Truy?n sex h?c sinh Qu?nh và Huy?n ?? nhau dâm lo?n

Truy?n sex h?c sinh qu?nh và huy?n

Truy?n sex h?c sinh qu?nh và huy?n 18 nh?ng n?m cu?i c?p ba t?t c? t?p trung vào thi c? r?i liên hoan và nh?ng câu chuy?n tình c?m tu?i h?c trò, lúc ?ó tôi v?i Qu?nh m?i c?m th?y thích nhau m?t chút. Bu?i ?ó, ? cái quán Cây D?a v?i Qu?nh ng?i v?i nhau th? th?.

– C?u… thích t? th?t h?? Có l?a tình t? hay không ??y?

Tôi m?m c??i kh? ng?i sát h?n, m?nh d?n ??a tay vu?t l?y mái tóc du?i th?ng th?m nh? nh? r?i nói:
– Thích th?t ch? l?a tình làm gì? Không tin t? à mà nói t? l?a tình. H? nhìn cái m?t ?áng ghét th? không bi?t.

Qu?nh n?ng n?u kh? kh? ng? ??u vào ng??i tôi nói kh?:
– Ghét mà còn kêu thích thì sao?
– Ghét t?i dám b?o t? l?a tình.

C? hai t?m t?m c??i không nói v?i nhau câu gì ch? ng?i sát l?i mà thôi. Mùi n??c hoa thoang tho?ng cùng v?i mùi áo khoác th?m n?ng qu?n vào v?i nhau t?o thành m?t cái mùi h??ng mà có l? ??n mãi sau này tôi v?n không quên ???c.…

Liên hoan xong thì chúng tôi hò nhau c? l? ??p xe ra bi?n ch?i r?i ch?p ?nh. H?i ?ó nh?ng n?m hai nghìn thì có cái máy ?nh du l?ch là sành ?i?u l?m r?i.
Ch?p ?nh ??n chi?u thì chúng tôi ??p xe v?. Ng?i ??ng sau Qu?nh d?i nh? má vào l?ng tôi r?i nói kh?:
– Th? là ch?ng còn ???c g?p nhau n?a r?i, không bi?t thi ??i h?c còn có ? cùng nhau n?a không?

Tôi c??i t??i r?i b?o:
– Lo cái gì, nhà g?n nhau cách có con ph? thì làm sao mà không g?p nhau ???c, còn n?u thi thì c?ng ? cái Th? ?ô thôi, ?i tí là ??n, m?y anh ch? khóa tr??c c?ng th? có làm sao ?âu. Khéo mà lên ?ó l?i ? chung ?y.

V?a nói câu ? chung thì Qu?nh ?ã th?i tôi m?t qu? r?i nói:
– Ai cho ? chung mà ? chung!
– ??y là nói th? nh? ch? ch?c gì Minh ?ã ?? c? ch?!

Qu?nh b?u môi r?i nguýt dài tôi m?t cái r?i nói:
– G?m h?c th? thì ki?u gì c?ng ??. Thôi v? nhà ?i xem phim ?ã ?i, hôm nay Qu?nh thích xem phim!
– ? c?ng ???c !

Hai ??a ??p xe ??n r?p chi?u phim r?i xem ??n t?n m??i r??i t?i. V?a xem phim tôi v?a b?o Qu?nh:
– Thôi ch?t v? mu?n th? này có s? b? m? m?ng không?
– Không sao ?âu, Qu?nh b?o b? m? r?i h?n n?a b? m? Qu?nh c?ng tho?i mái mà, th? Minh không s? b? m?ng à?
– Minh là con trai s? gì!

Hai ??a xem xong phim r?i v? nhà. Tr?i t?i nên cái ngõ quanh co vào nhà Qu?nh ?ch nhái kêu ?p o?p su?t. Tuy có ti?ng v?y thôi nh?ng nhà Qu?nh không ? quê mà ? ch? này thì v?n th??ng có vì sát ngo?i ô.

B? m? Qu?nh c?ng là dân buôn v?i vóc v?i qu?n áo có ti?ng nên nhà c?a xây c?ng khang trang và ??p l?m. D?ng l?i ? ngôi nhà hai t?ng nh?ng to r?ng và hoành tráng l?m tôi lí nhí b?o Qu?nh:
– Thôi Qu?nh vào nhà ?i Minh v? ?ây!

Qu?nh quay l?i nheo m?t nói:
– Ô vào trong nhà chào b? m? Qu?nh m?t ti?ng ?ã ch?!

Tôi có v? s? s? thì Qu?nh nói:
– Trông cái m?t có v? s? s? kìa! Chán ch?a.

Tôi h? m?t ti?ng r?i nói:
– ? thì vào hì hì, vào chào nh?c ph? nh?c m?u m?t ti?ng nh?.

Th?y tôi nói th? thì Qu?nh ?á tôi m?t ti?ng b?o:
– Ai là nh?c ph? nh?c m?u, luyên thuyên.

Tôi né ???c cú ?á c?a Qu?nh r?i vào cùng Qu?nh chào ba m? Qu?nh m?t ti?ng, nói chuy?n kho?ng m??i l?m phút r?i tôi xin phép ?i v?.

V? ??n nhà hai ??a lên m?ng nói chuy?n v?i nhau m?t chút ch? không có ?i?n tho?i di ??ng mà liên l?c.

Sáng hôm sau ng?i ? nhà, ?ang ??nh chu?n b? ?? ?i câu cá liên hoan v?i m?y th?ng l?p khác thì tr?i ?? m?a.

?úng là c?n m?a rào mùa h?. Nó to và d?n d?p vô cùng. T?ng gi?t n??c n?ng tr?u gõ long toong trên cái mái tôn làm tôi thích thú.

Th?nh tho?ng ti?ng s?m ì ùng r?i tiea sét sáng lòa l?i lóe lên v?t t?t. ?ang ngh? th?m ki?u này m?a xong ?i b?t cá thích l?m thì có ?i?n tho?i kêu.

L?ch b?ch ch?y vào tôi nh?c cái ?i?n tho?i bàn thì có ti?ng c?a Qu?nh:
– Minh ?i qua nhà Qu?nh nhé!

Tôi c??i h? h? trêu”
– M?a gió th? này t? d?ng b?o sang là sao?
– M?a gió Qu?nh m?i s?.. không m?a thì nói làm gì.. thôi sang v?i Qu?nh ?i.. Qu?nh s? l?m!
– B? m? ? nhà! S? cái gì mà s?!
– Có ai ? nhà ?âu, có m?i Qu?nh ? nhà thì Qu?nh m?i s? ch?. Thôi Minh qua nhà Qu?nh ?i
– ? thì qua ?ây.

M?c cái áo m?a tôi l?ch b?ch bì bõm ??p xe qua nhà Qu?nh, ??ng ? ngoài cái c?ng s?t tôi lanh run lên g?i to. Qu?nh nh?y chân sáo qua cái sân loang loáng n??c m?a r?i m? c?a cho tôi. V?a th?y m?t Qu?nh tôi vu?t n??c m?a l?n dài trên m?t trêu:
– M?i có tí m?a ?ã s?.
– ? ??y! Thôi vào ?i!

D?t xe d?ng vào góc sân r?i tôi vào nhà Qu?nh, Qu?nh ?ã tót vào trong nhà mà pha cho tôi c?c sô cô la nóng mà nói:
– Này u?ng ?i!

Tôi c??i ng?ng lên nói:
– Ô… c?ng bi?t Minh thích sô cô la nóng à?

Qu?nh e th?n c??i nói:
– Là ng??i yêu thì ph?i bi?t ch?!

Tôi c??i khì khì r?i ?? l?y c?c sô cô la nóng r?i c?m l?y bàn tay m?m m?i c?a Qu?nh sau ?ó ng?i c? hai ??a nói chuy?n phi?m v?i nhau. Mùi n??c hoa th?m n?ng c?a Qu?nh làm tooit h?y thích l?m, Qu?nh ng?i sát vào tôi r?i nói:
– Gi? có phim xem thì thích nh?, à Qu?nh th?y b? Qu?nh gi?u k? m?t cái cái ??a d??i nhà ??y, ?? Qu?nh tìm lên m? vi tính xem ?i.

Tôi quay l?i b?o:
– Nh? ??a c?a ng??i l?n thì sao?
– Ch?c không ph?i ?âu, n?u xem Qu?nh bi?t ngay!

Tôi b?u môi nói:
– G?m! Bi?t ???c kh?i ??y, mà n?u ??a ng??i l?n thì có xem không ??y.
– Có hì hì! Xem xem ng??i ta làm th? nào.

Tôi c??i không nói gì thì Qu?nh ch?y xu?ng d??i nhà l?c l?i m?t lúc sau ?ó c?m cái ??a ch? nghie m?i cái tiêu ?? là “Xuân thì” r?i c?m lên trên nhà.

