ti?n thoái, m? nh? c?a phòng ng?, qua ánh ?èn chông l? m?, tôi th?y nàng ?ang say s?a gi?c ?i?p, nàng m?c m?t chi?c áo ng? mõng tanh, b? ng?c vun ??y lên xu?ng ??u hòa theo h?i th?, khuôn m?t thanh tú, thánh thi?n.

Nh? nh?ng k? khác có l? ?ã l?i d?ng c? h?i này ?? nh?y ra ?n t??i nu?t s?ng t?m thân ngà ng?c này r?i. Nh?ng tôi thì không, tôi có cái t?t ?n xin còn ?òi xôi g?c… Tôi không mu?n t?n công lúc này, tôi ch? nàng t?m r?a và trang ?i?m xong m?i ra tay. Tôi mê say ngây ng?t v?i mùi son ph?n và n??c hoa ?àn bà nên kiên nh?n ??i ch?, dù cho d??ng v?t tôi ?ã ng? ngo?y trong qu?n khi nhìn dáng khêu g?i c?a nàng trên t?m kh?n tr?i gi??ng b?ng satanh m?n màng. Tôi ch? gi? hoàng ??o, tìm m?t xó trong phòng t?p th? thao ngã l?ng ch? gi? hành ??ng.

Cu?i cùng thì nàng ?ã th?c d?y và vào bu?n t?m x? n??c, tôi nh?m d?y chu?n b?, n?u nàng b??c vào ?ây thì tôi bu?c lòng ph?i ra tay, nàng t? phòng t?m b??c ra trên mình qu?n m?t ch?c kh?n bông, ?i th?ng vô phòng ng?, ??ng tr??c t?m g??ng l?n hong khô mái tóc và b?t ??u trang ?i?m, nàng búi tóc lên cao ?? l? cá gáy tr?ng ng?n, khuôn m?t nàng th?t xinh x?n, khi tô môi, nàng tr? môi xu?ng nh? làm n?ng khi?n tôi mu?n nhào ra c?n vào ?ôi môi m?ng ?? m?t phát.

Sau g?n n?a ti?ng trang ?i?m, nàng ??ng d?y l?y l? n??c hoa lên thoa sau hai vành tai và bôi lên hai trái ?ào n?n nà c?ng ph?ng, hai núm vú ?? h?ng v??n lên kiêu hãnh, nàng l??t nh? hai bàn tay trên ?ôi vú r?i nâng lên bóp nhè nh? và nhìn vào g??ng m?m c??i m?n nguy?n v?i cái s?c ??p c?a mình, nàng v?t b?a chi?c kh?n lông xu?ng sàn nhà, không m?t m?nh v?i trên ng??i, b??c ??n t? áo khu?t sau m?t b?c vách ?? thay ??, 15 phút sau tôi ?ã nghe ti?ng nàng khóa c?a ?? ?i ra ngoài. Tôi b??c ra kh?i ch? n?p, mang túi ?? ngh? ??y xu?ng g?m gi??ng, xong n?m lên gi??ng úp m?t xu?ng t?m kh?n tr?i gi??ng b?ng sa-tanh tr?ng hít m?t h?i dài cái mùi th?m c?a da th?t ?àn bà….Tôi ch? nàng v?.

Ng?i ch? m?t ch?c thì nghe ti?ng m? c?a, tôi ?ã ch?c s?n g?n c?a vào, Nàng b??c vào c?i giày và v? th? thao ra ??t xu?ng g?n c?a ra vào và b??c vào, nàng m?c m?t b? ?? nhung ?en may bó sát l?y thân mình làm n?i b?t lên c?p nh? hoa tròn tr?a nh? trái lê v?i c?p mông c?ng c?ng tràn ??y nh?a s?ng. Lúc này tôi ?ã ??ng sau l?ng nàng, nh?n th?, b?t ng? vòng tay ph?i ch?p g?n cái eo thon th? c?a nàng, tôi qu?t Kim Uyên n?m ng?a trên sàn nhà ?ôi tay r?n ch?c c?a tôi ôm hai tay nàng c?ng ng?c, nàng chòi ??p lung tung vào ?ùi vào b?ng tôi. Tôi n?m ?è lên ng??i nàng, d??ng v?t tôi b?t ??u c?a qu?y trong chi?c qu?n jean. Vì v?a ?i ch?y v? nên ng??i nàng ??m m? hôi làm t?ng thêm mùi th?m da th?t ?àn bà, tôi háo h?c s? so?n lung tung. Mùi n??c hoa dìu d?u pha l?n mùi da th?t ngây ng?t c?a nàng thành m?t mùi ??c bi?t kích thích tôi c?c ??.

