Truy?n v?ng tr?m giám ??c và Qu?nh nga sex ngo?i tình

Truy?n v?ng tr?m giám ??c và Qu?nh nga sex ngo?i tình

Truy?n v?ng tr?m m?i nh?t ( truyen vung trom ) giám ??c và Qu?nh nga sex ngo?i tình công s?, Qu?nh Nga thong th? b??c d?c theo hành lang ??n c?n phòng, c?a hé m?, ti?ng chuông ?i?n tho?i reo, ti?ng ng??i nói, ti?ng lách cách trên bàn phím máy ch? phát ra t? các phòng chung quanh, Qu?nh Nga d?ng b??c tr??c c?n phòng có g?n bi?n tên ghi ch? GIÁM ??C b?ng ??ng. Qua khe c?a, nhìn vào chi?c bàn c?a cô th? ký riêng c?a Giám ??c kê ? góc bên trái c?n phòng thì không th?y cô th? ký ng?i ?ó. Qu?nh Nga l?y tay vu?t áo, váy l?i cho th?ng th?n, tr??c khi gõ c?a.

” M?i vào. “

Qu?nh Nga ??y c?a b??c vào, th?y ông Giám ??c ng?i sau chi?c bàn gi?y l?n, m?m c??i nói :

” Cô Qu?nh Nga ??y h? ? M?i vào và ?óng dùm chi?c c?a. “

” D?, chào ông Giám ??c. ” Sau khi ?óng c?a, Qu?nh Nga ?i ??n tr??c bàn Giám ??c.

” M?i Ng?i “

Qu?nh Nga khép nép ng?i xu?ng chi?c gh? da tr??c bàn gi?y.
Truy?n v?ng tr?m m?i
Ngày hôm tr?óc, Qu?nh Nga r?t ng?c nhiên nh?n ???c ?i?n tho?i c?a cô Th? ký Giám ??c cho bi?t cô ph?i lên trình di?n Giám ??c vào tr?a hôm nay. C? ?êm qua Qu?nh Nga m?t ng?, lo l?ng không bi?t chuy?n gì ?ã x?y ra. Lúc này g?p Giám ??c th?y ông vui v?, m?i ng?i nên c?ng b?t s?, bèn lên ti?ng h?i :

” Th?a ông Giám ??c c?n g?p tôi v? vi?c gì ? “

” À ! Không có gì quan tr?ng. Tôi mu?n g?p cô là vì tu?n tr??c tôi m?i bi?t có cô làm vi?c trong hãng c?a tôi. Làm ch? mà không bi?t h?t các ng??i c?ng tác v?i mình là m?t thi?u sót l?n lao. “

” D?, th?a ông ch?, v?i m?t hãng l?n có c? m?y tr?m công nhân viên nh? th? này thì làm sao ông có th? bi?t h?t m?i ng??i ???c. “

” Cám ?n cô ?ã thông c?m cho tôi nh? v?y thì t?t l?m “

Ông ch? V?nh Phú nh? l?i, tu?n tr??c ông tham d? bu?i pinic c?a v?i các nhân viên, công nhân trong khu ngh? mát c?a hãng ông. Khi ông ??n n?i thì các công nhân viên và gia ?ình h? ?ã t?i ?ông ??. Ng??i thì ch?i banh, ng??i thì ch?y nh?y, ng??i thì b?i l?i….nh?ng ng??i khác n?m dài trên bãi c?, ho?c tr?i t?m kh?n n?m ph?i n?ng trên b? h?. Ông ch? ?i m?t vòng chào h?i m?i ng??i. Thình lình ông th?y m?t cô gái m?c áo t?m, n?m ph?i n?ng trên bãi c?. Cô có m?t thân

hình cân ??i, da tr?ng nh? tr?ng gà bóc, mông n?y n?, chân thon dài. C?p kính dâm che m?t c?ng không d?u n?i v? duyên dáng c?a khuôn m?t. C?p m?t c?a ông ch? xoáy vào c?p vú s?n c?ng c?a nàng. H?i th?m ông bi?t tên nàng là Qu?nh Nga.

Hôm sau, ông ch? g?i cô Thu Th?y, Th? ký riêng h?i phòng nhân viên l?y h? s? Qu?nh Nga, ?i?u tra lý l?ch và cho ông bi?t m?i chi ti?t v? ??i s?ng c?a nàng. Ông ch? r?t vui, khi cô Th? ký riêng ??n bàn ông báo cáo ?ã hoàn thành cu?c ?i?u tra lý l?ch c?a Qu?nh Nga vào ngày Th? ba.

