Truy?n sex lo?n luân k? ho?ch hi?p dâm gì Lan dâm d?c

Truy?n sex lo?n luân K? ho?ch hi?p dâm gì Lan n?ng L?n

B?n ?ang ??c truy?n sex lo?n luân k? ho?ch hi?p dâm gì Lan dâm d?c, tôi m?t ph?n do ?c ch? tâm lý còn m?t ph?n nhìn th?y bà dì Lan c?a mình khá là khêu g?i nên tôi mu?n ???c làm tình v?i Lan. Các b?n cho tôi là lo?n luân, nh?ng tôi l?i th?y ???c ?? nh?ng ng??i thân c?a mình th?t s??ng h?n nhi?u so v?i vi?c ??t m?y ??a con gái khác.

Tôi không mu?n ???c ?? Lan nh?ng l?i ph?i m?t H?ng nên tôi ?ã l?p ra k? ho?ch ?? b?t con H?ng ph?i giúp tôi ??t Lan. Dù r?ng n?u không có H?ng tôi v?n ch?c ch?n thành công.

Theo tôi ?? thuy?t ph?c H?ng chia s? cái c?c ?ang ?? mình thì cách t?t nh?t là làm nó nghe theo mình m?t cách r?m r?p. Tôi nói m?t thì nó không ???c nói hai. Mà cách t?t nh?t là làm cho nó ph? thu?c vào cái bu?i c?a tôi khi ?ó tôi có th? sai khi?n nó d? dàng. Và tôi ??nh b?ng s? ti?n hành k? ho?ch v?i con H?ng khi Lan và m? tôi không có nhà. Tôi ph?i b?t nó c?u xin tôi ?? thì tôi m?i làm nó tho? mãn thì khi nó s? s? m?t tôi mà ph?i làm theo nh?ng gì tôi b?o.

Khi tôi ngh? ph?i ??n vài tu?n n?a m?i th?c hiên ???c vì không khi nào tôi và H?ng ? nhà m?t mình c?. Nào ng? ngay chi?u hôm ?y Lan ph?i lên tr??ng ??t xu?t ??n t?i m?i v?. M? tôi thì hôm nào c?ng nh? hôm nào ??n t?i m?t m?i v?. Khi Lan ?i d??c ch?ng 15 phút và ch?c ch?n là s? không quay v? l?y gì n?a tôi c?i h?t qu?n áo r?i ?i sang phòng ?a H?ng. ? ?ây H?ng ch?c cung ?ang n?ng l?n vì ?ã 3 tu?n nay nó không ???c ??t r?i. C?a phòng nó ?ang m? tôi ??y c?a ?i vào. H?ng nhìn th?y tôi c?ng ?ang tr?n tru?ng nh? mình nên c??i thích thú.
– Em nh? anh quá Anh Thanh. Anh có nh? em không?
– Anh g?p em su?t ngày thì sao l?i b?o nh?.
– Em nh? c?c anh nh?t ??y. M?y hôm nay không ???c ??t em n?ng l?n n?m. Em c? ph?i th? dâm hoài, nh?ng không s??ng b?ng khi bu?i anh ngâm trong l?n em.
– Sao em không ki?m th?ng nào khác mà ch?i ( tuy h?i v?y nh?ng tôi l?i r?t t?c n?u H?ng mà ki?m th?ng khác ?? ??t nhau)
– Em ch? thích m?i mình anh ??t em thôi. Em yêu anh mà nên ch? dành cái l?n này cho anh thôi ??y.
???c r?i anh c?ng n?ng c?c l?m r?i anh em mình ?? nhau nhé.

Tôi v?a nói tay thì kéo H?ng vào lòng. Tay tôi vu?t d?c s?ng l?ng H?ng cho t?i b? mông tròn l?n c?a em. Làm H?ng rung mình n?i ngai ?c. Chúng tôi hôn nhau nh? c?p tình nhân tr? ch? không gi?ng anh em hôn nhau. Tôi b? H?ng ??t lên gi??ng và cúi u?ng hôn t? t? t?i ng?c em. Trong khi tôi bú vú H?ng thì em l?y tay bóp bóp con c?c c?a tôi. Tôi hôn t?i l?n nàng thì H?ng rên lên h? h?. H?ng c?p ch?t l?y c?c tôi vào l?n mình ?? tôi bú ???c sâu h?n. Tôi bú h?t le ???c ch?ng n?m phút thì l?n H?ng xu?t ??y dâm khí và tôi nu?t h?t s?ch.

