Truy?n sex lo?n luân ??t ch? Dâu l?n nh? mu cao ch?y n??c

Truy?n sex lo?n luân ??t ch? Dâu l?n nh? mu cao ch?y n??c

Truy?n sex lo?n luân ??t ch? Dâu l?n nh? mu cao ch?y n??c c?c ??p
Các b?n ?ang ??c truy?n sex lo?n luân ch? dâu và em ch?ng ??t ch? dâu l?n nh?, ra ??n c?ng chính ?ã th?y ch? Kim ??ng ch?. V?y mà c? m?y gi? ng?i trên máy bay tôi c? s? không ai ra ?ón ph?i l?y taxi. Tu?n tr??c tôi ?i?n tho?i thì anh Nam ch?ng ch? Kim nói s? nh? ch? ?ón và anh s? g?i l?i xác nh?n mà r?i không th?y ai g?i nên khi th?y ch? Kim làm tôi m?ng quá nên ôm hôn má ch? khá lâu! R?i tôi ng?m ch? :
– Bên này tr?i nóng, ch? m?c ?? b? xem ng? ghê! Rõ là ch? làm ?n khá nên ng??i thì c? ??p ra!
– Cám ?n d??ng! Ch? làm sao ??p h?n con An ???c mà nói! Mà sao nó không ?i theo em?
– Ch? bi?t r?i mà! V? em không thích ?i xa, ch?ng tê th?p mà ph?i ng?i lâu m?t ch? là b? không ?i r?i! V?i l?i k? này em qua ?n c??i con trai th?ng b?n thân, b? s? l?c lõng!

Ch? Kim l?y xe r?i ??a tôi v? nhà theo ???ng vòng ra bi?n Huntingdon Beach. H?i chuy?n làm ?n thì ch? nói nhát g?ng mà khi nói ??n anh Nam thì ch? nói huyên thuyên trách anh b?n này hay ?i casino ?ánh b?c và kéo máy. Ch? ng?ng xe tìm ch? ??u nói là ??a tôi ?i ?n. Món ?n ti?m toàn ?? bi?n nên tôi ?n h?i nhi?u, trong khi ch? nhìn tôi ?n h?n là ?n. Và ti?p t?c chuy?n anh Nam ?i casino.

– Bên nay bây gi? casino m??n ca s? t? Vi?t Nam qua hát ?n m?c h? hang ?? thu hút khách nên vô casino th?y toàn tóc ?en thôi!
– Ch? ghen nghi anh có b? nhí ch? gì?
– Không ?âu em. T? m?y n?m nay ?nh h?t thích make love. Nói em ??ng c??i ch?, ch? c? n?m sáu tháng nay ?nh ch?a ??ng t?i ng??i ch? ?ó!
– V?y là ?nh ham ch?i h?n là ngó ngàng t?i ch?! Mà nh? v?y ch? kho? h?n hông?
– B?y nà, ch? ch?a già mà em! Thôi mình v? ?i em!

V? nhà thì anh Nam không có ? ?ó. Ch? Kim b?o tôi ?i t?m r?i t?i s? qua th?m nhà ch? anh Nam ? g?n ?ó. V?a t?m th? dãn v?a ngh? ??n câu ch? Kim tâm tình t? nhiên ch?m ý b?y th?m nh? ph?i chi có ch? t?m chung, bèn ??a tay v?c c?c mà t??ng t??ng ?ang vu?t ve thân th? ch? Kim. Nghe ti?ng ch? nên tôi ng?ng v?c c?c m?c ?? ?i ra. Ch? Kim ? d??i nhà b?p nói v?ng lên:

– Anh Nam làm thêm gi?, ?nh nói ch? ??a em ?i casino cho bi?t.
– Em ?i n?u ch? thích, em thì em không mê l?m ?âu!
– Em t?m kho? ng??i ra ch?a? Em có u?ng bia thì trong t? l?nh anh Nam b? c? két!

C?m chai bia tu m?t h?p, ?ã th?t. Bia vào thì c?c v?a v?c hay sao mà nó l?i c??ng nhu lên d??i l?p v?i qu?n bermuda, ch? Kim nhìn th?y. Tôi c?m th?y quái d? nên quay ?i thì ch? c??i c??i ch?y theo và cu?i cùng c?ng n?m ???c lai qu?n.

– B?t t?i tr?n ??y nhen! D??ng ?ang ngh? t?i con An ph?i không? C?c d??ng u m?t c?c v?y là ph?i b? l?m, cho ch? xem chút ?? thèm nhen?

Tôi l?c ??u lia l?a nh?ng … không b? ch?y. Ch? Kim ??ng sau l?ng tôi ép ng?c c? l?ng và thò tay vô ?ng qu?n n?m th?ng nh?, hai tay th?c vô hai ?ng qu?n, tay vu?t tay v?c b?m qui ??u r?i t? nhiên c?i th?t l?ng tu?t qu?n tôi. Ch? c? vú tr?n vô l?ng r?i ng?i xu?ng c? vô mông tôi, tay v?n v?c c?c không ng?ng ngh?! Ch? hôn lên l?ng, li?m kh?p l?ng r?i ??ng lên li?m gáy, vành tai. Tôi n?ng ch?u h?t n?i quay ng??i l?i ôm ch?, tu?t qu?n r?i bóp mông ch?. Ch? h?ng tình c? nhún nh?y ?n l?n vô con c?c, hai chân run r?y quíu vô chân tôi.
– Ch? mu?n em ?? ch?! Em ?? ch? ?i em. Ch? thèm ?? l?m ?ó! Th??ng ch? nghen em!
– Ch? mu?n ?? thi?t không? Ch? mu?n em lo?n luân v?i ch? sao?
– Lo?n m? gì em! Ch? v?i em có máu m? gì mà lo?n!