” Anh ! ?ây là báo cáo t?t c? nh?ng gì anh mu?n bi?t “
Truyen vung trom moi nhat 2017 – 2018
V?nh Phú ng??c m?t nhìn cô Th? ký riêng tr? ??p, có g??ng m?t quy?n r?. Nàng m?c m?t cái áo s? mi m?ng có th? th?y rõ chi?c n?t vú tr?ng che c?p vú không l?n l?m bên trong. Ông ?ã bi?t rõ kích c? c?a c?p vú và ?ã t?ng n?m mùi v? c?a nó. C?p chân dài c?a nàng không bao gi? ???c che ??y vì nàng luôn luôn m?c váy r?t ng?n.

” Thu Th?y ! T?i sao em không ?em ??n ?ây cho anh ? “

” Vâng l?nh ông ch?, ?ây là h? s? c?a cô ?y và em ?ã h?n cô ?y ??n g?p anh tr?a hôm nay “

Thu Th?y ?i vòng ra sau, ??ng tr??c m?t V?nh Phú, d?a l?ng vào bàn. Nàng ??a tay xu?ng vén váy cao, nhún chân nh?y, ng?i lên m?t bàn. M?t ông ch? nhìn ch?m ch?m vào cái l?n r?m lông ?ã c?o nh?n nh?i theo ý ông. Thu Th?y ph?n kh?i ngh? ??n con c?c to l?n c?a ông ch? s?p s?a tr??n vào l?n nàng. V?nh Phú qùy xu?ng, ??u ? gi?a hai chân Thu Th?y. Chàng ??a l??i quét lên mu l?n. Thu Th?y xuýt xoa khi l??i chàng l??t qua h?t le.

” Ôooo o o o, t?t l?mmm…s ? ? n gggg quá a a a …”

V?nh Phú ng?ng li?m l?n, ng?ng ??u nói : ” Trong khi anh li?m l?n, em ti?p t?c báo cáo cho anh bi?t m?i vi?c v? Qu?nh Nga. “

V?nh Phú áp m?t vào gi?a hai ?ùi r?n ch?c c?a Thu Th?y. Nàng c?m th?y l??i chàng nh? con r?n tr??n bò trên mép l?n, ti?n vào trong hang ?m ??t. Trong khi chi?c l??i tr??n vào h? sâu, Thu Th?y b?t ??u ??c báo cáo.

” Qu?nh Nga ?ã có ch?ng….ahhh….Ooohhhhhh t?t l?m…t?t l?m có ch?ng…và hai con….. …Hai ??a con trai..m?t ??a 5 tu?i….m?t ??a ba….ahhhh….ohhhh…tu?i. M?t n?m tr??c ?ây…..ohhhh…… tr?i…s ? ? n gggg….gia ?ình h? có v?n ??….ahhhh….anh ch?ng ngh? mình là chúa t?…..v? là c?a tr?i ban cho….v? là nô l?….ohhhh….em ra ra a a a… M?y ng??i ?àn bà trong hãng cho bi?t……. trong l?n picnic n?m ngoái……nàng ?ã b? anh ch?ng tát m?y b?t tai tru?c m?t nhi?u ng??i …anh ch?ng v? phu hi?n ?ang th?t nghi?p…..”

Thu Th?y túm l?y ??u V?nh Phú, ghì ??u chàng vào l?n ?ang ch?y n??c c?a nàng. V?nh Phú c?m th?y l??i chàng ??t ??m dâm th?y. Chàng c? g?ng li?m và nu?t h?t m?t ng?t trong l?n r? ra. Khi V?nh Phú bi?t ???c c?c ?i?m kích thích tình d?c c?a Thu Th?y b?t ??u gi?m xu?ng, chàng v?t ??ng d?y, c?i qu?n, gi?i phóng c?c kh?i s? giam hãm c?a qu?n. V?i m?t bàn tay, chàng ??a c?c ??n mi?ng l?n. Thu Th?y ch?ng tay xu?ng bàn ??y ng??i v? phía chàng ?? ?ón nh?n v?t qúy c?a chàng.. V?nh Phú rê ??u rùa vào c?a kho tàng, lách qua khe c?a chui t?t vào trong.

” Ohhhh……anh….??…?? em….??y c?c vào…..??y m?nh…..vào h?t c?…..làm cho em s??ng…..”

V?nh Phú t?c váy cao lên, hai tay kéo nàng v? phía mình cùng lúc v?i m?t nhát ?âm th?t m?nh, c?c th?c sâu vào l?n nóng và ?m ??t c?a nàng.