C? hai hí h?ng m? máy lên coi thì ?úng là ??a ng??i l?n th?t. Tôi thì thích xem còn Qu?nh thì ?? ?ng h?t c? hai má.

Nhìn cái c?nh di?n viên n? ?ang mút c?c cho di?n viên nam thì tôi hí h?ng b?o:
– Qu?nh dám làm th? kia không?

Qu?nh l?c ??u nói:
– Không? Nhìn nó kinh b? x? lên ???c ?y!
– Kinh gì mà kinh?
– Thì nó to nh? th? kia c?m vào h?ng thì có mà ngh?n ng?t th? mà ch?t à? H?n n?a c?m th?y b?n b?n cái ki?u gì ??y!
– B?n ?âu mà b?n, bình th??ng mà!

Qu? là hai di?n viên châu Âu nên hai cái b? ph?n c?a h? to th?t. Nhìn di?n viên n? mút m?t chút thì ti?p t?c ??n l??t di?n Viên Nam mút l?n. Tôi nhìn cái l?n cong vieo không m?t s?i lông c?a di?n viên n? thì nói:
– Này nhìn kìa không có s?i lông nào c?, c?a Qu?nh có không?

V?a h?i xong thì Qu?nh ?ã ??p tôi m?t cái mà b?o:
– H?i linh tinh!
– Ô hay! H?i th?t th? mà b?o h?i linh tinh là sao?
– Không cho bi?t ! Mà sao ng??i ta l?i không có lông nh??
– Thì ch?c m?t ph?n bên h? ít lông, m?t ph?n c?ng do h? t?y th??ng xuyên nên không có thôi, mà di?n viên viên th? này thì h? t?y th??ng xuyên r?i.

Th?y n??c nh?n bên trong cái l?n ?? au tr?ng ph?p ch?y ra thì Qu?nh nh?n m?t l?i nói:
– Khi?m n??c kinh th?!

Tôi c??i s?c s?a nói:
– G?m, lúc mà ???c li?m ch?c Qu?nh ra nhi?u h?n ??y.

Qu?nh l?i ??m tôi nh?ng t?m t?m c??i r?i. Phim l?i ti?p t?c ??n ch? quan h? Qu?nh nói:
– Eo ?i! Con c?c dài th? mà ?út ???c ng?p vào bên trong nh?!
– Nó co giãn thì ng?p vào thôi, h?c sinh h?c còn gì, mà ti?t ??y có ???c h?c ?âu nh?, toàn ph?i ng?i ch?i!

Qu?nh c??i g?t ??u thì tôi nói ti?p:
– Lúc nãy v?n ch?a tr? l?i là có nhi?u lông hay không ?âu nhé.

Bây gi? Qu?nh ?? ?ng má nói kh?:
– Thì có ch? sao, có ph?i t?y ?âu mà không có.

?ang nói chuy?n v?i nhau vui v? thì ??t nhiên s?m ?ánh cái ?m m?t cái. Tia sét sáng lòa r?ch ngang b?u tr?i.

Qu?nh s? quá ôm ch?t l?y tôi run l?y b?y nói:
– Minh ?i Qu?nh s?!

Tôi c??i phá lên trêu:
– Sét ?ánh bên ngoài tr?i ch? có ph?i ? trong nhà ?âu mà s? c? ch?. Nhìn cái m?t nhát ch?t bu?n c??i quá.

?úng lúc này thì cái bóng ?i?n t?t ph?t m?t cái, màn hình máy tính ?en ngòm. Ch?c tia sét v?a r?i làm h? h?i ???ng dây ?i?n nên m?i b? c?t ?i?n nh? v?y. Trong bóng t?i ??c quánh, Qu?nh ôm sát l?y tôi r?i nói:
– T?… d?ng c?t ?i?n làm gì th? không bi?t?

T?c l??i m?t cái tôi nói:
– Ch?c là do sét ?ánh trúng ?âu ?ó thôi.

V?a nói tôi v?a l?i d?ng mà ôm ch?t l?y Qu?nh r?i hít hà mùi th?m thoang tho?ng t? ng??i Qu?nh t?a ra. Tôi mu?n trêu Qu?nh nên b?o:
– Ô hay sao mà c? ôm ình th? này, nhà có n?n không? Mang ra ?ây ??t ?i ch?, t?i thùi lùi th? này thì nhìn th?y gì ?âu.

Qu?nh có v? ng??ng khi tôi b?o ôm ch?t l?y tôi nh?ng r?i c?ng kh? nói l?i:
– Quýnh ?.. hay xu?ng phòng b?p v?i Qu?nh nhé.
– ? thì ?i cùng.

Qu?nh run run ng?i d?y r?i cùng v?i tôi xu?ng d??i b?p. Do ch?a quen nhà Qu?nh l?m nên ?i l?i h?i khó kh?n m?t chút. ??i l?y mãi xong ???c m?y cây n?n, Qu?nh châm lên r?i b?o tôi mang lên phòng.

D??i ánh n?n khuôn m?t ?áng yêu c?a Qu?nh ?ng h?ng nên trông càng xinh h?n. Nh?t là ?ôi môi m?m m?m l?i càng thêm ?ó. Mái tóc có m?y s?i tóc l?a th?a xõa xu?ng khiên Qu?nh lung linh nh? m?t nàng công chúa v?y.

Ngây ng??i ra ng?m Qu?nh thì Qu?nh nói:
– M?t có nh? à mà nhìn kinh th??

Tôi c??i nói:
– Không nh? mà xinh ?y, d??i ánh n?n nhìn xinh kinh khung.

Qu?nh t?m t?m c??i e th?n b?o:
– Khen th?t hay khen ?ùa ??y!
– Ô lúc này mà còn khen ?ùa thì c?ng ch?u.

Tôi c? ngây ng??i ra mà ng?m Qu?nh d??i ánh n?n lung linh. Ngoài tr?i m?a m?i lúc m?t to h?n, gió c?ng m?nh h?n, Qu?nh ??ng d?y ra khép cái c?a thì l?i m?t ti?ng s?m vang lên làm Qu?nh co rúm l?i ch?y vào ghì ch?t l?y tôi nói:
– S? th?! T?nh ?i cho con nh? ông tr?i ?i.

Tôi c??i h? h? nói:
– M?a th? này thì còn lâu m?i t?nh ???c nhá! C? yên tâm là h?t ?êm!
– Th? s? b? x?!
– S? cái gì, thôi Minh chu?n b? áo m?a v? ?ây!

Qu?nh th?y tôi b?o v? thì gi?t thót mình nói:
– ? sao l?i v?? ? ?ây v?i Qu?nh ch?!
– V? ch?, ?êm r?i còn gì!
– Nh?ng mà Qu?nh ? nhà m?t mình s? l?m, ? ?ây v?i Qu?nh ?i, hôm nay có m?i mình mình Qu?nh ? nhà thôi!

Tôi mu?n trêu Qu?nh nên càng nói:
– Thì ? m?t mình c?ng ???c ch? sao!
– ?ã b?o Qu?nh s? mà l?i.

Qu?nh nh?n m?t chu cái môi ra, nhìn cái m?i chun chun trông càng ?áng yêu. Tôi h?t hàm h?i l?i:
– Th? Minh ? cùng Qu?nh nh? ?è Qu?nh ra làm gì thì làm sao. Bây gi? không có ai ? nhà ?âu ??y, d?c v?ng nó n?i lên thì không kìm ch? ???c ?âu.

Nói nh? v?y thôi ch? tôi ngh? mình ch?c c?ng ch?ng dám làm gì Qu?nh, h?n n?a mu?n trêu Qu?nh xem ý c?a Qu?nh th? nào. Nghe tôi nói v?y Qu?nh h? gi? cái n?m ??m tr??c m?t tôi nói:
– Th? ??ng ??n Qu?nh xem, cho ?n ?òn b? m? không nh?n ra luôn ??y!

B?u môi tôi nói:
– G?m, ch?c gì ?ã làm ???c gì mà d?a.

Ch?ng tay vào n?nh Qu?nh nói:
– Th? xem! ??ng vào xem.

Qu?nh có v? thách th?c nh?ng tôi không ??ng vào Qu?nh mà ch? c??i c??i thôi, ra v? mu?n ?i v? thì Qu?nh v?i ch?y ??n n?m tay tôi gi?t gi?t mà b?o:
– Thôi Qu?nh xin ??y mà.. ? l?i v?i Qu?nh..
– ? ???c r?i ? l?i, m?i ??a m?t phòng!
– H?! Thôi ? chung phòng v?i Qu?nh ?i!
– ?è ra ráng ch?u nhé!
– ?! Ch?u ???c.

