Truy?n sex v?ng tr?m v?i ông bác s? dâm d?c ph?n 1

Truy?n sex v?ng tr?m v?i ông bác s? dâm d?c ph?n 1

B?n ?ang ??c truy?n sex v?ng tr?m v?i ông bác s? dâm d?c thèm ??t, lúc ?ó Hà nh?n nhi?m v? c?a c? quan ?i?u tra công an t?nh XXX ?? ?i?u tra phá án, cô ng?i ??c ng?u nghi?n nh?ng tài li?u có liên quan ??n v? án, xem ra, ?ây là v? án ly kì nh?t mà cô ph?i ??m nh?n k? t? ngày ra tr??ng.

T?t nghi?p trung c?p c?nh sát nhân dân, cô xin v? quê nhà ? m?t vùng quê, và nh?n công tác t?i công an huy?n. N?m nay cô v?a tròn hai m??i ba, cái tu?i mà m?i cái ha, cái mu?n c?a ??i ng??i có l? ?ang ??t c?c ?i?m. Tuy nhan s?c không kém ai, nh?ng ??n bây gi? cô c?ng ch?a có m?t ng??i tình nào c?, nói cho ?úng h?n, Hà không tin vào cánh ?àn ông, k? t? ngày ?y…

Lúc Hà ???c 16, thì cô ?ã b? m?t trinh. M?t hôm, bà ch? ru?t c?a Hà ?ang n?m trong nhà th??ng ?? sanh ??a th? hai. Do gia c?nh ??n chi?c, nên Hà ph?i qua ng? ?? gi? nhà. ?inh ninh không có ai ? nhà, nên Hà chui ngay vào phòng c?a anh ch? mình. Th?i ti?t nóng n?c, c?ng v?i mùi khai n??c ti?u c?a th?ng cu tí, Hà không th? nào ng? ???c. Khi cô ch?p m?t thì c?ng ph?i n?a ?êm. Cô ? màng nh?n ra r?ng có m?t h?i òng phà vào m?t mình, nh?ng không tài nào c?a qu?y ???c. Trong màn ?êm, qua ti?ng th? phì phò, cô nh?n ra ?ó là ông anh r?. Co c? g??ng d?y, nh?ng ch? bung ???c hai tay. L?p t?c cô dùng h?t s?c l?c c?a mình ?? ??y ??u ông anh r? ra:
– Anh làm gì mà n?m ?è lên ng??i em v?y?
– Anh yêu em mà
– H?ng ???c ?âu, anh là anh r? c?a em mà?
Không thèm tr? l?i, h?n ?ã dùng tay kéo tu?t qu?n c?a Hà ra. Cô linh c?m r?ng mình ?ang truy?n sex v?ng tr?m b? hãm hi?p b?i cái ông mà h?ng ngày mình v?n g?i b?ng anh r?. Và th?t v?y, cái quý báo c?a ng??i con gái mà cô ráng gi? gìn trong su?t 16 n?m qua, cô ??nh b?ng s? ?? dành cho c?ng trong ngày l? vu quy. V?a ?au, v?a t?c, t?c mà kông dám nói v?i ai, ch? s? làm kh? cho ch? gái mình truy?n sex v?ng tr?m v?i ông bác s? dâm d?c là th?.

M??i m?y n?m qua, cô không còn tin t??ng cái b?n ?àn ông n?a, vì v?y cô quy?t ??nh ?i vào cái ngành c?nh sát ?? quy?t tâm b?o v? ch? em ph? n?.

