Truy?n sex th?y giáo ch?ch h?c sinh phá trinh l?n mup ph?n 2

Truy?n sex th?y giáo ??t h?c sinh phá trinh l?n mup ph?n 1

T?i ?ó tôi v? nhà ng? r?t ngon th?y giáo ch?ch h?c sinh vì tâm h?n s?ng khoái và l?i khá m?t n?a, c?c tôi ph?i nói là khá rát vì d?u sao ?ây c?ng là l?n ??t ??u tiên mà, tôi bi?t ?n Hi?n l?m vì em là ng??i ??u tiên giúp tôi vào ??i và em là ng??i ch?a kh?i b?nh nhát gái c?a tôi, b?n có bi?t tôi sau này ?ã có m?t món quà tr? ?n em không, ?ó là m?t th? mà Hi?n s??ng run lên. ??y là khi em v?a sinh nh?t l?n th? 18 xong tôi ?ã th?c hi?n l?i h?a c?a mình. ?ó là ?ã ??a em ?i ??ng ký k?t hôn. Tôi ph?i công nh?n tuy mình là th?ng dâm th?t ??y nh?ng v?i ng??i ??u tiên tuy tôi không th? ch? có mình em nh?ng mà Tôi v?n cho em m?t v? trí chính th?c trong ??i tôi.

T? sau hôm phá trinh Hi?n thì c? ??n hôm tôi ??n d?y em thì chúng tôi l?i ?? ý xem b? m? Hi?n ?ã ng? ch?a. Khi bi?t h? ng? r?i thì tôi l?i v?t em ra mà ??t. Hi?n c?ng khá dam ?ó khi tôi v?a ch?m tay vào l?n mà n??c nh?n ?ã ra ??y r?i. N?u em không có m?t ??c ?i?m có th? nói là n?i b?t ch?a ch?c tôi ?ã duy trì v?i em lâu ???c. ?ó là l?n c?a Hi?n r?t bót dù tôi ch?i em th? nào thì l?n em v?n ch?t bóp sát c?c tôi. ??n bây gi? dù ?ã ??t r?t nhi?u ??a con gái còn hay m?t trinh nh?ng c?ng không có ai ???c nh?ng ph?m ch?t tuy?t v?i nh? em c?.

Trong các hôm toi d?y thì tôi ch? cho em các k? thu?t ??t nhau nh? ?ó Hi?n r?t s??ng mà tôi c?ng v?y. Tôi còn b?o Hi?n bú c?c n?a. Theo tôi bú c?c tuy s??ng nh?ng ??t l?n v?n s??ng nh?t. Nh?ng trong các hôm h?c thì có m?t bu?i phát sinh v?n ??. Tôi công nh?n mình là th?ng dâm d?t th?t khi mà lúc nào c?ng mu?n ??t c?. Tôi ??n d?y em bây gi? nhàn l?m. D?y hai ti?ng hay h?n thì ch? m?t có m?t ti?ng d?y thôi vì Hi?n ti?p thu bây gi? c?c t?t n?u so v?i con em tôi thì không kém là m?y n?a. Hi?n h?c gi?i nh?t l?p r?i nên b? m? nó r?t quý tôi tr? công cao lên chút còn ?? im cho tôi và Hi?n trên nhà không bao gi? lên c?.

Nh? v?y càng ti?n cho tôi. Tôi hôm ?ó ??n nhà Hi?n thì b? m? nó b?o tôi c? lên nhà di em nó ?ang ??i. Lên tr?n r?i tôi d?y cho em m?y bài. M?y bài d? thì Hi?n làm h?t r?i vì s?c em làm ???c,. Ch?c lúc tr??c cái màng trinh nó che m?t s? thông minh c?a em sau khi gi?i to? thì không còn lo n?a. H?c xong thì tôi ??nh ??a tay vào trong qu?n em mà s? l?n thì Hi?n nói

– ??ng anh hôm nay thì không ???c ?âu. Em ??n ngày r?i.

– Em có kinh hôm nay sao

– Vâng hôm nay em ??n ngày nên không cho anh ??t ?âu. Tuy em s??ng l?m nh?ng mà ??t bây gi? thì b?n l?m em không mu?n anh b? làm sao ?âu. Anh ?i hôm nay ?? em bú c?c anh thôi nhé. Hôm sau em ??n.

Tôi t? tr??c ??n nay ch? nghe th?y con gái có kinh thì dùng b?ng v? sinh thôi ch? ch?a bi?t em dùng nó th? nào. Nên tò mò mu?n bi?t

– Em cho anh xem xem em có kinh th? nào nhé.

– Nh?ng nh? th? b?n ch?t.

– Em ch?u ???c thì anh ch? nhìn thì có sao ?âu. Anh yêu em nên yêu t?t c? nh?ng gì thu?c v? em.

– L?n này thôi nhé.

Con nh? c?i qu?n ra t?t c? qu?n lót n?a, tôi nhìn xu?ng ?áy qu?n lót th?y m?t chòm ?? còn l?n em thì ?ang tuôn ch?y máu ra.