Tôi c??i khì khì r?i ng?i xu?ng, hai ??a nói chuy?n chém gió linh tinh chuy?n ? tr??ng l?p, r?i m?y ??a b?n thân và m?y chuy?n ch?i b?i…

Ki?u m?a l?nh tr?i còn t?i n?a nên hai chúng tôi bu?n ng? l?m r?i. M?t ?ã b?t ??u díp l?i tôi b?o Qu?nh:
– Thôi ?i ng? ?i, Minh bu?n ng? l?m, th? hai ??a n?m chung m?t gi??ng th? này à?
– ?! Chia cách nhau b?i cái g?i!

Tôi c??i r?i n?m xu?ng, Qu?nh l?y cái g?i ng?n cách hai ??a r?i quay m?t vào t??ng. ?en cho Qu?nh là v?a làm xong thì s?m l?i to h?n, Qu?nh gi?t mình ôm ch?t ghì l?y tôi tôi c??i phá lên khi?n Qu?nh càng s?.

V? nh? vào bàn tay m?m m?i c?a Qu?nh tôi nói:
– Này, ôm là v??t gi?i h?n r?i ??y nhé!
– K? s? l?m!
– Th? có cho ôm l?i không?
– Không cho ôm, ch? Qu?nh ???c ôm thôi.

Tôi không nói gì ch? ?? cho Qu?nh ôm r?i quay l?i. Tôi v?i Qu?nh ?ã g?n nhau l?m r?i, tr?i t?i nh?ng tôi bi?t Qu?nh ?ang m? to m?t ra mà ng?m tôi. Xoay nghiêng ng??i tôi vòng tay l?i ôm qua cái eo thon nh? c?a Qu?nh r?i nói:
– Cho anh ôm nhé!
Qu?nh không nói gì mà ch? g?t khe kh?.

Do g?n nhau nên tôi c?m nh?n ???c h?i th? ?m áp c?a Qu?nh, có l? m?t ph?n vì s?, m?t ph?n thích ???c tôi ôm nh? v?y. Xoa xoa nh? cái l?ng thì Qu?nh nói:
– Tay c?m s? so?ng linh tinh!

B?u môi tôi l?i l?i:
– S? l?ng thôi mà c?ng linh tinh à?
– Bi?t ?âu ???c, lúc s? l?ng sau ?ó tay thì du l?ch lung tung.
– S? m?t t?o thì c?ng có làm sao ?âu, thích thì m?i s? ch?!
– Ai dê mà ch?ng b?o thích!

Qu?nh h? m?t ti?ng thì tôi hôn Qu?nh luôn. L?n ??u tiên hôn m?t ng??i con gái khi?n thôi th?y l? l?m, nh? có m?t lu?ng ?i?n ch?y d?c trong ng??i.

Qu?nh c?ng l?n ??u tiên ???c hôn nên l? ch?ng kém. Hai ?ôi môi ch?m nh? vào nhau r?i tôi m?nh b?o ??a l??i ra g? g?m Qu?nh.

Qu?nh b?t ??u ôm ch?t l?y tôi r?i ??a l??i ra mà làm y l?i, c? hai v?ng v? ch? không nh? chuyên nghi?p nh? hai di?n viên trong phim v?a xem xong.

N??c mi?ng c? hai qu?n vào nhau ng?t l?m. Qu?nh mút nh? môi r?i nói:
– Không ???c b? em m?t mình bi?t ch?a!

Tôi kh? c??i r?i b?o:
– Ôm ch?t th? này thì b? làm sao ???c.

Tr? l?i xong thì c? hai l?i qu?n vào nhau mà hôn mà mút l??i. Tôi lu?n bàn tay ? sau l?ng vào trong áo r?i kh? kh? bung cái khuy áo l?t c?a Qu?nh ra. Qu?nh r?i tôi ra r?i nói kh?:
– Bi?t ngay mà, ki?u gì c?ng lu?n vào bên trong!
– Cho anh s? m?t chút thôi mà!
– H?! Không cho!
– Thôi mà m?t chút thôi.

Không biêt Qu?nh nói th?t hay ?ùa nh?ng nói v?i tôi v?y thôi nh?ng v?n cho tôi lu?n vào bên trong mà s? l?ng.

Xoa xoa cái l?ng m?t chút r?i tôi kh? l?t ng??c ng??i Qu?nh l?i r?i lu?n tay vào bên trên mà xoa xoa cái b?u vú trong cái áo lót.

Tr?i m?a mà ng??i Qu?nh ?m vô cùng, xao ??n ?âu thích ??n ?ó. Qu?nh ôm kh? tôi r?i nói:
– ??y s? r?i nhé, gi? b? tay ra ?i!
– M?i s? có m?t chút thôi mà!
– M?t chút gì mà m?t chút, lu?n tay kh?p ng??i còn gì n?a.

Tôi c??i hì hì r?i bóp nh? b?u vú c?a Qu?nh ch? không b? tay ra. Xoa xoa m?t chút r?i tôi g?y nh? nh? cái núm vú mà nói:
– Trông th? mà c?ng to ra ph?t ??y nh?.
– Sao l?i không to, c?ng thu?c d?ng t?p trong l?p ??y nhé!

Tôi c??i r?i v?a s? v?a ôm ch?t Qu?nh r?i c? hai l?i ng?u nghi?n l?y b? môi r?i ??u l??i c?a nhau. S? m?t lúc lâu n?a tôi nói:
– Cho anh mút thêm m?t t?o nhé!
– Không cho!
– Thôi mà mút m?t chút thôi.

– Không cho mà!
Trong ?êm t?i, ánh n?n lung linh làm cho khung c?nh c?a c?n phòng thêm ??p ?? th? mông. Qu?nh c? g?ng ng?n cho tôi không ???c vén cái áo lên nh?ng tôi n?ng n?c ?òi thì Qu?nh c?ng ch?u. Hai cái núm vú l?p nó d??i l?p áo lót nhìn thích l?m.

Ánh sáng t? cây nén t?a ra không ?? làm ?? tôi có th? nhìn rõ ???c cái núm vú nh?ng c?ng c?m nh?n ???c s? ?? s? c?a nó.

Cúi sát xu?ng tôi há mi?ng ra ng?m l?y cái núm nh? xíu mút ch?t ch?t. H??ng th?m thoang tho?ng t?a ra lan nh? vào cánh m?i.

Mùi da th?t c?a m?t ng??i con gái l?n ??u tiên tôi ???c ng?i nói khác l? l?m. Không bi?t làm nh? trong phim, tôi ch? c? g?ng há to mi?ng ra mà nút thôi.

M?i ??u thì tôi ch? ng?m cái núm vú nh?ng sau ?ó thèm không ch?u ???c nên há to mi?ng ng?m c? cái qu?ng vú mà nút m?nh.

Tay thì thò sang bên c?nh xoa xoa cái núm vú. Lâu sau tôi m?i kh? nh? ra mà h?i kh? Qu?nh:
– Mút nh? v?y có ?au không Qu?nh?

D??i ánh n?n leo lét, Qu?nh m?m c??i l?c kh? ??u r?i nói:
– Không ?au… ch? thích thích thôi.. c?m giác ki?u gì ?y!

Tôi ??a l??i li?m vòng quanh cái núm vú thêm m?t cái n?a r?i nói:
– Ki?u gì là ki?u gì?
– Thì nó tê tê bu?n bu?n ?y.. c?m giác khó ch?u..
– Khó ch?u nh?ng v?n thích h??

Qu?nh g?t ??u thì tôi quay xu?ng mà mút ti?p. H?t b?u vú bên trái thì qua b?u vú bên ph?i r?i xu?ng d?n cái b?ng thon nh? bên d??i.

??u l??i v?a ch?m g?n ??n cái r?n thì Qu?nh nói:
– Thôi! D?ng l?i.. không cho n?a ?âu!

Ng?ng lên tôi c??i tinh ngh?ch mà nói:
– Cho ?i mà.. xu?ng bên d??i nh? phim lúc nãy xem ?y.
– Không cho!
– Sao mà không cho?
– Nó b?n b?n ki?u gì ?y, kinh kinh!

B?u môi tôi nguýt dài m?t cái r?i b?o:
– Trên phim nó mút ??y còn gì n?a, cho anh mút m?t chút có làm sao ?âu. Thôi cho ?i mà.

Qu?nh lu?n tay xu?ng túm l?y cái qu?n c?a mình gi? ch?t r?i nói:
– Không cho là không cho!

Không n?n n? ???c, tôi ?ành cúi xu?ng mà mút ch?m ch?m cái núm vú r?i n?m sang bên mà ôm r?i ti?p t?c hôn Qu?nh.

V?a nút l??i tôi lu?n tay xu?ng mà xoa cái mông r?i xoa cái mu l?n, nh?ng m?i l?n ??a tay xu?ng thì Qu?nh l?i n?m bàn tay tôi ?? lên trên.

???c vài l?n thôi nh?ng có l? do tôi nút l??i r?i mân mê khi?n Qu?nh không ch?u ???c nên m?c k? cho tôi s? so?ng.