V? án mà cô ?ang nghiên c?u ?? ?i?u tra m?t ông bác s? mi?t v??n có hành vi dâm ô v?i ph? n?, nh?ng không ai ch?ng ra ???c ch?ng c? b?t l?i cho ông ta. Có l? t?i trình ?? dân trí ch?a cao, nên h? không hi?u v? lu?t l?.
“Bác s? Lê Nam, ?ã l?i d?ng ngành ngh? c?a mình ?? quan h? tình d?c v?i nhi?u ph? n?, không phân bi?t l?n bé…”
Trong m? h? s? có r?t nhi?u lá th? t? cáo, nh?ng h?u h?t r?t chung chung. Trong s? ?y có m?t lá ?áng ???c l?u ý : ”Th?a quý chánh quy?n, tôi xin trình bày s? vi?c d??i ?ây. S? là con gái tôi ?ang h?c l?p 9, nh?ng tháng tr??c ?ây, nó b? ?au b?ng kinh, nh?ng tôi không bi?t, c? t??ng nó b? ?au ru?t nên vôi ?em ??n ông ?y. Không bi?t ông ?y ?ã khám nh?ng ?âu, nh?ng khi v? nhà, nó tr? nên b?t th??ng, c? c??i c??i, trông có v? là vui s??ng l?m. Chúng tôi g?ng h?i mãi thì nó c?ng ch?ng ch?u nói. Sau ngày ?ó, nó th??ng kêu tôi d?n nó ?i tái khám. M?t l?n, hai l?n, tôi sinh nghi, không bi?t con gái mình ???c khám cái gì mà nó mê ??n nh? v?y. Tôi không cho thì nó tr?n. Qua th?i gian dài theo dõi, chúng tôi m?i phát hi?n r?ng ông bác s? ?ã làm cái chuy?n ?ó v?i con gái chúng tôi. R?t mong chính quy?n xem xét, ?? cho nh?ng ng??i khác không b? h?i nh? con chúng tôi…”

Do ??n v? chúng Hà khá khiêm t?n v? nhân s?, nên v? án này h? giao cho cô. Cô lao ngay vào công vi?c. Cô ph?i l?n l?i g?n m?t ngày ???ng m?i ??n ???c cái xã c?a ông bác s? Lê Nam. Cô ph?i tá túc trong m?t nhà ng??i dân. Trong vai m?t b?nh nhân, cô dò la tin t?c:
– C? ?i, th? cháu b?nh nh? v?y thì ông ?y ch?a h?t không h? c??
– ??n nh? b?nh vô sinh, mà ?ng còn tr? ???c nói chi bây.
Cô phì c??i trong b?ng. Hèn gì, v?i cái ý ngh? ngây ngô nh? v?y thì làm sao không b? h?n g?t cho ???c cô chu?n b? nh?ng trang b? cá nhân cùng nh?ng ?? ngh? chuyên d?ng, cô ?i ??n nhà ông ta. M?i h?n 9 gi? sáng mà phòng khám th?t ?ông ng??i. G?i là phòng khám cho sang, ch? th?t ra ch? là m?t c?n nhà t??ng, ???c ng?n ra làm 3, ngoài cùng là phòng ??i v?i hai dãy gh?, phòng gi?a là b?p, sex v?ng tr?m nhà t?m. Còn phòng cu?i cùng m?i là phòng khám. Ông ta ch?a có v?, m?c dù ?ã h?n 35, có ti?ng ai nhí nh? bên ngoài :
– Bác s? ?i tr?c r?i, ch?c là tr?a m?i v?.
Nghe v?y, cô nhanh chóng l?n vào trong, ch? cho m?i ng??i không chú ý, cô ?ã nhanh tay thao tác, m?t chi?c máy camera ???c l?p vào, nó có th? quay tr?n c?nh nên trong phòng khám. Lui ra ngoài, Hà bây gi? m?i ?? ý r?ng có r?t nhi?u cô gái ?ang ch? bên ngoài, ai c?ng có v? s?t ru?t h?n là ?au ??n vì b?nh t?t.
Lân la v?i m?t cô gái tr?, cô ta cho bi?t :
– Cái ?ó c?a em ng?a l?m, em ??n ?ây ?? khám.
– U?, ông ta khám ???c h?t các b?nh h? em?
– D?, em h?ng bi?t n?a, nh?ng nghe ??n ?ng khám hay l?m, nên em ph?i l?n l?i xu?ng ?ây.

