Truy?n sex h?c sinh th?y giáo ?? n? sinh dâm ?ãng

Truy?n sex m?i 2019 ch?ch xã giao v?i ng??i ?àn bà hoang dã

Truy?n sex h?c sinh

 Ch?m xong t?p bài thi h?c k? thì ?ã 12 gi? ?êm, th?y giáo Trung ??ng d?y v??n vai cho ?? m?i r?i s?p x?p g?n gàng l?i bàn làm vi?c. Bài làm kém quá, ?ây là môn chính, ?i?m s? r?t quan tr?ng ?? quy?t ??nh b?ng t?t nghi?p thu?c lo?i nào, th? mà b?n sinh viên l?p Tu?n làm kém quá, anh không mu?n ?? b?n nó ph?i thi l?i nhi?u, nh?ng c?ng ph?i cho ??n h?n hai ch?c ??a ?i?m li?t.

Hôm sau ??n l?p, Trung thông báo v?i c? l?p tình hình ?i?m s? không ???c t?t l?m, ch?c c?ng ph?i có ??n h?n hai ch?c tr??ng h?p ph?i thi l?i, ?i?m chính th?c thì còn ph?i n?p qua v?n phòng khoa ?ã, ??u tu?n sau thì m?i ng??i s? bi?t ?i?m chính th?c. C? l?p xôn xao h?n lên, môn này là m?t trong các môn xét t?t nghi?p chính mà l?i. T?i hôm ?ó, qu? nhiên có r?t nhi?u ??a sinh viên ??n nhà anh ?? n?n n? xin ?i?m. Nhà v? ch?ng anh ? trong khu g?n tr??ng. ?ây là khu nhà ? c?a giáo viên trong tr??ng, nh?ng ?a s? m?i ng??i ??u bán cho ng??i n?i khác ??n ? h?t c? r?i. Ch? còn nhà v? ch?ng anh và vài giáo viên n?a là ? l?i thôi. Nhà c?ng ch?t ch?i, ch? có 1 t?ng và 3 phòng. V? ch?ng anh c?ng d? ??nh sau khi v? anh ?i h?c cao h?c ? Nga v? s? tích góp ti?n r?i bán c?n nhà này ?i, mua c?n nhà m?i ? n?i khác cho r?ng rãi h?n. V? Trung c?ng là giáo viên trong tr??ng v?i anh nh?ng d?y khác b? môn. H?i T?t m?i r?i, ch? thi ?? h?c b?ng ?i h?c cao h?c bên Nga nên bây gi? ? nhà ch? có Trung và ??a con trai nh? lên 4 tu?i thôi.

T?i hôm ?ó m?y ??a sinh viên ??n k? kèo xin ?i?m, Trung t? ch?i th?ng th?ng h?t. T? x?a ??n nay Trung r?t rõ ràng rành m?ch trong chuy?n này, anh n?i ti?ng là ng??i nghiêm kh?c, ch?a có ??a nào ??n nhà mà xin ???c ?i?m c?a anh c?. Bi?t v?y mà nhi?u ??a v?n ??n k? kèo khi?n anh ph?i phát b?c. ??n h?n 10h, sau khi ?u?i khéo m?y ??a sinh viên ??n n?n n? xin ?i?m v? r?i, Trung cho con ?i ng?, ?i t?m r?i ra ng?i xem b?n tin cu?i ngày trên TV tr??c khi ?i ng?. ??n lúc anh chu?n b? ?i ng? thì t? nhiên có ti?ng gõ c?a khe kh?. Li?c nhìn ??ng h? ?ã mu?n l?m r?i, Trung l?m b?m, không bi?t ai l?i ??n mu?n th? nh?, ch?ng l? l?i có ??a sinh viên nào ??n vào cái gi? ?i ng? này, b?c mình th?t ??y.

Ra m? c?a v?i thái ?? h?i b?c mình vì b? qu?y r?y, Trung v?a h?i ai ??y, thì hoá ra là Ng?c, cô sinh viên l?p Trung, c?n b?c mình c?a anh không hi?u sao t? nhiên tan bi?n, ai ch? cô bé này thì Trung r?t có c?m tình. Cô bé c?ng ng??i Hà n?i, nhà có v? khá gi?, nên lúc nào ?n m?c cùng toàn hàng hi?u, xe máy thì Dylan, trông cô sành ?i?u n?i b?t lên so v?i nh?ng cô gái cùng l?p khác, cô bé có vóc ng??i thon th? m?nh mai r?t ??p, chi?u cao c?ng khá lý t??ng, ph?i ??n h?n mét sáu, mái tóc nhu?m hoe vàng ép th?ng ?u?t r?t h?p v?i khuôn m?t xinh x?n d? th??ng và làn da tr?ng nu?t c?a cô ta.

Cô bé này xinh quá nên nhi?u lúc g?p cô ta Trung c?ng h?i lúng túng, và nhi?u khi anh ph?i ?? m?t quay ?i ch? khác không dám nhìn lâu vào kho?ng eo thon g?n tr?ng ng?n c?a cô bé lúc nào c?ng l? ra trên cái qu?n c?p tr?, cùng mùi n??c hoa nh? lo?i x?n mà ch? ng?i th?y thôi là Trung ?ã th?y b?ng b?ng c? ng??i r?i. M?i ng??i trong l?p thì có v? không thích cô ta vì cô ta ?n ch?i sành ?i?u quá, còn Ng?c thì c?ng t? ra kênh ki?u b?t c?n, cô hay ch?i v?i t?i sinh viên con nhà giàu tr??ng khác. Tuy nhiên Trung th?y cô bé c?ng ?âu ??n n?i nào, ngo?i tr? cái v? b? ngoài ?n ch?i, cô bé c?ng có v? l? phép nhã nh?n ??y ch?. Cô bé c?ng có v? quý Trung vì ít khi anh th?y cô ta ngh? h?c ti?t d?y c?a anh trong khi nh?ng môn khác thì cô ta ngh? tràn, trong l?p gi?ng bài nhi?u lúc nhìn v? phía cô ta, Trung c?ng th?y c?p m?t ?en láy c?a cô ta nhìn anh ch?m chú v? thích thú. V?a r?i ch?m bài thi, ??c qua anh bi?t cô bé này ch?ng h?c hành gì r?i, vi?t l?ng nh?ng th? này thì cho 0 ?i?m là ph?i, anh ?ã c? cho ?i?m 4 ?ã là xông xênh l?m r?i.

Ng?c th?y Trung nhìn cô ng? ngác ? c?a ra vào, cô ta m?m c??i ?? l? núm ??ng ti?n r?t xinh và kh? h?t m?y s?i tóc vàng loà xoà r?t duyên dáng, mi?ng nhanh nh?n chào:

– Em chào th?y ?, em xin l?i vì ??n mu?n th? này…th?y không ng?i ch? ?…em v?a ?i sinh nh?t ??a b?n v?, ??nh ??n s?m h?n nh?ng ng?i các b?n khác ??n ?ây nhi?u nên…bây gi? em m?i ??n.

Trung m?m c??i:

– Không sao…th? xe em ?âu, em ?i gì t?i ?ây.

Ng?c c??i:

– Em ?i taxi thôi ?, t?i th? này em c?ng ng?i ?i xe máy l?m, s? không an toàn.