Tôi xoay ng??c ng??i l?i ?? cho ??u c?c c?a tôi ngay tr??c mi?ng c?a H?ng. Do ?ã làm tình v?i nhau nhi?u l?n r?i nên H?ng hi?u ý tôi r?t nhanh. H?ng há mi?ng ra và li?m nhè nh? xung quanh ??u bu?i tôi. H?ng dùng l??i lia lên quy ??u, quét d?c thân c?c, mím môi tu?t da b?c quy ??u t?t xu?ng t?n g?c. Ng?ng ??u lên, h?p ??u xu?ng cho c?c ?i sâu vào t?n c? h?ng. Khi môi ra ??n ??u c?c, nàng dùng hàm r?ng c?n nh?, môi mút m?nh làm tôi rùng mình, th? h?n h?n, c?c co gi?t. Lo?t tinh khí ??u tiên v?t ra ??y mi?ng H?ng, trào ra ngoài mép. Nàng nu?t h?t s? tinh khí còn l?i trong mi?ng.
Tôi v?a xu?t tinh xong nên tôi bi?t ch?c s? d? ???c r?t lâu mà nh? v?y k? ho?ch c?a tôi càng d? th?c hi?n ???c. Tôi l?i cúi xu?ng hôn lên kh?p thân th? H?ng, t? bàn chân, b?p chân, ??u g?i t?i phiá trong hai ?ùi. Cu?i cùng tôi b?t ??u chú ý ??n vùng tam giác, n?i có cái l?n non t? c?a em gái mình ?ang ??n lên ?? ???c bú li?m , ???c ??t. Tôi dùng ngón tay v?ch mép l?n, ??a l??i th?c vào âm ??o, l??t lên ??ng h?t le, quét xu?ng ch?m h?u môn. L??i ?i lên, ?i xu?ng, l??n ?i, l??n l?i t?n công c?a ??ng. H?ng rên r?, hai chân run run khi ngón tay tôi mân mê h?t le, mi?ng tôi th?i h?i nóng vào âm h?ch c?a H?ng. ” Ohhhh….Tr?i….s.?.?.n.g q.ú.a….anh ?i…..” H?ng la l?n và nh?c hai chân kh?i m?t th?m, gác lên vai, qu?p l?y c? tôi ghì xu?ng.

Tôi ??y l??i vào sâu trong l?n khá nhi?u l?n, r?i rút ra ho?t ??ng ? bên ngoài nh??ng ch? cho ngón tay tr? th?c vào, rút ra, lúc ch?m, lúc nhanh, lúc l??n quanh vách l?n. L?n H?ng b?t ??u co bóp, c?n nh?, c?n nh? ngón tay. H?ng h?t l?n lên, áp sát vào m?t tôi, ng??i run r?y ?ón nh?n c?n c?c khoái ?p t?i.

L?n H?ng co gi?t d? d?i, nhai nghi?n ngón tay, tôi t?ng t?c ?? th?t ngón tay, c? sát ?i?m G.
H?ng rên r?, gào thét nh?ng ti?ng vô ngh?a ” Ô o.o a a…u ?…à a….n….h ?….. i…..emmm ……..”
H?ng sung s??ng nh?n ???c nhi?u l?n c?c khoái trong vòng 5 phút ??ng h?.