” C?i áo và n?t vú c?a em ra…anh mu?n th?y c?p vú ng?t ngào c?a em. “

Thu Th?y v?i vàng c?i h?t cúc áo, tháo móc n?t vú, banh hai v?t áo ph?i b?y hai trái ?ào tiên chín m?ng tr??c chi?c m?m ?ói ?n c?a V?nh Phú. Nh? ??a tr? ?ói s?a m?, chàng ngo?m l?y vú Thu Th?y mút l?y mút ??. C?c thò th?t, ra vào gi?a hai mép l?n, mi?ng chàng mút vú này m?t lúc, r?i chuy?n sang vú bên kia, c? th? chuy?n ?i, chuy?n l?i nhi?u l?n.

Thu Th?y ??a hai chân qu?p vào l?ng V?nh Phú, gót chân t?a lên mông ?ít chàng. Nàng rên r? khi chàng d?ng c?c liên h?i vào chi?c l?n nh? bé :

” Ohhhhh….Yesssssss…..Tr?i ?i i i i i…. em l?i ra a a a a….n?a…..tr?i i i i i…..”

Thu Th?y xu?t khí l?n th? hai t?m ??t ??m c?c, V?nh Phú ôm cô th? ký tr? sát vào mình. Chàng nín th?. d?p c?c th?t m?nh, th?t sâu, th?t nhanh, c? mi?t vào vách l?n, ?âm vào t? cung. Hai ng??i ôm ch?t l?y nhau trong lúc chàng x? h?t gi?ng vào ??y l?n nàng.
Truy?n v?ng tr?m 2018
Sau c?n c?c khoái, l?a d?c trong c? th? hai ng??i ngu?i d?n, V?nh Phú rút c?c ra, ng?i ph?ch xu?ng gh?, Thu Th?y n?m xu?ng bàn th? d?c. Qua c?n mê, hai ng??i t?nh gi?c m?ng, V?nh Phú b? nàng xu?ng ??t, kéo váy, s?a l?i ngay ng?n. Thu Th?y c?m th?y dâm th?y pha tr?n v?i tinh khí c?a chàng trào ra kh?i mi?ng l?n, ch?y xu?ng ?ùi.

” Em hy v?ng anh có s?n kh?n gi?y trong ng?n kéo, hãy l?y ra, em c?n dùng nó ngay bây gi?. “

V?nh Phú m? ng?n kéo, Thu Th?y thò tay l?y h?p kh?n gi?y. V?nh Phú nhìn nàng lau n??c c?t c?a tình yêu trên ?ùi, chàng c?ng v? m?t n?m gi?y, ph? nàng lau l?n. Tay ch? vào con c?c m?m nh?n, truyen vung trom, chàng nói : ” Bây gi? ??n l??t em giúp anh làm s?ch cái này, ph?i không ? “

Thu Th?y ?i?u ch?nh n?t vú, cài l?i cúc áo, c??i nói : ” Em s? ?? anh ng?i ?ó v?i con c?c t?m dâm th?y c?a em, ch? Qu?nh Nga ??n làm s?ch cho anh “

” Em nói gì ? Qu?nh Nga ??n g?p anh hôm nay h? ? Bao gi? cô ?y ??n ? “

Thu Th?y ch?a k?p tr? l?i thì ?ã nghe ti?ng gõ c?a, nàng ??a m?t ra hi?u : ” Cô ?y ??n ?ó .”

V?nh Phú không k?p m?c qu?n, ??y Thu Th?y xu?ng g?m bàn : ” Em ng?i trong ?ó, ??ng lên ti?ng ” Khi Thu Th?y ?ã chui vào trong g?m bàn, chàng kéo chi?c gh? vào sát bàn ?? Qu?nh Nga không trông th?y chàng ? tru?ng.

” M?i vào “

Khi Qu?nh Nga m? c?a b??c vào, V?nh Phú nói : ” Cô Qu?nh Nga ??y h? ? M?i vào và ?óng c?a dùm “

” Chào ông Giám ??c, tôi ??n trình di?n theo l?nh c?a ông….. Hình nh? ông không ???c kh?e ? “

” Cám ?n cô. Tôi v?n kh?e. Xin l?i, trí nh? c?a tôi kém quá, quên c? cu?c h?n. “

” D?, không có gì, n?u ông b?n, tôi s? ??n trình di?n vào gi? khác. “

” Không…không…m?i cô ng?i. Hôm nay tôi m?i cô ??n ?ây là mu?n tìm hi?u kh? n?ng c?a cô ?? ??t cô vào m?t v? trí thích h?p. “

V?nh Phú b?t ??u tán t?nh thì c?m th?y có v?t gì âm ?m, ph? trên ??u c?c. Nhìn xu?ng g?m bàn chàng th?y ??u Thu Th?y ? gi?a hai chân. Chàng c?m th?y c?c chàng l?i b?t ??u l?n d?n vì chi?c l??i c?a Thu Th?y ?ang t?m r?a cho nó.