M? c?a cho Ng?c vào, không hi?u sao Trung kín ?áo nhìn chung quanh, m?y nhà c?nh ?ó ??u t?t ?èn ?i ng? c? r?i, ch?c không ai th?y cô sinh viên này ??n nhà anh c?. Vào trong nhà, Trung lúng túng m?i Ng?c ng?i xu?ng cái gh? dài, vì chu?n b? ?i ng? nên anh ch? m?c m?i cái qu?n c?c ng?n và chi?c áo phông tr?ng. Anh xin l?i ??nh b?o Ng?c ch? anh thay ra qu?n áo khác ch? ai l?i khách ??n nhà l?i m?c th? này, thì Ng?c c??i b?o, không sao ?âu ?. Trung lúng túng ng?i xu?ng, anh không th? không li?c nhìn ph?n b?ng cô bé. Ng?c m?c chi?c qu?n bò c?p tr? h?t s?c và cái áo thun sành ?i?u h? nách, b? ng?c c?ng ??y c?a cô v??n ra kiêu hãnh, b? vai thon th? tr?ng tr?o, c? ph?n eo cô gái l? h?n ra khiêu khích, khi cô bé ng?i xu?ng, c?p sau chi?c qu?n t?t xu?ng g?n t?i khe mông, l? h?n c?p chi?c qu?n lót dây hàng hi?u màu tr?ng c?p th?p. Trung lúng túng nhìn ra phía khác và m?i Ng?c u?ng n??c, quái l?, sinh viên ??n xin ?i?m mà sao anh l?i c?m th?y lúng túng th? nh?, ch?ng nh? trong ??u anh l?i ?ang ngh? ??n chuy?n x?u xa nào ?ó ch?ng. Trò chuy?n m?t lát, Ng?c c??i t?m t?m nói:

– Bài thi c?a em, m?c dù ch?a bi?t ?i?m, nh?ng em bi?t em n?m trong s? nh?ng bài b? tr??t r?i.

Trung l?c ??u:

– Th?y c?ng th?y ti?c, em h?c ?âu ??n n?i mà sao làm bài nh? v?y.

Ng?c c??i:

– Em có h?c hành gì ?âu, hôm ?ó trong ??u ngh? ra cái gì thì em vi?t cái ?ó thôi, thú th?t v?i th?y k? ra thì em c?ng không c?n ph?i ?i?m cao l?m ?âu, vì b? m? em ?ã ??ng ký s?n cho em m?t su?t du h?c ngay sau khi em ra tr??ng r?i, k?t qu? có th? nào thì em c?ng ?i thôi, nh?ng mà k? ra có cái b?ng t?t nghi?p ??p ??p m?t tý thì c?ng hay h?n, th? nên em m?i ??n ?? xin ?i?m th?y hôm nay…v?i l?i em c?ng mu?n có c? h?i này ?? ??n nhà th?y, vì em ….em ch?ng bi?t nói vòng vo…thôi thì th?y c? cho em lên 6 hay 7 gì ?ó, r?i th?y mu?n th? nào em c?ng ??ng ý.

V?a nói, Ng?c v?a ??t tay lên bàn tay ?ang c?m c?c n??c c?a Trung. Trung th?y b?t ng? quá, không ng? cô sinh viên này l?i nói th?ng tu?t nh? th?, hay là cô bé ??c ???c suy ngh? c?a mình. Anh ?p úng h?i l?i là ý Ng?c v?a nói là th? nào, anh không hi?u. Ng?c c??i, chuy?n sang ng?i c?nh Trung bên cái gh? dài, và nói:

– Th?y gi? v? không hi?u…con gái t?i em tinh l?m, ai thích mình là bi?t ngay, tính em hay nói th?ng tu?t ch? ch?ng gi? ý úp m? gì ?âu, thú th?t v?i th?y là em ?? ý và thích th?y t? lâu r?i, em bi?t th?y ?ang có ng??i yêu ?i h?c n??c ngoài, th? thì có gì mà ph?i ng?i n?a, bây gi? em ??t th?ng v?n ?? th? này, n?u th?y ??ng ý nâng ?i?m cho em thì em s? cho th?y ???c…làm cái ?ó v?i em, ngay bây gi? c?ng ???c…và sau ?ó n?u hai bên c?m th?y h?p nhau thì chúng ta có th? là ng??i yêu c?a nhau, t?t nhiên là theo ki?u b? b?ch kín ?áo thôi vì em hi?u th?y còn ph?i gi? gìn cho v? trí công tác, cho ng??i yêu, ??y em nói th?ng nh? th? ??y, ý th?y th? nào.

Th?c s? Trung không tin vào tai mình n?a, m?t anh ?? r?n r?n lên, tim ??p thình th?ch vì h?i h?p. Ch?ng nh? anh s? ???c làm ch? cái c? th? th?m tho m?m m?i c?a cô gái tr? xinh ??p kia ?. Anh ?ang không bi?t tr? l?i nh? th? nào c?, thì Ng?c c??i:

– Th?y th?y choáng quá ph?i không, tính em nó nh? th? ??y, em thích th?y thì em nói th?ng là em thích th?y, chuy?n th?y cho ?i?m em ch? là m?t ph?n thôi, ch? y?u là em thích th?y, em bi?t có th? th?y ngh? em là lo?i ?n ch?i quá, không h?p v?i gu c?a th?y, nh?ng mà chúng mình ch? vui v? v?i nhau thôi mà, ch? có ph?i s? l?y nhau làm v? làm ch?ng ?âu, th?y c? vô t? tho?i mái ?i.

Trung th?y b?i r?i quá, anh th?y th? này là không ???c, anh là th?y giáo không th? l?ng nh?ng v?i sinh viên c?a mình ???c, r?i còn ng??i yêu c?a anh n?a, r?i còn d? lu?n xã h?i, tr??ng h?c, nó trái hoàn toàn v?i nguyên t?c ??o ??c c?a anh. Ngh? thì ngh? v?y, nh?ng anh không hi?u sao không ?? s?c c?t ti?ng t? ch?i cô bé táo t?n này, ho?c ?? s?c ??ng d?y ?? ?u?i cô ta v?, anh bi?t c? ?? cô ta ? ?ây thì anh không c??ng l?i ???c m?t. Ng?c ôm choàng l?y bên vai Trung c??i thích thú:

– Th?y sao c? ??c ra th?, không bi?t nói th? nào à? Em bi?t là th?y thích em mà, ?àn ông nh? th?y xa ng??i yêu lâu r?i, ho? có là thánh m?i không có nhu c?u kho?n kia v?i con gái t?i em, em bi?t là th?y ??ng ??n không ch?i b?i, chính vì v?y mà em m?i k?t th?y ch?, sao th?y c? im l?ng th?, im l?ng là ??ng ý ?úng không.

R?i Ng?c hôn ch?t vào mà Trung m?t cái, mùi th?m dìu d?u quy?n r? tho?ng tho?ng ph? vào m?i anh khi?n anh nh? m?t h?t s?c ph?n kháng, anh không sao c??ng l?i ???c khi Ng?c hôn d?n lên m?t anh, r?i ??m ?u?i hôn vào môi anh. Tr?i làn môi d?u dàng nh? tr? th? c?a cô gái này sao mà ng?t ngào th?, khác xa c?m giác khi hôn ng??i yêu. Máu trong ng??i Trung nh? ch?y nhanh h?n lên. ?ang ??m ?u?i hôn, ch?t Ng?c b?t ra kh?i n? hôn c?a anh, cô nhanh nh?n ??ng d?y nhìn Trung c??i v? bí hi?m r?i b??c ra ch? công t?c t?t ph?t ?èn ?i, r?i tr??c s? ng? ngàng c?a Trung, cô ta nh?y tót vào lòng Trung, ôm ghì l?y anh mà hôn ??m ?u?i lên môi anh. Trung mi?ng l?p b?p: “không ???c ?âu…không ???c ?âu em…em b? th?y ra ?i” c? g? ra kh?i n? hôn và vòng tay cô gái, nh?ng tr?i ?, c? th? m?m m?i tr? trung th?m tho c?a cô gái khi?n anh nh? m?m nh?n c? chân tay l?i. B? môi cô bé sao mà m?m m?i h?p d?n ??n th?. Trung nh? m? m? c? ??u óc vì n? hôn ng?t ngào. B?n n?ng ?àn ông c?a anh lâu ngày b? kìm hãm t? nhiên th?c d?y khi?n Trung th?y b?ng b?ng c? ng??i.