Hà l?ng thinh ?i ra ngoài ch?. Kho?ng 11 gi? tr?a, có m?t ông da ng?m, trông có v? v?m v? ??y xe vào trong. ?ó là ông Lê Nam, nhìn c?ng có duyên quá ?i ch?. Do theo s? th? t?, nên chi?u hôm ?ó cô c?ng không vào ???c, mà cô ?âu c?n khám quái gì, cái cô c?n là cu?n b?ng kia.
B?n ?ang ??c truy?n sex v?ng tr?m t?i kichducnu.com chúc b?n quay tay lên ??nh.
T?i hôm ?ó, cô tranh th? lúc nhà bà lão ng?, cô b?t máy lên ?? xem. Th?t không may cho cô, hình ?nh trong b?ng c? l?p lòe, nhòe nho?t, không th? nhìn rõ ???c. L? m? hình ?nh trong phim, cô c?ng ?oán ra ???c cái c?nh trong ?y. Lâu lâu nó l?i lóe sáng lên nh? ?êm m?a mà có ch?p v?y. Nh?ng lúc hình ?nh ch?t rõ, cô m?i bi?t ???c m?t thân th? c??ng tráng c?a ông bác s?, trong áo blouse mà chi?c qu?n tu?t h?n xu?ng t?n m?t cá. Cô b?nh nhân n?m trên gi??ng c? l?c l? theo nh?p c?a ông. M?t lúc lâu sau, ông rút d??ng v?t ra kh?i c?a mình c?a cô gái, cô không th? tin vào m?t c?a mình, d??ng v?t ông quá to, to h?n hi?u l?n so v?i cái c?a ông anh r? mà tr??c kia ?ã th?t vào chính âm h? cô.

Rõ ràng cái vi?c làm c?a ông bác s? là có th?t gi?ng theo ??n th?a c?a bà con trong làng, nh?ng cô v?n còn ph?n vân là không bi?t cái chuy?n làm c?a ông ta là do các n? b?nh nhân t? nguy?n hay là chính ông ?ã c??ng b?c h?? Hà t? nh? trong lòng n?u cô mà có ??ng tr??c con ng??i cao to, ??p trai, m?t cái d??ng v?t b? ??n th? thì ch?c cô c?ng ph?i cúi ??u ch?p nh?n, nói chi là nh?ng ng??i dân thi?u hi?u bi?t kia. Ngh? nh? th?, r?i Hà t? xua ?u?i cái ý ngh? quá ? là kì c?c c?a mình, nh?ng trong thâm tâm, cô c?ng ch?p nh?n m?t ?i?u là con ng??i ai c?ng có trái tim, ai c?ng có m?t tình c?m, m?t s? ham mu?n, nó xu?t phát t? b?n n?ng c?a gi?ng ng??i. Hà nh? l?i cái l?n b? anh r? hãm hi?p, tuy cô ?au ??n v? m?t th? xác, nh?ng t?n ?áy lòng, có cái gì ?ó ?ng h?. Giá mà lúc ?ó ông anh r? ??ng hãm, ??ng hi?p, mà nh? nhàng ??a cô vào m?t hòan c?nh ?? cho cô t? nguy?n thì hay bi?t m?y. Cô b?t th?n vì nh?ng ý ngh?, nh?ng câu h?i c? ?an xen nhau, làm cho thinh th?n cô tr? nên b?n lo?n. Cái thi?n, cái ác phút ch?c không còn ranh gi?i r?ch ròi n?a.
Truy?n sex v?ng tr?m ngo?i tình Hà và ông bác s?
Ph?i suy ngh? sex v?ng tr?m v? nh?ng chuy?n này làm cho ??u óc c?a Hà c? r?i tung lên. Hà mu?n t?n m?t ch?ng ki?ng ?? tìm hi?u ngu?n c?n. Cô linh c?m chuy?n này không ph?i do l?i c?a ông bác s? thôi, mà có c? t? ng??i b?nh. Trong ??n t? cáo c?a nh?ng bà m?, bao gi? c?ng nói r?ng chính con cái c?a h? tr?n nhà ?i tìm ông ?y ?? ???c khám b?nh. Rõ ràng, chính các cô t? ?em thân mình hi?ng dâng cho ông ta ?? có ???c nh?ng c?m giác bay b?ng r?n ng??i. Cô nh? l?i trong cái b?ng mà cô quay ???c, ch?a có bênh nhân nào vùng v?y, hay ch?ng ??i. Rõ ràng h? c?ng ?âu có b? bác s? gây mê, th? mà h? n?m im re, có cô còn bíu l?y mông c?a ông ta ?? lôi cho sát vào. Th?y d??ng v?t c?a bác s? khó ?út vào ???c, có cô còn t? ??ng banh hai mép âm h? ra… vì v?y, ch?a th? nói là ông bác s? này có t?i m?t cách hoàn toàn.

Xem ti?p: Truy?n sex v?ng tr?m v?i ông bác s? dâm d?c ph?n 2 t?i ?ây!

3/5 - (1 bình chọn)