” Cô bao nhiêu tu?i ? “

” Th?a ông 28 ? “

” H?c l?c c?a cô ? “

” Th?a ông tôi ?ã có b?ng c? nhân k? toán “

” Hi?n nay cô ?ang gi? ch?c v? gì ? “

” Th?a nhân viên phòng k? toán “

” Tình c?nh gia ?ình c?a cô hi?n nay ra sao ? “

” Th?a hi?n t?i ch?ng tôi ?ang th?t nghi?p, con tôi còn nh?, c? nhà ch? trông vào ??ng l??ng c?a tôi nên v?n ?? chi tiêu trong gia ?ình c?ng b? h?n ch?. “

V?nh Phú không nh? ??n mình ?ã nói gì và nghe nh?ng gì vì c?c chàng s?p bùng n? b?i chi?c l??i và mi?ng c?a Thu Th?y.

” Ohhhh…..yesssss….ohhhhh….”
Truy?n v?ng tr?m hay nh?t
V?nh Phú nh?m m?t, hai tay n?m ch?t tay v?n, d?a l?ng vào gh?, ng??i run r?y, khi mi?ng Thu Th?y l??t nhanh trên thân c?c. Chàng m?t bình t?nh không kìm n?i tia tinh khí v?t vào mi?ng Thu Th?y.

Qu?nh Nga c?m th?y có ?i?u gì không ?n v?i ông ch?. Nàng b?t d?y, ch?y ra sau bàn gi?y ?? ông ch?. Nàng gi?t mình ??ng kh?ng l?i, th?y V?nh Phú không m?c qu?n và ??u Thu Th?y ? gi?a hai chân chàng. Qu?nh Nga v?i quay l?i, ch?y ra c?a.

V?nh Phú m? m?t tr??c khi Qu?nh Nga m? c?a : ” Qu?nh Nga, ??ng l?i. Không ???c m? c?a n?u cô còn mu?n làm vi?c ? ?ây. “

Qu?nh Nga bu?c ph?i d?ng chân, quay l?i nhìn V?nh Phú : ” T?i sao ông g?i tôi t?i ?ây ? Ông mu?n tôi nhìn Thu Th?y ph?c v? ông ? Tôi không hi?u ông mu?n gì ? tôi ? ” Qu?nh Nga ?? n??c m?t tràn xu?ng má, quay v? phía c?a ??nh thoát ra ngoài.

” ??ng l?i. Tôi ngh? cô không nên v? nhà và nói cho ch?ng cô bi?t cô ?ã m?t vi?c nh? chàng. R?i cu?c s?ng c?a gia ?ình cô s? ra sao ? “

M?t l?n n?a, Qu?nh Nga mi?n c??ng ph?i ??ng l?i. Nàng bi?t không th? cho ch?ng bi?t nàng b? m?t vi?c. Anh ch?ng v? phu c?a nàng s? cho nàng m?t tr?n ?òn và ??i s?ng c?a gia ?ình nàng s? g?p khó kh?n. Bu?c lòng nàng ph?i quay l?i.

V?nh Phú ??y lùi chi?c gh? ?ang ng?i v? phía sau, ?? ch? tr?ng cho Thu Th?y bò ra kh?i g?m bàn. Qu?nh Nga nhìn th?y chi?c n?t vú tr?ng, x?c x?nh trên ng?c Thu Th?y vì hàng cúc áo c?a nàng ch?a k?p cài. Qu?nh Nga c?ng th?y rõ c?p nh? hoa c?a Thu Th?y nh? h?n c?a nàng. S? quan tâm c?a Qu?nh Nga chuy?n h??ng sang con c?c m?m nh?n c?a V?nh Phú.

” Qu?nh Nga ! Cô hãy tin tôi. Chúng tôi không c? ý ?? cô nhìn th?y nh?ng vi?c v?a r?i. “

M?t Qu?nh Nga không r?i kh?i c?c V?nh Phú. Nàng ?ã có ý ??nh quay m?t ?i ch? khác, nh?ng nàng ng?c nhiên v? kích c? c?a nó. T? tru?c ??n bây gi?, nàng ch? bi?t có m?t con c?c c?a ch?ng mà thôi, nay ?em so sánh v?i c?c V?nh Phú thì quá nh?. Qu?nh Nga ??ng ?ó, c?m th?y c? th? nàng b?c nóng. Mi?ng nàng ?a n??c, th?m ra b? môi và h?i th? nhanh d?n. V?nh Phú ch?a bi?t ??n nh?ng bi?n chuy?n trong t? t??ng c?a Qu?nh Nga, nh?ng Thu Th?y ?ã th?y.