Tôi ghì ??u nàng xu?ng khóa mi?ng nàng b?ng m?t n? hôn, l??i tôi ??y l??i nàng sâu vào trong, ng?n không cho nàng hét lên. Mi?ng nàng b? tôi ng?m ch?t nên nàng ch? kêu lên ???c:

– ?m! ?m! ?m! ?m!

Tôi lu?n tay vào trong áo, l?n hai tay lên ng?c nàng ?? s? vào ?ôi vú m?m ch?m ph?i l?p v?i sa tanh m?n màng c?a chi?c n?t vú, lu?n tay xu?ng d??i n?t vú b?m hai bàn tay vào c?p vú tròn l?ng nóng h?i , bóp kh?, dùng ngón tay tôi se se hai ??u vú xinh x?n c?a nàng làm chúng s?n l?i…Tôi l?i ti?p t?c cho tay vào qu?n nàng ?? vu?t ve mân mê r? r?m ?ám lông l?n qua làn v?i satanh tr?n bóng cu? chi?c qu?n lót, nàng n?y ng??c lên, khép ch?t hai ?ùi l?i không cho tôi th?c hi?n ý ??nh.

D??ng v?t c?a tôi c??ng c?ng ng?c trong qu?n, nó ch? mu?n thoát ra ngoài ?? lâm tr?n ngay thôi. Tôi v?i buông tay Uyên ra và m?t tay b?m mi?ng tay kia n?m áo nàng gi?t m?nh, hàng nút áo b? gi?t ??t kêu nghe b?c b?c… L?i d?ng s? t? do c?a ?ôi tay, nàng ??a tay lên ??nh cào c?u vào m?t tôi làm t?ng s? gi?n d? c?a tôi. Tôi li?n ch?p hai tay nàng ?è xu?ng ??t, d?n hai chân tôi lên hai tay nàng, lúc này tôi ?ã ?è lên mình nàng, tay tôi gi?t ph?ng chi?c n?t vú b?ng v?i satanh ?en bóng ra kh?i ng??i nàng, c?p vú c?ng tròn nóng h?i c?a nàng ph?i tr?n tr??c m?t kích thích tôi ??n t?t cùng.

Tôi vòng tay ra sau l?ng nàng n?m l?y l?ng qu?n ??nh tu?t ra nh?ng nàng ?ã ép sát mông xu?ng ??t làm tôi loay hoay mãi không c?i ra ???c. B?c mình tôi li?n n?m l?y lai qu?n nàng xé m?nh lên phía trên, chi?c qu?n b?ng nhung ?en c?a nàng không th? nào c??ng l?i ???c s? gi?n d? và d?c v?ng ?iên cu?ng c?a tôi nên rách m?t ???ng dài t? chân lên ??n l?ng ?? l? ra c?p ?ùi tr?ng h?ng . Trên ng??i nàng lúc này ngoài chi?c áo nhung ?en ??t nút m? toang ra ch? có m?t cái qu?n lót b?ng v?i satanh ?en may r?t khéo léo ôm khít làm n?i lên c?p mông tròn l?ng c?a nàng mà thôi. H?ng quá không ki?m ch? ???c, tôi b? bàn tay ?ang b?m mi?ng nàng ra ??nh dùng c? hai tay ?? n?n bóp ?ôi gò b?ng c??ng c?ng, th?a c? nàng há to mi?ng ch?c kêu lên, nhanh nh? ch?p tôi v?i tay ra nh?t chi?c n?t vú trên sàn nhà t?ng vào m?m nàng, nàng ch? kêu lên ???c vài ti?ng:

– ?mm!!!!! ?mm!!!!!