Nghe ??n ?ó, v? l?i tôi c?ng quá n?ng r?i mà bây gi? nói ng?ng thì có khác nào ??a d?a bánh tr??c mi?ng cho nh? rãi r?i l?y l?i ?em ?i c?t t? l?nh? Tôi ôm b? ch? ra gh? xa lông, banh hai chân ch? ra, cúi xu?ng l?n ??nh li?m nh?ng th?y l?n ch? nh? nên ng?m m?t h?i, c? vùng tam giác b?m bàn tay vô thì ???c có m?t n?a! Lông ch? ???c m??i s?i, h?t le thì nhu lên, còn l? l?n thì ?? ?ng mà l? nh? tí, hai mép thì ít c?m, c? nh? con nít m?i l?n! Tôi bi?t là s? s??ng, khi không mà l?i có cái l?n bé t? cho ?? mi?n phí, kh?i v? Vi?t Nam tìm gái! Tôi hôn tôi li?m h?t le tôi th?c ??u l??i vô l? l?n, ch? Kim c? o?n ng??i ch?u tr?n nh?ng rên “s??ng quá” liên t?c. Ch?ng m??i phút thì n??c l?n r?n ra lênh láng.
– Em ?út c?c vô l?n ch? ?i c?ng! Ch? n?ng quá ?a r?i nè, em … em ! Em ?i!

M?c ch? nói, tôi c? li?m mút nh? l?n ??u l?y v?, ?êm tân hôn tôi li?m c? ng??i và nh?t là l?n thì tôi li?m bú khích d?c ??n khi l?n lênh láng n??c và An hét to ch?u n?ng h?t n?i, tôi m?i cho c?c ?âm vô l?n mà n?c m?c k? nàng kêu “?au quá ?au quá, anh gi?t em”! Vài n?m sau, An v?n còn nh?c chuy?n ?êm tân hôn và ?òi tái di?n. D? nhiên h?ng thú ph?i b?t theo th?i gian! Nh?ng hôm nay v?i ch? Kim, tôi n?ng th?t tình, c? nh? l?n ??u, tôi s? làm tình t?i cùng! Mà n?ng th?t, vì cái l?n ch? Kim nh? gi?ng nh? con gái m?i l?n v?y, vú ch? c?ng nh? nh?ng bóp c?ng ?ã, vì ch? th? m?nh theo nh?p bóp vú và tay chân thì run lên, c? tìm cách k?p vô ng??i tôi.
– Ch? l?y em! Em làm ch? n?ng quá c? th?y m? cha r?i mà còn ch?a ?út c?c ?? cho ch? m?t cái! T?i ch? mà em!
– Ch? c? ?? em làm ch? s??ng! Có n?ng thèm t?t d? thì ?? m?i ?ã ch? ?i!
– Um. . . Ch? n?ng quá r?i. . . ?âm c?c vô l?n ch?, em, ?? ch? li?n ?i em . . .
– Tr??c sau gì em c?ng ?? nát l?n ch? mà!
– Em ?i. Em ch?a ?? n?ng sao? . . Dí c?c vô l?n ch? ?i em, ?âm mà ! Nhanh lên em . .. Ch? ch? h?t n?i r?i.!

M?c ch? l?m nh?m ?òi ?út vô l?n, tôi c? th? mà nút l??i và hôn li?m kh?p ng??i ch?. Dâm th?y ch? ch?y ra hai b?n và c?a l?n thì ?? choét nh? mi?ng m?y bà già móm ?n tr?u! Lúc này l?n ch? Kim hi?n rõ nét, t?ng ???ng nét l? li?u h?n, có th? ch?! Con c?c tôi c? n?y n?y theo ?i?u n?ng, và cu?i cùng tôi nhét hai t?m n?m l?ng gh? xa lông d??i mông ch? Kim r?i t? t? ??a con c?c c?ng có th? nói là lâu l?m r?i tôi m?i th?y nó c?ng và quy ??u ?? ?ng nh? v?y, t? t? ?n vô l? l?n ng?p âm khí, n?c m?t cái m?nh th?t sâu, ?ã th?t là ?ã, l?n v?a ch?t v?a hâm h?m nóng. Nh?ng khi c?c ??ng t?i ?áy thì ch? Kim rú lên m?t ti?ng ?au, nhai nh?i thêm vài l?n n?a r?i b?t ??u ??i chi?u la hét :
– S??ng! S??ng quá! S??ng quá em ?i! C? ?? ch? m?nh ?i, ch? h?t ?au r?i ! Má ?i, th?ng Lành ?? con s??ng quá má ?i! ?, ?, ?ó em ?ó em. L?i ??ng t? cung, ?ã quá, s??ng quá! C? ?âm m?nh ?i c?ng c?a ch?!

Ch? Kim ch?u gì n?i con c?c th?ng tôi quá h?ng thú ???c ?? l?n “con gái”. Ch? Kim s??ng ng?t hai l?n mà con c?c tôi v?n ti?p t?c ?? nh? ch?a có gì x?y ra! L?n th? ba thì ch? ?eo ng??i tôi th?t ch?t, hai tay ch? ôm mông tôi kéo vào th?t m?nh làm tôi s??ng ng?t b?t ng? và tinh trùng ra ào ào! Ch? Kim v?i t?t ng?i xu?ng sàn nhà n?m con c?c tôi ?út vô mi?ng mà bú mút h?t tinh trùng. T??ng h?t khí thì thôi, ai dè ch? c? ti?p t?c bú r?i nh? ra ng?m bú hòn dái xong li?m háng tôi. C?c tôi n?ng c??ng tr? l?i! Ch? ?n ng??i tôi ng?i xu?ng gh? r?i leo lên nhét c?c vô l?n mà nhún. N?m phút sau ch? gi? trò, ?ang nhún ?? tôi ch? ??ng ng??i lên ??a l?n vô mi?ng tôi b?o tôi li?m. B?t ng? nh?ng tôi ch?u trò ch?i c?a ch? nên li?m t?n tình, dâm th?y và tinh trùng k?t r?n l?i nh? chè, và m?i l?n tôi ?n ??u l??i nh?n vô mi?ng l?n thì th? ?n vô sâu t?i ?a và hét lên:
– Em li?m ch? s??ng quá ch?ng ch?ng!