” V?nh Phú ! Tr??c khi anh c?t cái dùi cui c?a anh, hãy l?i g?n chút n?a cho Qu?nh Nga th?y rõ h?n “

V?nh Phú ??a m?t nhìn Thu Th?y và Qu?nh Nga : ” Th?t v?y à ? Qu?nh Nga mu?n quan sát g?n h?n ? ” Chàng v?a nói v?a b??c l?i sát bên Qu?nh Nga. Ph?n ?ng ??u tiên nàng lùi l?i. Tuy nhiên, nàng th?y c?c m?m nh?n c?a V?nh Phú ?u ??a nh? qu? l?c c?a ??ng h? treo t??ng có khí th? h?n c?a ch?ng. Qu?nh Nga d?ng l?i, m?t xoáy vào con c?c tuy ?ã h?t c??ng c?ng nh?ng v?n còn h?p d?n.

??ng tr??c m?t Qu?nh Nga, V?nh Phú n?m tay nàng ?? lên c?c : ” N?m l?y nó. Nó không c?n ?âu “

Qu?nh Nga không ph?n ??i, ngoan ngoãn ?? chàng c?m tay ??a ??n c?c. Nàng th? nâng lên xem nó n?ng bao nhiêu. H?t s?c b?t ng?, không lâu c?c ?ã ph?c h?i s?c s?ng, to và c?ng, ngóc ??u nhìn th?ng v? phía nàng.

” Qu?nh Nga ! ??ng s?. Em không làm gì sai ?âu. Trái l?i em ?ã h?i sinh nó, ?em l?i s?c s?ng mãnh li?t cho nó. “

” Không…Xin cho tôi r?i kh?i n?i ?ây. Tôi s? không nói v?i ai nh?ng gì tôi ?ã th?y. Tôi xin th?….”

Thu Th?y l?ng l? ??n sau Qu?nh Nga, ??t tay lên vai, ghé vào tai nàng nói : ” Nh? ch? ?ã bi?t, ch?ng ch? là m?t ng??i ?iên. Anh ta ?ã t?ng ?ánh ??p ch? tr??c m?t m?i ng??i. Anh ta làm bi?ng không ch?u ?i tìm vi?c làm, ?? m?t mình ch? gánh vác h?t m?i công vi?c c?a gia ?ình. ?ã v?y mà anh ta còn ph?n b?i ch?, t?ng t?u v?i nhi?u ng??i ?àn bà khác. Nh? v?y anh ta có ?áng ???c ch? trung thành không ? Hãy nhìn con c?c v? ??i tr??c m?t ch?. Hãy n?m th? mùi v? c?a nó. Ch? s?

c?m th?y thích thú ngay. Em th? r?i, truyen vung trom t?t l?m ??y. “

Qu?nh Nga nhìn l?i con c?c c??ng c?ng ?ang nghi?n c? nhìn nàng. Qu?nh Nga c?m th?y thân nhi?t t?ng d?n vì c?c chàng ?ang g?t gù, v?y g?i nàng. L?a d?c ?ã nhen nhúm bùng lên, Qu?nh Nga không bi?t t?i bàn tay Thu Th?y ?ang xoa ng?c nàng cho ??n lúc bàn tay lu?n vào trong áo n?m ??u vú ve viên. ??n lúc này c? th? nàng b?t ??u h??ng ?ng nh?ng c?m giác khoan khoái do bàn tay c?a Thu Th?y mang l?i.
Truy?n v?ng tr?m m?i nh?t, Giám ??c và Qu?nh nga sex ngo?i tình
Qu?nh Nga h?t e ng?i, n?m l?y c?c, b?t ??u vu?t ve, kéo da b?c quy ??u xu?ng h?t c?, r?i l?i kéo lên ph? kín ??u rùa. ??a lên, kéo xu?ng nhi?u l?n làm cho ??u rùa ph?i há mi?ng, r? dãi.

Thu Th?y l?n tay, c?i h?t cúc áo Qu?nh Nga. Lu?n tay ra sau l?ng Qu?nh Nga, Thu Th?y c?i móc n?t ng?c. Khi hai trái b??i Biên Hòa ?ã ph?i tr?n tr??c con m?t háu ?ói c?a V?nh Phú, chàng li?n ??a tay mân mê, nhào n?n chúng.

Qu?nh Nga buông tay, phóng thích c?c khi c? hai bàn tay V?nh Phú nh?i, bóp c?p vú nàng. Ng?c Qu?nh Nga d?p dình theo nh?p th? d?n d?p khi hai ?âu vú c?a nàng b? ve viên. Thu Th?y l?ng l? ?i ra khóa c?a phòng, r?i tr? l?i sau l?ng Qu?nh Nga.