Ch?a dám cho tay vào, tôi ch? dám xoa xoa nh? nh? l?y cái mu l?n bên ngoài cía qu?n ng? thôi. Ch?a ???c s? l?n ph? n? l?n nào nh?ng lúc này tôi c?m nh?n th?y mu l?n c?a Qu?nh t??ng ??i cao ch? không th?p.

?n nh? nh? ba ??u ngón tay vào tôi th?y nó m?m cô cùng. Nút l??i tôi chán thì Qu?nh kh? h?i ??y tôi ra mà nói:
– ??y s? th? thôi nhé!

Tôi th? th? vào tai:
– S? bên ngoài qu?n thì có c?m giác gì ?âu!

Qu?nh b?u môi nói:
– Không có c?m giác gì sao mà n?n bóp vu?t ve kinh th?!
– K? ch? hì hì, thôi cho anh s? vào bên trong nào.

V?a nói xong tôi ?ã ?ánh li?u th?c luôn tay vào trong qu?n mà mân mê cái mu l?n r?i. Qu?nh v?i khép chân l?i k?p c?ng bàn tay tôi r?i nói:
– Ô ?ã b?o không ???c s? là không ???c s? c? mà! B??ng th? h?!
– Thôi m?t chút thôi!
– Không là Không! Qu?nh gi?n ?ó!

?úng lúc này thì ti?ng s?m vang rên làm Qu?nh s? co rúm ng??i l?i, th?a c? h?i này tôi lu?n tay vào sâu bên trong mà xoa xoa nh? nhàng cái mu l?n cong veo. L?n ??u tiên ???c s? nên v?a ch?m tay vào dó thì con c?c c?ng ng?c bên trong cái qu?n.

Th?y bàn tay tôi ?ã ch?m vào cái mu l?n thì Qu?nh ch?m ch?m th? l?ng chân c?a mình ra r?i nói kh?:
– L?i d?ng c? h?i nh?!
– Hì hì.. thì cho anh vu?t ve nó m?t chút thôi mà.. có làm sao ?âu.
– Th? cho em vu?t l?i nhé. Hai ??a ph?i vu?t c?a nhau m?i công b?ng!
– ? ???c r?i!

Ch?a k?p chu?n b? thì Qu?nh ?ã th?c luôn tay vào trong qu?n qu? tay mà n?m ch?t l?y con c?c c?a tôi r?i.
M?y ngón tay m?m m?i làm tôi gi?t mình m?t cái Qu?nh quay l?i t?m t?m c??i r?i b?o:
– Công nh?n to th?t ??y nh?, c?ng ng?c nh? khúc c?i r?i ?ây này, ?úng là cái ?? dâm dê, m?i s? ???c c?a ng??i ta m?t tí thôi mà ?ã c?ng ng?c c? lên.
– Ô hô k? ch?! Ch?c c?a em c?ng ??y n??c còn gì.. th? cho anh s? xem nào.

Nói xong tôi c? g?ng ??a m?y ??u ngón tay xu?ng bên d??i cái khe l?n nh?ng do Qu?nh l?i khép chân vào nên không ??a xu?ng ???c ?ành ph?i mâm mê cái mu l?n.

Gi? ?ây tôi m?i nh?n rõ cái mu l?n c?a Qu?nh không nhi?u lông l?m, nói chúng xác là tôi c?ng ch?ng bi?t là nhi?u hay ít mà ch? th?y có m?t chút lông m?c p? phía trên mà thôi.

Vu?t nh? ?ám lông tôi kh? nói:
– M?m nh? lông chó ??y nh?!

Qu?nh nghe th?y v?y ??p cho tôi m?t cái nói:
– Dám b?o lông c?m em là lông chó này!

V?n ?? tay vu?t nh? nh? cái khe l?n r?i tôi nói:
– Thì anh ví d? th? ch? có b?o em là chó ?âu he he he!
– Cái ?i?u c??i mu?n ghét!

Tôi c??i ti?p r?i ôm l?y Qu?nh th?t ch?t b?ng tay còn l?i, c? g?ng nút l??i Qu?nh r?i lu?n ???c hai ngón tay xu?ng cái khe l?n. Cái khe l?n c?a Qu?nh ?m vô cùng, s? ??n ?âu thích ??n ?ó…

M?a ? ngoài m?i lúc m?t to h?n khi?n không khí l?nh h?n, choàng cái ch?n qua ng??i Qu?nh nói:
– M?a gì mà dai th?, l?nh kinh.
– Có anh ôm mà v?n l?nh à!
– Ôm gì toàn s? mó ng??i ta!
– C? hai cùng s? nhau ch?, thôi d?ng chân ?? anh mân mê ti?p nào, ch?c là ra n??c r?i ?úng không? Ki?u này l?i gi?ng y xì di?n viên trên phim.

Qu?nh chu môi nói:
– Cái này là th?t ch? có ph?i di?n ?úng nh? trên phim ?âu.

V?a nói chuy?n v?i Qu?nh nh?ng hai ngón tay bên d??i c?a tôi ?ã ch?m vào cái khe l?n r?i, N??c nh?n bên trong âm ? ch?y ra r?i, không bi?t có nhi?u không nh?ng n??c nh?n c?a Qu?nh ?? làm cho ngón tay tôi tr?n tr?n.

Gãi nh? nh? vào ?ó thì Qu?nh rít kh? lên nói:
– Thôi nào b? tay ra em khó ch?u.

Tôi l?i h?i:
– Khó ch?u th? nào?
– Ki?u b?t r?t khó ch?u ?y!
– K? ?i.. khéo làm m?t tí n?a thì s??ng ??y.

Qu?nh h? m?t ti?ng thì tôi c? g?ng tách nh? hai cái mép l?n ra, l?n mò ?úng cái h?t l? mà day nh? nh? . Lúc này Qu?nh b?t ??u th? g?p r?i gi?t kh? kh? lên t?ng c?n. Tôi th?y v?y thì khom ng??i xu?ng chui vào trong ch?n mà nút cái núm vú.

???c hai ba cái thì Qu?nh ??y tôi ra mà nói:
– Em không ch?u ???c n?a r?i… khó ch?u l?m.

Lúc này tôi m?i ??a tay lên r?i nói:
– Nhìn k? này, nhi?u n??c quá Qu?nh ?i!

D??i ánh n?n thì làm sao mà nhìn th?y ???c nên Qu?nh ph?i qu? tay mà n?m l?y hai ?ùa ngón tay r?i s? s? mà nói:
– Em.. c?ng ch?ng bi?t… sao mà nó ch?y ra nhi?u th?…
– S??ng thì ch?y ra nhi?u ch? sao.

Nói chuy?n v?i nhau m?y câu r?i c? hai l?i ôm nhau, tôi ti?p t?c ngh?ch cái l?n c?a Qu?nh r?i th? th?:
– Em mút cho anh nh? trong phim lúc nãy nhé!
– B?n l?m, em không mút ?âu!
– Có gì mà b?n c? ch?, nh? trong phim thôi mà hì hì, mút th? cho anh nhé!
Qu?nh không nói gì kh? kh? cúi ??u xu?ng, lúc này tôi bi?t Qu?nh ?ã ??ng ý mút cho tôi r?i lên tôi c? g?ng d?ch ng??i lên. Kh? kéo cái qu?n c?a tôi xu?ng Qu?nh c?m con c?c l?c l?c r?i nói:
– Sao mà nó c?ng th??
– C?ng thì m?i ?út ???c vào bên trong cái l? c?a em ch?!
– Ai cho vào mà ?út!
– Không cho nó c?ng c?ng nh? là n??c c?a em ch?y ra ??y, thôi mút cho anh ?i, làm gi?ng trong phim ?i nào.

D??i ánh n?n l?p lòe, Qu?nh nh? nhàng cúi xu?ng r?i hôn m?t cái vào ??u kh?c sau ?ó hé hé mi?ng ra mút nh? nh?.

L?n ??u tiên ???c mút c?c tôi thích l?m, nhích nhích cái mông c?a mình cho con c?c ti?n sâu h?n vào cái mi?ng xinh x?n r?i nói:
– Há mi?ng ra ng?m sâu n?a ?i em.. anh thích em ng?m th?t sâu mút Qu?nh ?.

Qu?nh Nghe l?i tôi nên há to mi?ng ra mà ng?m. Qu?nh ch?a bi?t làm nh? trong phim nên hàm r?ng c? nh? nhàng vào cái ??u kh?c khi?n cho tôi h?i ?au m?t chút.

Nh?n nh?n cái m?t tôi lu?n tay xu?ng xoa xoa cái núm vú vu?t nh? nh? r?i nói:
– Có khó ch?u không?