Và ch? l?i ra, dâm th?y l?n này ??c qu?t, tôi húp xong th?y v?n còn li?n l?y ??u l??i qu?n m?t c?m r?i ??a lên th?c vô mi?ng ch?. Ch? mút r?i nu?t tr?ng c?c âm khí, và nh? ch?a ?ã nu?t l?y nu?t ?? l??i tôi nh? ?i tìm thêm chút d? v? còn l?i. Sau ?ó ch? c??i và hai tay choàng ôm ch?t tôi.
– Ch? yêu em! Ph?i chi ngày x?a ch? g?p em tr??c con An!
– Thì bây gi? c?ng ch?a mu?n. V?i em bây gi?, ch? là ng??i yêu nh? bé c?a em, ch? nh? con, l?n nh? tí t? c? nh? con gái m?i l?n. Thú th?t v?i ch?, chuy?n này em trúng s? ???c ?? l?n … ch?t!

– Em bi?t t?i sao không? Ch? ch?a sanh ?? nè! Mà em bi?t t?i sao ch? ch?a có con không? Anh c?a em b?n khí ra s?m quá, không l?n nào ?? quá ba phút. Làm sao so v?i con c?c tuy?t v?i c?a em ???c! V?y mà ?nh c?ng bày trò dê, ?i casino th?y con gái là c? hô h? m?t ra nhìn, ch? mà b?t g?p mà thò ??ng vô c?c là ?nh b?n tinh trùng ra li?n, kh?i ??! Thành th? em th?y không, l?n ch? còn ch?t là v?y ?ó! Em còn nh? chuy?n B?ch Tuy?t b?y chú lùn không, nghe ng??i ta nói ti?u lâm là B?ch Tuy?t ??n ch?t v?n ch?a m?t trinh, nh?ng màng trinh có m?y cái l? nh? nh? kim!
– Ch? ti?u lâm thi?t ?ó nghen!
– Hay là k? này em làm ch? có b?u nhen? C?c em ?? ch? s??ng là bu?ng tr?ng tha h? n? ra m? mi?ng ch? tinh trùng em! Ngh? t?i, ch? yêu em quá là là !
– Ch? ?i, cái ?ó m?i là lo?n ?ó. L? ch? có b?u, anh Nam nghi ng? thì thêm l?n x?n nhà ch? ?ó thôi!
– Nói v?y ch? ch? c?ng s? có b?u ? tu?i g?n b?n m??i l?m! Mà thây k?, n?u có thì s? tính sau. Ch? em mình c? ?? th? c?a nghe em, c?ng c?a ch?? Mà thôi em thay ?? mình qua nhà ch? Hai ch? không b?n nghi ng? ch? em mình thì ch?t!
– Mà có nghi thì c?ng ?úng thôi, ph?i không l?n nh? c?a em? Hà hà !
– Hà cái chi! Hà, ?, mà l?n nh? ghe c?c b? nói ph?i l?m, c?c à !

Nói xong, ch? li?c m?t c??i ??n híp m?t. Con m?t lá r?m lúc này m?i hi?n nguyên con, ??t át n?a! Tôi th?y ch? ?a tình chi l? và nhìn ch? cái gì c?ng ?áng ???c hôn hít h?t! Tôi kéo ôm ch? l?i nút l??i xoa l?ng, ch? thì hun kh?p m?t tôi r?i ??ng d?y quày qu? vô phòng thay áo. Ch? m?c áo ??m dài m?t m?nh, màu xám. Tôi khoác l?i cái Bermuda và T-shirt ghi ch? I Love Paris d??i tháp Eiffel.

Khu ph? nhà anh ch? nhi?u dân Vi?t Nam trên xe nhìn th?y toàn tóc ?en nh?ng n?i có ti?m, cách ?n m?c c?ng t?p nh?p h?n Paris kinh ?ô ánh sáng c?a t?i tôi. Nhà ch? Hai anh Nam ? bên c?nh xa l? xuyên ti?u bang. Chào ch? mà tôi c? li?c cái b?ng da xám x?m ?? h? r?n sâu ho?m, mà cô con gái c?ng c?n c?n theo m?t m?i hi?n nay, da tr?ng và h?p d?n h?n bà m?! Anh Hai thì hi?n lành “l??ng thi?n” h?n – tôi c? ngh? qu?n vì nghe ch? Kim k? l?i hai c?u con trai nhà này ?ang ? tù vì b?ng ??ng và cô con gái lúc n?y khi ??n nhà ch? ch?i là c? ?n c?p v?t! Chuy?n Paris xong là chuy?n Cali, chuy?n mua nhà xong ??n chuy?n ng??i này b?nh ng??i kia ra ?i. Tôi nghe mà con m?t c? r?o quanh. Bia h?t chai này ??n chai khác, ?úng là dân M?. Tôi quen u?ng r??u chát ?n phó mát nên sau ba chai bia là cái ??u ?ã choáng váng. Ch? Hai ??n bên nói tôi vô phòng n?m ngh?, tôi c? ú ? vì áo h? c? ch?ng hai cái vú t? ch?ng c? khiêu khích tr??c m?t tôi. Tôi theo ch? vô phòng t?m r?a m?t cho t?nh, ch? Hai vô theo ??a kh?n m?t ??n ng??i ?? tr?n hai chân ng?c và c? b?ng d??i có vài s?i lông ?en lòi ra. Tôi b?o d?n v? say v?t v? ??a tay vu?t b?ng ch?, khen m?n màng.
– Da ch? m?n quá hén?
– M?n sao b?ng con An ???c!

Ch? v?a nói v?a ??a tay vu?t c?c tôi t? bên ngoài qu?n. Con c?c t?nh r??u ng?ng ??u lên li?n. Ch? nhà ta li?n th?c tay vô ông qu?n n?m th?ng nh? kéo ra r?i v?a vu?t ch? Hai v?a nh?m m?t th??ng th?c. Tôi c?ng l?i d?ng th?c tay xu?ng sâu h?n ??ng mu l?n ?ã ?ng n??c. Ch? th?m b?ng cho tay tôi vào d? h?n, ngón tay tôi ??a xu?ng thêm ch?m hai mép l?n. Ch? li?n ch?ng hai chân và úp ng??i vô b?ng d??i c?a tôi. Có ti?ng ng??i ?i ??n, ch? li?n lùi l?i, ph?i qu?n r?i ?i ra. Ng??i ?ó là ch? Kim, ch? c? thao láo ??ng ? c?a nhìn vô. Tôi ra theo, anh Hai ?ã ra ngoài v??n t??i cây. Ch? Kim chào anh ch? r?i ??y tôi ra c?a.