Thu Th?y ghé tai Qu?nh Nga nói : ” Anh ?y th?y ch? r?t khêu g?i và khao khát ???c làm tình v?i chi. ” Qu?nh Nga ch?a k?p ?áp l?i thì Thu Th?y ?ã nói ti?p : ” Em c?ng v?y, em thích ch? l?m. Ch? hãy th? giãn ?? m?i vi?c x?y ra ???c t? nhiên. Hãy tin em, em yêu ch? l?m. ” Thu Th?y hôn lên gáy Qu?nh Nga. Phú ng?c nhiên th?y Thu Th?y hôn Qu?nh Nga, m?t hành ??ng l? c?a Thu Th?y, chàng ch?a bao gi? th?y. Phú lùi l?i nhìn xem, ?ôi môi cùng bàn tay Thu Th?y thao tác trên thân mình Qu?nh Nga. Thu Th?y xoay qua phía tr??c, hôn lên môi Qu?nh Nga mà không g?p s?c ph?n kháng nào.

Thu Th?y c?i áo Qu?nh Nga, th? r?i xu?ng ??t, Sau áo ??n l??t n?t vú c?ng b? r?i kh?i c?p vú, n?m yên trên áo. Thu Th?y xoa n?n, nhào n?n gò b?ng ??o c?a Qu?nh Nga và nói : ” Ch? có m?t thân hình tuy?t m? cùng c?p vú s?n c?ng tuy?t v?i, không có ng??i nào là không mu?n ???c ??t bàn tay, cái môi, chi?c l??i lên t?m thân ng?c ngà này. “

Thu Th?y ti?p t?c dùng bàn tay xoa bóp, l?n, cu?n tròn ??u vú b?ng hai ngón tr? và cái. Qu?nh Nga rên nho nh?, h?i th? d?n d?p bu?t ra kh?i b? môi xinh ??p. Thu Th?y cúi xu?ng ng?m l?y ??u vú bú, mút, nhai nh? tr? con ngh?ch vú m?. Qu?nh Nga c?m th?y thích thú v?i nh?ng c?m giác m?i l? do m?t ng??i ?àn bà tr? h?n mang ??n. Mi?ng v?n ng?m vú bú, l??i quay tròn trên ??u vú, tay Thu Th?y ??a xu?ng c?i váy Qu?nh Nga.

Thu Th?y lùi l?i, say mê ng?m nhìn c?nh t??ng ch? còn m?t chi?c slip tr?ng sót l?i, che ph? m?t th?t. Thu Th?y c?m th?y s? ham mu?n tình d?c không còn kìm hãm ???c. Nàng ??y Qu?nh Nga n?m trên bàn gi?y c?a V?nh Phú, n?m chi?c x?p cu?i cùng, kéo tu?t ra kh?i ng??i Qu?nh Nga. Thu Th?y ??a tay xoa lên mu l?n, trong khi mi?ng v?n ng?m vú Qu?nh Nga.

Thu Th?y qùy xu?ng, hai tay banh hai chân Qu?nh Nga, m?t g?c xu?ng, bú và li?m l?n. L??i Thu Th?y rà trên mi?ng l?n há h?c kéo xu?ng t?n l? h?u môn c?a Qu?nh Nga làm cho Qu?nh Nga v?a rên v?a qu?n qu?i trên bàn. Thu Th?y th?m n??c b?t vào ??u ngón tay r?i th?c vào h?u môn Qu?nh Nga.

Thu Th?y, mi?ng bú l?n, ngón tay ngoáy vào l? ?ít làm cho Qu?nh Nga không ng?ng l?c l?, qu?n qu?i trên bàn, làm tung tóe nh?ng gi?y t?, r?t b?a bãi xu?ng n?n nhà. Qu?nh Nga rít lên nh?ng âm thanh vô cùng sung s??ng khi Thu Th?y ?? l?n b?ng l??i, ?? ?ít b?ng ngón tay. Trong c?n c?c khoái Qu?nh Nga tuôn dâm th?y vào ??y mi?ng Thu Th?y.

Trong khi Qu?nh Nga vô cùng sung s??ng thì Thu Th?y c?ng b? ng?n l?a d?c bùng cháy. Còn m?t tay n?a Thu Th?y ph?i ??a xu?ng th?c ngón tay vào l?n mình ?? gi?i quy?t c?n kh?ng ho?ng. Sau khi t? gi?i quy?t, c?n dâm h? xu?ng, Thu Th?y c?m th?y h?i m?t, li?n n?m l?n xu?ng sàn nhà ngh? ng?i.

V?nh Phú ??ng c?nh bàn v?i con c?c c?ng nh?c, ch?a th?ng vào m?t Qu?nh Nga h?i : ” Em có c?m th?y thích không ? ” Tr??c khi Qu?nh Nga ch?a k?p tr? l?i, Thu Th?y ?ã ?áy thay : ” Có, nàng r?t thích. Hãy nhìn n??c l?n ch? ?y ?ang ch?y ra. “

Qu?nh Nga l?n ra kh?i bàn, ??ng tru?c m?t V?nh Phú. M?t nàng xoáy vào con c?c to, dài, c?ng nh?c ?ang l?c l? gi?a hai ?ùi ông ch?.