H?n n?a qu? th?c là anh ?ã thích cô bé này t? lâu, ch? có lý trí ??o ??c ng?n anh l?i không cho anh ngh? v? v?n thôi. Bây gi? cô bé l?i ch? ??ng t?n công anh th? này thì anh bi?t làm sao bây gi?. Ng?c r?i môi anh ra và hôn lia l?a lên m?t lên c? anh, b? môi ??t r??t m?m nh? c?a tr? th? c?a cô gái m?n man kh?p m?t c? Trung khi?n Trung s??ng r?n c? ng??i. Nhanh nh?n c?i m?y cúc áo ng?c anh ra, cô bé b?t ??u dùng môi m?n man kh?p b? ng?c n? nang c?a Trung khi?n Trung s??ng ?? c? ng??i. Máu trong ng??i anh b?t ??u ch?y r?n r?t. Trung ?? m?t x?u h? khi anh b?t ??u c?m th?y cái b? ph?n gi?ng ??c b?t tr? c?a anh b?t ??u ng? ngu?y ph?ng to d?n lên d??i qu?n soóc. Hy v?ng cô bé không bi?t ???c di?n bi?n oái ?m n?i d??i b?ng c?a mình, Trung c? g?ng ??y cô bé ra, nh?ng không bi?t có ph?i vì anh không sao kiên quy?t làm ???c hay t?i vì Ng?c kho? quá mà anh ch?ng th? nào ??y cô bé ra ???c c?. Ch?ng nh?ng th?, cô ta còn b?o d?n thò m?t tay xu?t vu?t ve ngoài qu?n cái b? ph?n gi?ng ??c c?a anh ?ang m?i lúc m?t ph?ng to ra, v??n th?ng ra, b?t ch?p lý trí c?a Trung.

Bi?t nh? th? là không ?n, nh?ng Trung không sao c??ng l?i n?i c?m giác ham mu?n tình d?c, d??ng v?t anh m?i lúc m?t c?ng d?n lên d??i bàn tay xoa xoa n?n n?n c?a cô sinh viên n?. Anh mi?ng thì b?o cô bé d?ng l?i, tay thì ??y cô bé ra, nh?ng c?m giác ?ê mê ???c c? th? m?m m?i th?m tho c?a cô bé qu?n ch?t l?y, làn môi m?m m?i c?a cô gái m?n man, r?i ch? ?ó c?a anh ???c xoa xoa khi?n anh ch?ng c? hoàn toàn chi?u l? ch? không có v? gì là d?t khoát c?. Ng?c c? v?ch áo anh ra hôn m?n man xu?ng phía b?ng anh, r?i Trung ch?a k?p ng?n l?i thì Ng?c ?ã b?o d?n lòn h?n tay vào m?t bên ?ng qu?n soóc c?a anh, d??i ?ó anh không m?c thêm gì n?a, nên tay cô bé tóm ngay ???c vào cái d??ng v?t nóng h?i c?a anh r?i kéo tu?t h?n nó ra bên ngoài. D??ng v?t Trung b?t t?ng ra, ch?a th?ng lên ngh?u ng?n v?i cái ??u tù tù c?ng tròn múp míp nh? ??u qu? tên l?a. Ng?c ng??c lên nhìn anh v?i ánh m?t tinh ngh?ch trong khi anh x?u h? mu?n chui xu?ng ??t vì x?u h? khi th?y mình ch?a th?ng cái d??ng v?t to t??ng vào sát t?n m?t cô sinh viên l?p anh d?y. Ng?c c?m h?n vào d??ng v?t c?a anh vu?t lên vu?t xu?ng nhè nh? và thì thào h?i v?i gi?ng ?m ?:

– Th?y ?i, sao th?y b?o th?y không mu?n mà cái này c?a th?y nó l?i…k? c?c nh? v?y…cái này c?a th?y nó b? sao ?y nh?…sao nó to và c?ng th? h? th?y…tr?i, nhìn cái ??u nó bóng l??ng kìa.

Lúc này thì Trung c?ng h?ng, không bi?t ph?i nói sao v?i cô gái n?a. M?t v?n nhìn anh ??m ??m, mi?ng nho?n n? c??i ??c th?ng, Ng?c t? t? h? th?p m?t xu?ng, há mi?ng ??t cái ??u d??ng v?t bóng nh?y c?a Trung lên l??i cô ta. Cái l??i m?m m?i c?a cô gái âu y?m li?m li?m phía d??i cái ??u d??ng v?t c?a Trung nh? ?? li?m cho h?t cái th? n??c trong veo ?ang ?a ra r?i m?n man kh?p cái ??u tù tù tr?n nhãy ?ó. Tr?i, Trung c?m th?y r?n h?t c? ng??i vì c?m giác khác l? và c?nh t??ng kích thích. Anh có n?m m? không nh?, không th? ng? ???c là anh l?i ???c m?t cô gái xinh ??p hi?n ??i tr? trung th? kia ?ang âu y?m mút mát d??ng v?t cho anh nh? mút kem v?y.

?ng qu?n soóc c?a Trung r?t r?ng nên Ng?c kéo h?n lên, c? d??ng v?t Trung chìa h?n ra ngoài, k? c? ph?n bìu bên d??i n?a. Ng?c n?ng nhi?t li?m láp hôn hít kh?p t?ng milimet trên d??ng v?t c?a Trung v?i v? c?c k? thu?n th?c. Ch?c ?ây không ph?i là l?n ??u tiên cô ta làm cái vi?c này. Trung s??ng nh? phát ?iên, lúc này thì anh ch?ng có lý trí ?âu mà ng?n cô bé sinh viên này l?i n?a, anh ng?i d?ng r?ng hai chân, khom ng??i nhìn nh? mu?n nu?t l?y c?nh cô gái tr? mút mát d??ng v?t cho mình, n??c nh?n ?a ra t? d??ng v?t anh d?m d? dính nhoét nhoét c? lên môi cô gái. ?ã lâu l?m r?i k? t? hôm anh làm tình v?i v? tr??c khi v? ?i n??c ngoài, m?y tháng r?i ch? ?âu có ít, bao nhiêu sinh l?c ?àn ông tích trong ng??i anh nh? mu?n v? tung ra vì c?ng th?ng. V?a say s?a mút mát, Ng?c v?a ng??c m?t lên nhìn Trung v? b?o d?n ch? không có v? gì là x?u h? c?, v?a mút cô ta v?a xuýt xoa “ôi thích quá…?ã quá…ngon quá” v?i v? dâm ?ãng cùng v?i ti?p chóp chép, ch?t cho?p khi?n Trung càng c?m th?y kích thích h?n, anh rên lên khe kh? vì s??ng, ch?c anh c?ng không th? c?m c? lâu h?n ???c n?a r?i, hai tay anh ghì ch?t l?y mép gh? trong n? l?c t?t b?c.