Lên xe, ch? Kim r? máy ch?y nhanh kh?i l?i ??u xe. C? 5 phút ch? không nói gì, sau ?ó ch? d?ng xe bên l? ???ng, tay n?m l?y con c?c tôi.
– Ch? em làm gì mà con c?c hãy còn nóng h?i ?ây?
– Có chi ?âu. Ch? ??a kh?n cho em, em ch? có nhìn cái b?ng h? r?n c?a ch? ch? có làm gì ?âu mà tra h?i v?y!
– V?y thì gi?i. Nghe ??n bà Hai ?i ch?i casino khi nào h?t ti?n là ra parking cho trai ?? l?y ti?n vô ?ánh ti?p. B? còn oang o?ng nói v?a ???c ?? v?a có ti?n!
– V?y sao? Nói v?y n?u anh có tà ý thì c?ng ph?i ng?ng thôi! Ch? s?ch s? th?m tho và l?n nh?, em còn ?i ?âu tìm cho m?t xác!
– Em nói v?y nghe ???c ?ó! Nè, th??ng cho ?ó!

Nói r?i, ch? Kim vén áo ??m lên. Chà chà, cái l?n nguyên con ! Ôi thôi, r?i, th? là ch? không m?c qu?n lót.
– M? ch? nhé! Ch? dâm quá ??y nghe?
– Ch? mu?n dâng hi?n cho em b?t c? ? ?âu, lúc nào!
– Ch? không ph?i ?? h?ng gió à?
– H?ng c?c c?ng ?ó em!
Nghe ch? nói, tôi c?m ??ng, c?c c??ng c?ng tr? l?i. Tôi m?t tay th?c m?y ngón vô l?n ch? v?, tay kia bóp vú và mi?ng nút l??i ch?. Dâm th?y ch? sau n?m phút ào ra ??t c? tay và gh? ng?i. Ch? c? li?c nhìn quanh.
– S? c?nh sát. Thôi mình v? nhà ?? cho ch?c! Mà gi? này s? anh Nam v? r?i!
– T?i qua phòng em n?u ch? mu?n!
– Ch? s? anh Nam rình r?i ?òi ly d? chia c?a. T?i mai ch? ??a em ?i Los ?n c??i, ch? th? ch? con An n?u em không s? b?n em d? ngh?!
– Không ?âu! Có ch? thì còn gì b?ng! V?y là em h?t ??c thân t?i ch?!
– Không sao, n?u em g?p bà s?n s?n nào mà mu?n ??, ch? s? ch? ngoài xe!
– Nói v?y ch? ai mà thèm em h? ch?! Nè, ?i kh?p Cali này ch?a ch?c ?ã d? tìm ra ???c cái l?n nào ngon lành nh? c?a ch?! C? ngh? ??n cái l?n bóp th?t c?a ch? là em mu?n ?è ch? ra mà … hi?p mà ?n th?t li?n!
– l?n ch? là c?a em, là c?a con c?c c??ng c?ng ngon lành ?? dai c?a em! Ch? nói mà lên c?n thèm quá nè em! Ch? n?ng, … n?ng, nói v?y có ?úng không em?

Lúc ?ó xe vô t?i c?a garage, ch? b?m nút ?óng c?a r?i ??y gh? ng?i tôi lùi ra sau, kéo ph?c m? tua qu?n tôi lôi con c?c ?ã c??ng s?n ra và bú mút, tay kia ch? th?c l?n th? dâm. Xong ch? kéo áo lên ph? ??u tôi và ??a con c?c nhét vô l? l?n ??t nh?p dâm khí r?i nhún. Trong xe ch?t ch?i nh?ng ch? Kim có th? ng?i tay n?m ch?t thành l?ng gh? nên d?p cái nào làm tôi tá h?a tam tinh cái ?ó. Nh? ch?a ?ã c?n dâm h?ng tình, ch? c?i áo tr?n tru?ng ??a l?n úp vô con c?c n?c nhún ti?p. M??i phút sau tôi t?nh ng??i ra bèn ??i th? ch? ??ng. Tôi ôm hai chân ch? b? lên vai r?i trong khi ch? nhún d? thì tôi n?m vai ch? ?n thêm khi?n m?i l?n ch? Kim ?p xu?ng là tôi ?n thêm làm con c?c ?âm sâu h?n làm ch? s??ng rên và ra n??c khí ào ào. Ch? ra c? ba l?n, l?n th? ba ra cùng lúc tôi xu?t tinh. Ch? l?i cúi ng??i húp h?t tinh trùng, ?ít ng?i lên thành c?a xe. Tôi thò tay ra ch?c ngón t?y ng??c vô l? l?n làm ch? rên s??ng liên h?i và d?ng thêm cho ngón tay vô sâu h?n. Ch? ôm c? tôi ng?i cao lên r?i hôn mi?ng và nút l??i tôi t?i t?p và th? h? h?n! V?y là tôi ?ã ?ánh th?c con qu? dâm d?c trong ng??i ch? Kim. Nhìn th?y ch? sung s??ng h??ng th? ái tình, tôi v?a th??ng h?i v?a th?a mãn c?n n?ng – không gì s??ng cho b?ng ?ã th?a mãn ng??i ?àn bà và ng??i này t? d?u bi?t ?n!

Vào nhà ng?c nhiên th?y anh Nam t? nhà t?m ?i ra. Anh c??i c??i chào tôi và kéo vô b?p l?y bia ra m?i. Ch? Kim ra nói m?t ?i ng? tr??c. Anh em nói chuy?n t?i khuya m?i ?i ng?. Tôi ng? m?t gi?c, nghe ti?ng xe nh?ng thèm ng? nên tôi c? d? gi?c ng?. Nh?ng ?ang m? màng thì ch? Kim vào, m? m?t nhìn thì ch? ?ã tr?n tru?ng, n?m lên ng??i tôi ôm ?p. N?m phút thì ch? n?ng lên c?n dâm tu?t qu?n ng? lôi con c?c ra mà bú. R?i ch? l?i … hi?p tôi :
– C?c em ngon lành quá, ch? ph?i hi?p cho bõ ghét! Cho em mê ch? mà b? con An luôn!
– Ch? c? nói t?m phào! C?c em ?ang ? Cali là c?a ch?, c? xài nh?ng ??ng nói b?y n?a!
– R?i, c?a ch? thì ch? ?? cho ?ã! B? công nh?n ?? t? bao lâu nay! B? công thèm thu?ng c?c em mà không dám hé môi!