Thu Th?y ghé vào tai Qu?nh Nga thì th?m : ” Em ngh? ch? nên chi?u ông ch?, ??ng b? l? c? h?i. ” Thu Th?y li?m lên má, lên gáy Qu?nh Nga làm nàng rùng mình chuy?n d?c theo x??ng s?ng xu?ng t?n h?u môn.

Phú ??a tay nâng c?p vú c?a Qu?nh Nga nh? ?? cân xem nó n?ng bao nhiêu. Qu?nh Nga th?y chàng m?m c??i xem nh? ng??ng m? c?p vú có s?c ?àn h?i, d?o dai. Hai bàn tay to l?n ch?p l?y c?p vú xoa bóp, l?n tròn hai ??u vú b?ng b?n ngón tay. Qu?nh Nga không dám kêu, ch? nh?n m?t, rùng mình khi ??u vú b? bóp m?nh.

V?nh Phú ??a tay ?n nh? vai, ?? Qu?nh Nga qùy xu?ng, ??a ??u nàng ??n g?p con c?c c??ng c?ng. Chàng ??a ??u rùa tr?c lóc k? vào ?ôi môi ?m ??t c?a nàng. Qu?nh Nga không còn do d?, lè l??i li?m ??u c?c. Nàng há mi?ng cho ??u c?c lách qua môi ?i vào trong mi?ng.

Qu?nh Nga g?n nh? ngh?n th? khi con c?c dài th?c vào c? h?ng. B? kích thích b?i hình ?nh Thu Th?y ?? l?n Qu?nh Nga b?ng l??i, V?nh Phú bi?t khó lòng ch?u ??ng ???c lâu v?i ?ôi môi và chi?c l??i c?a Qu?nh Nga. V?nh Phú n?m ??u Qu?nh Nga, ?n c?c sâu vào mi?ng nàng. Chàng g?ng mình ?? mi?ng nàng, r?i tia tinh khí này ti?p theo tinh khí kia v?t vào h?ng nàng. Qu?nh Nga không nu?t k?p ?? m?t s? tinh khí tràn qua mép, ch?y xu?ng c?m, xu?ng ng?c.

V?nh Phú rút c?c v?n còn c?ng ra kh?i mi?ng Qu?nh Nga. Chàng nhìn xu?ng cô nhân viên xinh ??p nói : ” Qu?nh Nga ! Em th?t tuy?t v?i. Hãy ??ng d?y. ” Qu?nh Nga ??ng lên, tr??c m?t V?nh Phú, nàng mong ??i c?c chàng vùi sâu trong l?n.

” Quay l?i, ch?ng tay vào bàn ” Qu?nh Nga làm theo l?nh c?a ch?. ” D?ng chân r?ng ra.” Sau khi Qu?nh Nga ?ã d?ng háng, s?n sàng nh? ch? yêu c?u. Phú ôm mông nàng ?? ??u c?c vào mép l?n. C?c chàng nh? con r?n t? t? tr??n vào trong hang.

Qu?nh Nga c?n môi d??i, c? g?ng không la l?n, t? ki?m ch? nh?ng c?m giác l? ch?y r?n r?n trong c? th?. Nàng không ng?, con c?c kh?ng l?, to g?p r??i c?c ch?ng l?i có th? chui ???c vào l?n nàng không m?y khó kh?n. V?i m?t phát d?p m?nh, V?nh Phú ?ã phóng con c?c v? ??i vào lút cán. Qu?nh Nga c?m th?y mép l?n c?ng ra, nu?t tr?ng cây g?y th?t to l?n. V?nh Phú b?t ??u rút c?c ra, ?n c?c vào, lúc ??u thong th? r?i t? t? t?ng t?c, l?n sau nhanh h?n l?n tr??c.

Qu?nh Nga c?m th?y c? th? nóng b?ng, m? hôi dâm d?p, khoái c?m t?ng d?n : ” ohhhhhh…..ahhh…. ?? em….m?nh…..nhanh….ohhhh….??ng ng?ngggggg tr?i…..s??nggggggg……nhanh…nhanh… anh ?i….. ohhhhh….. yessssssss…..”