Qu?nh nh? cái ??u kh?c ra m?m c??i nói:
– C?ng bình th??ng nh?ng có mùi gì ?y..!
– Anh c?ng ch?ng bi?t mùi gì! Thôi làm ki?u 69 nh? là trong phim ?i, ng?i lên anh ?? anh mút cho, nh? th? m?i công b?ng!

Qu?nh nghe tôi nói thì d?ng chân ra, tr??n nh? lên ng??i tôi r?i úp cái l?n vào m?t tôi ?? tôi mút m?nh.

Ch?a mút thành th?o ???c nh? trong phim, tôi ch? c? g?ng qu?t cái ??u l??i d?c theo cái khe l?n mà thôi. Tuy nhiên ch? c?n nh? v?y nh?ng c?ng ?? làm cho n??c nh?n c?a Qu?nh t?a ra nhi?u l?m.

Ch?c ch?c cái l??i vào trong l? thì Qu?nh co rúm ng??i l?i nói kh?:
– Nh? nh? thôi anh..em ?au!

Quên m?t là Qu?nh còn trinh ch? không nh? m?y di?n viên trên phim nên tôi không dám ??a ??u l??i vào l? l?n c?a Qu?nh n?a mà ch? li?m bên ngoài.

C? hai mút mát chán chê cho nhau thì Qu?nh xoay ng??i l?i n?m ôm tôi. M?a m?i lúc m?t to, ti?ng m?a rào rào khi?n tôi c?ng có m?t ph?n nào ?ó s? s?t.

Qu?nh ôm ch?t tôi r?i nói:
– Ch? mút cho nhau th? này thôi nhé!

Tôi xoa xoa cái mu l?n b?o:
– Mút cho nhau làm gì, ?ã làm thì làm ??n cùng!

Qu?nh l??ng l? r?i nói:
– Em s? ?au l?m!
– Không ?au ?âu, anh ??c trên m?ng v?i nghe m?y ông anh nói làm ch? nhói m?t cái sau ?ó s??ng li?n à!
– Có th?t không ??y hay anh l?i l?a em?
– L?a em làm cái gì.. nhói m?t cái thôi..mà ra n??c ch?c gì ?ã ?au.

Nói xong thì tôi l?i l?m c?m c? g?ng cúi xu?ng mà lu?n nh? ??u l??i ??o quanh cái khe l?n r?i mút cái khe l?n c?a Qu?nh ti?p.

Khe l?n c?a Qu?nh khít l?m ch? không th?a t?ng n?p th?t nh? di?n viên trong phim mà hai chúng tôi v?a xem.

N??c mi?ng hòa cùng n??c nh?n làm cái khe l?n tr?n nh?y. Do anh n?n l?p lòe nên tôi không th? nhìn rõ cái l?n c?a Qu?nh lúc này ???c nh?ng s? có v? nó nhi?u tr?n l?m r?i. Qu? g?i xu?ng tôi th? th?:
– Anh ?út vào em nhé!

Qu?nh im l?ng r?i g?t ??u. ?? hai cái ?ùi c?a Qu?nh banh ra m?t chút r?i tôi kh? kh? c?m con c?c bóng nh?y vào ?úng cái khe mà ?n vào. L?n ??u tiên làm chuy?n ?õ tôi v?n còn run l?m. ?n vào mà cái ??u kh?c ch? tr??t tr??t d?c theo cái khe lên cái mu l?n ch? không chui ???c vào.

Qu?nh m?m c??i ??a tay xu?ng n?m nh? con c?c tôi r?i nói:
– Sao mà nó không chui ???c vào th??
– Anh c?ng ch?ng bi?t n?a! C?a em ch?c bé, d?ng chân to ra n?a xem nào.

Qu?nh nghe l?i tôi d?ng chân to thêm m?t chút n?a, tôi c? g?ng c?m con c?c ?n xu?ng ?? ?úng cái l? mà ?n nh? vào.

L?n này thì ?ã ?úng cái l? r?i. Cái ??u kh?c m?i chui vào bên trong thì Qu?nh nh?n nh?n mà nói:
– Nh? thôi anh em ?au!
– ???c r?i anh nh? mà..vào ???c m?t chút r?i.

Nghe tôi nói vào ???c m?t chúy r?i thì Qu?nh c? g?ng mà d?ng chân ra ?? tôi ?n vào sâu h?n. Tr??n ng??i r?i ??y cái mông m?nh m?t chút thì con c?c banh cái l? l?n nh? xíu l?m l?i ti?n vào bên trong.

N??c nh?n ra nhi?u l?m nh?ng c?ng không làm cho Qu?nh gi?m c?n ?au ???c. Qu?nh ch?ng tay lên b?ng tôi ??y nh? r?i cào kh? mà nói:
– ?au quá anh ?i!

Cúi xu?ng nút luôn cái l??i r?i tôi an ?i Qu?nh:
– M?t chút n?a s? h?t ?au mà em.. d?n d?n r?i s??ng thôi.

C? ?? con c?c n?m sâu bên trong cái l? l?n tôi ch?a v?i nh?p mà ch? kh? hôn r?i ôm ghì l?y Qu?nh. Qu?nh ôm l?i r?i nói:
– C?a anh to th??

Hôn nh? lên ?ôi mi m?m m?i tôi h?i l?i:
– C?a anh là gì?
– Chim anh… c?c anh ch? còn cái gì n?a… ?n vào bên trong ng??i em mà em c?m th?y nó banh r?ng ra l?m ?y!
– Bình th??ng..mà..ch?c c? hai m?i làm nên em m?i c?m giác ?au nh? v?y hì hì.. Nh?p m?t tí n?a ch?c không ?au ?âu, quen ngay ?y mà!
– H?.. ch? ???c cái d? ng??i ta thôi!
– D? c? hai cùng s??ng ch? sao.

Nói xong tôi b?t ??u ch?m ch?m nh?p nha nh?p nh?m cái mông c?a mình cho con c?c thò th?t trong cái l? l?n. L?n ??u tiên ???c làm tình tôi c?m th?y thích vô cùng. Nh?t là khi cái con c?c ???c rút ra kh?i cái l? sau ?ó c?m ng?p vào sâu trong cái l?n.

M?i l?n nh? v?y Qu?nh cong ng??i lên r?i ôm l?y tôi nói kh?:
– Nh? nh? thôi anh!
– Anh c?ng làm nh? mà.. hì làm th? này ..em thích không?
– Có… s??ng l?m anh.. c?m giác khó t? l?m nh?ng mà nh? nhàng th? này thôi anh nhé.. m?nh em ?au anh ?..
– ?au th? nào?
– Nó h?i rát rát h?i tê tê nh?ng nói chung là c?m giác khó t? l?m.. Anh ??ng ?è lên ng??i em n?a h?i khó th?.

Tôi m?m c??i ch?ng tay ng?i d?y r?i kh? kh? nh?m nh?m cái mông c?a mình m?nh h?n. Con c?c bây gi? di chuy?n trong l? l?n d? dàng h?n ch? không nh? lúc tr??c n?a. Càng nh?p thì Qu?nh càng rên to h?n, ti?ng rên không nh? trong phim mà ch? ? ? thôi nh?ng làm tôi thích l?m.

V?a th? h?ng h?c tôi v?a h?i:
– Anh làm em s??ng không?

Qu?nh kh? g?t ??u r?i ôm l?y tôi mà nút l??i. Hai thân th? qu?n l?y nhau d??i ánh n?n lung linh nãng m?n vô cùng.

M?i làm l?n ??u nên tôi chri nh?p ???c n?m b?y phút ?ã không ch?u ???c r?i, c? g?ng ?n sâu vào cái l? l?n r?i tôi b?n ? ?t tinh trùng vào xong.

Qu?nh xoa xoa cái mông r?i nói:
– Anh cho h?t vào trong à?

Th? d?c tôi nói:
– ?! Hì hì Th? anh xu?t vào em c?m th?y th? nào?
– H?i nóng nóng thôi..mà anh cho vào th? em có thai thì sao?
– Thì ?? ch? sao!
– H?! Có Thai mà ?? ?? me em th?t à?
– Th?t gì mà th?t.. có cháu b? s??ng còn gì!
– Không ?ùa v?i anh n?a…!

Tôi ôm Qu?nh r?i ?? Qu?nh ng?i d?y mà nói:
– Anh ?ùa th? thôi ch? mai ?ia mua thu?c u?ng ch?c không sao ?âu!
– Có th?t không em nh? dính ch?t v?i em!
– Th?t mà.. nói chúng ch?ng sao ?âu.. hì hì! Tí n?a làm cái n?a nhé.
– Không cho n?a ghét anh l?m r?i.

Tôi c??i r?i ve vê má c?a Qu?nh r?i c? hai l?i qu?n l?y nhau m?c dù con c?c bên trong l? l?n ?ã tr?n tu?t mà nhoi ra ngoài.