Tôi nghe ti?ng c?a m? nh? nh?ng nhìn ra không th?y ai. Ch? hi?p tôi dâm th?y ra ??t c? h? b? mà l?n ch? c?ng ?? ??m. Mi?ng l?n nh?, mép ??, cái l?n ít ho?t ??ng ??n co l?i mà nay ???c ?? liên t?c 2, 3 l?n! V?y mà c? dâm, không l? chân lý là càng ?? càng n?ng ít ?? ít dâm? Tôi ng?i lên, b?t ch? ch?m l?ng, tôi úp c?c vô mông và ??a tay bóp vú, xong ?út con c?c vô th?c nh? ?iên ??n b?n tinh trùng th?t m?nh l?t vô h?t âm ??o c?a ch? v? tôi. Ch? ??a tay b?m l?y c?a l?n, tay kia vu?t má tôi nh? n?ng.
– ??c gì ch? có b?u! Con gi?ng em ?? ch? nhìn cho ?? nh? khi không có em!
– Nói b?y không nà!

Ch? ngã ng??i n?m xu?ng bên tôi, tay chân gác lên ng??i tôi, ch? th?m thì bên tai:
– Ch? yêu em!
– Ch? yêu em vì ???c ?? hay yêu cao th??ng?
– Ch? yêu c? hai cách, ch? ghen v?i con An. N?u em dám yêu ch? và b? con An, ch? s? chia c?a cho anh Nam r?i ?u?i anh Nam v? Vi?t Nam ki?m v? khác!
– Em không thích ch? nói b?y ?ó nghen! Thú th?t em ?? l?n ch? th?a mãn s??ng h?n là v?i v? em, ch? nh? con, l?n ch? nh?, da m?n, s??ng th?y m?, nh?ng còn bà con gia ?ình? T? t? nghen ch??
– Ch? ch? em ???c mà! l?n ch? bây gi? ch? dành riêng cho m?t mình em thôi!

Nghe ch? Kim t? tình, tôi là dân không hi?n lành l?m mà c?ng ?âm ra khó ngh? ! Hôm sau, anh Nam ngh? vi?c, lái xe ??a tôi ?i casino, r? ch? Kim nh?ng ch? thoái thác không ?i vì không thích c? b?c. Anh ??a tôi ng??c ???ng qua biên gi?i M? g?n ?ó u?ng bia và tìm ch? ??m bóp cho th? giãn r?i tr? v? casino sau, anh nói càng chi?u v? càng vui.

Trong phòng ??m bóp, hai cô gái M? ?en ?úa nh?ng nh? con ??t hai chúng tôi hai gi??ng n?m song song. Anh Nam liên t?c nói chuy?n nh? lâu r?i không có ai tâm s?. Khi n?m s?p thì anh v?n nói chuy?n, ??n khi ng?a ng??i, anh nhìn qua con c?c c?a tôi r?i nói anh mu?n k? chuy?n riêng t?.
– C?c chú to h?n c?a anh, chú có l? không có v?n ?? nh? anh.
– V?n ?? gì anh?
– Anh mu?n tâm s? v?i chú lâu ?? h?i k? chú, nh?ng c? m?c c?. T?i hôm qua anh nhìn chú ?? ch? mà thèm thu?ng ph?i chi anh c?ng m?nh nh? chú ?? có th? th?a mãn ch?. Anh bi?t ch? c?ng nh? m?i ng??i ph? n? ??u có nh?ng ?òi h?i tình d?c, nh?ng c?c anh quá nh?y và không c??ng ???c lâu nh? c?a chú, thành th? c? ??i ch? ch?a bao gi? th?a mãn! T?i nghi?p ch? ch?u ??ng, nh? ng??i khác là ?ã ly d?. Anh bi?t ?n ch?, n?u không anh c?ng m?t m?t ch?! Thành th? khi nhìn ch? ?út em trong xe trong ga ra chi?u qua, anh hi?u là ch? ?ã tìm ra con c?c th?a mãn ???c ch?. Nhìn th?y ch? s??ng khoái nhún ?? nh?p nhàng mà anh c?ng nh? th?a mãn theo ch?, c?c anh xu?t tinh. Khi ?? xong, ch? ng?i mông d?a lên thành c?a, lúc ?ó anh ?ang ng?i nhìn lên, ôi l?n ch? h?p d?n th?t, mi?ng l?n m? ra, h?i h?i ?? và ??t dâm khí. Anh mu?n ??a tay th?c l?n ch? cho th?a mãn mà không dám.
– Sao anh không th?c ngón tay, lúc ?ó mà th?c l?n là ch? s??ng thêm !
– Anh nhát l?m chú ?! Hai l?n nhìn hai ch? em ?? nhau ??n xu?t tinh và th?a mãn thành ti?ng, anh càng thêm m?c c?m. T?i qua anh nghe ti?ng rên và chóp chép ??, anh lén bò vô phòng chú, n?m xu?ng sàn nhà ?? nhìn chú ?? v? anh, nhìn c?c chú ?âm l?ng l?n v? anh, v? anh rên r?, tay chân b?t chu?n chu?n, anh ghen nh?ng vì bi?t ph?n mình nên anh ch? bi?t yên l?ng nhìn hai ch? em ?? nhau và xu?t tinh li?n. Khi ?? xong, ch? ??a tay b?m l?n gi? tinh trùng, anh mu?n h?t tay ch? ra ?? li?m l?n ??y tinh trùng c?a chú mà không dám. R?i ch? n?m gác chân th? th? v?i em, ?? lòi cái l?n ??t s?ng, hai mép m? ra, mi?ng l?n ??y n??c khí màu tr?ng, c?c anh l?i xu?t tinh ??t qu?n l?n th? hai, dù ch? hai ba gi?t, anh ph?i bò lùi ra c?a s? hai ch? em b?t g?p anh. Nh? em ?? ch?, ?ánh th?c l?n ch? làm cho nó s??ng mà anh khám phá l?i là l?n ch? ??p vô cùng. V?i l?i l?n ch? nh? quá nên anh m?i l?n ?út vô là xu?t tinh li?n vì nó bó quá dù c?c anh không l?n bao nhiêu.
– Anh nói v?y là tr??c gi? anh ch?a li?m l?n ch? Kim h??
– Ch?a em. Vì anh có th? m?t l?n, nh?ng m?i cúi mi?ng h?i l?n là mùi l?n ?ã làm anh xu?t tinh r?i!
– V?y là anh không ph?i ?ói v?i ch? Kim. N?u anh h?i, em xin ?? ngh? t? nay anh nên li?m l?n ch?, dù anh có xu?t tinh, anh c?ng nên li?m l?n ti?p cho ??n khi ch? xu?t khí ??y l?n. N?u ch? không th?a mãn ?? ?út lâu thì ?? b?ng l??i li?m ??n ra khí c?ng làm ng??i ?àn bà ?? c?n dâm n?ng ?òi ?? và hoàn c?nh d? ch?p nh?n h?n!
– Chú nói hay ?ó! V?y là anh s? nghe l?i chú. Chú ??ng th?c m?c là anh ?ã b?t g?p chú ?? v? anh. Anh không có quy?n b?t l?i ai h?t. Chú c? ?? v? anh n?u nh? chú thèm mu?n, dù có anh ? ?ó c?ng không sao!
– Thú th?t v?i anh, em r?t sung s??ng th?a mãn khi ???c ?? ch? Kim. Em th?t lòng bu?n vì anh ch? ch?a có con nh?ng trong thâm tâm em ph?i c?m ?n anh vì anh có v?n ?? nho nh? ?ó nên l?n v? anh ch?a b? nong r?ng ra, l?i ch?a ch?a ??, c? nh? con gái m?i l?n. Anh t??ng t??ng c?c em ???c ?út l?n nh?, ch?t, ?út vào mi?ng l?n là úp ch?t, l?n v? anh ?ã bót mà ch? l?i quá n?ng bóp c?c em liên t?c, em ph?i “?ánh tr?ng lãng” ngh? ??n vi?c khác h?n là ?ang ?? v? anh, ?? cho ?? ???c lâu, ch? n?u không c?ng ?ã xu?t tinh s?m r?i! l?n v? anh ?? ?? là ngon lành th?t! Mà ch? c?ng khá dâm d?c, ch? ?áp ?ng r?t th?a mãn em! Tr??c nay em ?ã ?? nhi?u ng??i nh?ng em nói th?t v?i anh l?n ch? là number one!
– V?y mà lâu nay anh c? b? r?i nó!