-Em có ?au không khi máu ch?y th? này

– Cái này không ?au ?âu. Bao gi? em có thai thì không có cái này ?âu.

Tôi ch? xu?ng ?áy qu?n” ?ây là b?ng v? sinh à

– Vâng em dùng nó ?? th?m máu ra ?ó

– À mà em dùng lo?i gì v?y

– Em dùng Diana.

– Em gi?ng con em anh ??y. M?y l?n anh th?y nó mua diana mà

– Thôi em m?c qu?n vào ?ây

– Em c? ?? ??y ?? anh ng?m l?n em m?t lát nhé. Em bú c?c anh ?i anh ch?ng ch?u ???c n?a ?âu.

Hi?n quen vi?c này r?i nên v?i tay xu?ng tu?t qu?n tôi ra r?i g?c ??u xu?ng th?y giáo ch?ch h?c sinh dâm ?ãng. Hi?n ng?m con c?c tôi vào m?m mà bú. K? thu?t c?a em bây gi? ?ã h?n h?n m?y hôm tr??c khi l?n ??u tiên em bú c?c tôi. Hi?n ng?m con c?c trong mi?ng r?i ng?c ng?c cái ??u ?? con c?c tôi ra vô trong mi?ng em. Hi?n l?y l??i ?á ?á c?c tôi r?i dùng r?ng c?n nh? nh?. Cách làm c?a em không làm tôi ?au mà làm tôi th?y r?t s??ng.
Th?y giáo ch?ch h?c sinh ngây th?
Hi?n ?ang n?m trong t? thé xoay ?ít v? phía m?t tôi. EM n?m x?p ?? bú c?c tôi lên toàn b? cái mông tr?ng c?a em hi?n ra tr??c m?t tôi. Các l?n ??t em tr??c tôi không ?? ý m?y ??n ??ng sau ?âu vì ch? bú l?n r?i ??t mà thôi còn c?p mông này ch? l?y tay s? mà thôi. L?n này không ???c ??t em nên c? xoa xoa cái mông cho s??ng tay v?y. Tôi b?t ch?t nhìn th?y cái l? nh? nh? ?n hi?n trong cái mông c?a em. Hoá ra là cái lô ?ít. Tôi nghe th?y ng??i ta nói cái l? này c?ng ??t ???c. Th?c tình tôi không khoái ??t l? ?ít ?âu mà ch? mu?n ??t l? l?n thôi. Nh?ng bây gi? không có l? l?n thì dùng t?m l? ?ít này v?y. Tôi li?m li?m c?p mông r?i l?y m?t ngón tay ?n ?n vào l? ?ít c?a Hi?n.

Còn con c?c ?n th?t sâu vào mi?ng Hi?n làm em có mu?n nói gì c?ng ch? có th? ú ? trong mi?ng mà thôi. Sau khi nhét ???c m?t ngón tay r?i thì tôi nhét thêm ngón n?a, l?n này có v? ch?t ch?i ?ây. Tôi ??a l??i li?m quanh cái l? ?ít r?i th?c th?c l??i vào cái l? ?ó. Cái mùi v? ? ?ó ch?ng ngon gì c? nên tôi không khoái nên rút l??i ra ngay. Tôi ?? m?nh mi?ng Hi?n ?? l?y khí. Khi c?m th?y s?p ra tôi m?c k? Hi?n chu?n b? nu?t tinh trùng cua tôi, tôi rút con c?c c?a mình ra và b?n ??y khí lên mông c?a em. Sau ?ó tôi l?y tay thoa khí c?a mình quanh l? ?ít và vào trong l? ?ít c?a em. Hi?n th?y l? li?n h?i:

– Anh ??nh làm gì v?y.

– Em c? ng?i im ?i lát n?a s? bi?t anh làm gì ngay mà.

Tôi mu?n con c?c c?a mình ???c c??ng c?ng lên nhanh chóng kh?i n??c nh?n khô di thì kh?n. Tôi c?m con tay c?a mình ?? em s?c c?c mình lên. Hi?n c?m c?c tôi mà vu?t lên vu?t xu?ng. M?t tay thì c?m thân c?c còn m?t tay thì xoa xoa hòn dái c?a tôi. Thi tho?ng em l?i c?m bóp nh? hòn dái c?a tôi m?t cái. Làm tôi nhói ng??i lên v?y. Tôi ??a tay bóp c?p vú c?a em. C?p vú c?a Hi?n t? này ???c tôi bú ??n bây gi? thì ?ã n?y n? h?n nhi?u r?i.

C?p vú c?a Hi?n bây gi? c?ng c?ng r?i. Cái núm vú ?? h?ng v??n lên nh? khiêu khích tôi v?y. Tôi hôn lên cái núm vú ?ó r?i há r?ng mi?ng ra ?? c? g?ng ng?m tr?n cái vú c?a em. Bú li?m m?t h?i th?y c?c mình ?ã h?i ph?c l?i r?i, tôi b?o Hi?n:

– Hi?n ?i em làm t? th? qu? g?i ?i.

– Em ?ã b?o hôm nay không ??t ???c mà

– Anh có ??t l?n em ?âu.

– V?y anh làm gì.