C? hai ôm nhau ng? ??n sáng s?m hôm sau thì tôi ?èo Qu?nh ?i ?n sáng r?i mua thu?c tránh thai, Qu?nh u?ng xong r?i c? hai lên l?p h?c.

Cu?i c?p r?i nên th?y cô ch?ng còn qu?n khó kh?n nh? tr??c n?a. Hai ??a t? ý chuy?n ch? ng?i c?nh nhau nói chuy?n. ??n tr?a thì Qu?nh ??p xe cùng tôi v? nhà. ?i ???ng c? hai ??a nói chuy?n Qu?nh b?o:
– Hôm qua làm em ?au l?m.. gi? hãy còn ê ?m!
– Hì hì! Ê ?m nh?ng s??ng còn gì n?a!
– H? s??ng nh?ng ?au b? x?.. ?ã th? còn làm m?nh n?a.
– M?nh thì m?i s??ng, hôm nào cho anh làm ti?p nhé!
– Còn lâu không có chuy?n ?ó ?âu!
– Thôi mà..làm ti?p thì m?i th?y s??ng ch?.

Qu?nh chu môi lè l??i r?i l?c ??u.

Tôi v? nhà ?n c?m r?i chi?u ?i h?c thêm r?i t?i r? Qu?nh ?i ?n v?t. Qu?nh h?c thêm khác l?p v?i tôi nên không ?i cùng ???c.

C? hai ?i ?n bánh mì, Qu?nh kéo gh? sát tôi nói:
– Này hôm qua b? m? em nghi nghi ??y!

H?i gi?t mình tôi h?i:
– Nghi nghi th? nào?
– H?i dò có ng??i yêu ch?a?

– Thì em tr? l?i là có r?i c?ng có làm sao ?âu, có ai b?o gì ?âu. Khéo b? m? còn s??ng quá ?y ch? l?i!
Qu?nh ?á tôi m?t cái r?i nói:
– Ch? ???c cái xui d?i em, b?o có ng??i yêu ?? mà ?n ?òn à.

C??i khì khì r?i tôi ghé sát tai c?a Qu?nh h?i ti?p:
– Tí n?a v? cho anh làm nhé!

Qu?nh l??m r?i b?o:
– Làm cái gì mà làm, b? m? có ? nhà ??y, v? mà hí hoáy có mà toi à.
– Thì ?i ch? khác! Thuê nhà ngh? mà ?i!

Th?i bu?i lúc b?y gi? thuê nhà ngh? ?i v?i nhau ?ó là m?t cái gì ?ó quá xa x? và c?ng d? b? nhòm ngó ch? không nh? bây gi?. Bây gi? các b?n tr? c?p hai c?p ba thì có th? d? dàng mà thuê cùng nhau ??n m?y ngày c?ng ???c.

Qu?nh nghe th?y tôi b?o thuê nhà ngh? thì giãy n?y lên nói:
– Thôi không vào ?âu, vào ?ó nh? ai bi?t thì ch?t ??y.

Tôi c?ng run run vì ch?a vào bao gi? nên ?ành thôi. Th?y cái v? m?t v?a mu?n nh?ng v?a s? c?a tôi khi?n Qu?nh b?t c??i. L? cái r?ng kh?nh v?i hàm r?ng tr?ng ??u Qu?nh kh? nói:
– Nhìn cái v? m?t mu?n nh?ng s? kìa, th? mu?n làm v?i em th?t à?

T?m t?m g?t ??u nh?ng t? v? n?n n? thì Qu?nh nói:
– Ngày kia ch?c không có ai ? nhà ?âu, b? m? em có công chuy?n gì ??y nên không có nhà ?âu, b?o tr?a em ?n m?t mình, hai ??a mình v? nhà nhé.

M? c? trong b?ng tôi g?t ??u thì Qu?nh kéo cái gh? nh?a l?t x?t d??i cái n?n bê tông r?i kh? nói:
– Sao mà anh dê th?? Ch? ngh? ??n chuy?n ?ó là làm sao?
– T?i em xinh quá hì hì!

Qu?nh ch? c??i nh?ng tôi nhìn th?y trong ánh m?t c?a Qu?nh th?y Qu?nh c?ng có v? thích thú v?i chuy?n ?ó. ?n v?t xong r?i chúng tôi v? nhà, hai hôm sau thì ??n ngày Qu?nh b?o tôi ch?ng có ai ? nhà c?.

H?c ôn nên ch? ??n m??i r??i sáng là ?ã ???c v? r?i. Hai ??a hí h?ng ?i mua ít ?? ?n r?i phóng xe v? nhà Qu?nh.

Do c? hai ??p xe nên m? hôi m? kê ch?y ra trông hai ??a v?a bu?n c??i v?a ?áng yêu. V? ??n nhà v?a m? c?a ra tôi b?o Qu?nh:
– Nh? ? nhà này mà b? m? v? thì sao?

Qu?nh l??m tôi r?i b?o:
– Thì c??i em ch? còn sao n?a, có th? mà c?ng h?i.
– ? thì c??i.

Nói nh? v?y nh?ng vào trong phòng thì Qu?nh ?ã l?y cái ?i?n tho?i bàn g?i ?i?n cho b? m? h?i xem tr?a có v? không và ??n chi?u thì bao gi? v? r?i. Nói chuy?n v?i b? m? ??n m??i l?m phút thì Qu?nh m?i cúp máy r?i hí h?ng b?o tôi:
– B? m? em chi?u m?i v? r?i.

Tôi th?y v? b? Qu?nh lên mà hôn vào má vào trán. Qu?nh xinh x?n nh?ng không ph?i thu?c d?ng cao, ch? ???c m?t mét n?m m?y thôi trong khi dó tôi cao h?n mét b?y nên tôi d? dàng v?a b? v?a hôn trán ???c.

Nh?ng gi?t m? hôi l?m t?m trên trán khi?n tôi th?y h?i m?n ? ??u l??i nh?ng c?ng thích thú vì ???c ôm ch?t ng??i mình yêu trong vòng tay.
V?n hai tay lên vai tôi, Qu?nh nói:
– Nóng l?m! Th? em xu?ng ?i!
– ? th? ??y! Anh thích b? th? này c?!

Qu?nh c??i r?i cúi xu?ng c? hai b?t ??u nút l??i nhau. V?a lút l??i tôi v?a b? Qu?nh lên trên phòng.

??t Qu?nh xu?ng gi??ng ng? thì Qu?nh nói:
– ?? em ?i t?m cái ?ã, nóng l?m r?i.

Tôi g?t ??u r?i hí h?ng nói:
– Cho anh t?m chung v?i em nhé?
– Không cho.. em thích t?m m?t mình!
– Thôi mà cho anh t?m cùng ?i, t?m cùng c?ng có sao ?âu!
– Ai bi?t ???c, nhìn cái m?t c?a anh là r?t d? ?è em ra trong nhà t?m ??y, không có m?t tí nào g?i là l??ng thi?n c?!
– Anh mà không l??ng thi?n thì còn ai l??ng thi?n vào ?ây n?a.

Qu?nh k? tôi r?i l?y cái váy tr?ng h?ng ?em vào phòng t?m. Tôi hí h?ng b?o:
– Hay tí n?a em không m?c qu?n lót nhé!

Qu?nh quay l?i l??m mà nói:
– Không m?c khó ch?u l?m.
– Thôi mà… không m?c ?i, ? nhà tí n?a ch? c?n v?ch lên là anh có th? nhìn ???c thôi mà.

Qu?nh không nói thêm gì n?a và mang ?? vào trong phòng t?m, không cho t?m cùng nên tôi ch? còn cách ? ngoài mà ??i. M?i vào ???c bên trong thì Qu?nh ?ã b?o:
– Anh ?i em quên kh?n t?m mang cho em!
– ? ?âu?
– Trong t? c?nh ?? lót c?a em ??y!

Tôi m? t? ra th?y m?y cía ?? lót c?a Qu?nh, không bi?t ???c m? mua cho hay Qu?nh t? ch?n nh?ng b? ?? nào nhìn c?ng b?t m?t l?m. Hôm tr??c do tr?i t?i nên tôi ch?ng nhìn rõ màu s?c nó ??p th? nào.

L?y m?t ái kh?n t?m ?i ??n thì Qu?nh hé c?a thò tay ra, tôi m?t lách ng??i r?i lu?n vào bên trong luôn.

V?a th?y tôi vào thì Qu?nh ?ã ??a tay che hai cái b?u ng?c r?i cái mu l?n c?a mình. L??m tôi r?i qu?nh nói:
– ??a cho em xong r?i ra ngay bi?t ch?a!
– ? ra ??y, ? ?ây t?m cùng c?! Mà sao ph?i che th? kia?
– Anh nhìn th?y ch? sao n?a, có th? mà c?ng ph?i h?i, thôi ?i ra ngoài ?i!
– Không ?âu! Vào ???c r?i thì anh không ra ?âu, anh là anh t?m cùng em luôn ?ây này!