Cô gái M? l?i d?ng t?i tôi mãi nói chuy?n c?m c?c tôi vu?t g?i d?c. Em ?òi thêm ti?n n?u mu?n ??. Tôi c?m ?n vì v?n s? ch?i ?? lây b?nh, v? l?i t?i nay còn có l?n nh? c?a ch? Kim ?a tình ch? ??i, mà tôi c?ng ?ang lên c?n n?ng thèm ch? khi nghe anh Nam k? chuy?n. Hai anh em vô phòng t?m h?i r?i ra v? tìm ch? u?ng bia. Con ???ng t?m h?i ??y gái ?n s??ng, t?i M? nh? con nh?ng ph?n l?n lai da ?? nên không ??p l?m.

Tr? v? biên gi?i, ch?y thêm hai ti?ng là ??n casino. Anh Nam ?ánh ?âu th?ng ?ó. Anh nói ?? b?c nên ?en tình, anh cho tôi h?t ti?n th?ng b?c r?i ra ch? u?ng bia ng?i ch? tôi ?àu t? s? ti?n anh ?ã ki?m ???c. Anh Nam ??u t? l?n ch? lâu ngày ?? tôi nhìn l?n nh? ?ó là n?ng quay qu?t và ?út vô là s??ng li?n. Ti?n anh ??a tôi c?ng v?y, tôi n??ng h?t sau g?n m?t ti?ng. Tôi m?t thêm ti?n c?a tôi.
– Em thua ??m. Thua ti?n anh và c? ti?n em!
– Vì chú ?? tình mà! L?n v? anh ?ang ch? chú ? nhà! Thôi mình v? nhé!

Ch? Kim làm b?a c?m th?t th?nh so?n, ?? bi?n và c? r??u chát ?úng ý tôi. Tôi hi?u ch? yêu th??ng ch?m sóc cho tôi và con … c?c c?a tôi. Tôi ôm hôn má ch? nói c?m ?n tr??c khi vào bàn, ng??i ch? run lên, không hi?u n?ng ??ng c?n hay c?m ??ng. Anh Nam nói chuy?n vui, ch? Kim h?i ng?c nhiên h?i anh sao hôm nay vui ???c b?c hay sao.
– Anh em hôm nay ?i ch?i nói chuy?n ??c ý nên anh vui h?n th??ng ngày.
– Chuy?n gì k? cho em nghe v?i!
– Chuy?n anh em ?àn ông em bi?t làm chi?