B? tay tôi gi? ch?t cho nên nàng không th? vùng v?y ???c, mi?ng nàng ú ? vì b? chi?c n?t vú t?ng sâu trong cu?n h?ng, hai chân nàng chòi ??p lung tung vào b?ng vào ng??i làm tôi lo?n cho?ng suýt ngã, nh?ng hành ??ng nh? ?? thêm d?u vào l?a, s? t?c gi?n c?ng v?i ni?m r?o r?c làm tôi nóng b?ng c? ng??i. Tôi ch?p l?y chi?c qu?n lót b?ng v?i sa-tanh ?en kéo xu?ng ??nh tu?t ra, nàng trân mình ép ch?t c?p mông tròn l?ng xu?ng sàn nhà, gi?ng co m?t lúc, cu?i cùng tôi c?ng gi?t ??t ???c chi?c qu?n lót, vo tròn l?i nhét vào gi?a hai hàm r?ng tr?ng bóng c?a nàng, ??y chi?c n?t vú vào sâu trong c? h?ng, v?t s?p nàng xu?ng, hai tay tôi n?m l?y hai tay nàng b? qu?t ra sau, tôi nh?t chi?c qu?n nhung rách lên, trói ch?t l?i, nàng qu?y m?nh l?t ng?a ng??i ra, hai tay b? trói ch?t sau l?ng vùng v?y m?t cách tuy?t v?ng, ng?c nàng ph?p ph?ng theo h?i th? , ?ôi vú c?ng tròn tràn ??y nh?a s?ng c?a nàng nhô lên h?p xu?ng nh? hai ng?n núi l?a, tay chân ???c ?ôi chút r?nh rang, tôi dùng c? hai tay mân mê vú nàng , tôi ôm ngang hông nàng hôn hít vào hai trái ?ào tr?ng nõn nà nh? ?ang m?i m?c ?ó , núm vú màu h?ng nh?p nhô lên xu?ng, lúc này ?ôi nh? hoa nàng l? h?n ra r?i , lòng ng?c c?ng ph?ng c?a nàng v?i m?t bên vú l?m t?m vài n?t ru?i duyên dáng ph?p ph?ng theo t?ng h?i th? g?p cùng mùi th?m con gái t? hai trái ?ào tiên c?a nàng xõa qua m?t làm tôi m?t bình t?nh.

D??ng v?t tôi c??ng c?ng nh? khúc cây , tôi ôm ch?m l?y t?m thân ng?c ngà tr?ng n?n c?a nàng, hôn t?i t?p vào má vào c?p môi m?ng ?ang hé m? vì búi gi? satanh t?ng ch?t trong mi?ng, tôi hôn xu?ng c? r?i l?n xu?ng ?ôi nh? hoa c?ng tròn …

Thân th? Kim Uyên tuy?t v?i không th? t?, ph?n c? th? d??i c?a nàng n?i b?c gi?a làn da tr?ng nõn nà nh? bông b??i ?y là m?t ?ám lông tuy?n qu?n queo m?c xuôi chi?u t? trên xu?ng d??i trông th?t h?p d?n, c?p ?ùi nàng dài và thon c?ng v?i ?ôi mông n?y n? , c?ng c?ng t?o ra cho ng??i ng?m có c?m giác nh? khiêu khích m?i m?c, th?t là khêu g?i. C?nh t??ng này làm cho tôi b? kích thích h?ng thú vô cùng.Tôi ôm nàng hôn hít vào ?ôi vú tròn tr?a ?ó, tôi mân mê c?p nh? hoa tr?ng h?ng c?ng tròn nóng h?i, tôi dùng mi?ng ng?m ??u vú nút nh? tay trái tôi xoa bóp nh? b?u vú còn l?i làm nàng n?y ng??c ng??i lên, giãy d?a d? d?i , kêu lên ? ? trong c? h?ng, nàng c? dùng l??i ??y chi?c qu?n lót và n?t vú ?ang nhét ch?t trong mi?ng ra, ?ôi môi h?ng hé m? c?a nàng ?? l? hai hàm r?ng tr?ng bóng ?ang ng?m ch?t búi gi? satanh ?en, tôi lâng lâng ?ê mê nhìn nàng trông th?t h?p d?n khi b? trói ch?t và b?t mi?ng nh? th?. Tôi b? kích thích ??n ?? ?iên cu?n khi nhìn c?nh t??ng m?t ng??i ?àn bà b? trói t? thu? còn ?i h?c trung h?c khi ???c xem phim “Clockwork orange”, trong ?ó có c?nh b?n du ?ãng xâm nh?p vào m?t c?n nhà, trói và b?t mi?ng cô v? ch? nhà l?i r?i thay phiên nhau c??ng hi?p, lúc xem c?nh ?ó d??ng v?t tôi mu?n ?âm th?ng hai l?p qu?n.