C?ng lúc ?y thì Ng?c thay ??i cách c?a cô, cô bé há to mi?ng ng?m th?t sâu d??ng v?t c?a Trung, d? ph?i ??n m?t n?a chi?u dài, r?i cô hóp mi?ng mút m?nh, ??u cô g?c g?t lên xu?ng v?i t?c ?? nhanh, tay cô tóm l?y d??ng v?t Trung c?ng xóc liên h?i theo nh?p mút c?a cô ta, nh?ng ti?ng ch?t ch?t phát ra liên t?c r?t to cùng v?i nh?ng ti?ng ? ? trong c? h?ng cô gái v? ??y nh?c d?c. Tr?i ?i, Trung rên lên vì c?m giác mãnh li?t, ch?c cô bé ??nh h? g?c anh ?ây. Mi?ng há h?c vì c?n khoái c?m bùng n?. Bao nhiêu kìm nén lâu nay c?a Trung bùng n?, b?ng anh co th?t l?i cùng lúc anh xu?t v?t tinh ra trong lúc d??ng v?t anh v?n ? trong mi?ng cô gái. Tinh trùng c?a Trung ph?t ra ào ?t, n?u nh? không ph?i xu?t tinh trong mi?ng cô gái thì d? tinh trùng c?a anh ph?i b?n xa hàng mét. Trung r?t ng?c nhiên khi anh xu?t v?t ra ?ng ?c nh? v?y nh?ng Ng?c không h? né ra, trái l?i cô gái v?n chu mi?ng ng?m nguyên d??ng v?t anh trong m?m cô ?? cho anh xu?t tinh, m?t l?i còn nhìn anh v? l?ng l? dâm ?ãng.

D??ng v?t c?a Trung gi?t gi?t h?i h?, tinh trùng c?a anh ph?t ra liên miên theo nh?p gi?t c?a d??ng v?t, mãi không h?t. Tinh d?ch c?a anh m?y tháng nay không ???c x? ra, bây gi? nh? ???c gi?i phóng, x?i x? v?t ra ?ã ??i không có cách gì kìm hãm l?i ???c. Trung bu?t mi?ng phát ra ti?ng kêu ?m ? trong c? h?ng trong c?n c?c khoái. Nh?ng nh?p gi?t n?i d??ng v?t anh ch?m d?n nh? ?ang c? g?ng ph?t n?t ra ch? tinh d?ch còn l?i. Có v? nh? Trung xu?t nhi?u quá nên Ng?c nh??n mày v? ng?c nhiên và c? ph?ng má nh?n cho b?ng h?t. Sau khi c? s?c gi?t cái cu?i cùng và ph?t ra n?t ch? tinh d?ch còn l?i, d??ng v?t Trung ng?ng h?n l?i. Ng?c c? b?m mi?ng l?i nh?ng th? n??c tr?ng ??c v?n nh?u ra bên mép cô tr?ng ??c. Ng?c v?n b?m mi?ng ng?m ch? tinh d?ch c?a Trung nhìn quay nh? tìm cái gì ?ó, r?i cô v? l?y cái áo ?? g?n ?ó ?? b?m mi?ng nhè vào.

Phút lúng túng r?i c?ng qua, bây gi? thì Trung c?m th?y ch?ng còn gì ?? gi? gìn n?a, c? th? anh lâng lâng m?t cách d? ch?u sau l?n xu?t tinh v?a r?i, ??u óc anh nh? nhõm v?i c?m giác buông xuôi, b?t ch?p t?t c?. Gi?a anh và Ng?c bây gi? nh? không ph?i là th?y trò n?a mà ch? là m?t ng??i ?àn ông và m?t ng??i ?àn bà. Ng?c c?ng ng? ng??i xu?ng n?m ôm l?y anh trên chi?c gh? dài. Trung ??nh m? mi?ng nói gì ?ó thì cô gái ?ã kh? ??t ngón tay lên môi anh ng?n l?i, ?ôi môi m?m m?i c?a cô thì th?m vào tai anh:

– Th?y ??ng nói gì c?…em hi?u c? mà, không có gì ?âu, chúng ta hay im l?ng ngh? ng?i m?t lát ?i th?y.

Trung nh?m m?t l?i trong c?m giác khoan khoái, tay anh r?t rè m?t lát r?i m?nh d?n ??a h?n lên vòng l?y ôm b? vai mát r??i tròn tr?nh c?a Ng?c. C?m giác êm ??m quá.

M?t h?i lâu, b?ng Trung th?y Ng?c c?a qu?y trong tay anh. Cô nhìn v? phía c?a bu?ng t?m nhà Trung r?i h?i anh:

– Kia là bu?ng t?m nhà th?y ph?i không…em vào t?m nh? m?t tý nhé.

R?i cô ??ng d?y y?u ?i?u nh?ng nhanh nh?n trút b? h?t qu?n áo v?i m?t v? thu?n th?c khi?n Trung th?n m?t ra. Tr?i c? th? non tr? c?a cô gái ??p quá, v?a m?nh mai v?a ??y ??n. Kh? li?c anh c??i v?i v? ??c th?ng, Ng?c ?i v? phía bu?ng t?m. Trong ánh sáng m? m?, Trung không sao r?t m?t ra ???c kh?i b? mông tròn c?ng, tr?ng m?n, duyên dáng ?ong ??a theo nh?p b??c chân c?a cô sinh viên, bên d??i cái eo th?t bé m?ng dính. Tr?i sao l?i có b? mông ??p ??n th? nh?. Trung th?y máu trong ng??i l?i nh? sôi lên vì mu?n ???c…. Nh? bi?t anh ?ang nhìn theo c? th? tr?n tru?ng c?a mình, Ng?c c??i khúc khích và càng ?i ??n ?o nh? ng??i m?u ?? khoe c? th? thon th? uy?n chuy?n c?a mình. Vào ??n bu?ng t?m, cô gái v?n vòi hoa sen t?m rào rào. M?t lát cô thò m?t ra, vu?t g?n mái tóc v? phía sau cho kh?i ??t cô g?i kh?:

– Th?y ?i…vào t?m cùng em ?i…em t?m cho th?y.

Trung nu?t n??c b?t ?? tr?n t?nh l?i. C?n thèm khát l?i tr?i d?y trong anh. Anh t?c l??i, ch?c lúc này ??a con nh? ?ã ng? say r?i, ??ng nào thì c?ng v?y r?i Trung ??ng d?y ?i vào bu?ng t?m.

V?a xoa xà phòng lên d??ng v?t c?a Trung và x?i n??c k? c? s?ch s? cho anh v?i v? ch?m chút ân c?n, Ng?c v?a c??i khúc khích v? thích thú tr??c s? b?i r?i c?a Trung. Cô nhìn anh v?i ánh m?t tinh ngh?ch và b?o:

– Th?y ??ng lo l?ng gì c?, em hi?u m?i vi?c mà, em c?ng ch?ng ?òi h?i gì ? th?y ?âu, chúng mình ch? vui v? vô t? v?i nhau thôi, em r?t thích th?y nên em m?i v?y, ch? em c?ng ch?ng quan tr?ng chuy?n ?i?m ?i?c gì ?âu, em c?ng hi?u th?y có v? con r?i, em c?ng có ng??i yêu r?i, th? nên em s? không làm gì ?nh h??ng ??n th?y ?âu, th?y trò chúng mình c? bí m?t v?i nhau th? này thôi, ch? em c?ng ch?ng ?òi h?i th?y ph?i ch?m sóc em gì ?âu, vi?c ?ó ?ã có ng??i yêu c?a em lo r?i. Th?y c? vô t? ?i, có ph?i là b?n mình yêu nhau gì ?âu, th?y c? vi?c chung thu? v?i v?, b?n mình ??n v?i nhau ?? cùng vui thôi, xong là xong, có ai n? ai cái gì ?âu, em có ?òi hòi ngh?a v? trách nhi?m gì c?a th?y ?âu.