Cu?i b?a, ch? Hai g?i phone qua, anh Nam nói ch? em ? nhà vui v?, anh s? v? ch?ng n?a ti?ng. Tôi ?òi ?i theo thì anh nói không c?n. Tôi hi?u anh Nam ?? v? ? nhà cho tôi t? do ??. Anh v?a m?i ra xe là ch? Kim ?ã nh?y ng?i lên ng??i tôi, ôm c?, nhún nh?y hôn nút l??i. Ch? kéo áo ??m m?c trong nhà không có qu?n lót, kéo ph?c m? tua qu?n tôi, lôi c? th?ng nh? ra r?i nhét vào l?n ch? ?ã ??t nh?p âm khí. Má ch? ?? h?ng, môi run hé m?, nhìn ch? ??p mê h?n (vì tôi bi?t ch? còn có cái l?n nh? tí!). Ch? nhún l?c vòng tròn, mi?ng rên s??ng. Tôi ?? ngh? vô phòng ng? tho?i mái h?n. Tôi và ch? tr?n tru?ng nh? nh?ng bú li?m nhau theo ki?u 69. Tôi ch? ý bú li?m th?t lâu, l?n ch? n?, c?ng tròn nh? mi?ng không r?ng. V?a th?y bóng anh Nam v? tôi mu?n lôi kéo anh vào trò ??. Tôi ngo?c tay ra d?u anh vào, r?i kêu ch? Kim n?m ng?a lên ng??i tôi c?ng ?ang n?m ng?a, banh hai chân ch? ?? l? l?n ra, c?c tôi ?ã c??ng c?ng, tôi chà lên mi?ng l?n, tay kia bóp vú ch?. N?m phút sau tôi ??a c?c ?út l? l?n ?ang ?ng n??c, n?c ch?ng choc cái r?i rút c?c ra, l?i chà mi?ng l?n. Lúc này anh Nam ?ã c?i tru?ng và ng?i tr??c mi?ng l?n. Tôi ra d?u b?o anh li?m l?n v? c?a anh. L??i v?a ??ng mép l?n, ch? Kim m? m?t nhìn xu?ng, tính ng?i d?y, nh?ng tôi ?ã ôm ch?t.
– Anh em nhà này làm trò gì v?y?
– Trò gì ?âu. Anh Nam nói chuy?n tâm s? r?i mu?n ?? tay ba.
– Ph?i ?ó Kim à! Anh ?ã nhìn c?nh hai ch? em ?? nhau trong xe và t?i hôm qua nên anh mu?n em Lành giúp anh là em s??ng h?n tr??c nay.
– T?i n??c này, thôi k?! Anh em ông c? làm nh? ý mu?n! Mà anh Nam không ghen hay sao khi nhìn ch? em tôi ?? nhau xu?t tinh và âm khí t?i t??
– Anh Nam tâm s? v?i em, em th?y th??ng ?nh, nên em ?ã ? s? chia x? k? thu?t ?? làm l?n ch? s??ng!
– V?y thì anh Nam b?t ??u v?i màn li?m. Li?m nh? v?y ?ó anh! Sao lâu nay anh không bi?t li?m l?n cho em s??ng kh?i thèm thu?ng n?ng tình?

Anh Nam không tr? l?i, anh ?ang h?ng kh?i thích thú li?m, li?m luôn ??u c?c r?i b? vô mi?ng ng?m nút. Tôi gi?t mình nh?ng không nói gì vì ???c s??ng, nh?t là m?i khi anh ng?m ch?t ??u kh?t r?i nút l? c?c, khí b?t ??u ra vài gi?t, anh húp t?n tình cho tôi c?m giác l?, tê s??ng. Rõ là ?àn ông bú nút c?c khác ?àn bà! Anh li?m bú c? hai l?n c?c và ?út c?c em r? vô mi?ng l?n v? mình. Khi ch? em tôi n?c ?? thì anh Nam li?m kh?p âm h? c? hai ch? em, th? làm tình quá thích h?p cho ng??i th? ba tham gia, nhìn c?c l?n th?c ra ?âm vô, mi?ng l?n m? ?óng bóp th?, t? mu xu?ng h?t le m? ra. Tôi banh hai chân ch? Kim r?ng thêm ra, ch? quay ng??c vòng tay ôm c? tôi, lâu thay ??n lên hôn lên c?m tôi. Hai ch? em tôi ?? nhau tr??c m?t ch?ng ch? và bi?t ?nh mê say nhìn ??y thán ph?c thì hai ch? em l?i càng ?ã càng s??ng. Tôi li?n ngh? ra trò lâu nay tính th? v?i An mà l?n nào An c?ng không ch?u: ?út l? ?ít. Tôi ra d?u b?o anh Nam li?m l?n và ?ít v? ?nh liên t?c cho ??t l? ?ít. Tôi c?ng ph? vô l?y tay th?c l?n ch? Kim l?y n??c nh?t nhét vô l? ?ít r?i th?c m?t ngón tay ??n khi ch? không ph?n ?ng n?a thì ra d?u anh Nam nhét con c?c tôi vô l? ?ít v? c?a ?nh. Vài phút qua con c?c tôi n?m v?ng vàng trong l? ?ít ch?, thì tôi ra d?u b?o anh Nam ?út c?c vô l?n v? anh mà ??. Anh ??ng lên, ?? l? con cu h?i l?n h?n bình th??ng khi ?i ti?u. Tôi n?m c?c anh vu?t ve và tùa vài cái th?t nh? cho c??ng thêm r?i nhét vô l?n ch? Kim. Trong th? n?m ?ó, anh Nam ?n cu vô d? và n?c ???c ch?ng tám cái thì xu?t tinh. Tôi kéo mông anh Nam vào và gi? ch?t ?? c?c anh ???c n?m lâu h?n trong l?n, xem nh? tôi ôm c? hai anh ch?, nh?ng anh Nam ch?ng tay nên c?ng ?? n?ng. Anh Nam h?t m?c c?, nhìn v? ??m ?u?i :
– Anh s??ng th?t, em c?a anh ôi!
– Ôi gì mà ôi, hôm nay anh gi?i h?n nhi?u. N??c tinh trùng anh nóng h?i, em thích l?m!
– C?m ?n em. C?c anh tu?t ra r?i, ?? anh li?m hai em c? ?? nhau ?i!

Anh Nam rút ra, ng?i xu?ng li?m l?n và húp h?t tinh khí c?a anh c?ng v?i n??c nh?t dâm d?t c?a v?. Anh làm ?n ào. V? anh o?n ng??i nút l??i tôi và xoa ??u tóc ch?ng mình, ng??i run lên t?ng ch?p. Anh Nam rút c?c tôi ra, s?c vài cái r?i b? vô mi?ng bú t?nh b? không s? d?, r?i anh ??a c?c ??y vô l?n ng??i v? yêu d?u c?a anh. V? anh nhìn xu?ng, c??i híp m?t :
– Càng t?t n?u ch?ng em thích! C?c em Lành, em ?? m?y c?ng không bi?t chán, ph?i không em? Lành thích l?n ch? không?
– Em thích l?n nh? máy móc c? khí ngon lành c?a ch?!