S? chi?c qu?n nhung dùng làm dây trói s? tr?n tu?t , tôi khom mình xu?ng, vác xóc nàng lên vai, b??c nhanh vào phòng ng?, hai chân nàng ?á ??p lung tung, cáu ti?t, tôi v?i tay phát m?nh vào ?ôi mông tròn tr?a vài cái, tôi v?t nàng s?p xu?ng gi??ng, và lôi d??i g?m gi??ng ra bao ?? ngh?, tôi l?y ra m?t cu?n dây d?a thô và ráp, tôi quì g?i lên l?ng nàng, c?i chi?c qu?n dùng ?? trói tay nàng ra, tôi b? qu?t hai tay nàng lên cao g?n c?, trói ch?t hai c? tay nàng l?i, tôi dùng dây qu?n thêm nhi?u vòng trên và d??i c?p vú c?ng ph?ng bó sát hai cánh tay nàng vào thân mình, tôi si?t m?nh m?i dây, nàng ??n ng??i lên, ?ôi vú tròn tr?a tr?ng h?ng c?ng c?ng nh? mu?n n? tung d??i s?c ép c?a s?i dây, hai ??u vú v??n lên cao trông h?t s?c h?p d?n, tôi quì xu?ng kê mi?ng vào c?n nh? vào ??u vú c?ng ng?c c?a nàng, d??ng v?t tôi c??ng c?ng trong qu?n làm tôi h?t s?c khó ch?u nên thôi không t?n công hai trái ?ào n?n nà c?a nàng n?a s? k?m không n?i nó xu?t tinh ngay lúc này thì m?t h?ng, tôi l?y chân lu?n vào gi?a hai b?p ?ùi nàng làm cho nàng không khép l?i ???c, tôi b? hai c? chân nàng ép sát vào ?ùi và dùng dây d?a trói ch?t vào ??y, nàng n?m yên ch?u tr?n không giãy d?a ???c n?a, ch? kêu lên ???c vài ti?ng:

– ?m! ?m! ?m! ?m!

Tôi b??c vào bu?ng t?m l?y ra m?t cái kh?n l?a ?en bu?c th?t ch?t quanh mi?ng nàng, ti?ng ?m! ?m !!! không còn n?a mà thay vào ?ó là ti?ng rên nho nh? trong c? h?ng nh? ti?ng mèo con làm n?ng.

Tr??c m?t tôi là ng??i ??p Kim Uyên c?a tôi ?ang b? trói ch?t nh? bó giò, mi?ng nhét gi? c?ng ng?c, không còn s?c kháng c?, cái gi?c m? mà tôi h?ng khao khát b?y lâu nay ?ã thành s? th?t.

?ôi m?t ?en láy c?a nàng m? to nhìn tôi n?a nh? van l?n n?a nh? mu?n h?i t?i sao l?i là nàng? Vì b? trói qu?t hai tay lên cao trên sóng l?ng nên ng?c nàng ??n ra làm cho c?p nh? hoa nhô lên cao, ch? nhìn c?p vú b? m? dây d?a qu?n ch?t c?ng ?? làm tôi suýt xu?t tinh ra r?i.

Không gi?ng ???c c?n d?c v?ng ?ang cu?n cu?n dâng lên, tôi l?n tay c?i chi?c cúc qu?n Jean, kéo dây ph?c ma tuya xu?ng. Chi?c qu?n r?i xu?ng ??t, d??ng v?t c?a tôi b?t ra c??ng c?ng nh? cây c?t bu?m, s? b? kích thích quá ?? s? xu?t tinh ngay, tôi c?n ph?i ho?n binh, tôi ?i ra sau b?p m? t? l?nh l?y m?t lon bia mang ra ng?i xu?ng c?nh nàng tu m?t ng?m l?n, sau khi tr?i qua m?t giai ?o?n c?c k? c?ng th?ng, gi? tôi c?m th?y khát n??c, nhìn c?p vú tr?ng h?ng v?i hai ??u vú lên xu?ng nh?p nhàng theo h?i th? d?n d?p trông h?t s?c h?p d?n, tôi cu?i xu?ng úp m?t lên ng?c nàng, hít m?t h?i dài , mùi da th?t con gái tr?n l?n v?i mùi n??c hoa tràn ng?p hai bu?n ph?i làm tôi ?ê mê, tôi thè l??i li?m vào gi?a k? vú, nàng vùng v?y y?u ?t, mi?ng ú ? liên h?i.