Tôi sau khi ?ã làm cho H?ng s??ng l??t ??u rôi, Tôi th?c hi?n n?t ph?n cu?i c?a k? ho?ch. Tôi ?út con cu c?a mình vào trong l? l?n c?a H?ng. Tôi không th?t vào li?n ngay l?p t?c mà c? ?út c?c vô 1 tí mà nh?p nh?p ? bên ngoài làm con H?ng c? h?y h?y l?n nên ?? c?c vào sâu h?n. Tôi mu?n H?ng xin tôi ?út cu vào l?n thì m?i sai ???c H?ng nên tôi v?n d? d? bên ngoài. Và H?ng ?ã ph?i m? mi?ng ra nói” Anh Thanh ?i! em xin anh ??y, anh hãy ?? em ?i ??ng nh? n?a không em s? ch?t m?t, em xin anh thi?t mà, làm li?n ?i anh.”
Lúc ?ó tôi bi?t mình thành công nên nói:
– Em mu?n ???c anh ?? ch? gì?
– Vâng anh ?út vào ?i không em ch?t vì n?ng m?t.
– Mu?n anh làm em s??ng h?n em ph?i làm m?t chuy?n cho anh
– Làm gì …Ôiii …Ahhh….
– Tìm cách cho anh ch?i con dì Lan ….
– Tr?i ??t anh dâm d? v?y …?ó là dì ru?t anh và em mà
– Dì thì sao …ai bi?u m? c? ng?n anh và em ??t nhau làm anh d?n khí ? c?c g?n ch?t. L?i còn sai anh làm ?? th? chuy?n, ?n m?c thì nh? mu?n ng??i ta ?? ra mà ??t v?y. Anh ph?i ch?i con ?? ?ó m?i ???c.
– Anh ???c ?? em ?ây …
– Nh?ng anh mu?n ?? c? hai …em ch?u giúp anh không …n?u không tìm cách thì anh v? phòng nhé …
– ??ng …??ng v? ….ôiiii…em tìm cách cho …ahhh….cái này c?ng d? thôi. Em s? l?a m? ?y d?y em v? sinh lý r?i anh vào ?? m? ?y. Nh?ng ch?a ch?c m? ?ã ??ng ý ?âu.
– Anh ch? c?n ??t ???c m? ?? tr? thù thôi. Có ph?i hi?p m? anh c?ng làm.
– Anh không s? m? b?o m? sao?
– Anh không nh?n và em thì làm ch?ng cho anh thì m? tin mình thôi.
– ???c r?i anh ??t em s??ng ?i r?i em giúp. Nh?ng nh? là không ???c b? l?n em ?âu ??y.
– C?m ?n em.
?? tr? ?n cho s? h?a giúp c?a H?ng tôi ?ã ?? em nh? ch?a t?ng ??. Tôi làm H?ng xu?t tinh ??n ba l?n còn tôi thì xu?t ??n 2 l?n.
Tôi và H?ng th?ng nh?t v?i nhau là ngày mai Lan ???c ngh? h?c tôi s? hi?p m?. ?ang khi bàn b?c k? ho?ch H?ng b?o tôi:
– Anh Thanh các l?n ??t nhau tr??c em luôn dung thu?c tránh thai vì em ch? ngh? anh có mình em thôi. Nh?ng bây gi? em bi?t anh s? có nhi?u cái l?n, không ph?i riêng em nên em mu?n có con v?i anh ?? ch?c ch?n em có m?t su?t trong lòng anh. Anh ??ng ý nhé?

Tôi th?y H?ng lo th? c?ng ?úng mà tôi ch?a bi?t c?m giác làm b? th? nào nên ??ng ý v?i H?ng.
– Anh c?ng mu?n có con v?i em ?? kh?ng d?nh em là ng??i anh yêu nh?t trên ??i. Nh?ng em nên nh? là anh ch? thích con gái em có con trai là ph?i phá ?ó. Có con gái thì gi? l?i.
H?ng ??ng ý nên chúng tôi bàn ti?p k? ho?ch cho ngày hôm sau.
??n t?i hôm ?ó gì Lan v? tôi nhìn th?y nàng h?i m?t. M? tôi h?i ”Em sao v?y?”
– Em b? trúng gió nên m?t.
– Th? mai em ph?i ?i h?c không.
– Mai em ???c ngh?.
– Th? thì t?t. Em lên phòng n?m, sang mai ch? b?o con H?ng ?ánh gió cho em là kho? ngay ?y mà. Em có b?n trai không ?? ch? báo cho nó bi?t em m?t mà h?i th?m.
– Em có nh?ng anh ?y ?i th?c t?p nên ch? ??ng g?i kh?i anh ?y ph?i lo.
– Th? c?ng ???c. Thôi em ?i ngh? ?i.
Th?y Lan ?i t?a vào c?u thang ?i lên phòng sao tôi th?y cái dáng ?y thì làm tình s??ng bi?t bao.

3.6/5 - (137 bình chọn)