V?a ?? v?a nói t?c càng t?ng s??ng khoái và khi xu?t tinh thì kh?i l??ng c?ng nhi?u h?n. Anh Nam li?m khí trào ra trên than c?t r?i rút c?c ra bú, húp, xong anh cúi li?m mút h?t khí và tinh trùng trong l?n v?. Anh tr? nên chuyên viên gi?i, anh nu?t ?n ào nh? ng??i ???c ?n ngon r?i ??a l??i th?c sâu trong l?n v? tìm thêm khí. Ch? o?n ng??i rên l?n:
– Anh, anh ?i, anh li?m em s??ng, em ch?t m?t, em sung s??ng quá anh ?i!

V?a rên v?a ??t hai chân lên vai ch?ng nhún nh?y theo nh?p li?m th?c l?n c?a ch?ng r?i ch? buông tôi ôm ch?ng lên mà nút l??i. Hai anh ch? ??ng ôm nhau m?t lúc lâu. Tôi m?ng nhìn th?y ch? Kim yêu ch?ng. T?i ?ó b? ba t?i tôi ng? chung, ch? n?m ? gi?a. Trong ?êm tôi c?m th?y khoái ?ã nh? ?ang ???c ??, m? m?t nhìn thì th?y anh Nam ?ang bú c?c tôi. Tôi có m?t mát gì ?âu nên nh?m m?t l?i ?? m?c. Anh bú tài tình làm tôi s??ng ??n xu?t tinh và anh húp nu?t h?t. Sáng s?m anh l?i gi? trò bú c?c n?a, tôi bi?t là anh nên c? làm l? cho anh bú ??n khi s?p xu?t tinh thì tôi ??y nh? anh ra. Anh ??n n?m bên tôi nói trong tai tôi:
– Chú cho anh u?ng tinh trùng, nghe nói ch?a ???c b?nh li?t d??ng!
– Anh nói b?y, anh có li?t d??ng ?âu. Anh thi?u ph??ng pháp thôi. T? t? em s? ch? anh thêm!
– Cám ?n chú.

Tôi ??a tay xoa mu l?n ch? Kim n?m bên c?nh. Ch? m? m?t c??i, áp má hôn tôi cái ch?t và ?n h? b? vô ng??i tôi. Tôi m? háng ch? r?i nhét con c?c vô ?? úp ng??i vào nhau. M?t chân ch? nâng cao l?n thì c? h?y vào nh? mu?n t?n h??ng thú dâm d?c. Bi?t ch? ?ã th?t n?ng, tôi rút c?c ra ng?i d?y, ??y ch? n?m ng?a ra, li?m l?n c?n nh? h?t le, n??c l?n l?i b?t ??u ào ra, mi?ng ch? c? xít xa. Tôi ra d?u b?o anh Nam ??a c?c anh l?i, nó ?ang c??ng c?ng ??y dù kh?i l??ng không ?áng nói l?m. Anh n?m lên ng??i v? mình, tôi n?m c?c anh nhét vào l?n, ?? anh n?c b?n n?m cú, tôi két c?c ra b?o anh nút l??i v?, ?ang nút thì tôi l?i nhét c?c anh vào l?n l?i, l?i nhún n?m cái, l?i rút ra, c? th? c?ng ???c n?m b?n thì anh ói tinh trùng ra, tôi ?è mông anh gi? c?c trong l?n thêm vài phút ??n khi th?ng nh? l?t ra kh?i l?n. Anh d?m ng??i r?i l?n v?, tôi chà tinh trùng anh vô hai bên háng v? ?nh. Anh Nam c??i, ch?m t?i hôn mi?ng tôi:
– Chú giúp làm anh ?? lâu h?n bình th??ng! ?ã thi?t ?ó em!
– Anh c? th? nh? v?y. Làm tình ??ng bao gi? h?p t?p. L?n ch? hi?m có l?m, anh ph?i c? g?ng luy?n ?? ?? ch? s??ng kh?i ph?i tìm c?c khác.
– V?y mà lóng rày anh d? quá, không bi?t ?? t?p. Cám ?n chú! Bây gi? cho chú ?? v? anh ti?p ?i, b? ?ang còn n?ng ?ó!
– Ch? này, anh b?o em ?? ch? ti?p, ch? ch?u hôn?
– Con m? em, ch? ch? mu?n ?? thôi. ?? ch? cho tét l?n ch? ?i em, nong cho l?n ch? h?t nh? ?i em!
– Bây gi? ??n l??t ch? ?? em n?u ch? mu?n, hi?p tàn b?o nh? trong xe hôm qua, nh? ch?a!
– M? em! OK, r?i, ch? s? hi?p em!

Nói xong ch? leo ng?i lên ng??i tôi, tay vu?t c?c s?c nhi?u cái cho c?ng tr? l?i r?i nhét vô l? l?n, xong ch? nhún, tr??c ch?m vì c? sát, sau nh?p nhanh h?n.
– Ch? s? ?? gãy c?c em luôn! S??ng, s??ng, c?c ?i là c?c, mày là chi mà làm tao s??ng t? hôm qua t?i gi? h? m?y? Anh ?i, v? anh ?? em r? s??ng ?i là s??ng! Anh ?i, anh ??n ?ây nè, ??a l??i li?m l?n em ?i c?ng, l?n v? anh ?ang ôm c?c d??ng Lành ?ó anh! A ui da, ?ó anh, li?m m?nh h?t le em, anh ?i. Em ng?ng m?t phút cho anh li?m h?t le, ?ó … v?y ?ó, anh… anh.

Ch? Kim ch?ng tay ng?a ng??i ??a cái l?n vài s?i lông ra tr??c cho anh Nam cúi m?t vâng l?i li?m. Nh?ng thôi, tôi ng?ng chuy?n ?? ? ?ây và không k? nhi?u chuy?n ?n c??i. Có ?i?u ?àn bà Vi?t Nam ? vùng này dâm và d? d? h?n bên Tây. M? cô dâu và ch? Hai là hai cái l?n khác ?ã cho tôi ?? sau ngày c??i. Theo ?i Las Vegas, thay vì ?út ti?n ch?i máy trong casino, tôi ch?i l?n hai bà trong phòng hotel. L?y máy bay v? l?i Paris, tôi v?n b? thân th? lõa l?, r? r??i c?a m? cô dâu ám ?nh. Ch? Hai thì ?? l?i trong tôi câu nói ?? ??i “??t ch? cho rách l?n cho ?áng b?n m?t ?àn ông”!

2.4/5 - (9 bình chọn)