Tôi c?m lon bia lên ?? d?c ph?n còn l?i lên hai trái tuy?t lê c?a nàng, b? l?nh thình lình, Kim Uyên u?n éo thân mình nh? m?t con sâu, hai ??u vú n?i da gà, tôi cu?i xu?ng ??a l??i kh? li?m nh? lên ??y và li?m lan ra kh?p b? ng?c c?ng m?ng, tôi b?t ??u ??a tay ra bóp nh? vào hai trái tuy?t lê ??t s?ng, ng??i nàng nóng d?n lên hai ??u vú ?? h?ng t??ng nh? không th? nào c??ng c?ng h?n ???c n?a c?ng t? t? v??n lên thách th?c, tôi ??a mi?ng ngo?m m?t bên, dùng r?ng và l??i se se ??u vú r?i nút m?nh, tay kia v?a se v?a bóp b?u vú nóng h?i bên kia.

Nàng run lên t?ng th? th?t, hai ?ùi không còn k?p ch?t vào nhau n?a, tôi ??a tay l?n xu?ng phiá d??i, l??t qua cái eo tròn l?ng xu?ng ??n b?ng d??i, vu?t ve m?n tr?n l?p lông ?en m??t, tôi th?y l?n c?a nàng gi? ?ây nhô cao và c?ng c?ng trông th?t ngon lành , âm h?ch khu?t sau m?ng ??c bây gi? ?ã nhô cao m?t chút , t?ng gi?t n??c nh?n ch?y ra ??t c? hai mép l?n lan ra ??t luôn hai b?p ?ùi tr?ng n?n c?a nàng , lúc ?ó m?t nàng nh?m nghi?n, ??u l?c qua l?i liên h?i, mi?ng rên ? ?, h?i th? d?n d?p, bi?t nàng c?ng ?ã b? kích thích c?c ??, tôi nhoài mình lên, ?è nghi?n nàng xu?ng, hai tay lu?n xu?ng nâng c?p mông tròn tr?a c?a nàng lên bóp m?nh và kéo sát vào ng??i tôi cho l?n ??t d?m d? c?a nàng c? vào cây c?t b??m c?a tôi, tôi hôn nàng t?i t?p vào má vào c?, r?i c?n nh? vào hai vành tai nàng và ??a mi?ng vào vú nàng mà bú chùn ch?t ngon lành nh? m?t ??a tr?.

Tôi dùng ??u d??ng v?t c? nh? vào l?n tr?n ??t c?a nàng, và thình lình ?n m?nh xu?ng nh?ng nàng qu?y m?nh ng??i làm d??ng v?t tôi ?âm vào ?ùi vào háng nàng, T?c mình, mi?ng tôi nút m?nh vào vú nàng và dùng hai tay banh r?ng háng nàng ra, gi? nàng ch? kháng c? m?t cách y?u ?t, tôi th?c m?nh d??ng v?t dài s?c c?a mình vào l?n nàng nghe cái Ót !!! . S??ng tê c? ng??i, tôi ?n m?nh xu?ng và nh?p làm nàng kêu lên ?m ?m m?y ti?ng vì ?au ??n , m?t c?m giác khoan khoái ch?y dài theo c?t s?ng r?i lan ra kh?p thân th? tôi, h?ng chí vì ?ã ??t ???c m?c ?ích,tôi nh?p càng lúc càng m?nh và m?c k? s? vùng v?y c?a nàng . Ti?ng ú ? trong c? h?ng nàng kích thích tôi thêm h?ng máu lên.

Tôi tham lam c? g?ng m? mi?ng th?t to ?? ng?m cho h?t b?u vú c?ng c?ng c?a nàng vào mi?ng nh? mu?n nu?t ch?ng, thân th? nàng nóng r?n lên, nàng thôi không gi?y d?a n?a, tôi nh? vú nàng ra, n?m tr??ng ng??i lên, ép ch?c ng?c mình vào hai trái ?ào tiên ?ang b? dây d?a bó ch?t c?ng, hai tay ôm tr?n t?m thân ngà ng?c mà ghì ch?c, tôi ??a tay véo th?t m?nh vào ??u vú ?ang c??ng c?ng cu? nàng, nàng gi?t n?y mình lên nh? b? ?i?n gi?t làm l?n nhô lên cao khi?n d??ng v?t tôi th?c vào lút cán, tôi càng nh?p m?nh liên t?c càng lúc càng nhanh . M?t c?m giác ?ê mê sung s??ng ch?y kh?p châu thân tôi, tinh khí c?a tôi b?n x?i x? vào l?n c?a nàng. Tôi n?m yên t?n h??ng cái giây phút khoái l?c ?ó, ?? d??ng v?t mình n?m yên trong l?n tr?n ??t c?a nàng, tôi mân mê ?ôi nh? hoa g? g?c
Xem các ph?n khác t?i ?ây:

3.8/5 - (11 bình chọn)