Nói xong tôi c?i ph?ng qu?n áo c?a mình ra thì Qu?nh l??m mà không nói gì n?a, tay thì v?n che hai cái b?u vú và cái mu l?n. C?i xong ?? con c?c m?m m?m ?ung ??a tôi nói:
– Cho anh nhìn ?i, t?i hôm gì m?t ?i?n có nhìn th?y gì ?âu.

Qu?nh không nói gì mà t? t? b? tay mình ra, lúc này tôi nhìn rõ ???c cái b?u vú c?a Qu?nh th? nào. Hai cái núm vú nh? xíu nh?ng h?ng r?c nhìn ?ã m?t l?m.

Vú c?a qu?nh không to nh?ng cân ??i tròn tr?a vô cùng, qu?ng vú thì bé xíu ch? không to nh? m?t s? di?n viên trong nh?ng phim sex mà tôi xem.

Phía d??i thì cái mu l?n cong veo lên trông ?ã m?t vô cùng, nó không nhi?u lông mà ch? có m?t ?ám lông ?en nhánh xo?n xo?n ? phía bên trên thôi.

Th?y tôi ch?m chú nhìn vào cái l?n thì Qu?nh m?m c??i nói:
– Sao nhìn cái ?y c?a em khi?p th??
– Anh th?y nó ??p hì hì! Mu?n khám phá nó!
– Hôm gì khám h?t còn phá c?a em còn gì n?a.

Tôi c??i khì khì tr??c câu nói c?a Qu?nh r?i kh? h?i l?i:
– Th? hôm gì phá trinh nh? v?y có ?au không?
– H?i ?au m?t chút thôi nh?ng mà nói chung là thích. M?i ??u nhói nhói ?au l?m ?y!
– ?! Hôm nay n?u làm thì làm nh? nh? nhé, anh ch? s? nh? em không s??ng thôi.
– H? có ph?i nh? di?n viên trong phim ?âu mà gào ?m lên r?i kêu s??ng.

Tôi c??i r?i c? hai cùng b?t ??u t?m r?a cho nhau. Qu?nh nhìn xu?ng con c?c tôi thì m?m c??i b?o:
– Hôm gì nó c?ng l?m mà sao hôm nay nó m?m th??
– Ch?a kh?i ??ng thì nó m?m ch? sao mà c?ng ???c, kh?i ??ng th?t nhi?u thì nó m?i c?ng bi?t ch?a!
– ?! Th? ?? em kh?i ??ng xem th? nào nhé.

Qu?nh nói xong thì ch?m ch?m ti?n ??n r?i kh? khàng n?m nh? l?y con c?c vu?t ch?m ch?m. Do có n??c c?ng thêm v?i bàn tay m?m m?i c?a Qu?nh khi?n con c?c c?a tôi ngay l?p t?c c?ng ng?c lên.

C??i hì hì tôi nói:
– ??y! Nhìn nó c?ng ng?c ?ây này!
– Hì hì! Nhìn cái m?t dâm dê.

Qu?nh v?a nói v?a c??i khi?n cái r?ng kh?nh l? ra nhìn càng duyên dáng h?n. Qu?nh vu?t con c?c c?a tôi thì tôi mâm mê xoa xoa hai cái núm vú sau ?? g?y nh? nó lên khi?n cho Qu?nh c?ng b? kích thích.

Vu?t nh? nh? xu?ng ?ám lông bên d??i r?i tôi nói kh? v?i Qu?nh:
– Ng?c em ??p th?t ??y!
– V?y h? nh?ng mà em v?n c?m th?y nó bé bé sao ?ó!
– Th? này là ???c r?i, to quá khéo nhìn x?u ?y!

Tôi nói xong thì bàn tay bên d??i ?ã mò m?m xu?ng ?ám lông ??t nh?p r?i vu?t nh? nh? cái khe l?n r?i.

N??c nh?n hòa cùng v?i n??c t? trên ch?y xu?ng làm cho cái khe l?n b?t ??u tr?n tr?n, tôi nh? nh? lách cái ??u ngón gi?a mà day h?t le.

Qu?nh khép chân l?i k?p l?y bàn tay tôi thì tôi nói:
– Sao t? nhiên mà k?p tay anh th? này?
– Em bu?n.. khó ch?u.
– Day ch? này s??ng mà!
– S??ng nh?ng mà em v?n c?m th?y khó ch?u sao ?y.

– Khó ch?u nh?ng mà s??ng là ???c r?i hì hì, anh th?y ? trong phim day ch? này ra nhi?u n??c l?m còn gì n?a, càng day càng ra n??c.
– Ch? này là ch? kích thích còn gì, ai ??ng vào mà ch?ng ra n??c.
Tôi c??i hì hì day ti?p thì Qu?nh b?t ??u run lên, ? hai mép n??c nh?n nh?y nh?y tuôn ra, do ch?a ???c s? cái l?n nào nên khi ???c s? cái l?n tôi thích l?m.

Vày vò cái khe l?n m?t lúc lâu r?i tôi nói kh?:
– Mút cho anh nh? t?i hôm gì nhé!
– B?n l?m!
– Hôm gì ch?a t?m mút ???c, không kêu b?n mà bây gi? ?nag t?m mút kêu b?n là sao? Thôi mút cho anh ?i mà, anh thèm l?m r?i ??y.. c?c kì thèm luôn.
– G?m lúc nào mà anh ch? thèm!

Qu?nh cãi tôi m?t câu nh? v?y nh?ng r?i c?ng ng?i xu?ng, tay vu?t d?c con c?c cho nó c?ng ng?c lên r?i m?i khé há mi?ng ra li?m nhè nh?.

Nhìn cái ??u l??i l??i m?m m?i ch?m vào ??u kh?c làm cho tôi thích l?m r?i, r??n ng??i v? phía tr??c cho con c?c chui vào trong mi?ng thì Qu?nh m?i há mi?ng ra mà kêu:
– Mu?n ?n vào mi?ng em à?
– Hì hì há to mi?ng ra ch?..

Qu?nh l??m yêu r?i vu?t ?ám lông ?en nhánh xo?n tít ? cái g?c c?c c?a tôi sang m?t bên r?i há to mi?ng ng?m th?t sâu vào mà mút ch?t ch?t

C? g?ng l?m r?i nh?ng Qu?nh v?n ?? hàm r?ng c? nh? vào con c?c, không còn ?au nh? tr??c nh?ng c?ng h?i tê tê.

Run run hai chân, vu?t mái tóc m?m m?i c?a Qu?nh tôi:
– S??ng quá Qu?nh ?i… anh tê h?t c? con c?c r?i.. mút làm anh s??ng quá!
– ???c r?i s??ng nh?ng mà không ???c nh? trong phim cho vào mi?ng em ?âu ??y!

Tôi hí h?ng g?t ??u thì Qu?nh mút m?nh h?n, có v? chuyên nghi?p h?n tr??c nên hàm r?ng không còn c? c? vào cái ??u kh?c c?a tôi n?a.

Ti?ng chóp chép kh? kh? vang lên làm tôi thích thú vô cùng. Li?m cho cái ??u kh?c bóng nh?y thì Qu?nh nghiêng ??u li?m ti?p xu?ng hai hòn dái r?i li?m sang ?ùi.

Có v? Qu?nh ?ã h?c t?p ???c nh?ng gì trong cái ??a phim sex mà hai chúng tôi lén lút xem hôm tr??c.

Con c?c c?ng ng?c b?t t?ng t?ng lên thì Qu?nh ??ng d?y nói:
– ??y c?ng ng?c b?t t?ng t?ng r?i ??y nhé!

C??i khì khì tôi g?t ??u r?i b?o:
– Nó b?t t?ng t?ng lên r?i thì ??n l??t anh mút cho em nhé!
– Không! Em không cho!
– Có gì ?âu mà không cho, mút s??ng còn gì n?a!

Không c?n ??i Qu?nh ??ng ý, tôi ng?i th?p xu?ng r?i há mi?ng ra ng?m l?y cái mu l?n cong veo mút ch?t ch?t sau ?ó ??a l??i li?m d?c cái khe t? trên cái mu l?n xu?ng bên d??i.

Qu?nh m?i ??u ??y tôi ra nh?ng cái ??u l??i ch?m vào r?i thì có v? s??ng l?m, Hai bàn tay b?t ??u ?? lên vài tôi r?i kh? rên nh?ng ti?ng ? ? bé xíu trong c? h?ng.

Tôi c??i c??i ng?ng m?t lên nói:
– Em s??ng ?úng không?

Qu?nh không nói gì mà kh? e l? g?t ??u r?i h?i d?ng chân ra thêm m?t chút n?a. ?? l?y chân Qu?nh gác lên vai tôi b?t ??u ??a l??i lu?n vào hai cái mép mà li?m. Lúc này tôi nhìn rõ ???c cái khe l?n c?a Qu?nh.