Tôi không nói v?i mà b?t em n?m trong t? th? ?ó. Tuy có th?c m?c nh?ng Hi?n r?t tin tôi khi nghe th?y tôi nói không ??t l?n em là tin ngay. Hi?n n?m trong t? th? ?ó r?i tôi ??ng xu?ng gi??ng r?i kê kê con c?c vào cái l? ?ít c?a em. ?ít Hi?n có khí c?a tôi nên bây gi? ??y con c?c tr?n nh?t c?a mình vào lúc ??u thì khá là d?. Hi?n th?y có cái gì ?ang banh l? ?ít c?a em ra thì bi?t ?ó là c?c tôi r?i.

– Sao anh l?i nhét c?c vào ch? ?ó. Anh nh?m ch? à.

– Không ?âu em. Anh không ??t l? l?n ???c thì anh ??t l? ?ít t?m v?y.

– Nh?ng mà l? ?ít h?p l?m ch?c là ?au em không ch?u ???c ?âu.
Th?y giáo ch?ch h?c sinh ?ang n?ng l?n thèm ??t
Con nh? lo l?ng c?ng ?úng ??y vì l? ?ít mà ??t thì ?au h?n l? l?n khi b? phá trinh nhi?u. Nh?ng tôi m?c k? tôi c? ??y ra ??y vào con c?c c?a mình ra vào trong l? ?ít c?a nh?. Khi mà Hi?n ngh? tôi có th? ??y c?c vào ???c m?t n?a mà thôi thì ch?c là em c?ng không ?au l?m ?âu. Thì tôi b?t ch?t l?y tay gi? ch?t hai bên mông c?a em l?i và ??y th?t m?nh con c?c c?a mình vào. Cái l? h?u môn này ch?t l?m nên c?c tôi khi vào ???c sâu trong l? ?ít nó thì th?y ?au l?m. Tôi tin r?ng mình ?au m?t thì em ?au m??i.

Nhìn m?t Hi?n ??y n??c m?t tôi th?y th??ng em quá. Hi?n ?au l?m nh?ng không dám hét lên vì m?t ph?n s? d??i nhà có ng??i nghe th?y và m?t ph?n s? tôi m?t vui. Tôi bi?t v?y nên n?c th?t m?nh vào l? ?ít c?a em ?? cho em nhanh chóng h?t ?au. L? ?ít c?a Hi?n bót h?n l? l?n nhi?u mà l?n Hi?n theo tôi thì ch?a ch?c con gái trinh ?ã ???c nh? em ?âu. Vì th? tôi ch? n?c ???c vài cú thì ?ã c?m th?y không th? ch?u ???c h?n ???c n?a. Tôi d?p con c?c c?a mình vài cú cu?i ??n l?i bìu dái c?a tôi ??p bành b?ch cái mông ?ít c?a em. c?c tôi gi?t gi?t vài cái r?i b?n m?nh tinh khí vào l? ?ít.

Rút con c?c c?a mình ra kh?i l? ?ít c?a em th?y Hi?n m?t m?i nh?n nhó và ch?y ??y n??c m?t. Tôi cúi xu?ng hôn lên các gi?t n??c m?t c?a em. Tôi h?i Hi?n

– EM ?au l?m h?

Hi?n tr? l?i trong ti?ng nói th?n th?c do v?n còn khóc:

– Em ?au l?m. Nh?ng không dám b?o anh d?ng vì em s? anh m?t h?ng

– Em th?t v? ??i. Anh xin l?i ?ã làm em ?au.

– L?n sau anh ??ng ch?i em l? ?ít nhé. Anh ??t em l? l?n em s??ng l?m nh?ng mà l? ?ít em ?au l?m.

– Anh bi?t v?y anh h?a v?i em là anh ch? ??t l? ?ít c?a em khi em có kinh thôi. Và l?n ??t sau thì cái l? ?ó c?a em ?ã quen v?i c?c anh r?i thì không ?au n?a ?âu

– Em không bi?t nh?ng nói th?t em không thích anh ??t ? ??y ?âu. Anh có th? ch?u qua các hôm em có không v?y vì ch? có 2 hay 3 ngày thôi mà.

– Anh r?t yêu em nên khi ? ng?n em thì anh không th? hi?m ch? mình ???c. EM ??ng ngh? sai là anh l?i d?ng em nhé.

– Em hi?u anh mà. EM không bao gi? ngh? nh? v?y ?âu.

T? hôm ?ó tr? ?i tôi ??t Hi?n liên t?c k? c? ngày em có kinh. Sau ?ó tôi chia tay em và ?i phá trinh nh?ng em h?c sinh khác trong ??i tôi.
Xem l?i ph?n tr??c: Truy?n sex th?y giáo ??t h?c sinh phá trinh l?n mup ph?n 1
[= H?t =]

Original price was: 1,550,000₫.Current price is: 1,099,000₫.

Thu?c Kích D?c N?

Thu?c kích d?c n? Fly Powder

Original price was: 800,000₫.Current price is: 600,000₫.
Original price was: 300,000₫.Current price is: 250,000₫.
3.7/5 - (3 bình chọn)