Qu?nh Nga không kìm hãm n?i ti?ng rên la trong lúc c?n c?c khoái ào t?i nh? thác l?. V?nh Phú ti?p t?c th?c c?c vào l?n Qu?nh Nga, nàng v?a la v?a ngoáy mông cho c?c xi?t vào l?n, lông dái và lông l?n qu?n vào nhau. C?n c?c khoái th? hai ??n v?i nàng cùng lúc v?i n?i ?au rát do con c?c v? ??i banh r?ng l?n. V?nh Phú thúc c?c v?a m?nh v?a nhanh ??y Qu?nh Nga n?m bò lên bàn, ??u l?c bên này qua bên kia, mi?ng rên r?. V?nh Phú thích thú, m?m c??i, rút c?c ra kh?i l?n ?m ??t. Chàng ??a con c?c tr?n bóng, t?m ??y dâm th?y k? vào l? h?u môn. Qu?nh Nga rú lên khi ??u c?c lách qua làn da nh?n nhún ? l? ?ít. Chàng ti?p t?c th?c cây g?y th?t c?ng nh? c?i vào c?a sau c?a Qu?nh Nga. C? b?p h?u môn d?n d?n dãn r?ng, dãn r?ng ti?p nh?n con c?c kh?ng l?. C?c t? t? lún sâu, lún sâu vào trong l? ?ít cho ??n khi ?ùi chàng ch?m mông nàng.

Qu?nh Nga không kháng c? khi chàng ?? c?c vào c?a h?u môn và t? t? ?n sâu vào l? ?ít còn trinh c?a nàng. Ch?ng nàng ch?a bao gi? ?? l? ?ít, hôm nay là l?n ??u tiên nàng ?? cho V?nh Phú phá trinh h?u môn. Kh?i ??u nàng th?y h?i ?au nh?ng ??n khi c?c vào h?t c?, h?u môn quen d?n v?i c?c kh?ng l?, nàng c?m th?y thích thú v?i c?m giác ch?a t?ng h??ng.

Phú b?t ??u cho c?c ra vào, lên xu?ng nh? máy n?n c?c bê tông các nhà cao t?ng. Ti?ng bìu dái ??p vào mông bành b?ch vang kh?p phòng. Tay Phú v?n eo nàng kéo gi?t v? phía sau khi chàng ??y c?c v? phía tr??c.

Qu?nh Nga sung s??ng la : ” ?ã quá…..anh ?i i i i i i i…..m?nhhhhhh n?a…..anhhhhhh….”

” ?ít em c?ng nh? l?n em v?a khít v?i c?c anh….anh ?? em có s??ng không ? “

” Có o o o o… em ch?a bao gi? ???c s??ng cái l?n nh? hôm nay….”

Phú nghi?n r?ng, d?p c?c vào l? ?ít ch?t h?p và nóng h?i c?a Qu?nh Nga th?t m?nh, th?t nhanh. Qu?nh Nga thình lình c?m th?y c?c chàng phùng má, x? lu?ng khí nóng vào trong c? th?. ??ng th?i nàng c?ng c?m th?y c?m giác âm ?m, r?n r?n lan ra trong kh?p c? th?. Phú rút c?c ra và th?y dâm th?y t? l?n trào ra hòa v?i tinh khí c?a chàng t? l? ?ít ch?y xu?ng ?ùi nàng.

Qu?nh Nga ??ng lên, quay m?t nhìn ông ch?. Phú ti?n b??c, ôm l?y Qu?nh Nga hôn lên môi nàng. Qu?nh Nga c?ng ôm c? chàng, ?áp l? b?ng cách hé môi cho l??i chàng vào mi?ng. Hai l??i quy?n vào nhau, không mu?n xa nhau cho ??n khi Thu Th?y lên ti?ng : ” S??ng quá nh? ? Hai ng??i hình nh? quên con bé này r?i…? “

Qu?nh Nga ch?t t?nh c?n mê, v?i ??y V?nh Phú ra, cúi ??u, e th?n v?i hành vi v?a qua. Nàng t? trách mình ?ã không kìm hãm ???c c?n ??ng ??c, ?ã ph?n b?i ch?ng, noi theo s? quy?n r? c?a Thu Th?y lao vào cu?c truy hoan v?i ch?.

V?nh Phú ??a tay ?? c?m, nâng ??u Qu?nh Nga, nhìn vào m?t nàng nói : ” Cám ?n em. Anh không quên em và c?ng không quên Thu Th?y. T? nay ba chúng ta là m?t. B?t c? lúc nào em c?n s? giúp ??, anh s?n sàng giúp em. Bây gi? chúng ta hãy m?c l?i qu?n áo, cùng nhau ?i ?n tr?a. “

Phú quay l?i d?n Thu Th?y : ” Ngay chi?u nay, em làm quy?t ??nh b? nhi?m Qu?nh Nga vào ch?c v? Phó phòng k? toán, ??a anh ký tr??c khi ra v?. ” Qu?nh Nga cám ?n ch? và Thu Th?y, vui v? cùng ?i ?n tr?a v?i h?.

4.2/5 - (8 bình chọn)