Ôi nó h?ng hào ch?ng kém gì v?i nh?ng di?n viên trong cái ??a tôi v?a xem c?, cái l? l?n thì còn khít và bé xíu h?n n?a.

N??c nh?n ??c ??c tràn ra hai cái mép l?n th?t là nhi?u, tôi chu cái môi mút ch?t ch?t r?i li?m th?t m?nh. Qu?nh rên to h?n r?i ?n nh? ??u c?a tôi vào háng mình.

Bi?t Qu?nh s??ng nên tôi càng mút m?nh, ??n khi Qu?nh có v? c?m th?y ?ã ?ã thì tôi m?i d?ng l?i r?i b?o:
– Gi? cho anh ?út vào nhé!

Nh? t?nh gi?c m?ng Qu?nh m? to ?ôi m?t mà nói:
– ?út vào c?ng ???c nh?ng mà trong nhà t?m ch?t th? này thì ?út vào ki?u gì?
– Ch?ng mông l?i anh doggy, cái ki?u ?y bi?t r?i còn gì n?a.

Qu?nh nheo m?t t?m t?m c??i r?i quay l?i, ch?ng hai tay vào t??ng r?i ch?ng cái mông c?a mình lên th?t cao mà nhô ra.

Tôi ra ??ng sau, kh? khàng c?m con c?c quét d?c d?c cái khe l?n r?i ch?m ch?m nhét vào bên trong cái l?.

L? l?n c?a Qu?nh ch?t l?m nh?ng nh? có n??c nh?n nhi?u c?ng thêm v?i hôm gì tôi phá trinh r?i nên không còn có kh?n khi tôi ?n vào n?a.

Con c?c vào ???c môt n?a thì tôi h?i Qu?nh:
– Còn ?au không em?

Qu?nh l?c ??u nói:
– H?i th?n m?t chút thôi nh?ng mà không còn ?au nh? hôm tr??c n?a!
– V?y h?? Th? anh ?n sâu vào nhé?

Qu?nh g?t ??u thì tôi ch?m ch?m ?n vào. Nhìn con c?c khu?t d?n trong cái l? l?n ?? au làm tôi thích vô cùng.

??n khi hai cái ?ùi v?i b?ng ch?m nh? vào cái mông cong veo tr?ng ph?p thì tôi m?i nhún ch?m ch?m.

Cái ??u kh?c thò th?t trong cái l? l?n làm cho Qu?nh s??ng ?iên lên, n??c nh?n m?i lúc ch?y ra m?t chi?u khi?n cái thân c?c tr?n tu?t.

V?a nh?p tôi v?a véo nh? nh? cái mông c?a Qu?nh r?i h?i:
– Anh nh?p th? này s??ng không?

Qu?nh xõa mái tóc ra r?i g?t ??u liên t?c, Qu?nh b?t ??u rên kh? kh? t?ng ti?ng ? ? trong c? h?ng thì tôi h?i:
– Anh nh?p m?nh n?a ???c không?
– Có..m?nh h?n m?t chút n?a c?ng ???c nh?ng mà ??ng cho vào sâu quá anh nhé..em h?i th?n m?t chút.. không ch?u ???c .. c? cho v?a v?a thôi.
– ???c r?i! Anh cho v?a v?a thôi.

Không c?m h?t con c?c vào trong l? l?n nh?ng tôi nh?p v?a ?? ?? cho c? hai s??ng, Qu?nh ?ã quen v?i c?m giác con c?c ???c c?m vào sâu bên trong l? l?n r?i nên càng ??t thì n??c nh?n ra càng nhi?u, nó làm con c?c tr?ng xóa.

Lu?n tay xu?ng vê vê cái núm vú r?i tôi kh? nói:
– N??c c?a em làm con c?c anh tr?ng tinh r?i ?ây này!
– Th? á? Em nhi?u n??c th? á?
– ? ! ??y n??c ?ây này.

Nói xong Qu?nh tôi ??ng lên cho con c?c tu?t ra kh?i cái l? l?n r?i quay l?i nhìn. Th?y con c?c b?t t?ng t?ng ??y n??c thì Qu?nh che mi?ng nói:
– Ôi nó nhi?u th? này?
– Hì hì.. nhi?u càng s??ng ch? sao! Thôi ch?ng mông anh ??t ti?p nào!

Qu?nh chu môi lên nói:
– Thôi làm ki?u khác ?i!
– Ki?u khác là ki?u nào?
– Thì ki?u ??ng ??i m?t nh? th? này này, anh ?? m?t chân em lên, trong phim c?ng có ki?u ??y còn gì n?a1
– ?! Ch?i ki?u ??y luôn. Nào nh?c chân lên nào.

Nói xong thì Qu?nh ti?n ??n nh?c m?t chân c?a mình lên, tôi ?? l?y m?t chân r?i cong chân xu?ng lu?n ?úng con c?c mà ?n vào.

Cái ki?u này khó kh?n v?i tôi l?m khi?n ?út mãi mà con c?c c? tr??t ra tr??t vào cái khe mà ch?a chui vào l?.

Qu?nh cúi xu?ng nói:
– Sao mà nó c? ch?c su?t ? ngoài th??
– Hì hì! Ch?a ?út ???c vào thôi ch? ?út ???c vào thì quá s??ng còn gì n?a, nó tr?n quá nên khoongv ào ???c, d?ng chân to ra n?a em ?i:

Qu?nh c? g?ng d?ng chân to ra thêm m?t chút thì tôi c?ng l?a mà ?n ???c cho cái ??u kh?c ng?p vào bên trong. Qu?nh ? lên m?t ti?ng r?i kh? nói:
– Nh? thôi anh vào r?i!

Tôi c??i r?i ?? chân Qu?nh b?t ??u nh?p. Cái ki?u này thì con c?c không chui ???c vào sâu bên trong mà ch? có cái ??u kh?c và m?t n?a con c?c vào ???c thôi.
Chính vì th? cái làm cho cái l?n c?a qu?nh tê h?n, nó l?i càng nhi?u n??c h?n n?a. V?a ??t v?a nút m?nh cái ??u l??i và dôi môi ?ang thèm khát s? âu y?m tôi h?i:
– Làm ki?u này s??ng không em?
– Có… s??ng h?n ki?u doggy nh?ng mà.. m?i chân quá!
– Hì hì.. th? càng làm m?nh nhé!

Qu?nh g?t ??u thì tôi nh?p m?nh h?n, ??n khi n??c nh?n tuôn ra th?t nhi?u thì tôi nói:
– Thôi n?m luôn xu?ng n?n nhà t?m anh ??t cái nào!

Qu?nh n?m xu?ng banh l?n ra ??i con c?c c?a tôi c?m sâu vào nên trong. Cái n?n nhà t?m khá tr?n nên tôi c? g?ng mãi m?i tr? ???c mà nhét con c?c ???c vào.
Gi? hai cái chân tôi nh?p liên h?i r?i b?n ?m ?m tinh trùng vào th?t sâu bên trong cái l?. Qu?nh cong l?ng d?y, tay ôm l?y hông tôi r?i nói:
– Cho vào h?t bên trong ?i..em thích anh cho vào!

Tôi th? h?n h?n b?o:
– Cho vào bên trong có c?m giác gì à?
– Nó ?m ?m s??ng l?m anh ?.. tê phát ?iên luôn ?y..
– Th? cho vào xong u?ng thu?c nhé!
Qu?nh m?m c??i g?t ??u.

Hai ??a ?ùa ngh?ch trong nhà t?m ??n khi c?m th?y h?i l?nh thì m?i m?c ?? vào mà tót vào trong nhà. Th?i b?y gi? ch?ng có cái gì hay ho nên c? hai ??a m? nh?c lên nghe r?i nói chuy?n.

Vê vê cái núm vú trong cái áo tôi nói kh?:
– Th? bây gi? l?n em còn rát không?
– Không.. ch?c ra nhi?u n??c v?i l?i quen cái ?y c?a anh r?i nên nó không rát n?a!
– Bây gi? ?i mua thu?c u?ng luôn nh?!
– ?! Nh?ng anh ?i ?i, em ? nhà thôi, ?i cùng mà có ng??i nào bi?t ng?i l?m.

Tôi c??i hì hì r?i phóng xe ??p ?i mua thu?c ng?a thai cho Qu?nh r?i v?. C? hai ngh?ch c? bu?i tr?a r?i ôm nhau ng? ??n chi?u.


Còn ti?p…

Original price was: 1,250,000₫.Current price is: 899,000₫.
Original price was: 1,300,000₫.Current price is: 999,000₫.
Original price was: 500,000₫.Current price is: 390,000₫.
Original price was: 800,000₫.Current price is: 699,000₫.
3.8/5 - (14 bình chọn)