Qu? th?t, Trung th?y mình l?i b?t ??u có d?u hi?u h?i ph?c l?i s?c m?nh ?àn ông, d??i bàn tay vu?t ve k? c? c?a cô gái, d??ng v?t anh b?t ??u l?i v??n th?ng ra ngh?u ngh?u và ngóc lên ch?a cái ??u c?ng tròn nh? qu? tên l?a ra phía tr??c nh? khiêu khích. Ng?c nhìn nó c??i t?m t?m:

– c?a th?y… c?ng ???c l?m, to ra ph?t…th? này thì ch?t em r?i.

Trung th?t không ng? cô bé l?i có th? ?n nói tr?ng tr?n nh? v?y, nh?ng s? dâm ?ãng c?a cô gái l?i càng làm anh c?m th?y b? kích thích h?n, máu trong ng??i anh l?i ch?y r?n r?t.

Cô bé ??ng sát vào anh khi?n anh ng?i ???c mùi th?m mát d?u c?a c? th? s?ch s? c?a cô ta, m?t tay c?m kh? vào d??ng v?t anh, Ng?c nhìn th?ng vào m?t anh tình t? d?u dàng h?i:

– Mình vào bu?ng ng? ch? anh.

Thoáng phân vân vì ??a con nh?, nh?ng s? ham mu?n lúc này làm m? lý trí c?a anh r?i, Trung líu ríu ?i theo cô gái vào phòng ng? phía trong. ??a con nh? c?a anh ?ang n?m ng? ngon lành phía trong góc gi??ng. Kh? khàng c?ng Ng?c leo lên gi??ng, Trung thì thào d?n cô gái kh? thôi k?o ??a bé th?c gi?c. Ng?c g?t ??u và b?o anh n?m ng?a ra ?i.

Trung n?m dang chân dang tay ra trên gi??ng cho Ng?c lúi húi n?i b?ng anh ch?m sóc cho cái d??ng v?t ch?a th?ng ra c?a anh. Cô bé sinh viên c?a anh ?úng là ?ã r?t kinh nghi?m v? cái kho?n mút mát này r?i. Cô bé mút mát v?i v? hào h?ng ngon lành, h?t mút chùn ch?t c? cái d??ng v?t l?i rà l??i li?m láp kh?p t? thân ??n chóp ??u nó, r?i còn nh?c h?n d??ng v?t lên, áp m?t vào li?m láp ngon lành c? ph?n b?u s?n c?ng c?a anh n?a. Tr?i, ch?a bao gi? Trung có c?m giác ??c bi?t nh? th? này c?. Có c?m giác nh? máu c? ng??i anh d?n h?t v? ch? ?ó, khi?n nó c?ng c?ng nh? s?p n? tung. May mà Ng?c d?ng l?i k?p th?i, cô ??a mu tay chùi mép, nhìn lên phía anh thì thào, g?t ??u v? ngh?ch ng?m:

– Em ch?a mu?n làm th?y ra ?âu…không thì th?y l?i b?o em c? tình ép th?y, em mu?n th?y t? nguy?n c?…th?y th?y thích không, em ?ã nói v?i th?y r?i mà, ch? vui thôi, th?y ??ng ng?n ng?i gì nhé.

Nói r?i Ng?c n?m ng?a xu?ng gi??ng h?i d?ng chân ra, hai tay chìa v? phía anh v? m?i g?i. Th?y Ng?c n?m ngay c?nh ??a con nh? c?a mình, t? nhiên c?m giác có l?i v?i v? l?i quay tr? l?i v?i Trung , nh?ng cái c? th? nõn nà c?a cô gái tr? kích thích anh quá khi?n không hi?u sao anh l?i lom khom bò lên ng??i cô gái, Ng?c v?a c??i v?a l?y tay kéo cái d??ng v?t t?ng ng?ng c?a anh gí vào sát cái mi?ng khe m?m m?i xinh x?n ? gi?a háng cô ta. Trung ch?n tr? không bi?t quy?t ??nh th? nào thì Ng?c ?ã h?i r??n háng lên m?t chút khi?n anh c?m giác hai múi th?t m?m m?m ? ch? ?ó c?a cô sinh viên nh? tách ra ng?m kh? l?y cái ??u d??ng v?t c?ng tròn c?a anh r?i. Tr?i ??t quay cu?ng, Trung nh? phát s?t lên vì thèm khát, anh d?n v?t ghê g?m v?i suy ngh? là mình có nên buông xuôi theo c? thèm mu?n và ph?n b?i v? c?a mình không. Ng?c nhìn anh c??i nh? thách th?c, ánh sáng h?t t? ngoài c?a s? vào ?? sáng ?? Trung th?y khuôn m?t cô bé ??y v? ?áng yêu quy?n r? và xinh x?n ??n l? th??ng. Th?y Trung ng?n ng?, Ng?c thì thào h?i anh v?i gi?ng n?ng n?u:

– Th? nào, th?y giáo c?a em, m?i vi?c tu? th?y ??y, em không ép th?y ?âu, th?y nh? th? nào thì em ch?u v?y thôi, có gì ?âu mà th?y ph?i ngh? khó kh?n th?, th?y và em chúng mình ch? vui v? thôi mà, em h?a không làm ?nh h??ng gì ??n th?y ?âu.

V?a nói, Ng?c v?a khéo léo nhích hông thêm m?t tý khi?n cái ??u d??ng v?t tròn l?n c?a Trung chui thêm vào thêm m?t chút gi?a hai mép âm ??o m?m m?m c?a cô gái. Chút ngh? l?c cu?i cùng c?a Trung s?p ??, anh rên lên m?t ti?ng r?i h? ng??i thúc m?nh d??ng v?t mình vào cô gái. Cái âm ??o ngoan ngoãn c?a cô n? sinh nu?t g?n m?t cách khó nh?c nh?ng ??y thích thú cái d??ng v?t to kho? c?a th?y Trung. H?c, cô gái n?y ng??i lên m?t cái khi háng Trung d?p ch?m vào háng cô ta, d??ng v?t chui tr?n v?n ng?p lút v ào trong cô gái. Ng?c ng?a c? bu?t ra ti?ng xuýt xoa:

– Ôi…th?y…ôi ?ã quá, cái c?a th?y to dài th?t ??y.

Bây gi? thì b?t k? chuy?n gì có x?y ra ch?ng n?a, Trung c?ng m?c k?, anh nh?m nghi?n m?t, b?m môi trong c?n h?ng ph?n bùng n? rút ra d?p vào d??ng v?t nh? máy khi?n ng??i cô gái x?c lên t?i t?, chi?c gi??ng b?t ??u rung lên c?t k?t liên h?i d??i s?c m?nh bùng n? c?a Trung. ?ã m?y tháng nay không ???c g?n ?àn bà, bây gi? l?i còn là c?m giác m?i l? c?a m?t c? th? con gái m?i l?n th?m mát n?a ch?, m?c dù v?n tr?n tr? v?i c?m giác có l?i v?i v?, nh?ng Trung không sao d?ng l?i vi?c nh?p d??ng v?t vào ra thun thút ng??i cô gái ???c. Ng?c d?ng r?ng thêm hai ?ùi cho Trung d? dàng d?p h?n, mi?ng cô thì kêu úi úi liên h?i theo nh?p ch?i c?a Trung v?i m?t gi?ng r?t ?áng yêu. ?ã th? cô l?i còn rên lên khe kh? v? dâm ?ãng:

– ôi …ôi…th?y làm gì em th? này…th?y làm em m?nh quá…úi…úi…th?y ??t em ?ã quá…??t n?a ?i th?y…??t em m?nh vào…em thích ???c th?y ??t l?m…?i th?y ?i…

Trung th?t không ng? nh?ng câu nói t?c t?u kia l?i t? mi?ng m?t cô sinh viên xinh ??p th? kia nói ra, nh?ng không hi?u sao nh?ng câu nói t?c t?u ?ó l?i kích thích anh ??n l? lùng. Khoái c?m bùng n?, Trung nghi?n r?ng kêu ?m ? trong c? h?ng cùng lúc anh gò l?ng thót b?ng d?p xu?ng m?t cú t??ng gãy c? gi??ng, tinh trùng c?a anh ph?t ra ào ào nh? vòi n??c b?m th?ng vào bên trong ng??i cô sinh viên c?a anh. Lúc anh xu?t tinh, Ng?c c?ng qu?p c? hai chân lên sau mông anh, hai tay cô ôm ghì l?y anh v? yêu th??ng. Lúc này Trung m?i gi?t mình nhìn sang ??a con nh? c?a mình, v?a r?i anh h?ng quá nên làm khá m?nh, ch?ng ngh? ??n vi?c có th? làm ??a con nh? c?a mình th?c d?y n?a. May quá, lúc nãy gi??ng rung nh? s?p g?y mà ??a bé v?n ng? sau s?a. Th?t hú vía, nó mà th?c d?y gi?a lúc anh ?ang ?y thì ch?ng bi?t gi?i thích v?i nó nh? th? nào n?a. Trung nh? nhàng chuy?n t? th? n?m ng?a xu?ng c?nh Ng?c gi?a cô ta và ??a con nh? c?a anh. Ng?c c?ng vòng tay ôm choàng l?y anh, hôn ch?t vào má anh r?i g?i ??u lên b? ng?c r?n ch?c c?a anh và nói v?i gi?ng n?ng n?u nh? tr? con:

– Th? nào th?y, lúc này thì ?úng là em t?n công chính th?y ch? ??ng làm chuy?n ?ó v?i em ??y nhé, bây gi? thì th?y nói gì nào, th?y trò minh nh? v?y là coi nh? hi?u nhau r?i nhé.

Trung m?m c??i ng??ng ngh?u, ch?ng bi?t nói sao, anh lúng túng:

– Th?y…không bi?t n?a, th?y không kìm ???c…xin l?i em…th?y…

Ng?c c??i:

– Có gì mà xin l?i, em ?ùa th?y ??y thôi, em có thích th?y thì chúng mình m?i có chuy?n này ??y ch?…mà th?y tr? l?i th?t ?i…lúc này…th?y th?y thích ch?…th?y th?y em có h?n ng??i yêu c?a th?y không?

Trung càng lúng túng h?n, không bi?t ph?i nói gì tr??c cô h?c trò ngh?ch ngh?m này, anh ch? bi?t g?t ??u l?p b?p:

– Thích, th?y có thích ch?, em ?úng là tuy?t v?i,…

Ng?c c??i t?m t?m:

– Lúc nãy em nói b?y quá ph?i không…? em có thói quen nói b?y khi làm tình nh? th?, x?u quá ph?i không th?y.

Trung ?? m?t, g?t ??u:

– ?, em nói b?y th?t ??y, th?y c?ng h?i b?t ng?.

N?m nói chuy?n thêm m?t lát, r?i Trung ôm cô bé ng?.

Lúc Trung t?nh d?y thì tr?i ?ã sáng, không th?y Ng?c trên gi??ng, ch?c cô gái ?ang t?m r?a trong phòng t?m vì anh nghe th?y ti?ng n??c rào rào trong ?ó. Trung ng?i nh?m d?y khi ??a con nh? c?a anh l?m c?m th?c d?y. Thôi ch?t, Trung gi?t mình. Th?ng bé l?i ?òi ?i v? sinh ngay m?i ch?t ch?, trong khi ?ó Ng?c v?n ?ang vô t? v?a t?m v?a huýt sáo trong phòng t?m. Trung ?ành b?o th?ng bé ch?u khó ??i m?t lát, r?i tr??c ánh m?t ng? ngác vô t? c?a nó, anh v?i lu?ng cu?ng m?c qu?n áo và v? m?y th? ?? qu?n áo c?a Ng?c ??a vào trong bu?ng t?m cho cô ta, mi?ng thì th?m báo hi?u cho cô ta là th?ng con c?a anh ?ã th?c gi?c.

Trung ngh? con mình nó m?i có m?y tu?i, ch?ng th? hi?u ???c gì ?âu và c?ng nhanh quên n?a, nên khi Ng?c nghiêm ch?nh qu?n áo b??c ra kh?i phòng t?m thì anh b?o v?i con là ?ây là cô ??n ch?a bu?ng t?m cho b? con mình ??y, con chào cô ?i. Th?ng bé ngoan ngoãn khoanh tay “cháu chào cô ?”. ?i theo Ng?c ra c?a, Trung thì th?m b?o cô kheo khéo gi? kín chuy?n này giùm anh nhé. Ng?c t?m t?m c??i, l?a lúc th?ng bé không th?y, cô ta thò tay xu?ng bóp kh? vào ch? d??i háng c?a anh và thì th?m v?i gi?ng l?ng l?:

– Em bi?t r?i, th?y không ph?i d?n em ?ây…em ch?ng mu?n s? vi?c ph?c t?p ra ?âu…n?u th? thì em l?i ch?ng ???c g?p cái th?ng bé này c?a anh…mà em thích nó l?m ??y…th?y giáo c?a em ?.

Trung ch? bi?t ng??ng ngh?u c??i m? c?a cho cô bé sinh viên táo t?n n? ra v?.

M?y ngày sau, c? ??n ti?t d?y có Ng?c là Trung c?m th?y b?i r?i, c? m?i l?n nhìn Ng?c ng?i ngay dãy bàn ??u, t? nhiên Trung ?? h?t c? m?t nh? b? ai b?t qu? tang v?y, nh?t là cô gái l?i c? nhìn anh t?m t?m c??i khi?n anh l?i càng lúng túng h?n. Anh không dám nhìn v? phía cô gái ?? c? t?p trung vào gi?ng bài. C? nhìn Ng?c là anh l?i có c?m giác thèm mu?n âm ?, anh c?m th?y x?u h? cho b?n thân mình. Th?m chí có l?n Ng?c m?c cái áo bó sát, h? h?t c? b? vai nõn nà, Trung nhìn mà nh?ng hình ?nh ?êm hôm n? c? xu?t hi?n trong ??u anh, và tr?i ?, d??ng v?t anh trong qu?n t? nhiên ??ng ??y ph?ng lên khi?n Trung h?t c? h?n, anh v?i ra gh? ng?i xu?ng sau bàn c?a giáo viên. Th?y thèm mu?n, nh?ng Trung l?i không dám g?p Ng?c ?? nói. Cho ??n t?n sáng hôm th? Sáu, lúc h?t gi? h?c anh ?ang ?i v? v?n phòng khoa thì Ng?c r?o b??c ?i theo anh. V?i v? r?t t? nhiên vô t? cô xin phép anh cho cô ???c g?p anh ?? h?i thêm m?t s? n?i dung v? bài gi?ng, và anh ch?a k?p g?t ??u thì cô ?ã b?o chi?u nay em qua nhà th?y ???c không. R?i cô nhìn anh v?i ánh m?t tinh ngh?ch. Trung ?? m?t r?i g?t ??u b?o ???c, em c? ??n.

Tr?a hôm ?ó v? nhà mà Trung c? nôn nao v?i c?m giác mong ngóng h?i h?p. ??a con nh? c?a anh ?ang g?i bán trú nên chi?u thì ch? có mình anh ? nhà, và lát n?a Ng?c s? ??n, và chi?c gi??ng kia…Trung có c?m giác nh? d??ng v?t c?a anh l?i b?t ??u ??ng ??y trong qu?n anh.

Kho?ng 2 gi? chi?u thì Ng?c ??n, v?a vào trong nhà ?óng c?a l?i là c? hai ??u hi?u suy ngh? trong ??u c?a nhau, không c?n ph?i nói n?ng rào ?ón gì mà m?i vi?c di?n ra chóng vánh và n?ng nhi?t, môi hai ng??i g?n ch?t vào nhau trong n? hôn ??m ?u?i, r?i c?ng ch?ng hi?u th? nào mà ch? m?t lát sau Trung ?ã ? trong phòng t?m tr?n tru?ng cùng v?i Ng?c v?a c??i khúc khích v?a k? c? t?m r?a cho nhau.

C? hai ra gi??ng, Trung cu?ng nhi?t hôn hít kh?p c? th? nõn nà th?m tho c?a Ng?c, c?n dâm d?c trong ng??i anh tr?i d?y l?n át h?t c? lý trí. Không ai nói v?i ai câu gì, ch? có ti?ng gi??ng ??m, ti?ng hôn ch?t cho?t, hai c? th? tr?n tru?ng s?ch s? v?a t?m xóng qu?n quít vào nhau, ôm ch?t l?y nhau. R?i cái b? ph?n gi?ng ??c hùng d?ng c?a Trung c?ng tìm ???c v? trí thích h?p trên c? th? m?m m?i c?a Ng?c. Rên lên m?t ti?ng g?m g? trong c? h?ng, Trung b?m môi ??y nó chui t?t vào trong ng??i cô gái khi?n Ng?c nh?n m?t bu?t ra m?t ti?ng ? khe kh? ??y thích thú.

Bây gi? thì ch?ng còn ph?i ý t? ??n ?o gì n?a, Trung hùng h?c lao d??ng v?t c?a mình phùm ph?t vào l?n c?a Ng?c. Ng?c c?ng h??ng ?ng b?ng cách ??n h?t c? háng mình ra cho Trung th?t, cô v?a c??i khúc khích v? thích thú v?a rên ? ? ??y v? dâm ?ãng. Kh? thân chi?c gi??ng t?i nghi?p, h?i x?a v? Trung ? nhà c?ng ch?a bao gi? ph?i ch?u ??ng cu?c làm tình m?nh b?o ??n nh? th? này.

??u h?i gi??ng va kình k?ch vào t??ng theo nh?p ch?i nh? v? bão c?a Trung. C? th?, t?c ?? ch?i ngày m?t t?ng nh? v?n ??ng viên ch?y n??c rút v? ?ích ?? r?i cu?i cùng bùng n?, Trung g?ng cong ng??i, m?t ?? gay, mi?ng kêu ?m ?, ph?t tinh trùng x?i x? ra vào trong ng??i cô sinh viên c?a anh. Trung ghì ch?t g?m th?t sâu d??ng v?t trong ng??i cô gái nh? ?? b?m tinh trùng vào th?t sâu trong ng??i cô ta. Mãi ph?i ??n m?t lúc, d??ng v?t c?a anh m?i ch?u ng?ng gi?t gi?t. Trung b?t ra ti?ng th? s?ng khoái và n?ng nh?c h? ng??i xu?ng n?m c?nh Ng?c.

C?ng nh? Trung, Ng?c ph?i th? h?n h?n m?t lúc m?i bình t?nh tr? l?i ???c, cô quay sang ôm choàng l?y Trung và c??i v? thích thú:

– Th?y kho? th?t ??y, lúc nãy th?y làm em s??ng nh? lên mây v?y, th?t ?úng là em không ch?n l?m ng??i.

Trung ??nh nói th? hoá ra Ng?c ch?n anh ch? vì anh kho? trong chuy?n làm tình thôi à? Nh?ng anh l?i thôi vì chuy?n anh và Ng?c suy cho cùng có ph?i yêu ???ng gì ?âu, c? hai c?ng ???c s??ng, ch? ??n gi?n th? thôi, Ng?c mu?n ngh? th? nào mà ch?ng ???c. Tay anh m?nh d?n ??t h?n lên ng?c cô gái n?n bóp hai b?u vú tr? trung c?ng tròn c?a cô ta không chút ng?i ng?n. Th?y v?y Ng?c c??i:

– Em th?y th?y b?t ??u t? nhiên bình th??ng r?i ??y, em thích th?y nh? v?y, ?àn ông là ph?i rõ ràng, ?ã áy náy thì không làm, ?ã làm thì không áy náy, bây gi? thì ??ng nào em v?i th?y c?ng v?y r?i, th?y c? th? phanh ch?i cho s??ng, t?i gì, khi nào v? th?y v? thì em l?i tr? l?i th?y cho v? th?y, hai v? ch?ng th?y l?i h?nh phúc bình th??ng nh? tr??c, có m?t gì ??u mà th?y lo.

Trung th?y Ng?c nói c?ng ph?i, anh bóp bóp b?u vú cô gái, th?m ngh?, k? ra th? này c?ng s??ng th?t, tr??c ?ây có n?m m? anh c?ng không ngh? s? ???c ôm m?t c? th? con gái ??p nh? th? này trong tay, mà suy cho cùng mình có m?t gì ?ây, t?i gì mà không h??ng th?, suy ngh? làm gì cho m?t óc. Trung c??i t?m t?m v?i suy ngh? c?a mình, anh quay sang hôn ch?t vào má cô gái và b?o:

– Em nói ?úng l?m, anh s? làm theo l?i em nói, bây gi? anh s? không ng?i ngùng gì v?i em n?a ?âu ??y, em c? ??i r?i th?y, mà có l? chúng ta ??ng x?ng hô th?y trò n?a nhé, ch? trên l?p thôi, ch? trên gi??ng th? này c?ng th?y th?y trò trò nó c? th? nào ?y.

Ng?c c??i:

– ? thì x?ng hô anh em, em ch?ng th?y có gì khác bi?t c?, mà anh ??ng có ngh? là anh kho? nh? v?y là em ch?u thua nhé, em còn nhi?u tuy?t chiêu ch?a bi?u di?n cho anh ??y thôi.

R?i Ng?c nh?m h?n d?y ch?ng tay xu?ng gi??ng nhìn th?ng vào m?t Trung nói:

– Nh?ng mà có ?i?u này em ngh? chúng ta ph?i rõ ràng v?i nhau, tính em thích m?i chuy?n rõ ràng nh? v?y t? ??u, em v?i anh ch?ng qua ch? là c?p v?i nhau thôi, ch? c?ng ch?ng ph?i yêu ???ng gì c?, vì v?y thu?n tuý m?i chuy?n ch? là vui v? thôi, anh v?n có v?, thì em c?ng có th? có ng??i yêu hay th?m chí có b?n tình khác, em không thích chuy?n ghen tuông v? v?n ?âu, em ph?i nói th?ng nh? th? ?? anh hi?u rõ em.

Trung g?t ??u:

– Anh bi?t r?i, anh hi?u ch?, chuy?n em có ng??i yêu hay ng??i khác anh ?âu có quy?n gì mà nói, em ??ng ý c?p v?i anh nh? th? này là t?t v?i anh l?m r?i, anh ?âu th? ?òi h?i s? h?u ??c quy?n em ???c.

Ng?c c??i:

– Anh ngh? ???c nh? v?y thì hay r?i, ?úng là em không ch?n l?m ng??i, em ghét nh?t là vi?c ng??i ?àn ông c? ng? v?i em là mu?n ??c quy?n s? h?u em, nói th?t v?i anh, tính c?a em h?i b? l?ng l? và ?a tình, em không th? ch?u n?i vi?c c? ph?i chung thu? v?i m?t ng??i ?àn ông, bi?t nh? th? là x?u nh?ng tính em nó v?y r?i, v? l?i ?ã xác ??nh ?ây ch? là trò vui thì t?i sao không th? v?i nhi?u ng??i ???c.

Nói chuy?n v?i nhau thêm m?t lúc thì Ng?c ng?i d?y ?? ?i vào bu?ng t?m r?a ráy, ??ng tác ng?i d?y c?a cô khi?n th? n??c tr?ng ??c trào ra t? trong c?a mình c?a cô r?t xu?ng ??m thành m?t bãi tr?ng ??c. Ng?c nhíu mày c??i trêu Trung:

– Eo ôi, sao c?a th?y nhi?u th? không bi?t, th?y cho em h?i b? hào phóng ??y, th? này mà v? th?y ? bên kia bi?t thì ch? ?y trách em ch?t…thôi cái này em ch? nh?n gi? h? v? th?y thôi nhé, khi nào v? th?y v? thì em ?em tr? h?t.

Trung c?ng theo Ng?c vào bu?ng t?m ?? t?m r?a l?i cho s?ch.

Ngh? ng?i m?t lát thì Trung l?i th?y c?n thèm mu?n tr?i d?y. Ng?c tinh ngh?ch nhìn anh r?i b?o anh n?m ng?a ra gi??ng. Theo s? h??ng d?n c?a Ng?c, Trung n?m ng?a dang chân dang tay trên gi??ng, còn Ng?c thì b?t ??u khéo léo hôn d?n t? m?t Trung xu?ng ng?c, xu?ng b?ng và xu?ng d??i n?a, khéo léo nh? m?t cô cave chuyên nghi?p v?y, r?i cô ta th?n nhiên ng?m h?n vào d??ng v?t c?a anh mà mút m?t cách say s?a nh? ?ó là m?t cái gì ?ó ngon lành l?m v?y. N??c c?a anh ?a ra và n??c trong mi?ng cô gái tr? nhây nh?t bóng nh?n c? d??ng v?t anh.

Nh?ng ti?ng ch?t cho?t nghe ??y kích thích. Không th? ch?u ??ng ???c h?n n?a, Trung nh?n nhó van v? Ng?c d?ng l?i k?o anh ph?t ra m?t. Ng?c b?t ??u leo lên ng??i anh nh? c??i ng?a, cô ta l?a vào cho ?úng ch? r?i xuýt xoa h? ng??i xu?ng cho d??ng v?t anh chui t?t vào trong ng??i cô. R?i c? th?, Ng?c nh?p nh?m phi nh? m?t k? s? lành ngh?, ch? kh? cho chú ng?a là Trung, v?a s??ng nh? phát ?iên nh?ng v?a ph?i c? g?ng kìm nén không ?? b? ph?t ra k?t thúc s?m.

C? th? m?nh mai c?a cô gái trông v?y mà kho? ??n không ng?, m? hôi ròng ròng mà cô ta v?n h?ng say d?p lên d?p xu?ng nh? v? bão không chút m?t m?i. R?i Trung c?ng ph?i ch?u thua, cùng v?i m?t ti?ng kêu ?m ?, anh g?ng c?ng ng??i xu?t v?t th?ng t?ng lên vào trong ng??i cô sinh viên c?a anh, t?ng ??t t?ng ??t tinh nóng h?i ph?t ra trong khi Ng?c ng?i trên ng??i anh h? hê ?ón nh?n, cô ta l?i còn nhìn anh v?i ánh m?t long lanh ??y ph?n khích n?a ch?.

Th? là t? hôm ?ó, Trung và Ng?c c?p v?i nhau. Trên l?p thì h? v?n là th?y trò, v?n gi? kho?ng cách bình th??ng ?? m?i ng??i kh?i nghi ng?. Còn ngoài gi? h?c thì th?nh tho?ng h? l?i lén lút g?p nhau, Ng?c hay ??a Trung ??n m?t nhà ngh? v?ng v?, nh?ng c?ng có hôm cô ta táo b?o ??n th?ng nhà c?a Trung. Th?m chí có hôm Trung còn cho cô gái ng? ?êm ? l?i nhà anh. Hai ng??i c? dón dén làm tình khe kh? s? ??a bé th?c d?y, nh?ng r?t c?c lúc lên c?n s??ng, Ng?c d?p m?nh quá khi?n Trung c? ph?i nh?c không s? con th?c d?y. R?i l?n khác Ng?c ng? l?i nhà Trung, h? ngh? ra cách là trùm ch?n ch?i, ch? thò ??u ra, r?i h? c?ng làm m?nh quá khi?n ??a con nh? th?c d?y, th?ng bé th?y c? ??ng ch?n c? lùng bùng nên tò mò h?i, ??u tiên Trung còn l?p li?m là có ai n?a ?âu, nh?ng r?i th?ng bé c?ng phát hi?n ra là có m?t ng??i n?a trong ch?n v?i b? th? là Trung ?ành ph?i nói ?ó là b? ?ang d?y h?c thêm ?? nh? sau này nó có trót nói v?i m? nó.

Có hôm ngày ngh? cu?i tu?n, Ng?c ??n nhà Trung nh?ng ??a con c?a Trung không ??n l?p m?u giáo, Trung thì thèm quá mà v??ng c?u con nh?, th? là h? ?ành r? nhau vào trong bu?ng t?m t?n nhau theo t? th? ??ng, m?c k? c?u bé c? ??ng ngoài c?a th?c m?c t?i sao b? và cô sinh viên c? ? trong bu?ng t?m làm cái gì ?ó mà kêu bành b?ch và th? h?n h?n. M?i vi?c c? di?n ra trôi ch?y nh? v?y mà ch?ng ai hay bi?t, nhi?u lúc Trung ngh?, n?u bi?t là s??ng nh? v?y thì anh ?ã c?p b? lâu r?i, ch?ng ph?i ??i ??n bây gi? n?a.

Thu?c Kích D?c N? D?ng N??c

Thu?c kích d?c n? Philter USA c?c m?nh

Original price was: 450,000₫.Current price is: 319,000₫.
Original price was: 300,000₫.Current price is: 250,000₫.
Original price was: 750,000₫.Current price is: 599,000₫.
Original price was: 1,550,000₫.Current price is: 1,099,000₫.
4.3/5 - (10 bình chọn)